МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 22. ТЕМА: «ТРАНСПОРТ»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Які є види транспорту?

· Транспорт моєї місцевості. Як бути гарним пасажиром?

· Для чого потрібні правила дорожнього руху?

Завдання двадцять другого тижня:

1. Допомогти дослідити різні види транспорту, зокрема й ті, що функціонують у рідній місцевості.

2. Поглибити знання про правила дорожнього руху і їх застосування в конкретних життєвих ситуаціях.

3. Спільно з’ясувати важливість правил користування транспортом.

4. Формувати екологічну свідомість учнів.

5. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.

6. Спонукати до висловлення власних вражень у письмовому вигляді через «Щоденник вражень».

Очікувані результати двадцять другого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· назви і види транспорту своєї місцевості;

· правила поведінки на дорозі й у транспорті;

· екологічні види транспорту

та вмітимуть:

· пояснити, чому від виконання правил дорожнього руху залежить власне життя і здоров’я;

· спостерігати за транспортом рідної місцевості;

· пояснювати вплив автотранспорту на довкілля;

· пояснювати свою роль як «водія» (велосипедиста), пасажира, пішохода та правила поведінки відповідно до цієї ролі;

· користуватися найпопулярнішими видами транспорту рідної місцевості;

· застосовувати правила дорожнього руху та правила користування транспортом;

· уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування;

· висловлювати власну думку щодо переваг і недоліків конкретних видів транспорту;

· використовувати математичне мислення у розв’язанні проблемних ситуацій.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1.

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО


З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось )

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя або ) або побаченого (про спостереження за чимось /кимось)

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова

Обговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав участь (як відбувалася гра?, чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило)

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Розповідає, що має бути зображено на ілюстраціях до прослуханого оповідання, казки, вірша (хто?, що?, де?, коли?)ЧИТАЄМОМалює або добирає ілюстрації до художнього тексту (казка, вірш), створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо)

Читає слова із вивченими буквами

Читає вголос короткі тексти. Під час читання робить логічний наголосВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВОВідтворює графічні знаки за зразком

Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «Й»

Записує короткі речення (3-4 слова з вивченими буквами), пишучи перше слово з великої букви і використовуючи в кінці речення відповідний розділовий знак Відтворює піктограми за зразком

Правильно записує слова, вимова і написання яких збігаєтьсяДОСЛІДЖУЄМО МЕДІАВисловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа-текстів (мультфільм, світлини)ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯПояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним; позиція звука [й])

Знаходить у мовленні персонажа слова, які його виділяють серед інших персонажів (звуконаслідування для тварин; увічливі слова; слова зі зменшувально-пестливим значенням суфіксу тощо)ТЕАТРАЛІЗУЄМОБере на себе роль у рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи

Відтворює репліки персонажів з казок

2.

Математична

ЛІЧБАЛічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані хаотично)

Лічить до 20 у прямому і зворотному порядкуЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИОперує числами в межах 20, розв’язуючи різні життєві проблеми

Знаходить значення математичних виразів на одну дію

Передбачає результат обчислень

Переконується в достовірності обчислення, здійснивши перевірку зручним для себе способом, робить відповідний висновок

Знаходить необхідні (суттєві) дані для виконання завдання

Ілюструє додавання та віднімання за допомогою малюнків /схем

Розв’язує проблемні завдання з опорою на прості математичні моделі

Оцінює правильність розв’язання математичних задач із допомогою дорослого, робить відповіднийВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНПозначає час на зображенні/ макеті циферблату годинника зі стрілками

Оперує грошима, здійснюючи покупку квитків у транспорті

Виконує дії додавання і віднімання з іменованими числами, поданими в однакових одиницях вимірюванняПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИДемонструє вміння переміщувати об’єкти в заданих напрямах: справа наліво, зліва направо, згори вниз, знизу вгору

Створює макети реальних та уявних об’єктівРОБОТА З ДАНИМИЗчитує і порівнює дані з таблиць, піктограм, схем

3.

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУПровадить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження

Використовує інформацію, отриману з відомих та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)Я У ПРИРОДІОписує найближче довкілля під час екскурсіїЯ У РУКОТВОРНОМУ СВІТІПояснює переваги і недоліки від використання автотранспорту, його вплив на довкілля

Пояснює переваги екологічного транспорту

Пояснює, що не всі матеріали, створені людиною, корисні для довкілля

4.

