Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів - Практичне керівництво для навчальних закладів - Василашко І. 2019


Концепція «Healthy Schools» та її складові

Створення безпечного і комфортного освітнього середовища є одним з основних принципів Нової української школи (НУШ). На практиці це кропітка, тривала та багатокомпонентна робота всіх учасників освітнього процесу: адміністрації та персоналу закладу, вчителів, учнів і їхніх батьків, оскільки шкільний мікросоціум, у який потрапляють діти, повинен відповідати їхнім потребам і бути завжди сприятливим для розвитку особистості.

У преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у 1946 році записано: «здоров'я — це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороби і фізичних дефектів» [1]. Саме це визначення закріплене в Основах законодавства України про охорону здоров'я.

Зараз соціальний устрій дедалі більше будується на підходах, у яких відповідальність за власне здоров'я, що найбільше залежить від способу, стилю життя людини, покладається на кожну окрему особу. Саме поняття здорового способу життя (ЗСЖ) ширше, ніж відсутність шкідливих звичок, додержання правил режиму праці і відпочинку, здорового харчування, рухової активності; до нього також входить система ціннісного ставлення до себе, до іншої людини, до життя в цілому, а також свідомість буття.

За визначенням ВООЗ, життєві навички (ЖН) є здатністю до адаптації та практики позитивної поведінки, що дає людям змогу ефективно вирішувати проблеми і долати труднощі щоденного життя.

ЖН можуть бути спрямовані на особисті дії або дії щодо інших людей, а також на дії зі зміни навколишнього середовища з тим, щоб зробити його сприятливим і безпечним для здоров’я.

ЗСЖ — це такий стиль існування, з яким завдяки застосуванню певних методів впливу на організм і його оточення, рівень життєздатності організму стає оптимальним, спостерігається постійне вдосконалення і використання потенціалу організму без заподіяння йому шкоди, причому активність організму і його можливості зберігаються аж до старості.

Стан здоров'я людини залежить від ЗСЖ та сформованості життєвих навичок — ефективного спілкування, прийняття зважених рішень, критичного і творчого мислення, співпереживання тощо.

Створення сприятливих умов для зміцнення та збереження здоров'я людей як найвищої соціальної цінності, забезпечення реалізації права на рівний доступ до медичних послуг, формування навичок ЗСЖ у дітей та молоді стало передумовою створення світовою спільнотою різноманітних міжгалузевих програм та ініціатив з питань здоров'я, які мають доведену результативність.

Багато організацій, у тому числі ВООЗ, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, Міжнародний союз медико-санітарної освіти і зміцнення здоров'я (International Union for Health Promotion and Education, IUHPE), реалізують міжнародні програми у сфері охорони здоров'я, залучаючи все більше педагогічних працівників до своєї діяльності.

За останні двадцять років цими організаціями було здійснено низку стратегічних ініціатив і програм: у Європі — Health Promoting Schools («Школи підтримки здоров'я») [2]; в інших регіонах світу — Comprehensive School Health («Комплексна програма зміцнення здоров'я школярів») [3]; Child Friendly Schools («Школи, дружні до дитини») [4]; ініціатива FRESH (Focusing Resources on Effective School Health — «Фокусування ресурсів на ефективну шкільну охорону здоров'я») [5] та ін. Об'єднуючою основою вказаних стратегій став цілісний підхід до створення в навчальних закладах здоров'я спрямованого освітнього середовища.

Рекомендації щодо здорового способу життя мають тисячолітню історію, але узгоджені рамки системних дій держав із реалізації превентивної освіти було сформовано на Всесвітньому форумі з освіти, який відбувся в Дакарі (Сенегал) у квітні 2000 року. Учасники (164 держави) Всесвітнього форуму за освітнім напрямом схвалили підготовлені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) та Світовим банком єдині рамки дій, що спрямовані на охорону здоров'я учнівської молоді, — FRESH.

Мета ініціативи FRESH полягає в підтримці ефективних програм охорони здоров'я для того, щоб школи стали осередком, де сприяють збереженню здоров'я, з одного боку, та місцем, де дітей навчають вести здоровий спосіб життя, — з іншого. Ці програми покликані забезпечити дітям розвиток життєвих навичок і прийняття моделі здорового способу життя.

