МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 31. ТЕМА: «МОЯ РОДИНА»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Хто є в моїй сім’ї?

· Моє родинне дерево

· Хто і за що відповідає у моїй родині?

Завдання тридцять першого тижня:

1. Розширити знання дітей про сім’ю, родину, їх значення у житті людини.

2. Пробудити інтерес до пізнання історії свого роду.

3. Розвивати почуття обов’язку перед сім’єю.

4. Учити поваги до батьків, родини.

5. Розвивати мислення, мовлення, уяву, увагу, пам’ять, творчі здібності.

6. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.

Очікувані результати тридцять першого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· про свої права та обов’язки в сім’ї;

· цінність сім’ї для людини;

та вмітимуть:

· розповідати про свою сім’ю, родину;

· описувати обов’язки кожного члена сім’ї;

· краще розуміти своїх рідних;

· уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1.

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось) для відповіді на запропоновані запитання

Висловлює свою думку з приводу почутого або побаченого (тема тижня)

Розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя або ) або побаченого (про спостереження за чимось /кимось)

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

ЧИТАЄМО

Читає виразно вголос короткі тексти (логічний наголос, інтонація).

Читає виразно репліки в діалозі (читання по ролях)

Малює або добирає ілюстрації до художнього тексту (казка, вірш), створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо)

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Правильно записує слова, вимова і написання яких збігається Записує тексти з 5-6 коротких речень

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Обговорює зміст і форму простого медіа-тексту (світлини, фотоколаж, листівка, мультфільму)

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним; позиція звука [й])

Творить власну лічилку за зразком відомої лічилки

Правильно вимовляє чистомовки, скоромовки (тема тижня)

ТЕАТРАЛІЗУЄМО

Бере на себе роль у рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи

Відтворює репліки персонажів з казок

2.

Математична

ЛІЧБА

Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо)

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ

Оперує числами в межах 100, розв’язуючи різні життєві проблеми

Знаходить значення математичних виразів на одну-дві дії Перетворює інформацію у схематичний рисунок

Передбачає результат обчислень

Знаходить помилки у математичних обчисленнях (самостійно), усуває їх, виконуючи необхідні дії.

Оцінює правильність розв’язання математичних задач із допомогою дорослого або самостійно, робить відповідний висновок

Розв’язує проблемні завдання з опорою на прості математичні моделі

Знаходить необхідні (суттєві) дані для виконання завдання

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН

Позначає час на зображенні/ макеті циферблату годинника зі стрілками

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

Відтворює досліджувані геометричні форми (вирізає, наклеює, малює, моделює та ін.), використовуючи для цього не лише готові геометричні фігури і тіла, а й упізнані у предметах навколишнього світу

РОБОТА З ДАНИМИ

Зчитує дані з таблиць, піктограм, схем

3.

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУ

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Співвідносить зображення / описи об’єктів та явищ живої і неживої природи з відомими йому / їй із довкілля або інших джерел об’єктами та явищами

Я У ПРИРОДІ

Аналізує явища живої природи у різні пори року (восени, взимку, навесні, влітку)

Я У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ

4.

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКА

З допомогою дорослих та самостійно виконує знайомі технологічні операції з конструкційними матеріалами (використання паперу, ниток, тканини, природного матеріалу, пластиліну, пласких матеріалів та ін.)

Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Організовує безпечне робоче місце з допомогою дорослих (використання клею, інструментів та пристосувань із гострими частинами)

Бере до уваги необхідність економного використання конструкційних матеріалів

Демонструє іншим результати власної діяльності

Я У СВІТІ РЕМЕСЕЛ

МІЙ ПОБУТ

5.

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

ЗДОРОВ’Я

Пояснює функції та значення батьків для кожної людини

Розрізняє родинні зв’язки, дружні, ділові стосунки та подружнє життя

ДОБРОБУТ

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Розрізняє потреби близьких людей та друзів

6.

Громадянська та

Я - ЛЮДИНА


історична

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ



Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Пояснює, які почуття пов’язують його / її з близькими людьми, висловлює припущення про те, чим вони зумовлені

Описує й обмірковує свої права й обов’язки в сім’ї, класі

Досліджує і представляє (на прикладі однолітків і родини) неповторність кожної людини, беручи до уваги зовнішність, поведінку, характер, уподобання тощо

Описує узвичаєні правила життя своєї сім’ї / класу, пояснює їхнє значення для себе

Формулює запитання до батьків, інших родичів про історію родини



МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

7.

