МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 25. ТЕМА: «ВЕСНА»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Як приходить весна?

· Як прокидаються рослини?

· Як пташки знаходять дорогу додому?

Завдання двадцять п’ятого тижня:

1. Вчити спостерігати за сезонними змінами, які відбуваються у живій та неживій природі навесні, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

2. Формувати навички дослідницької діяльності, порівнювати, узагальнювати, зіставляти набуті знання та використовувати їх у повсякденному житті.

3. Формувати вміння сприймати красу весняної природи, висловлювати свої думки, судження щодо побаченого, почутого, слухати і спілкуватися з однокласниками.

4. Розвивати творче мислення, уміння аналізувати і робити висновки.

Очікувані результати двадцять п’ятого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· деякі ознаки весни;

· назви весняних місяців;

· зміни, які відбуваються в природі з приходом весни;

· правила безпечної поведінки в природі

та вмітимуть:

· розпізнавати зміни в живій та неживій природі;

· визначати та описувати вісників весни;

· розпізнавати весняні квіти;

· виготовляти вироби в групах;

· слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування;

· дотримуватись правил безпечної поведінки.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО


З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, просьба, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось)

Ставить запитання за змістом прослуханого фрагмента казки чи оповідання для отримання додаткової інформації (наприклад, стосовно того, що передувало подіям або чим все закінчилося)

Обирає тему з декількох запропонованих і формулює 2-3 питання до свого потенційного співбесідника («Про що би я запитав?»)

Обговорює в парі проблемне питання за темою тижня

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова Вибирає з-поміж 2-3 слів те, якому відповідає тлумачення, пропоноване вчителемЧИТАЄМОЗв’язно переказує події прочитаної казки чи оповідання, використовуючи слова спочатку, потім, в кінці

Вибирає з декількох запропонованих книжок ту, яка викликала цікавість, розглядає і розповідає про неї (чи є ілюстрації, як називається, прізвище автора)

Висловлює припущення на основі ілюстрацій та заголовка, про що може розповісти книжка

Намагається виразно вголос читати нескладний текст після попередньої підготовки

Знаходить у реченні найдовше словоВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВОРозпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «ц»

Записує слова, в яких наявні подані буквосполучення

Дотримується правил переносу слова з рядка у рядок

Записує тексти з 5-6 коротких речень

Дотримується правил уживання великої букви на початку речення, розділових знаків під час списування речень Записує текст з 2-3 поширених речень, який створює на основі поданих непоширених реченьДОСЛІДЖУЄМО МЕДІАСтворює в групі прості медіа-продукти (стіннівка, колаж тощо) з допомогою вчителя / вчительки, враховує мету й аудиторіюДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯПояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним; позиція звука [й])

Складає з букв запропонованого слова нові слова Створює (з допомогою вчителя) анаграмиДРАМАТИЗУЄМОБере на себе роль у рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи

2

Математична

ЛІЧБАЛічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані послідовно) в межах 100

Уживає у мовленні порядкові числівники при встановленні порядкового номера об’єкта відносно іншогоЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИЧитає та записує натуральні числа в межах 100 словами і цифрами

Утворює натуральні числа (21-100) з десятків та одиниць під час виконання практичних вправ (з використанням паличок, намистинок, кубиків тощо)

Обчислює суму (додає), різницю (віднімає) зручним для себе способом у межах 100ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНВимірює довжину предметів або відрізків

Співвідносить відповідні одиниці вимірювання величин

Записує результати вимірювання основних величин у сантиметрах (см), дециметрах (дм), метрах (м)

Розв’язує повсякденні проблеми математичного змісту, що містять групи пов’язаних між собою величин (довжини, часу) Виконує дії додавання з іменованими числами, поданими в однакових одиницях вимірюванняПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИРозрізняє геометричні площинні та об’ємні фігури за їхніми істотними ознаками

Наводить приклади предметів у навколишньому світі, які мають форму площинної чи об’ємної фігури

