МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 26. ТЕМА: «ВЕСНЯНІ СВЯТА. ВЕЛИКДЕНЬ»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Як святкують прихід весни?

· Які традиції Великодня у моїй родині?

· Про що розповідає писанка?

· Що кладемо у великодній кошик?

Завдання двадцять шостого тижня:

1. Ознайомити учнів з народними традиціями зустрічати весну.

2. Поглибити знання дітей про традиції святкування Великодня в У країні, розкрити цінність і символіку унікального витвору української культури - писанки; ознайомити з технікою виготовлення писанок.

3. Створити умови для обміну досвідом щодо святкування Великодня.

4. Активізувати пізнавальну діяльність учнів.

5. Виховувати почуття поваги до культурних скарбів українського народу та інших народів.

6. Формувати вміння розв’язувати життєві задачі з використанням математичних методів.

7. Формувати навички дослідницької діяльності, використовувати їх у повсякденному житті.

8. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.

Очікувані результати двадцять шостого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· особливості святкування весняних свят в Україні;

· народні традиції щодо святкування Великодня;

· різновиди писанок.

та вмітимуть:

· розповідати про свято Великодня;

· брати участь у народних звичаях та традиціях українців;

· описувати свої враження від почутого, побаченого;

· розпізнавати різновиди писанки та інші символи свята;

· створювати вироби великодньої тематики;

· дотримуватися правил безпечної поведінки під час багатолюдного святкування в приміщенні та на вулиці.

· дотримуватися безпечних прийомів праці;

· уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО


З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Обговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав участь (як відбувалася гра?, чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило)

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось/ кимось) для пошуку відповіді на запропоновані запитання Називає 2-3 слова-назви предмета (дії або ознаки) або сполучення слів, які неодноразово повторювалися в тексті і передбачає, чому вони повторювалися.

Обґрунтовує власні вподобання від побаченого/ прослуханого попереднім досвідом (глядацьким, слухацьким) або поточним настроєм Уживає ввічливі словаЧИТАЄМОМалює або добирає ілюстрації до художнього тексту (казка, вірш), створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо)

Намагається виразно вголос читати нескладний текст після попередньої підготовкиВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВОСкладає (з допомогою вчителя) вітальну листівку і записує її

Складає і записує короткі речення (3-4 слова) з вивченими буквами

Записує слова, в яких наявні подані буквосполучення

Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «Я»

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним; позиція звука [й])

Дотримується правил переносу слова з рядка на рядок

Обирає для написання висловлення (наприклад, листівки) відповідне оформлення (шрифт, розмір, колір тощо)

Записує слова, в яких наявні подані буквосполученняДОСЛІДЖУЄМО МЕДІАСтворює в групі прості медіа-продукти (стіннівка, колаж тощо) з допомогою вчителя/ вчительки, враховує мету й аудиторіюДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯЗнаходить у мовленні персонажа слова, які його виділяють серед інших персонажів (слова зі зменшувально-пестливим значенням суфіксу тощо) та пояснює, як використання деяких слів характеризує персонажаТЕАТРАЛІЗУЄМОБере на себе роль у рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи

2

Математична

ЛІЧБАЛічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані хаотично) в межах 20

Уживає у мовленні порядкові числівники при встановленні порядкового номера об’єкта відносно іншогоЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИВизначає кількість десятків і кількість одиниць у двоцифровому числі

Порівнює числа в межах 20

Додає/ віднімає до/від двоцифрового числа його десятки або його одиниці

Передбачає результат додавання і віднімання, розуміючи, що в разі додавання натуральних чисел дістанемо більше число, а в разі віднімання - менше

Розв’язує проблемні завдання з опорою на прості математичні моделі

Знаходить необхідні (суттєві) дані для виконання завданняВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНВиконує найпростіші розрахунки з використанням монет і купюр

Позначає час на зображенні/ макеті циферблату годинника зі стрілками

Перетворює іменовані числа, виражені в одиницях двох найменуваньПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИВстановлює відношення порядку розміщення об’єктів на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математичну лексику;

Відтворює досліджувані геометричні форми (вирізає, наклеює, малює, моделює та ін.), використовуючи для цього не лише готові геометричні фігури і тіла, а й упізнані у предметах навколишнього світуРОБОТА З ДАНИМИВпорядковує, порівнює зібрані дані

3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУВикористовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Співвідносить зображення / описи об’єктів та явищ живої і неживої природи з відомими йому / їй із довкілля або інших джерел об’єктами та явищами