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКАЯ У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙДемонструє іншим результати власної діяльності

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Планує виготовлення виробу

З допомогою дорослих або самостійно виготовляє виріб із застосуванням знайомих технологічних операцій з конструктційними матеріалами (використання паперу, ниток, тканини, природного матеріалу, пластиліну, пласких матеріалів та інше)

Презентує свій виріб

Я У СВІТІ РЕМЕСЕЛ

5.

Соціальна і

БЕЗПЕКА


здоров’язбережна

Розрізняє основні знаки та символи дорожнього руху

Обирає свої дії як учасник дорожнього руху з найменшим ризиком

Описує приклади діяльності служб допомоги в небезпечних ситуаціях та ідентифікує їх телефониЗДОРОВ’ЯДОБРОБУТОб’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі

Порівнює свої почуття та почуття людей в одній і тій самій ситуації

Організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов у школі

6.

Громадянська та

Я - ЛЮДИНА


історична

Ідентифікує себе в ролі пішохода, пасажира, «водія»Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙУважно вислуховую думку співрозмовника, висловлюю свій погляд, шануючи гідність інших

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримкуМОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНАМОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИРозрізняє громадський транспорт і пояснює його особливості

Створює правила гарного пасажира на основі аналізу текстів, малюнків та актуалізації власного досвіду

Пояснює важливість застосування правил користування транспортом

7.

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВАПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬНе боїться представляти результати діяльності

8.

Інформатична

Користується готовими моделями для пояснення і розв’язання проблем

Перетворює велику за обсягом інформацію в піктограми, позначки, малюнки

9.

Фізкультурна

СПЕЦИФІЧНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З ВИДАМИ СПОРТУІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)Виконує різні ролі в ігрових ситуаціях

ТУРБОТА ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКУ

Які є види транспорту?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс очікуваного

результату

І.

Ранкова зустріч.

Привітання.

Новини дня.

Обмін інформацією

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось)

Виконує різні ролі в ігрових ситуаціях

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

2 МОВ 1.7-1

2 СЗО 4.4-6

2 МОВ 1.1-2

2 ФІО 3.1-3

ІІ.

Інтерактивна вправа «Гронування»

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним або позиція приголосного в кінці слова)

Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «Й»

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані хаотично)

2 МОВ 1.7-1

2 МОВ 4.1-1

2 МОВ 3.1-1

2 ГІО 7.2

2 МАО 3.1-1

ІІІ.

Дидактична гра «Визнач невідкладну службу допомоги»

Описує приклади діяльності служб допомоги в небезпечних ситуаціях та ідентифікує їх телефони

Користується готовими моделями для пояснення і розв’язання проблем

2 СЗО 1.3-2

2 ІФО 1.3-1

IV.

Бесіда за малюнком «Транспорт»

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Розрізняє основні знаки та символи дорожнього руху

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.2-1

2 ГІО 7.2-3

2 ПРО 2.1-1

2СЗО 2.4-3

V.

V. Читання /слухання й обговорення тексту «Музей транспорту»

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось)

Читає вголос короткі тексти, складені з 3-4 речень. Інтонує кінець речення, враховуючи наявний розділовий знак (крапка, знак питання, знак оклику)

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

2 МОВ 1.7-1

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 1.3-2

VI.

Дидактична гра «Запаркуй автомобіль»

Демонструє вміння переміщувати об’єкти в заданих напрямах: справа наліво, зліва направо, згори вниз, знизу вгору Оцінює правильність розв’язання математичних задач із допомогою дорослих

Передбачає результат обчислень

2 МАО 4.1-2

2 МАО 1.4-6

2 МАО 1.4-5

VII.

Бесіда «Природа і транспорт»

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Пояснює, що не всі матеріали, створені людиною, корисні для довкілля

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.2-1

2 ГІО 7.2-3

2 ПРО 2.1-1

2 ПРО 3.3-7

VIII.

Виготовлення макету автомобіля, який не забруднює природи

З допомогою дорослих або самостійно виготовляє виріб із застосуванням знайомих технологічних операцій з конструкційними матеріалами (використання паперу)

Демонструє іншим результати власної діяльності

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов в школі та вдома

Не боїться представляти результати діяльності

Створює макети реальних об’єктів

2 ТЕО 4.1-2

2 ТЕО 1.5-1

2 ГІО 7.2-2

2 ТЕО 2.1-1

2 СЗО 4.1-4

2 МИО 3.1-2

2 МАО 4.3-1

IX.

