Нова українська школа: порадник для вчителя - Плеяди 2017

ВСТУП

З першого вересня 2017 року 100 пілотних шкіл в Україні розпочинають працю­вати за проектом нового Державного стандарту початкової загальної освіти, що забезпечує реалізацію Концепції Нової української школи.

У липні 2017 року учителі перших класів цих шкіл пройшли навчання під час тренінгів, які проводилися викладачами обласних Інститутів післядипломної освіти, підготовлених у рамках тренінгу для тренерів (Ірпінь).

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчи­теля» є свого роду продовженням навчальних тем, які опрацьовувались під час літніх тренінгів.

Укладачі посібника хоча є представниками різних організацій - Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», Інститут педагогіки НАПН України, Навчально-виховний комплекс «Новопечерська школа» - усі вони стали єдиною командою, яка прово­дила тренінг для тренерів, і має безпосередній досвід упровадження ідей, описа­них у посібнику.

Із позицій пріоритетного значення для прогнозованого розвитку освіти як сис­теми, забезпечення єдиного освітнього простору в державі, у Пораднику подано матеріал проДержавний стандарт загальної початкової освіти, розкрито його кон­цептуальні засади, охарактеризовано чинники забезпечення якості навчального процесу, прокоментовано структурні компоненти формули успіху Нової школи.

Окрім розлогого опису тем, які розглядалися на тренінгах, посібник містить практичні завдання для вчителів, які допоможуть їм підготувати освітнє середо­вище, забезпечити різні форми інтегрованого навчання, залучати до педагогічної взаємодії родини дітей, інших партнерів, оцінити власну практику в контексті освіт­ніх новацій, здійснювати моніторинг розвитку учнів.

Методичні настанови, алгоритми занять, інших видів діяльності конкретизова­но зразками, які подано в Додатках: форма самооцінки вчителя, форма спостере­ження за навчальним середовищем, форма спостереження за розвитком дитини.

Практичний матеріал, за задумом упорядників, надасть перспективу його ви­користання в умовах змін, забезпечить надійне підґрунтя для авторських пошуків, набуття власного досвіду в широкій і різноманітній практиці.

У посібнику містяться також додаткові ресурси, які можна знайти в Інтернеті, передусім ті, які знаходяться на сайтах Нової української школи - www.nus.org.ua, www.inf.org.ua, а також інших сайтах.

Авторський колектив висловлює подяку вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, які надали фотоматеріали для посібника.

Від авторського колективу