Встановлює відносне-розміщення об’єктів на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математичну мовуРОБОТА З ДАНИМИЗбирає дані, що відображають повсякденні проблеми, на основі запропонованого опитувальника (два - три запитання)

Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми

3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУПровадить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди

Застосовує за потреби найпростіші матеріали та прилади

Фіксує здобуту інформацію / дані словами, зображеннями, символами, за допомогою цифрових аудіо-, відео-, фотопристроїв

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження та експериментування

Описує етапи розвитку рослин

Використовує інформацію, отриману з відомих йому / їй та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)Я У ПРИРОДІ

Розпізнає зміни у неживій та живій природі

Спостерігає за добовими та сезонними змінами у природі

Аналізує явища живої природи у різні пори року (навесні)

Дотримується правил безпечної поведінки в довкіллі і пояснює ці правила іншим

Я У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ

4

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКА

Прогнозує, яким має бути виріб, описує, як він мав би виглядати

Виготовляє та оздоблює виріб знайомими технологіями з допомогою дорослих

Демонструє іншим результати власної діяльності

З допомогою дорослих та самостійно виконує знайомі технологічні операції з конструкційними матеріалами (використання паперу, ниток, тканини, природного матеріалу, пластиліну, пласких матеріалів та ін.)

Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Аналізує зображення схем технологічної послідовності з допомогою дорослих, дотримується їх у процесі роботи (використання технологічних карт, графічних зображень, малюнків)

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

5

Соціальна і

здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

Порівнює свої почуття та почуття інших людей в одній і тій самій ситуації

ЗДОРОВ’Я

Розрізняє корисні і шкідливі продукти харчування

Встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі

Спілкується з батьками, вчителями, однокласниками

Ставиться з повагою до інших осіб, їхнього походження

ДОБРОБУТ

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов у школі та вдома

Пояснює, яка діяльність приносить і радість, і користь

Визначає послідовність кроків для виконання навчального, ігрового чи дослідного завдання

Пояснює важливість добрих вчинків для людини та довкілля

6

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від

нього/ неї, до спілкування, гри, навчання

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Дотримується встановлених в освоєному громадському просторі (у школі, на вулиці, у парку, на дитячому майданчику тощо) правил

Пояснює, чому потрібно дотримуватися встановлених правилУважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність іншихМОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНАПояснює, чому природа важлива для людини Визначає, що дає природа людиніМОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

7

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВАСприймає твори мистецтва, які подобаються

Ділиться емоціями від сприймання мистецьких творівПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ

8

Фізкультурна

Співпрацює й досягає спільних командних цілей під час рухливих ігор та естафет

Як приходить весна?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс очікуваного

результату

І.

Ранкова зустріч.

1. Привітання.

2. Обмін інформацією. Вправа «Інтерв’ю»

3. Новини дня

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, просьба, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов у школі та вдома

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.8-2

2 СЗО 4.4-6

2 СЗО 4.1-4

ІІ.

Розгадування ребусів для визначення слова - назви теми інтегрованого тижня

Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «ц»

Записує слова, в яких наявні подані буквосполучення

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним; позиція звука [й])

Сприймає твори мистецтва, які подобаються

Ділиться емоціями від сприймання мистецьких творів

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/ неї, до спілкування, гри, навчання

2 МОВ 3.1-1

2 МОВ 3.1-4

2 МОВ 4.1-1

2 МИО 3.3-1

2 МИО 3.3-3

2 ГІО 7.2-1

ІІІ.

Читання оповідання «Як приходить весна» (За О. Буценем)

Намагається виразно вголос читати нескладний текст після попередньої підготовки

Зв’язно переказує події прочитаної казки чи оповідання, використовуючи слова спочатку, потім, в кінці

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Розпізнає зміни в неживій та живій природі

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 2.3-1

2 ГІО 7.2-2

2 ПРО 3.1-2

IV.