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВА



ПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ



Малює графічними матеріалами, фарбами

Імпровізує засобами пантоміми (міміка, жести), рухами

8.

Фізкультурна

СПЕЦИФІЧНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З ВИДАМИ СПОРТУ



ІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)



Дотримується безпечної поведінки під час ігор

9.

Інформатична

Я У СВІТІ ІНФОРМАЦІЇ



Відповідає на запитання за даними таблиці, схеми

Відображає відповіді на запитання за допомогою спеціальних знаків і символів

Групує об’єкти, дає назву групі



МОЯ ЦИФРОВА ТВОРЧІСТЬ



Складає ціле із запропонованих частин

Хто є в моїй сім’ї?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс очікуваного

результату

І.

Ранкова зустріч.

Привітання. Новини дня

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось) для наведення аналогічних прикладів з власного досвіду

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Пояснює, які почуття пов’язують його / її з близькими людьми, висловлює припущення про те, чим вони зумовлені

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.1-2

2 СЗО 4.4-6

2 ГІО 7.1-1

ІІ.

Вправа «Яка моя сім’я?»

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Складає ціле із запропонованих частин

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

2 МОВ 1.1-1

2 ІФО 2.3-2

2 МОВ 1.7-2

ІІІ.

Обговорення проблемного запитання «Чим я корисний/-а для своєї сім’ї?»

Висловлює свою думку з приводу почутого або побаченого (тема тижня)

Розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя або ) або побаченого (про спостереження за чимось / кимось)

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

2 МОВ 1.3-3

2 МОВ 1.8-1

2 СЗО 4.4-6

IV.

Вправа «Портрет сім’ї»

Малює графічними матеріалами, фарбами

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

2 МИО 1.1-5

2 МОВ 1.7-2

V.

Мовна вправа

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним; позиція звука [й])

Правильно записує слова, вимова і написання яких збігається

2 ГІО 7.2-2

2 МОВ 4.1-3

2 МОВ 3.1-4

VІ.

Читання вірша «Моя сім’я». Складаємо розповідь

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось/) з метою відповіді на запропоновані запитання

Записує тексти з 5-6 коротких речень Читає виразно вголос короткі тексти (логічний наголос, інтонація).

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 3.1-4

2 МОВ 2-2.2-2

VII.

Сімейна математика

Відображає відповіді на запитання за допомогою спеціальних знаків і символів

Знаходить необхідні (суттєві) дані для виконання завдання

2 ГОО 1.2-1

2 МАО 1.1-2

VIII.

Слухання розповіді Бруно Ферреро «Шануй батька твого і матір твою» і виконання завдань до тексту

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось/) з метою відповіді на запропоновані запитання

Відтворює репліки персонажів з казок

Пояснює функції та значення батьків для кожної людини

Розрізняє потреби близьких людей та друзів

2 СЗО 4.4-6

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 2.6-1

2 СЗО 1.4-2

2 СЗО 1.3-5

ІХ.

Рефлексія.

«Щоденник вражень».

З кого складається моя сім’я?

Записує тексти з 5-6 коротких речень

Уважно вислуховую думку співрозмовника, висловлюю свій погляд, шануючи гідність інших

Формулює запитання до батьків, інших родичів про історію родини

2 МОВ 3.1-1

2 ГІО 7. 2-3

2 ГІО 3.1-1

І. Ранкова зустріч

1. Привітання

· Привітайтеся в колі з учнями словами-запитаннями вірша Катерини Кочірко:

Хто вас, діти, щиро любить,

хто вас ніжно так голубить,

хто кладе у постіль спати?

Хто ж вам казочку розкаже,

хто ж вам лялечку покаже,

як слабі ви цілі ночі,

не стуляє свої очі?

Хто ж вас, діти, взяв за руку,

вів у школу на науку?

Діти дають свої відповіді на запитання вірша. Поговоріть з дітьми про особливих людей у їхньому житті - маму, тата, братиків, сестричок, бабусь та дідусів, про те, як у родині всі гуртом розв’язують проблеми, допомагають одне одному, поділяють турботи й радості. Разом поміркуйте про те, як треба ставитись до рідних.

Повідомлення теми.

· Зверніться до дітей:

- Чи здогадались ви, яка тема нашого тижня? (Діти висловлюють припущення).

2. Новини дня

· Оберіть помічника дня і попросіть його подати інформацію за допомогою піктограми або шаблону про дату, назву тижня, погоду, кількість присутніх.