Концепція FRESH будується на чотирьох основних компонентах (програмних принципах), які повинні реалізовуватись у всіх закладах освіти:

· політика рівного доступу до охорони здоров я в закладах освіти: система організації освітнього процесу, правила поведінки створюють умови збереження фізичного, психосоціального та емоційного стану учасників навчального процесу — вчителів і учнів;

· забезпечення закладів освіти якісною питною водою та санітарно-гігієнічними засобами: додержання санітарно-гігієнічних норм — це необхідні кроки у створенні здорового освітнього середовища;

· освіта в сфері охорони здоров’я на основі життєвих навичок: освіта в галузі охорони здоров'я, гігієни та харчування базується на засадах формування знань, соціальних установок, цінностей та життєвих навичок, необхідних для прийняття найбільш прийнятних і позитивних рішень стосовно здоров'я;

· шкільні послуги з охорони здоров’я та харчування: послуги з охорони здоров'я та харчування надаються компетентними/ обізнаними особами.

Більше про цю ініціативу можна дізнатися на сайтах:

www.freshschools.org — сторінка пропонує цінні поради зі збереження здоров'я, які можна застосувати в сучасному світі;

www.schoolsandhealth.org, — сайт, присвячений питанням удосконалення навчання шляхом поліпшення здоров'я, харчування та освіти для дітей шкільного віку.

У школах, що реалізують політику сприяння здоров'ю, застосовується загальноосвітній підхід до пропаганди здоров'я, яка включає в себе такі компоненти:

· Політика школи в сфері здоров'я є чітко визначеним документом або прийнятою практикою, спрямованою на сприяння здоров'ю та благополуччю. Прийняті нормативні документи повинні регулювати, які харчові продукти можуть надаватися дітям у школі, або описати, як запобігти зловживанням і булінгу в шкільному середовищі. Політика є частиною шкільного плану.

· Фізичне середовище школи включає в себе будівлі, майданчики та дизайн шкіл. Наприклад, формування здорового фізичного середовища може полягати, зокрема, у наданні території шкіл більшої привабливості для відпочинку та фізичної активності.

· Шкільне соціальне середовище стосується якості відносин між членами шкільної громади, наприклад між учнями та персоналом шкіл. На соціальне середовище впливають відносини з батьками та громадою.

· Індивідуальні навички та компетенції в галузі охорони здоров'я можуть бути покращені за допомогою навчального плану, наприклад через шкільну освіту в галузі охорони здоров'я, та через діяльність, спрямовану на набуття навичок, які дозволяють учням розвивати компетенції та поліпшувати здоров'я, благополуччя й освіту.

· Створення спільнот — це формування зв'язків між школою та сім'ями, школою та ключовими групами/особами у громаді. Консультування та співпраця із зацікавленими сторонами громади сприятимуть зусиллям, спрямованим на підтримку здоров'я та підтримку шкільних спільнот у їхніх заходах щодо покращення здоров'я.

· Служби охорони здоров'я — це місцеві та регіональні служби охорони здоров'яабо шкільні служби, які відповідають за медичне обслуговування та оздоровлення учнів. Це стосується учнів з особливими потребами. Медичні працівники можуть працювати з викладачами з конкретних питань, наприклад гігієни та сексуальної освіти [6].

У 1992 році було засновано «Європейську мережу шкіл сприяння здоров'ю» (ЄМШСЗ), першими членами якої стали сім країн — Польща, Чехія, Угорщина, Королівство Бельгія, Данія, Греція, Ірландія. Україна приєдналася до мережі в березні 1995-го. У 2007 році назва мережі була змінена на «Школи здоров'я в Європі» («Schools for Health in Europe», SHE). На сьогодні мережа охоплює 36 країн (стан на 2018 рік). Кожна країна має власні моделі шкіл, які базуються на основних принципах політики.

За матеріалами міжнародного проекту ЄМШСЗ членами координаційної ради було встановлено 12 критеріїв діяльності школи сприяння здоров'ю, якими керуються всі залучені до проекту країни:

1. Сприяння формуванню ціннісного ставлення до здоров’я, почуття власної гідності та самоповаги, переконаності в можливості позитивно впливати на життя школи, формуванню почуття відповідальності за своє здоров’я, здоров’я оточуючих.

2. Сприяння розвитку взаємоповаги між шкільним персоналом і учнями, між самими учнями, а також між школою, сім’єю та суспільством.

3. Застосування цілісного підходу до індивідуального здоров’я учнів.