Екскурсія «Ознаки весни у природі»

Записує текст з 2-3 поширених речень, який створює на основі поданих непоширених речень

Створює в групі прості медіа-продукти) з допомогою вчителя / вчительки, враховує мету й аудиторію

Провадить (самостійно або в групі) прості спостереження

Застосовує за потреби найпростіші матеріали та прилади

Фіксує здобуту інформацію / дані словами, зображеннями, символами, за допомогою цифрових аудіо-, відео-, фотопристроїв Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження

Розпізнає зміни в неживій та живій природі

Спостерігає за сезонними змінами у природі

Аналізує явища живої природи у різні пори року (навесні)

Дотримується встановлених в освоєному громадському просторі (у школі, на вулиці, у парку, на дитячому майданчику тощо) правил

Пояснює, чому потрібно дотримуватися встановлених правил

2 МОВ 4.1-7

2 МОВ 3.1-2

2 ПРО 1.4-1

2 ПРО 1.4-2

2 ПРО 2.2-1

2 ПРО 2.3-1

2 ПРО 3.1-2

2 ПРО 3.1-3

2 ПРО 3.1-4

2 ГІО 2.3-1

2 ГІО 2.3-1

V.

Перегляд мультфільму «Весна».

Вправа «Пишу для себе». «Як приходить весна?»

Сприймає монологічне висловлення з метою пошуку відповіді на запропоновані питання

Фіксує здобуту інформацію / дані словами, зображеннями, символами, за допомогою цифрових аудіо-, відео-, фотопристроїв Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Висловлює свою думку письмово за допомогою слів, малюнків

2 МОВ 1.1-2

2 ПРО 2.2-1

2 ГІО 7.2-3

2 МОВ 3.1.1

VI.

Підведення підсумків заняття

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова

Встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

2 МОВ 1.8-2

2 СЗО 1.4-1

2 СЗО 4.4-6

І. Ранкова зустріч

1. Привітання

· Запропонуйте дітям привітатися за допомогою вірша:

Доброго ранку!

Хай плещуть долоньки,

Тупають ніжки,

Працюють голівки

Та сяють усмішки.

Доброго ранку!

2. Обмін інформацією. Вправа «Інтерв’ю»

· Попросіть дітей об’єднатися у пари / трійки / групи і поспілкуватися один з одним про те, як вони провели вихідні дні.

3. Новини дня

· Оберіть помічника дня і попросіть його подати інформацію за допомогою піктограми або шаблону про дату дня, назву тижня, погоду, кількість присутніх.

· Розкажіть дітям, що за народними прикметами 19 березня в Україну повертаються лелеки, приносячи на своїх крилах нову пору року. Поцікавтеся, чи бачили діти цього року лелек.

· Розкажіть дітям закличку для лелек, щоб швидше прилітали до наших осель. Спробуйте її повторити разом із дітьми:

Лелеко, лелеко!

Лелеко, лелеко,

Лелеко, лелеко,

Літав ти далеко,

За синєє море,

В чужії простори.

Наш дім недалеко.

Вже колесо тато

Виносить на хату,

Щоб міг ти для себе

Гніздо збудувати.

А де ж твої діти,

Що сам прилетів ти.

Сидиш одинокий.

На дубі високім?

Лети ж, не барися,

У нас оселися.

· Нагадайте дітям, що Україну здавна називали лелечим краєм. Українці шанують цих птахів як оберегів родинного затишку і достатку, провісників весни.

· Розпитайте, що діти знають про лелек, чим вони харчуються, де полюбляють гніздитися тощо.

ІІ. Розгадування ребусів для визначення слова - назви теми інтегрованого тижня

· Попросіть дітей розгадати ребуси і висловити свої здогади щодо теми тижня.

· Запишіть на дошці слова — назви весняних місяців. Попросіть дітей назвати букви та звуки у кожному з них, визначити кількість складів та скласти з ними речення.

· Покажіть дітям репродукції картин українських художників і попросіть впізнати весняний місяць, який на них зафіксований. Попросіть дітей обґрунтувати власну думку.

· Запропонуйте дітям продовжити речення:

З кінцем зими прийде вона,

Царівна- ...(весна).