ІІ. Вправа «Яка моя сім’я?»

По всьому класу розкладено карточки-цеглинки, на яких написано по 1 характеристиці сім’ї. Кожна дитина обирає по 2-3 карточки, які характеризують її сім’ю. Потім діти об’єднуються у групи і розказують один одному, чому саме таку характеристику обрав для своєї сім’ї.

Слова-характеристики (на карточках-цеглинках)

· Запропонуйте побудувати «павутинку», якою є сім’я учнів. Кожен учень отримує смужку паперу і може написати самостійно слово-характеристику своєї сім’ї. Сонечко має ожити промінчиками.

ІІІ. Обговорення проблемного запитання «Чим я корисний/-а для своєї сім’ї?»

· Запитайте у дітей, що вони самі можуть зробити, щоб членам їхньої сім’ї стало жити ще краще і приємніше?

· Об’єднайте дітей у групи і запропонуйте обговорити такі запитання:

- Чому добре мати сім’ю?

- Чому для тебе важлива твоя сім’я?

- Як живуть діти, у яких сім’ї немає?

IV. Вправа «Портрет сім’ї»

· Запропонуйте намалювати свою сім’ю, підписати усіх членів сім’ї (їхні імена).

· Обговоріть у колі:

- Хто тут намальований?

- Де вони зображені?

- Їм весело чи нудно? Чому?

- Що вони роблять?

- Хто з намальованих людей здається найщасливішим? Чому?

V. Мовна вправа

Сьогодні у нас є гість ’ (апостроф)

- На що він схожий? (на кому).

Називається він «апостроф» і «живе» він у словах, позначає роздільну вимову, стоїть після твердих приголосних, і літери Я, Ю, Є, Ї - після апострофа, ще й позначають по два звуки.

· Прочитайте слова з апострофом:

сім’я, м’яч, в’юн, п’ю, в’ється, під’їзд, з’їхав, комп’ютер.

· Поясніть у кожному слові правило вживання апострофа.

· Утворіть нове слово з апострофом. Скажіть, що утворені слова - це слова-родичі.

трава - трав’яний

кропива -........................................

солома -..........................................

ластівка -........................................

соловей -.........................................

· Відгадайте ребус:

Викладіть це слово із букв.

VI. Читання вірша «Моя сім’я». Складаємо розповідь

Мама, тато, дід, бабуся —

Всіх назву, не помилюся.

Старший братик і сестричка

В нас сімейка невеличка.

Не спиняйте, бо зіб’юся:

Мама, тато, дід, бабуся...

Старший брат, сестра і я

Отака у нас сім’я.

· Запропонуйте учням скласти розповідь про свою сім’ю (метод «Продовж речення»).

Діти отримують аркуші, на яких є частини речень. Самостійно записують, можуть розмалювати сторінку.

Моя сім’я

Наша сім’я складається із __________________ осіб. Ім’я моєї мами - __________________. Ім’я мого тата - __________________. Ім’я братика - __________________, а ім’я сестрички__________________. Наше прізвище - __________________. Разом ми - (які?) __________________, __________________, __________________.___

VII. Сімейна математика

· Запропонуйте дітям розв’язати задачу:

Коли я народився, моїй мамі було 23 роки, а татові 24 роки. Зараз мені 6 років. Скільки років моїй мамі і батькові?

· Допоможіть учням скласти діаграму днів народження у сім’ї.

· Запишіть, у який місяць святкують день народження члени сім’ї.

VIII. Слухання розповіді Бруно Ферреро «Шануй батька твого і матір твою» і виконання завдань до тексту

· Із слів-цеглинок у парі складіть речення.

· Кожне речення - іншим кольором.

· Прочитайте речення один-одному. Передрукуйте у зошит.

ІХ. Рефлексія. «Щоденник вражень». «З кого складається моя сім’я?»

· Запропонуйте учням висловити свої думки у письмовій формі складається їхня сім’я («Щоденник вражень»).

про те, з кого

Діти можуть писати будь-яким способом (олівцями, фломастерами, кольоровими ручками та ін.), малювати, створювати піктограми до теми. Час на таку письмову рефлексію - 10-15 хв.

· Запропонуйте учням разом з батьками заповнити або намалювати дерево родини. Під час малювання важливо познайомити дітей із життям бабусь, дідусів, розказати про традиції, які притаманні в родині.