Нова українська школа: порадник для вчителя - Плеяди 2017

Додаток А. Форма самооцінки для вчителя

Пропонована Форма самооцінки для вчителя - це адаптована версія форми, розробленою фахівцями Міжнародної асоціації «Крок за кроком» (International Step by Step Association, www.issa.nl), для професійного розвитку вчителів початкової школи.

Форма організована навколо таких основних принципів якісної практики педагогів як:

· Взаємовідносини.

· Залучення родин.

· Планування.

· Оцінювання.

· Методи викладання.

· Навчальне середовище.

· Соціальна інклюзія.

Сім зазначених вище принципів якісної практики містять показники, які учитель / учителька має оцінити у власній практиці і побачити сфери, що потребують удосконалення чи подальшого розвитку.

Оцінювання здійснюється за шкалою:

Виконую:

1 - рідко

2 - час від часу

3 – постійно

Показники

Оцінка

1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

1.1

Реагую на потреби та сильні сторони кожної дитини: емоційні, соціальні, фізичні та когнітивні, у тому числі й додаткові потреби у навчанні.

1

2

3

1.2

Забезпечую можливості вибору для кожної дитини, а також врахування цього вибору іншими дітьми і дорослими.

1

2

3

1.3

Мої взаємовідносини з дітьми сприяють розвитку їх ініціативності, самостійності і лідерських якостей.

1

2

3

1.4

Розвиваю демократичні цінності, заохочуючи кожну дитину висловлювати свою думку і брати участь у процесі прийняття рішень.

1

2

3

1.5

Планую і організовую види діяльності, які допомагають дітям визначати власні почуття та почуття однокласників, обговорювати їх.

1

2

3

1.6

Заохочую дітей ставитися до інших на засадах рівності, чесності, поваги та гідності, а також очікувати такого ж ставлення до них з боку інших.

1

2

3

2. ЗАЛУЧЕННЯ РОДИН

2.1

Залучаю членів сім'ї до процесу прийняття рішень щодо навчання і розвитку їхньої дитини, оцінювання навчальних досягнень дитини, соціального життя у класі.

1

2

3

2.2

Залучаю членів сім'ї до процесу прийняття рішень щодо організації навчального середовища

1

2

3

2.3

Заохочую батьків вчитися один від одного та підтримувати один одного.

1

2

3

2.4

Використовую відомості про сім’ї дітей, ресурси місцевої громади при плануванні навчальної програми та навчальних видів діяльності.

1

2

3

3. ПЛАНУВАННЯ

3.1

Планую навчальні види діяльності, які відповідають рівню розвитку дітей, їхнім інтересам і сприяють розвитку відповідних компетентностей.

1

2

3

3.2

Плани роботи є досить гнучкими, що дає можливість внесення змін.

1

2

3

3.3

Використовую тематичне планування, у процесі якого використовую теми, запропоновані Модельною навчальною програмою, власні теми, а також теми, що пропонуються самими дітьми та їх сім’ями.

1

2

3

3.4

У процесі планування обговорюю заплановані навчальні види діяльності з іншими вчителями (учителем іноземної мови, фізкультури та ін.).

1

2

3

3.5

Здійснюю зміни до запланованих освітніх цілей, видів навчальної діяльності для окремих дітей, щоб врахувати їхні індивідуальні особливості розвитку, стиль навчання тощо.

1

2

3

3.6

Залучаю батьків до процесу планування, особливо тих видів діяльності, які дитина може виконувати вдома.

1

2

3

4. ОЦІНЮВАННЯ

4.1

Використовую загальні та конкретні очікувані результати, а також очікувані результати тижня як орієнтири для оцінювання.

1

2

3

4.2

Здійснюю систематичні спостереження, інші види формувального оцінювання, які відображають рівень розвитку та навчальні досягнення дитини.

1

2

3

4.3

Використовую дитяче портфоліо як вид оцінювання, що містить результати спостережень, зразки дитячих робіт, інформацію з інших джерел тощо, і фокусується на цілісному розвитку дитини, забезпечуючи можливості для її активної участі у навчанні та житті класу.

1

2

3

4.4

Тісно співпрацюю з батьками дитини та іншими фахівцями з метою отримання більше інформації про дитину за допомогою проведення спостережень, заповнення опитувальників тощо.

1

2

3

4.5

Тісно співпрацюю з батьками дитини та іншими фахівцями під час аналізу результатів оцінювання (наприклад, неформальні зустрічі з питань обміну інформацією, обговорення необхідних послуг тощо).

1

2

3

4.6

Допомагаю дітям розвивати їхні навички у здійсненні самооцінювання та прийняття рішень щодо власного навчання та поведінки на основі чітких та постійних критеріїв.

1

2

3

4.7

Для оцінювання прогресу розвитку дітей з особливими освітніми потребами використовую ті самі інструменти, що й для інших дітей з використанням необхідних адаптацій чи модифікацій.

1

2

3

5. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ

5.1

Застосовує методи роботи, що сприяють розвитку мисленнєвих операцій вищого рівня (порівняння, аналіз, синтез, узагальнення та ін.) та вирішення проблем.

1

2

3

5.2

Заохочую дітей використовувати інформаційні технології для підтримки їхнього процесу навчання, розвитку навичок, необхідних для активної участі в інформаційному суспільстві.

1

2

3

5.3

Організовую види діяльності, що сприяють розвитку ідентичності та індивідуальності кожної дитини.

1

2

3

5.4

Використовую стратегії роботи, що сприяють саморегуляції дітей.

1

2

3

5.5

Інтегрую навчальний досвід, щоб діти бачили взаємозв’язки між концепціями і щоденним досвідом, могли використовувати їх у реальних ситуаціях.

1

2

3

5.6

Використовую практику диференціації, щоб пристосувати види діяльності до рівня розвитку та індивідуальних особливостей дитини.

1

2

3

6. НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

6.1

Організовую навчальне середовище, яке заохочує дитину до навчання та розвитку.

1

2

3

6.2

Забезпечую у достатній кількості різні доступні матеріали, що відповідають рівню розвитку дітей та стимулюють дітей досліджувати їх, гратися з ними та навчатися.

1

2

3

6.3

Висловлюю чіткі очікування щодо поведінки дітей, залучаю дітей до розроблення правил, переглядаю їх разом із дітьми.

1

2

3

6.4

Використовую постійні, рутинні види діяльності для розвитку саморегуляції та самостійності дітей.

1

2

3

6.5

Організовую навчальні центри/осередки для організації навчальних матеріалів, можливості вибору дітьми, розвитку самостійності.

1

2

3

6.6

Здійснюю необхідні адаптації у навчальному середовищі (види діяльності, матеріали) з метою забезпечення активної участі усіх дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами.

1

2

3

7. СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ

7.1

Ставлюся до кожної дитини з повагою, гідністю, забезпечуючи рівні можливості для участі у житті класу і школи.

1

2

3

7.2

Використовую слова, види діяльності, навчальні матеріали, які попереджають появу гендерних чи інших стереотипів.

1

2

3

7.3

Здійснюю адаптації у навчальному середовищі та навчальних матеріалів для того, щоб діти з різними можливостями могли брати участь у навчальній діяльності.

1

2

3

7.4

Ціную відмінності, які є між дітьми у класі, їх родинами, членами громади та інтегрую їх у навчальний процес.

1

2

3