Провадить (самостійно або в групі) прості досліди

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереженняЯ У ПРИРОДІРозпізнає зміни в неживій та живій природі

Спостерігає перелітних і осілих птахів своєї місцевості й описує їхню поведінку

Я У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ

4

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКА

Прогнозує, яким має бути виріб, описує, як він мав би виглядати

Планує послідовність технологічних операцій за допомогою дорослих (використання технологічних карт)

Виготовляє та оздоблює виріб знайомими технологіями за допомогою дорослих

Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Демонструє іншим результати власної діяльності

Я У СВІТІ РЕМЕСЕЛ

5

Соціальна і

здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

ЗДОРОВ’Я

Ставиться з повагою до інших осіб, їхнього походження

Розпізнає безпечні і небезпечні речовини

ДОБРОБУТ

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Ставиться з повагою до інших осіб, їхнього походження

Розрізняє ситуації, коли він/ вона або інші люди потребують допомоги

6

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Переконує у важливості поваги до інших, спираючись на власний досвід і доступні джерела (почуте, прочитане)

Залучає людей, зокрема тих, які відрізняються від нього/неї, до навчання

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Досліджує і представляє (на прикладі однолітків і родини) неповторність кожної людини, беручи до уваги зовнішність, поведінку, характер, уподобання тощо

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Долучається до підтримання родинних і шкільних традицій, бере участь у громадських урочистостях тощо; пояснює їхнє значення для себе

Досліджує традиції і звичаї свого регіону, порівнює їх із традиціями інших регіонів України

МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

7

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВА

Сприймає твори мистецтва, які подобаються

Ділиться емоціями від сприймання мистецьких творів

Імпровізує засобами пантоміми (міміка, жести), рухамиКОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВООписує своє розуміння твору (малюнок)

8

Фізкультурна

СПЕЦИФІЧНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З ВИДАМИ СПОРТУІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)Дотримується безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор

Застосовує рухливі ігри для розвитку фізичних якостей та під час прогулянок, екскурсій, відпочинку, задовольняючи потребу в руховій та ігровій діяльності

Як святкують прихід весни?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс очікуваного

результату

І.

Ранкова зустріч. Привітання.

Новини дня.

Обмін інформацією

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось) Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Описує своє розуміння твору (малюнок) Розпізнає зміни в неживій та живій природі

Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «Я»

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним; позиція звука [й])

Складає і записує короткі речення (3-4 слова) з вивченими буквами

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

2 МОВ 1.1-2

2 СЗО 4.4-6

2 МИО 2.2-4

2 ПРО 3.1-2

2 МОВ 3.1-1

2 МОВ 5.1-1

2 МОВ 3.1-1

ІІ.

Розповідь з елементами бесіди про традицію зустрічати весну

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось)

Переконує у важливості поваги до інших, спираючись на власний досвід і доступні джерела (почуте, прочитане)

Долучається до підтримання родинних і шкільних традицій, бере участь у громадських урочистостях тощо; пояснює їхнє значення для себе

Співвідносить зображення / описи об’єктів та явищ живої і неживої природи з відомими йому / їй із довкілля або інших джерел об’єктами та явищами

Ставиться з повагою до інших осіб, їхнього походження

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

2 МОВ 1.1-2

2 ГІО 6.2-1

2 ГІО 7.1-4

2 ПРО 4.1-1

2 СЗО 4.4-2

ІІІ.

Дидактична гра «Закликаємо пташок»

Спостерігає перелітних і осілих птахів своєї місцевості й описує їхню поведінку

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Встановлює відношення порядку розміщення об’єктів на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математичну лексику

Відтворює досліджувані геометричні форми (вирізає, наклеює, малює, моделює та ін.), використовуючи для цього не лише готові геометричні фігури і тіла, а й упізнані у предметах навколишнього світу

Розв’язує проблемні завдання з опорою на прості математичні моделі

2 ПРО 4.3-8

2 ГІО 7.2-2

2 МАО 4.1-1

2 МАО 4.2-2

2 МАО 3.3-4

IV.

Ознайомлення із закличками

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось) Намагається виразно вголос читати нескладний текст після попередньої підготовки.

Знаходить у мовленні персонажа слова, які його виділяють серед інших персонажів (слова зі зменшувально-пестливим значенням суфіксу тощо) та пояснює, як використання деяких слів характеризує персонажа Імпровізує засобами пантоміми (міміка, жести), рухами

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 4.2-3

2 МИО 1.2-3

V.

