Порадник молодшого школяра - Жукова О. Є. 2019Українська мова

Моя Країна - Україна

Державні символи України

Українська мова як державний символ України

Мова й мовлення

Усне й писемне мовлення

Звуки й букви

Звуковий запис

Голосні та приголосні звуки

Голосні наголошені й ненаголошені, їх вимова та позначення на письмі

Правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені слова

Дзвінкі та глухі приголосні звуки

Тверді та м'які приголосні

Склад

Правила поділу на склади

Перенос слів

Правила переносу слів

Алфавіт

М'який знак. Апостроф

М'який знак

Апостроф

Будова слова

Основа слова. Закінчення

Корінь. Спільнокореневі слова

Чергування звуків у коренях слів

Префікс. Правопис префіксів

Правопис префіксів з-, с-

Правопис префіксів роз-, без-

Правопис префіксів при-, пре-, прі-

Суфікс. Правопис суфіксів

Найбільш уживані суфікси

Особливості правопису суфіксів

Особливості переносу префіксів і суфіксів

Слово. Значення слова

Багатозначні слова

Синоніми. Антоніми

Фразеологізми

Частини мови

Самостійні частини мови

Іменник

Іменники власні й загальні

Правопис власних і загальних назв

Рід та число іменників

Рід іменників

Число іменників

Змінювання іменників за числами

Відмінювання іменників

Відмінки іменників

Називний відмінок

Знахідний відмінок

Родовий відмінок

Давальний та місцевий відмінки

Орудний відмінок

Закінчення іменників в орудному відмінку

Прикметник

Ознаки прикметника як частини мови

Значення прикметника

Змінювання прикметників

Ступені порівняння прикметників

Правопис суфіксів прикметників

Числівник

Ознаки числівника як частини мови

Групи числівників за будовою

Групи числівників за значенням

Відмінювання числівників два, три, чотири

Відмінювання числівників одинадцять, чотирнадцять, шістнадцять

Відмінювання числівників п'ятдесят, двісті

Відмінювання числівників шість, сім, вісім

Словесні формули на позначення часу

Займенник

Ознаки займенника як частини мови

Особові займенники

Дієслово

Ознаки дієслова як частини мови

Неозначена форма дієслова

Час дієслів

Дієвідміни дієслів

Правопис ь в особових закінченнях дієслів

Прислівник

Правопис прислівників

Службові слова (службові частини мови)

Словосполучення

Речення. Типи речень

Головні члени речення

Другорядні члени речення

Зв'язок слів уреченні

Однорідні члени речення

Складне речення

Текст

Стилі мовлення

Есе

Математика

Числа й цифри. Натуральні числа

Десяткова система числення

Таблиця розрядів і класів

Порівняння чисел

Знаки порівняння

Арифметичні дії з натуральними числами

Додавання

Компоненти додавання

Властивості (закони) додавання

Додавання в межах 10. Склад чисел першого й другого десятка

Усні прийоми додавання

Письмові прийоми додавання багатоцифрових чисел

Письмове додавання з переходом через десяток

Віднімання

Компоненти віднімання

Зв'язок між компонентами додавання

Зв'язок між компонентами віднімання

Властивості нуля при відніманні

Усні прийоми віднімання

Прийоми віднімання в межах 100 (узагальнення)

Письмові прийоми віднімання багатоцифрових чисел

Множення

Компоненти множення та зв'язок між ними

Властивості (закони) множення

Правила множення натуральних чисел на 10, 100, 1000

Усні прийоми множення

Письмове множення. Множення на одноцифрове число без переходу через розряд

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове з переходом через розряд

Множення багатоцифрового числа на двоцифрове

Ділення

Компоненти ділення та зв'язок між ними

Властивості ділення

Правила ділення натуральних чисел на 10, 100, 1000

Ділення з остачею

Перевірка ділення з остачею

Усні прийоми ділення

Усні позатабличні прийоми ділення на одноцифрове число

Письмове ділення на одноцифрове число

Письмове ділення на двоцифрове число

Ознаки подільності

Вирази

Порядок виконання дій у виразах

Рівняння та нерівності

Розв'язання простих рівнянь

Як розв'язати рівняння, в якому один компонент є числовим виразом

Величини

Дроби

Порівняння дробів

Задачі на рух. Швидкість, час, відстань

Геометрія

Геометричні поняття

Многокутники

Види чотирикутників

Літературне читання

Природа говорить українською

Осінь

Зима

Весна

Літо

Легенди та казки

Пан Коцький

Колискові

Старик-роковик

Наші предки

Заснування Києва

Хто такі козаки?

Козацькі чайки

Англійська мова

Фонетичні символи / Phonetic symbols

Приголосні / Consonants

Голосні / Vowels

Дифтонги (два звуки разом) / Diphthongs (two vowels together)

Правила читання

Невимовні приголосні / Silent letters

Дієслово / The Verb

Дієслово to be (бути) у Present Simple (теперішньому простому часі)

Дієслово to be у Past Simple (минулому простому часі)

Конструкція Have got (мати)

Конструкція There is/are

Теперішній простий час / Present Simple

Покажчики часу / Time expressions

Прислівники частоти / Adverbs of frequency

Утворення Present Simple

Теперішній тривалий час / Present Continuous

Покажчики часу / Time expressions

Утворення Present Continuous

Минулий простий час / Past Simple

Правопис правильних дієслів

Утворення Past Simple

Неправильні дієслова/ Irregular Verbs

Майбутній простий час / Future Simple

Покажчики часу / Time expressions

Утворення Future Simple

Модальні дієслова / Modal verbs

Запитання / Questions

Загальні запитання / Yes/No questions

Як поставити загальні запитання

Загальні запитання з дієсловом be

Альтернативні запитання / Alternative questions

Спеціальні запитання / Wh-questions

Іменник / Noun

Утворення множини іменників / Plural nouns

Присвійний відмінок / Possessive case

Злічувані та незлічувані іменники / Countable and uncountable nouns

Артиклі А/Тhe

Вживаємо неозначений артикль a (an)

Вживаємо означений артикль the

Вживання артикля the із власними назвами

Артикль не вживаємо

Займенники / Pronouns

Особові займенники / Personal pronouns

Присвійні займенники / Possessive pronouns

Вказівні займенники

Прикметник / Adjective

Ступені порівняння прикметників / Degrees of Comparison of Adjectives

Прислівник / Adverb

Утворення прислівника

Прийменник / Preposition

Прийменники місця / Prepositions of place

Числівник / Numeral

Дати / Date

Пори року / Seasons

Дні тижня / Days of the Week

Котра година? / What’s the Time?

Сторони світу / Parts of the World

Алфавіт / Alphabet

Природознавство

Природа

Для чого ми вивчаємо природу?

Прилади для дослідження природи

Вимірювальні прилади

Людина та її організм

Основні системи організму людини

Органи чуття

Як змінювалося уявлення людей про світ

Всесвіт і сонячна система

Склад Сонячної системи

Сузір'я

Теплові пояси Землі

Рух Землі навколо своєї осі та Сонця

Спостереження за порами року

Повітря

Вода

Природні стани води

Кругообіг води у природі

Види хмар

Види опадів

Корисні копалини. Ґрунт

Гірські породи

Пісок і глина. Їх значення для людини

Ґрунт

Форми земної поверхні

Види рівнин

Основні форми рельєфу України

Види гір

Природні зони України

Рослинний світ

Листяні та хвойні рослини

Пристосування рослин до різних умов існування

Фотосинтез

Тварини

Види тварин за способом харчування

Харчові ланцюги у природі

Дикі та свійські тварини

Комахи

Риби

Птахи

Звірі

Гриби

Їстівні гриби

Водойми України

Річки та моря України

Найбільші річки України

Будова річки

Моря України