МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 21. ТЕМА: «МОЇ УЛЮБЛЕНІ КНИЖКИ»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Чому варто читати книжки?

· Як народилася книжка?

· Як продовжити життя книжки? Для чого потрібна книжкова майстерня?

· Де живуть книжки? Яка найбільша домівка книжок?

· Яка моя улюблена книжка?

Завдання двадцять першого тижня:

1. Допомогти учням визначити власні вподобання у світі дитячої літератури.

2. Визначити учнівські запити щодо літератури, яку б хотілося читати.

3. Ознайомити з короткою історією виникнення книжки, роллю книжки в житті людини (здобути інформацію, розважатися).

4. Формувати позитивне та бережливе ставлення до книжки.

5. Розвивати інтерес до читання дитячої літератури різних жанрів.

6. Вчити розповідати про власні почуття та емоції від прослуханого та побаченого.

7. Розвивати вміння фантазувати, придумувати, вигадувати на основі прочитаного та почутого.

8. Повторювати різні прийоми обчислення в межах 20 без переходу через десяток.

Очікувані результати двадцять першого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· що книжка — це доступне та цікаве джерело знань;

· різновиди дитячої літератури;

· правила поводження з книжкою;

та вмітимуть:

· обирати для читання літературу відповідно до мети читання (для насолоди, для здобуття інформації тощо);

· читати різними способами (малюнками, складами, словами, з передбаченням та ін.);

· уважно слухати інших та обґрунтовувати свою позицію;

· розповідати про власні захоплення і вподобання;

· зацікавлювати інших власним вибором/ прикладом;

· добирати матеріали для здійснення дрібного ремонту книжок;

· орієнтуватися в порядку нумерування сторінок книжки;

· емоційно сприймати твори літератури.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО


З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось )

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя) або побаченого (про спостереження за чимось /кимось)

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)ЧИТАЄМОНазиває і показує елементи книги (обкладинка, титульна сторінка, ілюстрації)

Вибирає з декількох запропонованих книжок ту, яка викликала цікавість, розглядає і розповідає про неї (чи є ілюстрації, назва книжки, прізвище автора)

Висловлює припущення на основі ілюстрацій та заголовку, про що може розповісти книжка

Читає слова із вивченими буквами

Читає вголос короткі тексти.

Під час читання робить логічний наголосВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВОВідтворює графічні знаки, піктограми за зразком

Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «Г» Записує тексти з 3-4 коротких речень.

Визначає які емоції означає той чи інший смайлДОСЛІДЖУЄМО МЕДІАСтворює в групі прості медіа-продукти (стіннівка, колаж тощо) з допомогою вчителя/ вчительки, враховує мету й аудиторію

Обговорює зміст усного медіа-повідомлення, розповідає, про що йдеться в ньомуДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯПояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним; позиція звука [й])

Творить нові слова на основі запропонованих (замінює звуки, міняє послідовність складів) та пояснює значення нового словаТЕАТРАЛІЗУЄМОБере на себе роль у рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи

2

Математична

ЛІЧБАЛічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані хаотично)

Лічить до 20 у прямому і зворотному порядку

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИВизначає кількість десятків і кількість одиниць у числах другого десятка

Порівнює числа в межах 20

Обчислює суму (додає), різницю (віднімає) зручним для себе способом у межах 20 без переходу через розряд, зокрема й користуючись предметами або засобами, які їх замінюють

Знаходить число за даним відношенням "більше на ...", "менше на ...“

Перетворює інформацію у схематичний рисунок

Знаходить помилки у математичних обчисленнях, усуває їх, виконуючи необхідні дії

Знаходить необхідні (суттєві) дані для виконання завдання

Розв’язує проблемні завдання з опорою на прості математичні моделіВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНВимірює довжини предметів або відрізків

Записує результати вимірювання основних величин у сантиметрах (см), дециметрах (дм)

Порівнює іменовані числа, подані в одиницях довжини

Перетворює іменовані числа, виражені в одиницях двох найменуваньПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИВстановлює відносне розміщення об’єктів на площині та у просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математичну мову

Розрізняє геометричні площинні та об’ємні фігури за їх істотними ознаками

Будує прямокутник/ квадрат на аркуші в клітинкуРОБОТА З ДАНИМИЗбирає дані, що відображають повсякденні проблеми, на основі запропонованого опитувальника (два - три запитання)

Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми

3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУПровадить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)Я У ПРИРОДІЯ У РУКОТВОРНОМУ СВІТІЗастосовує лупу

Передбачає використання рукотворних (штучних) матеріалів (паперу) на основі їхніх властивостей

4

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКАСамостійно чи під керівництвом дорослих створює виріб,повторно використовуючи матеріали (вироби з пластику, паперу, тканини, фольги та інше)

Створює виріб за зразком (шаблоном) та власним задумом самостійно чи із допомогою дорослих із використанням паперу, картону, ниток, нетканих чи природних матеріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного матеріалу, нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці орігамі, макети виробів із штучних матеріалів та картону, вироби об’ємної форми з паперу)Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙСамостійно чи з допомогою дорослих демонструє результати власної діяльності

Пояснює вибір моделі, яку він / вона сконструював /-ла, спираючись на запитання дорослих

Планує послідовність технологічних операцій з допомогою дорослих (використання технологічних карт)Я У СВІТІ РЕМЕСЕЛСпільно з дорослими організовує та прибирає робоче місце відповідно до власних потреб та визначених завдань (організація особистого побуту)

5

Соціальна і

БЕЗПЕКА


здоров’язбережна

Пояснює, яка діяльність приносить і радість, і користь

Обирає свої дії як учасник дорожнього руху з найменшим ризикомЗДОРОВ’ЯЗастосовує різні способи зняття втоми (за допомогою гімнастики, дихальних вправ, музики, прогулянки, зміни виду діяльності тощо)ДОБРОБУТОб’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов у школі

6

Громадянська та

Я - ЛЮДИНА


історична

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙУважно вислуховую думку співрозмовника, висловлюю свій погляд, шануючи гідність інших

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Моделює ситуації / грає рольові ігри, у яких підтримує та підбадьорює іншихМОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНАВстановлює, спираючись на власний досвід і думки старших, коли відбувалися відомі історичні події та жили визначні особи (раніше / пізніше, до / після, давно / недавно)МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

7

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВАПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬНе боїться представляти результати діяльності

Експериментує з кольорами, формами тощо

Виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні зображення; прості об’ємні композиції

8

Інформатична

Досліджує сприйняття інформації різними органами чуття

Робить висновок щодо виду інформації та способу 'її сприйняття

Користується готовими моделями для пояснення і розв’язання проблем

Створює об’єкти за зразком

Цікавиться походженням інформації

Встановлює логічну послідовність подій або дій

Діє за узгодженими правилами під час спільної роботи з інформацією

9

Фізкультурна

СПЕЦИФІЧНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З ВИДАМИ СПОРТУІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)Виконує різні ролі в ігрових ситуаціяхТУРБОТА ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКУ

Тижневі рекомендації для вчителів

1. Організувати акцію «Книжки-мандрівниці» (випозичальня прочитаних дитячих книжок для друзів).

2. «День без книжки - що обід без хліба» (15 хвилин «тихого читання» щодня (учитель та учні читають улюблені книжки).

3. Оформити виставку «Улюблені дитячі книжки батьків (дорослих)».

4. Скласти фотокнигу класу.

5. Колективне виготовлення лепбука «Наш світ книжкових вподобань».

6. Робота над лепбуком розпочинається першого і закінчується останнього тематичного дня у тижні. Учні прикріплюють до однієї частини лепбука свої роботи.

7. Щоденно в кутку «Щоденні новини» розміщувати вислови відомих людей про книжки, рекомендувати учням переписувати, передруковувати ці вислови, запам’ятовуючи їх.

8. Запрошувати до класу гостей тижня, які дітям читатимуть (уривки зі своїх улюблених дитячих книжок) на ранковій зустрічі (діти можуть підготувати блокнотики для автографів). Серед запрошених можуть бути:

· директор бібліотеки;

· відома людина («зірка»);

· голова органу місцевого самоврядування, представник влади;

· письменник;

· лікар (прочитає, а потім розповість, як читати без шкоди для здоров’я).

Завдання тижня для батьків:

· Записати дитину до бібліотеки.

· Відвідати разом книжкову крамницю.

· Прочитати казку чи свою улюблену дитячу книжку у класі дитини для її однокласників.

· Читати дитині щовечора (20 хвилин), бажано свої улюблені дитячі твори.

· Запитувати про улюблені твори дитини, цікавитися, що вона читає, ініціювати бесіди про різні книжки у родині.

