Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів - Практичне керівництво для навчальних закладів - Василашко І. 2019


Рекомендації щодо планування програм та ініціатив з формування навичок здорового способу життя в навчальних закладах

Програми або ініціативи з формування навичок здорового способу життя в навчальних закладах повинні бути ретельно сплановані та оцінені. На етапі планування і виконання програми необхідно заручитися підтримкою батьків і місцевої громади, партнерів і спонсорів. Взаємодія соціальних партнерів відіграє дуже важливу роль у досягненні результатів.

ПЛАНУВАННЯ ПРОГРАМ ТА ІНІЦІАТИВ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ ЕТАПИ:

Дослідження проблеми. Оцінка організаційних, фізичних та індивідуальних чинників, що впливають на здорове харчування і фізичну активність у школі, дозволяє встановити пріоритети і цілі шкільної стратегії. Крім того, обов'язково повинна бути проведена оцінка потреб учнів.

Визначення цільової аудиторії. У проектах має бути чітко визначена цільова група — група людей, на задоволення потреб яких спрямовано проект. Як правило, це учні віком 6-9 або 10-18 років. Проект може передбачати зміну знань або поведінки і батьків, тому цільовою групою будуть і батьки цих дітей.

Сформульовані цілі і завдання. Цілі формулюють для того, щоб показати, до чого приведе запланована діяльність з вирішення проблеми в межах проекту. При визначенні мети необхідно стежити, щоб вона відповідала критеріям SMART. Іншими словами, мета має бути конкретною (specific), вимірюваною (measurable), орієнтованою на дію (асtion-oriented), реалістичною (realistic), обмеженою в часі (time-limited). Успіх проекту визначатиметься тим, наскільки добре організація досягає цілей проекту. Завдання — це практичні кроки, спрямовані на досягнення цілей. Завдання формулюються зразу ж після цілей, що дозволяє їх конкретизувати. Основна вимога до формулювання завдань — конкретність і практична наочність результатів їх виконання. Усі завдання мають бути чітко підпорядковані цілям проекту і узгоджуватися між собою за термінами та ресурсами. Щоб провести це узгодження, слід визначити тривалість проекту, обсяги матеріальних (наприклад, оренда приміщень, придбання) і людських ресурсів, необхідних для виконання завдань, та джерела фінансування.

Основні напрями й активності. Проведений аналіз ситуації і заплановані цілі та завдання дозволять чітко сформулювати напрями діяльності й активності. Потрібно пам'ятати, що одними з головних напрямів будь-якого соціального проекту є комунікаційний (донести інформацію про проект і його результати до визначених цільових груп) та адвокаційний (представлення інтересів цільової групи (учнів) з метою отримання ними доступу до благ, на які вони мають право, але не можуть його реалізувати, — здорове харчування та достатній рівень фізичної активності). Активності плануються з урахуванням часу, потрібного для їх реалізації та визначення відповідальних за це осіб. Активності можна приурочити до визначних дат (додаток 1).

Планування ресурсів — визначення, які ресурси (люди, устаткування, матеріали) і в якій кількості будуть потрібні для виконання запланованих робіт. При плануванні ресурсів чітко визначаємо і джерела фінансування проекту (спонсорська допомога, грантова підтримка, внески батьків тощо).

Моніторинг і оцінка. Під час реалізації проекту необхідно проводити моніторинг результатів та вносити корективи в проект. Моніторинг — це періодичне дослідження програми за однаковими методами і з порівнянням результатів з певними індикаторами (закладаються на етапі планування), відстеження ходу робіт для порівняння поточного стану справ із планом. Під час моніторингу використовується декілька джерел інформації: опитування; спостереження; вивчення документів. Оцінка — процес аналізу результатів діяльності та їх співвіднесення з певними запланованими критеріями.