Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів - Практичне керівництво для навчальних закладів - Василашко І. 2019


Ініціативи щодо формування навичок здорового способу життя у дітей та молоді в Україні

Здоров'я населення є однією з найбільших цінностей, необхідною умовою для соціально-економічного розвитку країни. В Україні прийнято ряд програм і заходів, які прямо чи опосередковано сприяють забезпеченню здоров’я дітей і молоді, а саме:

1. Створення оптимальних умов для реалізації потенціалу кожної особи впродовж всього життя, досягнення європейських стандартів якості життя та благополуччя населення є одним з основних завдань, визначених Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», схваленою Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5, та частиною зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

2. Забезпечення необхідних умов для зміцнення та збереження здоров'я людей як найвищої соціальної цінності, забезпечення реалізації права особи на оздоровчу рухову активність стало передумовою схвалення у 2016 році Президентом України Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація» (Указ Президента України від 09.02.2016 р. № 42/2016).

Збереження здоров’я та забезпечення повноцінного життя людей є одними з найважливіших цілей світової спільноти, відображених у засадах європейської політики «Здоров’я-2020: основи Європейської політики в підтримку дій держави та суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя».

3. Концепція розвитку системи громадського здоров’я (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 1002-р) визначає комплекс інструментів, процедур та заходів, що реалізуються державними та недержавними інституціями для зміцнення здоров'я населення, запобігання захворюванням, збільшення тривалості активного та працездатного віку і заохочення до здорового способу життя шляхом об'єднання зусиль усього суспільства.

4. Концепція Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. № 230-р). Виконання зазначеної Програми дасть змогу удосконалити державну систему захисту прав та інтересів дитини, у тому числі дітей з інвалідністю, створити дружнє до дітей середовище в суспільстві відповідно до міжнародних зобов'язань, забезпечити доступність дітей до всіх видів якісної медичної допомоги починаючи з народження, забезпечити раннє виявлення соціальних проблем, запобігати порушенням прав дитини шляхом удосконалення системи соціальних послуг у територіальних громадах, модернізувати систему захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення, шляхом удосконалення превентивних заходів.

Завданнями закладу освіти є:

· формування в учнів свідомого ставлення до життя і здоров’я;

· формування в учнів навичок здорового способу життя;

· формування здоров’язбережувальної компетентності школярів.

Значну роль у проведенні фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи за місцем проживання, розвитку масового спорту, залученні до занять спортом дітей і дорослих відіграє мережа центрів «Спорт для всіх» (http:// sportforall.gov.ua). До неї належать Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», обласні, міські та районні центри. У них проводять змагання, масові відкриті тренування, заняття з плавання для дітей, перегони на велосипедах, а також інформаційні кампанії з питань здорового способу життя тощо.

5. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р). Реалізація Концепції створить умови для реформування загальної середньої освіти з урахуванням досвіду провідних країн світу. Будуть запроваджені нові стандарти змісту загальної середньої освіти, які ґрунтуватимуться на компетентнісному, діяльнісному та особистісно орієнтованому підходах до навчання. Зазначені стандарти ґрунтуються на Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу «Про основні компетентності для навчання протягом усього життя». Серед ключових компетентностей, якими повинна оволодіти молодь, зазначені екологічна грамотність і ведення здорового способу життя.

6. Схвалення «Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді» (від 21.07.2004 р. № 605) Міністерством освіти і науки України визначило введення обов’язкового навчального предмету «Основи здоров’я» для 1-9 класів, що стало важливим складником загальної середньої освіти з формування мотивації до збереження та зміцнення здоров'я. Основи здоров'я — інтегрований предмет, що за змістом об'єднує питання здоров'я та безпеки життєдіяльності. Його завданнями є формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров'я, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної та здорової поведінки, формування в молоді здоров'я збережувальної компетентності. Навчальна програма з основ здоров'я побудована за концентричним принципом, тобто в різні періоди навчання повторюється вивчення окремих тем з розширенням та поглибленням їх змісту.

Основними особливостями програми є те, що вона:

· розкриває питання, що мають реальне значення для підлітків;

· враховує потреби і рівень соціально-психологічного розвитку учнів;

· має упереджувальний характер;

· спрямована на формування життєвих навичок, що мають ключове значення для здорової і безпечної поведінки.

7. У закладах освіти реалізуються різні форми/моделі навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок через валеологізацію змісту навчальних предметів, систему позакласної та позашкільної роботи. Активно реалізуються програми: «Рівний — рівному», «Діалог», «Школа проти СНІДу», «Покращення життя ВІЛ-позитивних дітей та їх сімей». Значна увага приділялася питанням модернізації фізичної культури, поліпшенню спортивно-масової роботи та дитячо-юнацького спорту.

У 2017 році були реалізовані та мали позитивні результати такі ініціативи з формування навичок здорового харчування:

· Матеріали до першого уроку «Я обираю здорові звички», підготовлені Центром громадського здоров'я МОЗ України у 2017 р. [9]. Матеріали до тематичного уроку містять тести та онлайн-тести для школярів 1-4 і 5-11 класів, сценарії проведення гри-обговорення «Рух — це здоров'я», 3 відео приготування здорових сніданків з Євгеном Клопотенком та плани уроків «Основи здоров'я» для 1-4 і 5-9 класів.

· У грудні 2017 року МОЗ України спільно з Центром громадського здоров'я МОЗ України та Асоціацією дієтологів презентували «Тарілку здорового харчування» та інформаційний портал про здорове харчування «Проздорове» (www.prozdorove.com.ua), де розміщуються рекомендації щодо здорового харчування.

· На початку 2018 року розпочався освітній проект для дітей від 7 до 12 років «Здорове харчування для дітей» (ініціатор і керівник проекту — Ольга Ілюхіна, за підтримки групи волонтерів), основна мета якого — підвищення рівня обізнаності школярів із засадами здорового харчування та мотивація дітей і батьків до здорового способу життя. Заняття проводяться в інтерактивній та ігровій формі на теми: «Тарілка здорового харчування», «Веселка на тарілці», «Солодкий урок», «Світлофор на кухні» та інші.

· У 2017 році розпочалась ще одна ініціатива. Нове Шкільне Харчування — це проект з покращення культури харчування у школах України, заснований кулінарним експертом Євгеном Клопотенком. У рамках проекту було розроблено «Збірник рецептів страв для харчування дітей шкільного віку в навчальних та оздоровчих закладах», а також план впровадження нової шкільної культури харчування у шкільні їдальні по всій Україні. В грудні 2018 року Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів видала Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, яким надано дозвіл на впровадження програми. Детальніше про ініціативу можна дізнатись на сайті http://cultfood.info.

В Україні програми та ініціативи з формування здорового способу життя дітей і молоді, які реалізують громадські об’єднання та державні органи, здебільшого охоплюють такі напрями:

· організація дитячого оздоровлення та відпочинку;

· профілактика негативних явищ в середовищі підлітків та молоді (поширення ВІЛ/СНІД, вживання алкоголю та наркотиків);

· надання соціальної підтримки групам ризику (підліткам, які мають досвід вживання наркотиків, ВІЛ-інфікованим тощо);

· проведення інформаційно-просвітницьких заходів із дітьми та молоддю щодо формування здорового способу життя.