Рефлексія. Підведення підсумків

З увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

І. Ранкова зустріч

1. Привітання

· Привітайтеся в колі з учнями, поцікавтеся, як минула неділя і як діти добралися до школи.

· Запропонуйте побавитися в таку гру — піднімати догори дві руки й широко усміхатися тим дітям, які сьогодні бачили якийсь вид транспорту, описаний у серії віршів, і присідати тим, які ніколи в житті цього виду транспорту не бачили:

Автобус - справжній трудівник.

За розкладом трудитись звик.

Весь день він не спиняє біг.

Везе людей і в дощ, і в сніг.

Під великими містами

Є тунелі з поїздами.

На зупинку вашу вмить.

Вас метро швидке домчить.

Знає в місті цім таксі

Вулиці й будинки всі

І доправить миттю вас

Будь-коли і повсякчас.

Помічниця людям гарна

На колесах ця лікарня.

І відкриті всі дороги.

Для «швидкої допомоги».

Червона із білим пожежна машина

Поставила бак із водою на спину.

Залізна драбину взяла із собою

І мчить загасити пожежу водою.

Вантажівка кількатонна

Возить вантажні невтомно.

Величезний кузов має,

В нього вантажі складає.

Човен підводний в морській глибині

Ліг, наче диво-рибина, на дні.

Потім свої двигуни увімкнув,

Риб налякав тай удалеч майнув.

Пливе поважно пароплав

Туди, де він ще не бував.

Морські долає милі,

Перемагає хвилі.

Мчить літак у день погожий,

Він на птаха дуже схожий,

Бо і хвіст, і крила має,

Тільки зерна не дзьобає.

Наче, бабка, вертоліт

Не лишає в небі слід,

Легко у горі кружляє,

Все гуде і не змовкає.

Колеса, руль, педалі й шини –

Нема простішої машини.

Сідай і рухайся вперед.

Не підведе велосипед.

Джерело: Носики.сv.https://goo.gl/7y6dtQ.

Дзінь-дзелень! — біжить трамвайчик,

У вагоні лис і зайчик,

Бегемотик, слоник, котик,

Песик, вовчик, коник, кротик.

— Не дивуйтесь! — каже зайчик.

— В зоопарк іде трамвайчик!

(А. Камінчук)

2. Новини дня

Помічник вчителя (учень) подає інформацію за допомогою піктограми або шаблону про дату дня, назву тижня, погоду, кількість присутніх.

3. Обмін інформацією

· Принесіть до класу конверт та повідомте дітям, що поштою надійшов лист для учнів 1-го класу Вашої школи. Попросіть дітей висловити припущення, хто міг би надіслати їм такий конверт.

· Розгляньте зміст конверта й запропонуйте дітям скласти розрізані картинки у групах (на картинках зображений різний вид транспорту).

· Запитайте в учнів, яке слово об’єднує усі ці картинки? Оголосіть тему тижня.

ІІ. Інтерактивна вправа «Гронування»

· Запитайте учнів, що спадає їм на думку, коли вони чують слово «транспорт». Запропонуйте назвати транспорт / обрати з малюнків, який вони знають (можна записати словами).

· Спробуйте разом із дітьми об’єднати асоціативні слова у групи-грона за різними ознаками, напр., види транспорту за способом руху (наземний, водний, повітряний, підземний, рейсовий); за призначенням (пасажирський, вантажний, спеціальний, сільськогосподарський).

· Попросіть дітей розпізнати відомі букви у деяких словах, визначити голосні та приголосні звуки, наголошений склад тощо.

· Після утворення грон запропонуйте учням відшукати у словах літеру «Й» і виділіть її.

Наприклад:

Орієнтовні запитання для обговорення:

— Порахуйте, скільки якого транспорту за способом руху?

— Скільки якого транспорту за призначенням?

— На скільки більше наземного транспорту, ніж повітряного? та ін.

ІІІ. Дидактична гра «Визнач невідкладну службу допомоги»

· Учитель демонструє малюнок машини. Учні визначають її призначення. Учитель знайомить із номерами телефонів екстрених служб. Цю табличку варто повісити

у класі так, щоб діти могли бачити телефони й запам’ятовувати їх.

IV. Бесіда за малюнком «Транспорт»

· Запропонуйте дітям розглянути малюнок (режим доступу: https://jmil.com.ua/2017-4/coverpic).

· Проведіть бесіду за малюнком.