Анкета виявлення читацьких інтересів дитини

(заповнює першокласник або дорослий зі слів першокласника)

На запитання анкети відповідає__________________________

Дата заповнення_______________________

1. Чи любиш ти читати?

2. Яку першу книжку ти прочитав самостійно?

3. Які книжки тобі подобаються?

4. Чи є в тебе улюблені письменники? Хто саме?

5. Чи любиш ти розповідати про прочитане?

6. Коли ти читаєш книжку, ти (підкресли):

А. Читаєш від початку до кінця

Б. Любиш наперед дізнаватися, чим закінчиться книжка

7. Чи радо даєш свої книжки прочитати друзям?

8. У який час ти читаєш книжку?

9. Чи ведеш ти читацький щоденник?

10. Чи любиш, щоб тобі читали батьки?

11. Чи сам читаєш для когось (для друзів, молодших братика/ сестрички)?

12. Чи багато в тебе книжок?

13. Чи відвідуєш ти бібліотеку? Як часто?

14. Хто тобі купує книжки?

15. Яку книжку ти читаєш зараз?

16. Яку книжку ти хотів би прочитати?

Чому варто читати книжки?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс очікуваного

результату

І.

Ранкова зустріч. Привітання.

Що дає нам книжка?

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.8-2

2 ГІО 7.2-3

2 МОВ 1.7-1

2 СЗО 4.4-6

ІІ.

Інтерактивна вправа «Гронування»

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним або позиція приголосного в кінці слова)

Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «Г»

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

2 МОВ 1.7-1

2 МОВ 4.1-1

2 МОВ 3.1-1

2 ГІО 7.2

ІІІ.

Вправа «Склади прислів’я»

Читає вголос короткі тексти. Під час читання робить логічний наголос

Моделює ситуації / грає рольові ігри, у яких підтримує та підбадьорює інших

2 ІФО 1.3-5

2 ГІО 2.3-1

IV.

Вправа «Відкрий дорогу книзі»

Обчислює суму (додає), різницю (віднімає) зручним для себе способом у межах 20 без переходу через розряд, зокрема й користуючись предметами або засобами, які їх замінюють

2 МАО 1.2-1

V.

Гра «Чарівний мішечок (скринька)»

Обирає з декількох запропонованих книжок ту, яка викликала цікавість, розглядає і розповідає про неї (чи є ілюстрації, як називається, прізвище автора)

Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «Г»

Висловлює думку про те, як факти, думки із прочитаного текст можуть допомогти в конкретних життєвих ситуаціях Користується готовими моделями для пояснення і розв’язання проблем

2 МОВ 2.1-1

2 МОВ 3.1-1

2 МОВ 2.5-4

2 ІФО 1.3-1

VI.

Вправи для очей

Застосовує різні способи зняття втоми (за допомогою гімнастики, дихальних вправ, музики, прогулянки, зміни виду діяльності тощо)

2 СЗО 4.1-2

VII.

Складання «Порадника для читача»

Записує тексти з 3-4 коротких речень

Використовує інформацію, отриману з відомих та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

2 МОВ 3.1-1

2 ПРО 2.1-1

VIII.

Вправа

«Шифрувальник»

Висловлює припущення на основі ілюстрацій та заголовку, про що може розповісти книжка

Порівнює свої почуття та почуття інших людей в одній і тій самій ситуації

Встановлює логічну послідовність подій або дій

2 МОВ 2.1-1

2 СЗО 3.3-4

2 ІФО 2.1-1

IX.

Виготовлення закладок

Вимірює довжину предметів чи відрізків

Планує послідовність технологічних операцій з допомогою дорослих (використання технологічних карт)

Пояснює вибір моделі, яку він / вона сконструював / -ла, спираючись на запитання дорослих

Самостійно чи під керівництвом дорослих створює виріб, повторно використовуючи матеріали (вироби з пластику, паперу, тканини, фольги та інше)

Виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні зображення; прості об’ємні композиції

Демонструє іншим результати власної діяльності

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

2 МАО 3.7-4

2 ТЕО 1-1.1-2

2 ТЕО 1.2-2

2 ТЕО 2-3.2-2

2 МИО 1.1-7

2 ТЕО 2.3-1

2 ТЕО 2.2-2

X.

Гра «Не можна - треба»

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя або ) або побаченого (про спостереження за чимось /кимось)

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

2 МОВ 1.7-1

2 МОВ 1.8-1

2 СЗО 4.4-6

XI.