Вправа «Знайди зайві слова»

Складає і записує короткі речення (3-4 слова) з вивченими буквами

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

2 МОВ 3.1-1

2 СЗО 4.4-6

VI.

Читання тексту «Весняні місяці»

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось) Намагається виразно вголос читати нескладний текст після попередньої підготовки

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 2.2-2

VII.

Математика від Квітня

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані хаотично) в межах 20

Порівнює числа в межах 20

Впорядковує, порівнює зібрані дані

Встановлює відношення порядку розміщення об’єктів на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математичну лексику

2 МАО 3.1-1

2 МАО 2.1-2

2 МАО 2.2-2

2 МАО 4.1-1

VIII

Рухливі весняні ігри

Дотримується безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор

2 ФІО 3.2-1Застосовує рухливі ігри для розвитку фізичних якостей та під час прогулянок, екскурсій, відпочинку, задовольняючи потребу в руховій та ігровій діяльності

Обговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав участь (як відбувалася гра?, чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило)

Бере на себе роль у рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи

2 ФІО 1.3-2

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 2.4-1

IX.

Створення листівки «Привіт, Весно!»

Прогнозує, яким має бути виріб, описує, як він мав би виглядати

Планує послідовність технологічних операцій за допомогою дорослих

Виготовляє та оздоблює виріб знайомими технологіями за допомогою дорослих

Демонструє іншим результати власної діяльності

Розрізняє ситуації, коли він/ вона або інші люди потребують допомоги

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

2 ТЕО 1.1-1

2 ТЕО 1.1-2

2 ТЕО 1.4-2

2 ТЕО 1.5-1

2 СЗО 1.3-3

2 ГІО 7.2-2

Х.

Рефлексія. «Щоденник вражень». «Чому ми святкуємо прихід весни?»/ «За що я люблю весну?»

Записує тексти з 3-4 коротких речень. Уважно вислуховую думку співрозмовника, висловлюю свій погляд, шануючи гідність інших

2 МОВ 3.1-1

2 ГІО 7. 2-3

І. Ранкова зустріч

1. Привітання

· Привітайтеся з учнями словами вірша Наталі Хаммоуда:

В небі сонечко зійшло,

Всім нам звістку принесло:

В нас сьогодні світлий день.

Дзень-дзелень,

Дзень-дзелень,

В нас сьогодні світлий день!

А за сонечком хмаринка,

Наче пухова перинка:

Дзень-дзелень,

Дзень-дзелень,

В нас сьогодні теплий день!

Вмить пронісся вітерець

Через поле навпростець:

Дзень-дзелень,

Дзень-дзелень,

В нас сьогодні добрий день!

2. Новини дня

· Оберіть помічника дня і попросіть його подати інформацію за допомогою піктограми або шаблону про дату, назву тижня, погоду, кількість присутніх.

· Розкажіть дітям, що разом із пробудженням природи від зимового сну в Україні починаються весняні свята. Коли починали танути сніги й наставала тепла пора, наші предки святкували прихід весни.

3. Обмін інформацією

· Загадайте загадку:

А ось і я!

Куди ступаю - сонце сяє.

Усе навколо оживає.

А ще пробуджую від сну

Я нашу землю чарівну!

(Весна)

· Запропонуйте розглянути малюнок. У вигляді якої пори року зображена дівчина? Чому ви так думаєте? Що робить дівчина?

· Оголосіть тему тижня.

· Запишіть на дошці словосполучення «весняне свято». Попросіть дітей назвати звуки і кількість складів у кожному слові. Ознайомте учнів із правописом букви «Я». Запропонуйте її написати в повітрі, пальчиком на піску або манній крупі (у коробці з-під цукерок) та на аркуші.

· Попросіть дітей відшукати букву «Я» на малюнку і навести її кольором.

· Спонукайте учнів до складання і записування власного речення з вивченою буквою.

ІІ. Розповідь з елементами бесіди про традицію зустрічати весну

Матеріал для вчителя

Настав березень - перший місяць весни. А колись його вважали ще й першим місяцем року. У давнину саме з березня починався новий рік у стародавніх народів. День весняного рівнодення майже всюди сприймається як початок астрономічної весни. У 2018 році його відзначають 20 березня. Рівнодення означає рівний поділ часу ночі і дня. Цей день слугує відліком для важливих свят у різних народів (Песах, Великодень, Навруз).