Орієнтовні запитання для бесіди:

— Скільки на малюнку транспортних засобів, людей, тварин? Кого чи чого більше?

— Чи добре для людей і тварин, коли в місті багато автотранспорту? Обґрунтуй свою позицію.

— Чи знайшли ви новий вид транспорту на малюнку (сиґвей)? Як він називається? У чому його переваги, а в чому недоліки?

— Скільки водіїв керують автомобілями? Скільки пасажирів вам вдалося розгледіти?

· Запропонуйте дітям помандрувати за допомогою цього малюнка:

— Які дорожні знаки ви помітили?

— Знайдіть на малюнку СТО — станцію технічного обслуговування, де можна перевірити технічний стан авто, відремонтувати або замінити якусь деталь. Чому це місце називають СТО?

— Знайдіть на малюнку місце, де допоможуть зробити машину чистою. Як воно називається?

— Чи доводилося вам допомагати дорослим мити машину?

— Де можна заправити машину пальним? Що для цього слід зробити?

— Які види пального продаються на заправці?

— Чим корисний і чим небезпечний бензин, інші види палива?

— Які правила безпечної поведінки на заправці ви знаєте?

— Знайдіть музей транспорту на малюнку.

— Як гадаєте, де Нотка залишила лімузин під час відвідування музею?

— Чому не можна залишити авто на проїжджій частині чи на тротуарі? Що може трапитися, якщо так вчинити?

V. Читання /слухання й обговорення тексту «Музей транспорту»

Перший велосипед, 1817 р.

Перший двоколісний транспортний засіб створив Карл Драйз. Він мав лише кермо і сідло. Вмощуючись на ньому, людина торкалася ногами землі.

Перший поїзд (паротяг), 1804 р.

Перший у світі паровоз на рейках створив англієць Річард Тревітік. Цей паровоз використовували як локомотив для вагонеток.Перший автомобіль, 1885 р.

У першого автомобіля Карла Бенца було три металевих колеса. Його приводив в рух бензиновий двигун, розміщений між двома задніми колесами. Автомобіль назвали «Мотоваґен»

Перший трамвай (конка), 1807 р.

Вагони першого трамваю приводили в рух коні. Для обслуговування одного трамвайного вагона було потрібно до 10 коней. В Україні перший кінний трамвай з’явився у Львові.Перший літак, 1903 р.

Першим літаком, що зміг самостійно відірватися від землі та зробити горизонтальний політ, став «Флаєр». Його побудували брати Райт. «Флаєр» протримався у повітрі 1 хвилину.

Перший батискаф, 1948 р.

Перший у світі батискаф сконструював швейцарський вчений Огюст Пікар.

Батискаф із двома людьми занурювався на глибину 25 м.


VI. Дидактична гра «Запаркуй автомобіль»

· Запропонуйте учням запаркувати автомобілі так, щоб зелена машина стояла скраю, але не поряд із червоною; біла - посередині парківки; сіра - між зеленою та чорною; синя - зліва від червоної, а жовта - справа.

· Розв’яжіть з дітьми життєві проблеми математичного змісту:

VII. Бесіда «Природа і транспорт»

Орієнтовні запитання:

— Чи завжди автомобілі приносять користь?

— Як автомобілі впливають на природу? (Відповіді дітей: сигналом своїм відлякує тварин, бензин із автомобілів потрапляє в річку і забруднює її, вихлопні гази забруднюють повітря.)

— Що ж потрібно зробити, щоб вирішити проблему із забрудненням транспортом навколишнього середовища?

— Які види транспорту не забруднюють навколишнє середовище?

— Чому корисно користуватися велосипедом, самокатом? Чи вмієте їздити велосипедом?

· Повідомте, що конструктори вже створюють транспортні засоби, які не забруднюють навколишнє середовище. Це електромобілі.

VIII. Виготовлення макету автомобіля, який не забруднює природи

· Довідайтеся в учнів, чи хотіли б вони стати винахідниками безпечних автомобілів, які не забруднюють природи?

· Запропонуйте учням виготовити макет такої машини із картонних коробок, кольорового паперу тощо.

ІХ. Рефлексія. Підведення підсумків

· Дайте можливість учням похвалитися своїми досягненнями в галузі конструювання автомобілів.

· Підсумуйте разом із учнями, як людина використовує транспорт у своєму житті? Як транспорт впливає на забруднення навколишнього середовища? Яким повинен бути транспорт, щоб він не забруднював повітря?