Рефлексія. П’ять щоденних видів діяльності (Daily 5): письмо для себе. Робота зі «Щоденником вражень»

Записує тексти з 3-4 коротких речень

Порівнює свої почуття та почуття інших людей в одній і тій самій ситуації

2 МОВ 3.1-1

2 СЗО 3.3-4

І. Ранкова зустріч

1. Перед початком дня вчитель готує книжкові полиці, кладе в різних місцях класної кімнати дитячу літературу, заздалегідь взяту в бібліотеці чи принесену напередодні.

· Запропонуйте учням поміркувати над таким:

— Уважно погляньте навколо. Що змінилося в класі?

— Чи з’явилось щось, чого вчора ще не було?

— Звідки могли взятись усі ці книжки, журнали?

— Чому сьогодні в класі так багато книжок?

— Чим вони вас приваблюють? Чи є такі, які хотілося б погортати відразу?

2. Попросіть послухати поезію Н. Красоткіної:

Ми заходимо в школу раненько,

Лиш встає світанкова зоря.

І беремось до книжки хутенько,

Щоб відкрити річки і моря,

Зрозуміти природу й людину,

Пізнавати наш світ спішимо.

Крок за кроком вчимося невпинно.

Ми до знань, ми до знань летимо.

(Н. Красоткіна)

3. Запитайте дітей, про що віршик і чи люблять вони читати.

· Попросіть дітей висловити свою думку про те, що дає їм книжка.

4. Помічник вчителя (учень) подає інформацію за допомогою піктограми або шаблону про дату дня, назву тижня, погоду, кількість присутніх.

· Запропонуйте учням дізнатися про тему тижня за допомогою ребуса:

Завдання « Збери літери і прочитай слово»

(Учні аналізують і роблять припущення, про що сьогодні піде мова).

Добре було б, щоб учитель запропонував цікаву рубрику «Новинки дитячої літератури» і представив новеньку дитячу книжку, яку побачив у книгарні/ бібліотеці, помістивши інформацію чи саму книжку у куточок «Новини дня». Варто запросити дітей до того, щоб вони ділилися новинками дитячої літератури.

ІІ. Інтерактивна вправа «Гронування»

· Запитайте в учнів, що спадає їм на думку, коли вони чують слово «книга». Запишіть асоціації, не обговорюючи їх.

(Учитель записує слова на заздалегідь підготовлені смужки і вивішує на дошці, надалі ці слова слугуватимуть візуальним словником тижня.)

Напр.: Книга - автор, буква, малюнок, велика, цікава, книгарня, бібліотека, сторінки, письменник, папір, читати, розмальовувати, розглядати, Колобок, казка, створює, пише, казкарка.

Спробуйте разом із дітьми об’єднати асоціативні слова у групи-грона за різними ознаками, напр. за тематикою (хто створює, назви книжок, призначення) чи за граматичними характеристиками (хто/що?, яка?, що робити?).

Напр.:

— тематична група (гроно) «Створення»: автор, письменник, казкарка, створює, пише;

— тематична група (гроно) «Призначення»: читати, розмальовка, цікава, захоплення.

· Попросіть дітей розпізнати відомі букви у деяких словах, визначити голосні та приголосні звуки, наголошений склад тощо.

Після утворення ґрон запропонуйте учням відшукати у словах літеру «Г» і виділіть її.

ІІІ. Вправа «Склади прислів’я». Бесіда «Чому варто читати книжки» за змістом прислів’їв»

Учні об’єднуються в групи. Кожна група отримує картки з окремими словами в хаотичному порядку, і з цих слів діти складають прислів’я, розмірковуючи, чому в народі так говорять. Бажано слова одного прислів’я подавати на картках одного кольору.

Зверніть увагу дітей, що перше слово речення пишемо з великої літери, а після останнього ставимо крапку, щоб діти мали своєрідну підказку від вас.

Проведіть бесіду за запитаннями:

— Про що свідчать ці прислів’я?

— Що дає тобі читання книжок? (користь, насолоду, знання, спілкування, розвиток уяви).

— Чому книжка приносить користь?

— Чому книжка приносить радість?

— Чи може книжка приносити радість, навіть якщо вона про сумне? Чому?

— Чому книжка несе знання?

IV. Вправа «Відкрий дорогу книжці».

· Запропонуйте обчислити всі приклади, щоби знайди найкоротшу доріжку — (за результатами обчислень або за довжиною).

V. Гра «Чарівний мішечок (скринька)»

Опис гри

Діти об’єднуються у групи. Представники кожної групи по черзі витягують із мішечка книжку, розглядають її у групі та презентують, чим вона їм сподобалася. За потреби вчитель уточнює назву різновиду книжки та знайомить з іншими видами книжок.

· Подбайте про різні книжки та ілюстрації, що супроводжують Вашу розповідь (розмальовка, книжка-театр, книжка-іграшка, енциклопедія, лепбук, навчальна книжка, казка, електронна книжка).

· Запропонуйте учням знайти книжки, у назві яких є буква Г.

(відеододаток «Книга в різних форматах», режим доступу: https://goo.gl/H2e5cZ).

VI. Вправи для очей

· Проведіть бесіду про те, що людині, яка багато читає, потрібен відпочинок для очей. Запропонуйте дітям цікаві вправи для відпочинку очей (найкраще ці вправи виконувати в парах).

VII. Складання «Порадника для читача»

· Запропонуйте учням скласти «Порадник для читача».

Коли важко самостійно скласти порадник, учні можуть скористатися заготовленим матеріалом, обравши ті завдання, які приймають учасники всієї групи. Можна провести гру «Павутинка», поєднавши початок висловлення із продовженням.

Знайомство з «Порадником для читача»

1. Якщо не маєш з ким спілкуватися, відкрий книгу.

2. Якщо ти занудьгував, візьми книгу.

3. Якщо хочеш одержати пораду, відшукай у книзі.

4. Якщо прагнеш знайти друга, подружися з книгою.

5. Якщо мрієш стати справжньою людиною, читай книгу.

6. Якщо хочеш довідатися про щось нове, запитай у книги.

7. Якщо мрієш подорожувати, почни з книги.

VIII. Вправа «Шифрувальник»

· Запропонуйте учням розпізнати й записати звертання від імені книжки до дітей щодо бережливого ставлення до неї.

Кожна група обирає одну картинку, записує речення (самостійно чи за допомогою дорослого) й озвучує звертання від імені книжки.

ІХ. Групова робота. Виготовлення закладок для книжок

Матеріали для виготовлення закладки: картон, кольоровий папір, шаблони, ножиці, клей.

Спосіб виготовлення:

Вирізаємо з кольорового паперу картонну смужку 3 см на 20 см.

Згинаємо навпіл. Відрізаємо один бік смужки так, що вона стала на 3-4 см коротшою за іншу. Окремо вирізаємо силует голівки звірятка (за задумом — це може бути котик, тигреня, ведмедик, сова тощо). Приклеюємо мордочку на смужку.

· Запитайте учнів, кому із однокласників вони хотіли б подарувати свою закладку?

· Запропонуйте зробити подарунок один одному.

· Довідайтеся в дітей, що було приємнішим: дарувати чи отримувати подарунок?

Х. Гра «Не можна - треба» (вправа на закінчення речення)

· Запропонуйте дітям закінчити подані речення, обравши один із варіантів: «не можна» або «треба». Нижче подано зразки речень для гри:

Перед тим як брати книжку до рук, їх помити ... (треба)!

Гортати книжку брудними руками ... (не можна)!

Читати в непровітреній кімнаті, де задуха ... (не можна)!

Користуватися закладкою під час читання ... (треба)!

Загинати сторінки у книжках ... (не можна)!

Малювати в книжці ... (не можна)!

Утримувати пряму поставу під час читання ... (треба)!

Виривати із книжки сторінки ... (не можна)!

Робити перерви під час читання ... (треба)!

Ставитися дбайливо та бережливо до книжок ... (треба)!

ХІ. Рефлексія. П’ять щоденних видів діяльності (Daily 5): письмо для себе. Робота із «Щоденником вражень»

На фліпчарті (дошці) записано кілька тем:

1. «Моя улюблена книжка...»

2. «Читати — це цікаво, тому що ...»

3. «Мені б дуже хотілось мати книжку про...»

4. ...

Четверту тему нехай запропонують самі учні, а вчитель запише тему на фліпчарті Учні працюють із «Щоденником вражень», пишуть на одну з тем про те, що ї хвилює. Діти можуть писати будь-яким способом (олівцями, фломастерами кольоровими ручками та ін.), малювати, створювати піктограми до теми. Час на рефлексію — 10 хв. (Бажано такий вид діяльності пропонувати щоденно, його мета — вправлятися у висловленні власної думки).