· Розкажіть, що про Великдень ітиме мова згодом упродовж цього тижня, а сьогодні запропонуйте послухати про те, як святкують весняне свято кримські татари.

Матеріал для вчителя

В Україні 21 березня кримські татари святкують Новий рік, Навруз. Це слово в перекладі означає “новий день”. За традицією, до початку Навруза протягом тижня проводжають старий рік - ремонтують будинок, викидають старі та непотрібні речі. Кримськотатарські дівчата за два дні до Навруза збираються в одному з будинків і проводять приготування для ворожіння у новорічну ніч. У день Навруза люди відвідують цвинтарі та впорядковують могили і територію навколо них, читають поминальні молитви, у яких просять у Бога і душ покійних гарного врожаю.

Напередодні свята жінки варять яйця, готують білу халву, печуть кобете (пиріг із м’ясом), готують суп з курки. Діти ходять по будинках і співають пісні про Навруз. Вони всі одягнені у святковий одяг переважно зеленого кольору. До волосся дівчат прикріплені проліски. Навруз у кримських татар вважається початком польових робіт. Чоловіки виходять у поле і найшанованіший старець, прочитавши молитву, проводить першу борозну і кидає в землю першу жменю насіння майбутнього врожаю._______________________________________________

· Запитайте, що цікавого діти дізналися про святкування весняних свят. Що подібного, а що відмінного у святкуванні Великодня і Навруза? Підсумуйте, що весняні свята відображають давню історію народів і тому важливо шанувати традиції, пов’язані зі святкуванням цих свят, поважати культури різних народів.

· Запитайте у дітей, які прикмети у весни? Розкажіть про символи весни.

Береза - це перше дерево, яке оживає навесні і повниться соком. Можливо, саме тому наші предки нарекли перший місяць весни іменем «берези» - найяскравішого символу приходу весни і змін, які настають в природі.

Найпершим з’являється підсніжник - назва квітки говорить сама за себе, у різних народів цю квітку називають «сніжною краплею», «сніжинкою», «сніговим дзвіночком». 19 квітня щорічно в багатьох країнах світу святкують День підсніжника.

Жайвороночки з тіста - символ приходу Весни, оновлення природи, родючості, достатку. Діти, високо підкидаючи їх до неба, або тримаючи нанизаними на вишневу гілочку, бігали, закликаючи пташок із вирію. Після закликань випічка або ставала ласощами для діток, або вивішувались на гілочки, щоб, прилетівши, пташечки мали поживу._______________________________

ІІІ. Дидактична гра «Закликаємо пташок»

· Розкажіть, що березень, квітень - місяці великого переселення птахів на батьківщину. Під час перельоту птахи розташовуються у певному порядку. Гуси летять один за одним. Качки летять дугою. Журавлі летять клином або кутом, при чому один бік довший за інший. Пригадайте, а як летять ластівки?

· Розташуйте птахів відповідно до способу їхнього перельоту.

· Складіть математичні завдання, використовуючи малюнки пташок.

IV. Ознайомлення із закличками

· Запропонуйте дітям розбудити весну закличками, пояснивши, що українці вірили, що веснянки, гаївки, заклички пришвидшують прихід весни:

Вийди, вийди, сонечко На дідове полечко,

На бабине зіллячко,

На наше подвір’ячко!

На весняні квіточки,

На маленькі діточки.

Тут вони граються,

Тебе дожидаються!

Пташок викликаю

Із теплого краю.

Летіть, соловейки,

На нашу земельку,

Спішіть, ластівоньки,

Пасти корівоньки!

Гуси, гуси!

Нате вам соломку на гніздечко

І на здоров’ячко, а нам на тепло!

Лелеко, лелеко!

Колом, колом над нашим двором.

Не лети далечко, а звий гніздечко

На клуні чи хаті, щоб ми були багаті!

Іди, іди, дощику,

Зварю тобі борщику,

В зеленому горщику,

Поставлю на вербі,

Щоб випили горобці.

Я яєчком забілю,

А яєчко прісне,

А сонечко блисне.

V. Вправа «Знайди зайві слова»

· Прочитай слова. Обведи «весняні» слова червоним олівцем, а «зимові» - синім. Які слова зайві? Чому? Склади і запиши речення з будь-яким словом на вибір.

Якого весняного місяця не вистачає у таблиці?

VI. Читання тексту «Весняні місяці»

Орієнтовні запитання за змістом тексту:

- Чому місяця почали суперечку між собою?

- Якими словами кожен місяць хвалив себе?

- Як сонечко помирило весняні місяці?

- А на твою думку, який місяць найважливіший?

VII. Математика від Квітня

1. Полічи від 1 до 20, знайшовши квіточку з відповідним числом та обвівши його. За бажанням продовж лічбу далі, нумеруючи вільні квіточки.

2. Закресли неправильні нерівності.

· Уважно роздивись таблицю. Розташуй малюнки за певною послідовністю.

· Розфарбуй малюнок відповідно до кольорів цифр.

· Дізнайся висоту квітки, зафарбовуючи клітинки.

VIII. Рухливі весняні ігри

«Пташки в гніздечках»

1. На ігровому майданчику розкладіть обручі (або намалюйте кола діаметром 50-60 см). Це - гніздечка для пташок.

2. Усі гравці («пташки») стають в обручі. Ведучий каже: «Сонечко світить. Пташки вилетіли з гніздечок». Гравці вискакують з обручів, бігають майданчиком, махаючи руками-«крильцями».

3. Раптом ведучий каже: «Сонечко сіло. Пташки летять додому. Раз, два, три!». Після цих слів гравці поспішають зайняти порожнє (або лише своє) «гніздечко». Та «пташка», яка не встигла повернутися в «гніздо» на рахунок «три», залишає гру. Після виходу гравця, зайвий обруч прибирають. Перемагає найспритніша «пташка».

«Квітучі дерева»

1. На майданчику встановіть дві великі гілки на відстані близько 3 м одна від одної (або відшукайте два молодих деревця, що стоять неподалік одне від одного).

2. Ведучий роздає гравцям паперові квіти. До кожної квітки пришита коротка петля з нитки, щоб можна було почепити квітку на гілку.

3. Діти діляться на дві команди і стають навпроти кущів на відстані 4-5 м.

4. За сигналом ведучого ті з гравців, що стоять першими (в обох командах), біжать до своїх гілок, вішають квітку, повертаються і стають наприкінці своєї шеренги. Виграє команда, яка уквітчає свою гілку раніше, але за умови, що жодна з квіток не впаде на землю.

«Квіти та вітерець»

1. Накресліть на асфальті дві лінії на відстані 5-6 м одна від одної.

2. Гравці обирають поміж себе два «вітерці». Усі інші - «квіти». Вони мають обрати собі імена - назви квітів. «Вітерці» стають посередині ігрового поля, «квіти» вишиковуються в шеренгу біля однієї з ліній.

3. «Квіти» звертаються до «вітерців»: «Добридень, вітерці!». Ті відповідають: «Добридень, квіточки!». «Вітерці, вітерці, відгадайте наші імена!», - просять «квіти».

4. «Вітерці» називають різні квіти. Як тільки вони відгадують квітку, то гравець, який обрав для себе її назву, біжить через ігрове поле до протилежної лінії. «Вітерці» намагаються впіймати його. Якщо їм це вдасться, цей гравець залишає гру.

5. Перемагає найспритніша «квітка».

(Тут принагідно варто запитати дітей, які з перелічених квітів цвітуть навесні?).

«Зима та Весна»

1. Накресліть на асфальті три паралельні лінії на відстані 5-6 м одна від одної.

2. Гравці поділяються на дві команди - «Зима» та «Весна» - і вишиковуються на середній лінії обличчям одна до одної.

3. Ведучий вигукує назву однієї з команд, і тієї ж миті її гравці кидаються навздогін супротивників. Той, кого упіймають, переходить у цю команду. Таким чином, то команда «Зими» ловить команду «Весна», то навпаки.

4. Перемагає команда, яка зібрала більше гравців.

ІХ. Створення листівки «Привіт, Весно!»

· Запропонуйте учням об’єднатися в групи для виготовлення листівок.

Для створення листівки знадобляться матеріали: альбомні листки; папір для скрапбукінгу, лінійка, ножиці, клей, простий олівець.

Х. Рефлексія. «Щоденник вражень». «Чому ми святкуємо прихід весни?»/ «За що я люблю весну?»

· Запропонуйте учням висловити свої враження щодо пропонованої проблеми у письмовій формі («Щоденник вражень»). Діти можуть писати будь-яким способом (олівцями, фломастерами, кольоровими ручками та ін.), малювати, створювати піктограми до теми. Час на таку письмову рефлексію - 10-15 хв. (Бажано такий вид діяльності пропонувати щоденно, його мета - вправлятися у висловленні власної думки).