· Запитайте, як у реченні названо весну. Попросіть висловити власні здогадки щодо такої назви. Запишіть на дошці словосполучення «царівна-весна». Запитайте дітей, чи вміють вони писати всі літери, які є в словосполученні. Скажіть, що на письмі звук [ц] позначається буквою «Ц». Ознайомте учнів із написанням букви «Ц». Запропонуйте написати її в повітрі, пальчиком на піску або манній крупі (у коробці з-під цукерок) та на аркуші.

· Оголосіть тему інтегрованого тижня.

ІІІ. Читання оповідання «Як приходить весна» (За О. Буценем)

· Запропонуйте дітям прочитати оповідання Олега Буценя і визначити, як приходить весна.

· Запитайте дітей, які ознаки весни вони вже зауважили.

IV. Екскурсія «Ознаки весни у природі»

· Запропонуйте дітям вийти на шкільне подвір’я та відшукати на ньому ознаки весни.

Екскурсію можна провести у вигляді квесту на шкільному подвір’ї. Якщо такий вид діяльності проводився восени та взимку, бажано, щоб станції були ті самі, а завдання подібні. Це дасть змогу учням побачити, які зміни відбулися з об’єктами спостереження (деревами, кущами, трав’янистими рослинами тощо).

Орієнтовні запитання для квесту:

- Які змінилися хвойні дерева?

- Як змінилися листяні дерева та кущі?

- Які дерева відцвіли, цвітуть або готуються зацвісти?

- Опишіть бруньки, листочки на деревах.

- Які трав’янисті рослини з’явилися? Які з них цвітуть?

- Уважно розгляньте квітучу рослинку. Обережно виміряйте довжину її стебла, листочків. Запам’ятайте, як вони виглядають. У класі намалюйте рослину, що вам сподобалася.

- Яких птахів ви побачили?

- Які комахи з’явилися?

- Як змінилося небо?

- Як змінилася температура повітря?

- Чи є іній, паморозь, бурульки? Чому?

· Запропонуйте дітям уявити себе фотографами і зробити світлину тієї рослини, що вони фотографували восени та взимку. Попросіть підписати свою роботу. Зробіть фотовиставку у класі. Важливо вивісити рослини, що їх учні зобразили навесні, поряд з тими, які були намальовані восени та (або) взимку. Попросіть дітей порівняти зовнішній вигляд рослин та зробити відповідні висновки.

· Як підсумок екскурсії, запропонуйте учням прочитати і закінчити речення (зміст речень залежить від місця проведення екскурсії).

Орієнтовні речення для вправи:

Екскурсія проходила на________ . Небо було______ . Хмари_______________________ . Сонце ________. Повітря ________.

На деревах_________ . Відцвіли _________ . Цвітуть ________ . Збираються зацвісти ________. На клумбі з’явилися ________. Ми виміряли довжину стебла ________. Вона дорівнює ________. Довжина листка —___ .

Під час екскурсії ми побачили таких птахів: ________, ________. Вони ________.

За допомогою лупи спостерігали за_______ . Вони________________________________ .

Ми були одягнені в_______ ,______ . Помітили, що люди були також одягнені в ________, ________, ________, ________.

Під час екскурсії ми чули звуки __________ ; відчули аромати ________. Ми доторкалися до ________. Вони ________. Допомогли нам побачити, почути та відчути такі органи чуття: ________, ________, ________, ________.

V. Перегляд мультфільму-пісеньки «Про весну»

· Запропонуйте дітям подивитися мультфільм (режим доступу: https://goo.gl/qTswCc) та спробувати заспівати пісеньку «Про весну».

· Обговоріть з дітьми ті емоції, які викликає ця пісня.

· Попросіть написати невелику історію «Як приходить весна», використовуючи слова, літери, малюнки, піктограми тощо. Обговоріть із друзями те, що ви намалювали.

VI. Підведення підсумків заняття

· Підсумуйте заняття і попросіть дітей розділитися на пари і пограти у гру «Подарунок весни»: одна дитина малює на спині однокласника «подарунок весни», а інша — відгадує, що намальовано. Потім учні в парі міняються місцями.