4. Формування необхідних теоретичних знань і практичних навичок для прийняття раціональних рішень щодо власного здоров’я та охорони здоров’я оточуючих.

5. Створення здоров’я збережувального середовища шляхом відповідного облаштування шкільних приміщень, ігрових майданчиків, їдалень, дотримання належних заходів безпеки.

6. Розроблення комплексної та послідовної програми збереження здоров’я, яка передбачає використання таких педагогічних методів, що сприяють активній участі учнів.

7. Сприяння здоров’ю і добробуту персоналу школи.

8. Врахування ролі харчування для планування оздоровчих програм.

9. Сприяння розвитку освітнього потенціалу шкільної служби охорони здоров’я та підтримки здоров’я спрямованої діяльності.

10. Сприяння активізації діяльності органів учнівського самоврядування щодо популяризації здорового способу життя в межах та поза межами закладів освіти.

11. Сприяння розвитку співпраці з іншими закладами освіти як у своїй країні, так і за її межами з метою запозичення передового досвіду та передання і поширення власних надбань у напрямі сприяння здоров’ю.

12. Сприяння розвитку співпраці між школою, батьками і громадськістю та використання можливостей місцевої влади і державних установ для вирішення питань здоров’я учнів та персоналу школи [7].

У 1995 році було видано спільний наказ Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров'я України від 07.02.1995 р. № 25/31 «Про прилучення до Міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю» [8]. У ньому зазначається, що одним із шляхів подолання кризових явищ, які відзначаються в здоров'ї підростаючого покоління, може стати участь України в міжнародному проекті Всесвітньої організації охорони здоров'я, Комісії Європейських спільнот і Європейської ради.

Активна діяльність шкіл сприяння здоров'ю України розпочалася з 2001-2002 років спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства молоді та спорту України від 29.04.2002 № 157/281 «Про подальший розвиток міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю» в Україні», а також наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17 липня 2002 року № 268/411. В Україні з метою розвитку національної мережі шкіл сприяння здоров'ю протягом 2003-2012 років чотири рази було проведено всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю». Поступово зростала загальна кількість навчальних закладів, що входять до національної мережі шкіл сприяння здоров'ю. Якщо в 2006 році їх кількість становила понад 2000, то зараз до неї входить понад 5,5 тисяч навчальних закладів.

Українські заклади освіти реалізовують ідею та місію «Шкіл сприяння здоров'ю» в регіонах, поширюють інформацію про цінності здорового способу життя, створюючи навколо себе середовище, сприятливе для здоров'я, залучаючи заклади-супутники до спільної роботи.

Відбір та включення до спільноти проходить за критеріями, виписаними за матеріалами міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю»:

Досвід закладів освіти, які входять до мережі «Школи здоров'я в Європі» й впроваджують знання і технології, спрямовані на формування здорового способу життя, свідчить, що вони мають:

· кращі показники і досягнення в навчанні;

· кращі показники здоров'я вихованців;

· більш сприятливу атмосферу та умови для розвитку дітей;

· вищу задоволеність роботою з боку вчителів і персоналу закладу;

· кращий імідж серед освітніх установ.

Детальну інформацію про мережу цих шкіл і багато корисних поряд можна знайти на сайті мережі: http://www.schools-for-health.eu/

«Школи здоров'я в Європі» реалізували проект HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools in Europe), спрямований на розробку, впровадження та оцінку ефективності національних стратегій і практики щодо здорового харчування та фізичної активності у всіх європейських державах - членах ЄС та підтримку розвитку та виконання комплексних науково обґрунтованих програм із забезпечення здорового харчування і фізичної активності на основі даного підходу.

Детальніше з документами проекту (посібниками, дослідженнями тощо) можна ознайомитися на сайті мережі «Школи здоров'я у Європі»: https://www.schoolsforhealth.org/resources

Проаналізувавши найкращі світові практики впровадження концепцій і проектів у сфері формування здорового способу життя, закладам освіти було запропоновано долучитися до реалізації програми «Healthy schools: заради здорових і радісних школярів», яка спрямована на формування у дітей та учнівської молоді знань і життєвих навичок, які необхідні для здоров'я та створення в закладах сприятливого здоров'я збережувального середовища.

ГОЛОВНИМИ НАПРЯМАМИ ПРОГРАМИ Є ПОСИЛЕННЯ РОБОТИ ЗА СКЛАДОВИМИ: