МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 33. ТЕМА: «ЛІТО»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Як розпізнати літо?

· Чим діти займаються влітку?

· Де я хочу відпочити на літніх канікулах?

Завдання тридцять третього тижня:

1. Навчити учнів спостерігати за сезонними змінами в живій та неживій природі влітку.

2. Розвивати навички дослідницької діяльності, класифікувати, узагальнювати набуті знання та використовувати їх у повсякденному житті.

3. Формувати звички здорового способу життя.

4. Розвивати вміння правильно обирати місце відпочинку під час літніх канікул.

5. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками, іншими дітьми.

Очікувані результати тридцять третього тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· особливі прикмети літа;

та вмітимуть:

· пояснювати правила безпечної поведінки під час літніх канікул;

· розповідати, де можна відпочивати влітку;

· планувати справи на канікулах;

· надавати першу допомогу при тепловому ударі;

· розрізняти трав’янисті рослини, кущі, дерева;

· проводити прості спостереження за звірами;

· презентувати власну роботу і спільний проект;

· висловлювати свою позицію та уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1.

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось)

Користується прийомами уточнення значення окремих слів, виразів у сприйнятих на слух текстах

Обирає тему з декількох запропонованих і формулює 3-4 питання до свого потенційного співбесідника («Про що би я запитав?)

Обговорює в групі проблемне запитання за темою тижня

Розповідає про вчинки улюблених персонажів Уживає різні форми привітання, прощання

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

ЧИТАЄМО

Придумує «казку на новий лад» на основі в відомої казки зі зміною місця подій

Малює або добирає ілюстрації до художнього тексту (казка, вірш), створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо)

Читає виразно вголос короткі тексти (логічний наголос, інтонація)

Читає виразно репліки в діалозі (читання по ролях)

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Записує слова, вимова і написання яких збігаються

Записує тексти з 5-6 коротких речень

Використовує відповідні смайли для позначення своїх емоцій при оформленні sms-повідомлення

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Презентує роботу групи

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа-текстів (мультфільм, світлини)

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним; позиція звука [й])

ТЕАТРАЛІЗУЄМО

Імпровізує в рольових іграх.

Передає своє враження від побаченої драматизації (вистави) в малюнках (тема тижня)

2.

Математична

ЛІЧБА

Лічить до 100 в прямому і зворотному порядку

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ

Оперує числами в межах 100, розв’язуючи різні життєві проблеми

Знаходить значення математичних виразів на одну дію

Застосовує різні стратегії виконання арифметичних дій з числами (додавання, віднімання) під час розв’язування завдань та конкретних життєвих проблем

Знаходить помилки у математичних обчисленнях, усуває їх, виконуючи необхідні дії

Передбачає ймовірний результат додавання і віднімання (не виконуючи обчислення)

Розв’язує проблемні завдання з опорою на прості математичні моделі

Оцінює правильність розв’язання математичних задач із допомогою дорослого або самостійно, робить відповідний висновокВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНПеретворює іменовані числа, виражені в одиницях двох найменувань

Порівнює іменовані числа, подані в одиницях довжини, маси, місткості (об’єму), часу

Виконує дії додавання і віднімання з іменованими числами, поданими в однакових одиницях вимірюванняПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИСтворює макети реальних та уявних об’єктівРОБОТА З ДАНИМИВикористовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми

3.

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУФіксує здобуту інформацію / дані словами, зображеннями, символами

Добирає відомості / дані з різних джерел інформації

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими

Пояснює, навіщо він / вона виконує певні дії, спостерігаючи за природними об’єктами / явищами або експериментуючи з ними

Розрізняє послідовні дії в експерименті / спостереженні

Провадить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди

Застосовує за потреби найпростіші матеріали та прилади

Я У ПРИРОДІРозпізнає зміни в неживій та живій природі Описує рослини і тварин улітку

Не завдає шкоди тваринам і рослинам під час дослідів та експериментів

Розрізняє дерева, кущі, трав’янисті рослини

Порівнює листяні і хвойні, вічнозелені і листопадні рослини

Розрізняє комах, павуків, раків, риб, жаб, птахів і звірівЯ У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ

4.

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКАЯ У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙДотримується безпечних прийомів праці під час використання

інструментів та пристосувань

Демонструє іншим результати власної діяльностіЯ У СВІТІ РЕМЕСЕЛ

МІЙ ПОБУТ

5.

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

Пояснює можливі небезпеки, що можуть очікувати людину в довкіллі

Пояснює, яку просту першу допомогу можна надати

ЗДОРОВ’Я

Усвідомлює важливість рухів та активної поведінки для себе та інших

Визначає осіб, до яких може звертатися при поганому самопочутті

Складає план дій щодо підтримки свого здоров’я

ДОБРОБУТ

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Розрізняє ситуації, коли інші люди потребують допомоги

6.

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/ неї, до спілкування, гри, навчання

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

7.

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВА

ПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Малює графічними матеріалами, фарбами

Описує свій задум

Дотримується правил техніки безпеки

Бере участь у колективному виконанні творчого задуму (оформлення класної кімнати, створення колективних художніх композицій, флеш-моби тощо)

8.

Фізкультурна

СПЕЦИФІЧНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З ВИДАМИ СПОРТУ

Розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх

ІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)

Грає в рухливі ігри та бере участь в естафетах

Дотримується безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор

Співпрацює й досягає спільних командних цілей під час рухливих ігор та естафет

Програючи, тисне руку супротивникові та дякує за гру

9.

Інформатична

Я У СВІТІ ІНФОРМАЦІЇ

Групує об’єкти, дає назву групі

Відповідає на запитання за даними таблиці, схеми

Відображає відповіді на запитання за допомогою спеціальних знаків і символів

Як розпізнати літо?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс очікуваного

результату

І.

Ранкова зустріч.

Привітання.

Обмін інформацією.

Новини дня.

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось)

Фіксує здобуту інформацію / дані словами, зображеннями, символами

Відповідає на запитання за даними таблиці, схеми

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

2 МОВ 1.1-2

2 ПРО 2.2-1

2 ІФО 1.2-6

ІІ.

Обговорення проблемного запитання «З чого починається літо?»

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Записує слова, вимова і написання яких збігаються

Обговорює в групі проблемне питання за темою тижня

2 СЗО 4.4-6

2 МОВ 1.7-2

2 МОВ 3.1-4

2 МОВ 1.6-1

ІІІ.

Робота над медіа-текстом «Жива природа»

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа-текстів (мультфільм, світлини)

Розпізнає зміни в неживій та живій природі

2 МОВ 1.5-1

2 ПРО 3.1-2

IV.

Інтерактивна гра «Гронування»

Добирає відомості / дані з різних джерел інформації

Описує рослини і тварин улітку Групує об’єкти, дає назву групі

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним; позиція звука [й])

2 ПРО 4.2-2

2 ПРО 3.1-8

2 ІФО 1.3-6

2 МОВ 4.1-1

V.

Розгадування кросворда «Комахи»

Правильно записує слова, вимова і написання яких збігається

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/ неї, до спілкування, гри, навчання

2 МОВ 3.1-4

2 ГІО 7.2-1

VІ.

Читання віршів про літні місяці з метою виконання завдань

Читає виразно вголос короткі тексти (логічний наголос, інтонація)

Записує слова, вимова і написання яких збігаються

Малює графічними матеріалами, фарбами

Описує свій задум

Презентує роботу групи

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 3.1-4

2 МИО 1.1-5

2 МИО 3.1-3

2 МОВ 1.6-6

VII.

Вправа з ейдетики «Запам’ятай вірш про літо» (за допомогою піктограм)

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Відображає відповіді на запитання за допомогою спеціальних знаків і символів

Демонструє іншим результати власної діяльності

2 ГІО 7.2-2

2 ІФО 1.2-1

2 ТЕО 1.5-1

VIII.

Вправа «Читання з передбаченням»

Читає виразно вголос короткі тексти (логічний наголос, інтонація)

Читає виразно репліки в діалозі (читання по ролях)

Придумує «казку на новий лад» на основі в відомої казки зі зміною місця подій

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 2.7-1

ІХ.

Творча робота «Малюємо груші.. .Робимо з них зайців»

Малює графічними матеріалами, фарбами

Дотримується правил техніки безпеки

Демонструє іншим результати власної діяльності

2 МИО 1.1-5

2 МИО 1.1-9

2 ТЕО 1.5-1

Х.

Рефлексія.

«Щоденник вражень».

«Як розпізнати літо»

Записує тексти з 5-6 коротких речень.

Уважно вислуховую думку співрозмовника, висловлюю свій погляд, шануючи гідність інших

2 МОВ 3.1-1

2 ГІО 7.2-3

І. Ранкова зустріч

1. Привітання

· Привітайтеся з учнями словами вірша Олега Роговенка «Літо», який підкаже учням, про що йтиме мова цього тижня:

ЛІТО

У відчинене віконце

Зазирнуло зранку сонце

І лоскоче ніжно носик

І маленькі ніжки босі.

Сяйвом сонця все залито,

В нас гостює справжнє літо,

Кольорове та яскраве,

Запашне, смішне, цікаве!

Мама літечку радіє,

Літо всіх маляток гріє,

Щоб росли вони здорові,

Наші «сонечка» чудові!

(О. Роговенко)

· Запитайте учнів про таке:

- Яка пора року невдовзі буде гостювати у нас?

- Якими словами його описує автор? Придумайте якомога більше власних слів. Повідомлення теми.

· Зверніться до дітей:

- Чи здогадались ви, яка тема нашого тижня? (Діти висловлюють припущення).

- Зараз перевіримо ваші припущення. Розшифруйте ці слова та скажіть, що їх об’єднує. Розташуйте назви місяців у потрібному порядку.

2. Обмін інформацією. Робота з календарем

· Попросіть дітей пригадати:

- Скільки всього є літніх місяців?

- Скільки днів має кожен літній місяць?

- Скільки днів триває літо?

· Порівняйте кількість днів у місяцях.

3. Новини дня

· Оберіть помічника дня і попросіть його подати інформацію за допомогою піктограми або шаблону про дату, назву тижня, погоду, кількість присутніх.

ІІ. Обговорення проблемного запитання «З чого починається літо?»

· Зверніться до дітей із запитанням: коли одна пора року змінює іншу?

Звісно, якщо подивитися на календар, то все очевидно - пори року змінюють одна одну першого числа що три місяці. Скажімо, весна розпочинається 1 березня, літо - 1 червня, осінь - 1 вересня, а зима - 1 грудня.

Але ж тварини і рослини у календар не дивляться, а завжди знають, що й коли робити треба.

То як же вони дізнаються, яка зараз пора року? (Напевно, є у кожної пори в природі особливі прикмети).

· Об’єднайте дітей у групи і запропонуйте обговорити такі запитання:

- Як можна відчути літо?

- Що буває тільки влітку?

III. Перегляд медіа-тексту «Жива природа влітку»

· Режим доступу: https://goo.gl/aHd44Q

· Після перегляду медіатексту, обговоріть з учнями його зміст.

IV. Інтерактивна гра «Ґронування»

· Запитайте учнів, що спадає їм на думку, коли вони чують слово «Літо».

· Запропонуйте назвати прикмети літа / обрати з малюнків, які вони знають (можна записати словами).

· Спробуйте разом із дітьми об’єднати асоціативні слова у групи-грона за різними ознаками, напр.: Як звучить літо? Чим літо пахне? Який у літа смак?

· Попросіть дітей визначити голосні та приголосні звуки, наголошений склад у запропонованих словах.

Наприклад:

Орієнтовні запитання для обговорення:

- Які світлини залишились і чому? Ознаки яких місяців в них відображені.

- Які ще літні ягоди та фрукти ви знаєте?

- Які квіти цвітуть лише влітку?

- Хто залюбки навідується до квіток?

- Чому комашки влітку прилітають до квіточок?

Збираючи нектар, комахи переносять пилок з тичинок одних квітів на інші, що необхідно для утворення плодів.

V. Розгадування кросворда «Комахи»

VI. Читання віршів про літні місяці

Червень

Той, хто бачив, як розкішні

Маки вогняно цвітуть,

Як в садках дозрілі вишні

Аж гілки додолу гнуть,

Той, хто впору косовиці

На узліссі поміж трав

Соковиті полуниці

В повні кошики збирав,

Той розкаже сам, напевно,

Чом це здавна між людей

На Вкраїні зветься Червнем

Перший літній місяць цей.

(Н. Забіла)

Липень

Липень - літа половини,

Час привітний та ясний.

Перестигла вже малина,

Грають хвилями лани!

Долітає аж до сонця

Тиха пісня звіддаля,

І до хатнього віконця

Сонях голову схиля.

(Є. Желєзняков)

Серпень

Було ж у серпня клопоту,

І все, як на біду:

Доспілі груші падають

І яблука в саду.

І кавуни аж просяться

В машини й на вози.

Ще й дині жовтобокії:

- На ярмарок вези!

Розписаний до хвилечки

У нього календар:

Озимі треба сіяти,

Орати час на пар.

Хоч мало днів лишилося,

Хоч нічки не доспав,

Та впорався до холоду,

Порядок всьому дав.

(М. Лисич)

· Запропонуйте дітям прописати за зразком та доповнити письмово речення:

Червень милує ....

Липень дарує ....

Серпень приносить.

· Об’єднайте дітей у групи і запропонуйте створити емблему кожного місяця за певними його ознаками. Учні презентують роботу групи.

VII. Вправа з ейдетики «Запам’ятай вірш про літо» (за допомогою піктограм)

Літо - квіти, літо - вітер

Літо -річка, сонце, ліс.

Море, озеро, пісок –

Для школяриків-діток.

VІІІ. Вправа «Читання з передбаченням»

· Запропонуйте дітям прочитати заголовок казки «Казка про зайчика і пори року».

· Запитайте дітей про таке: Як ви думаєте, про що йтиметься у казці?

Літо

Весна пішла, а Зайчик сидів і гірко плакав, нічого не помічаючи навкруги. А вже почалося ЛІТО! Пташки, які зустрічали весну радісною піснею, притихли в своїх гніздах, висиджуючи майбутніх пташенят. Зайчик вирішив, що ліс завмер, очікуючи якогось лиха, і дуже налякався. У розкішних пишних шатах Літо було напрочуд привабливе. Воно підійшло до Зайчика і привітно посміхнулося.

- Чому ти плачеш, маленький Зайчику?

- Тому що пішла Весна, і тепер я не їстиму зелену ніжну травичку з молодими листочками кульбаби.

- Спробуй мою, літню. Вона ще соковитіша і солодша. Влітку ти зможеш поласувати і кульбабою, і цикорієм, і пижмом, конюшиною, люцерною. Згодом дозрівають соняшники, злаки, кавуни і гарбузи. Хіба тебе це не радує?

- Ні! - рішуче відповів Зайчик. - Я не знаю, що таке „конюшина” і „гарбузи”, і я зовсім не хочу ані бачити їх, ані куштувати! Поверніть мені весну.

І Зайчик знову заплакав. Літо підняло його сильними руками і притисло до грудей, які пашіли червневим сонячним теплом.

- Відпусти, відпусти, - пручався Зайчик. - Мені гаряче! Я не люблю тебе!

- А ти схожий на маленького кенгуру, яких я бачило, мандруючи у далеких південних краях, - сміючись відповіло Літо.

- І лапки в тебе такі ж міцні, як у них. А стрибати через струмок ти вмієш?

Зайчик навіть плакати перестав і задумався. Літо поставило його на вкритий буйною зеленню берег тихого лісного струмка. З того часу, як пішла Весна, струмки у лісі стали вужчими і вже не дзюркотіли так весело, наздоганяючи один одного. Зайчик обережно підійшов до води. Потім відійшов. І раптом відштовхнувся сильними задніми лапками і стрибнув... Він легко перелетів на той бік струмка. Всі друзі Зайчика - білки, птахи, бурундуки та їжачки - заплескали, вітаючи його стрибок гучними криками. Зайчик був страшенно задоволений собою. Він стрибнув туди й назад ще декілька разів і весело засміявся. Білочка показала йому перший літній гриб-сироїжку, а бурундук почастував соковитими бруньками. Зайчику це дуже сподобалося. Тепер він не тікав від Літа, а ходив за ним услід, відкривав все нові й нові таємниці його комори і придумував нові розваги. Звірята просили Літо розповісти про далекі країни, де воно мандрувало, і про чудернацьких звірів, які там мешкають. Вони хотіли знати, що там росте і як там живуть люди. Літо розповідало і навіть обіцяло взяти із собою деяких звірів і птахів, коли знову вирушить у мандрівку, щоб і вони змогли на власні очі побачити всі чудеса далеких теплих країв. Зайчик дуже виріс за літо. Він так радів і спеці, і літньому дощику, що вже не уявляв, як можна жити інакше. Навкруги було стільки всього смачненького... Зайчик ніжився серед польових квітів, зарості яких ховали його так, що лише вушка стирчали, вдихав запах свіжого сіна і спостерігав, як дозрівають на городах кавуни і гарбузи. Він задоволено потягнувся і подумав: „Так, не дарма на світі є Літо!” І саме в цей момент Літо підійшло до нього і сказало:

- Мій час вичерпався. Я вирушаю в нову подорож у південні краї.

- Як? Ні! Цього не може бути! - заволав Зайчик, високо підстрибнувши від обурення.

- Ти не можеш нас покинути!

- Так треба. Осінь йде вслід за мною. Я уступаю їй місце.

- Не хочу, не хочу, не хочу!!! - верещав Зайчик. - Не хочу ніякої осені! Я хочу, щоб завжди було літо!

Літо лагідно засміялося. Його сміх був схожий на солов’їні трелі у червневий вечір, на шепіт теплого дощику в спекотний липневий полудень, на лагідний шелест листя і сяйво зір у серпневу ніч.

- Ми ще побачимося, Зайчику, - пообіцяло воно.

- Я повернуся.

- Чи справдилось ваше передбачення?

· Спробуйте відтворити у ролях першу зустріч Зайчика з Літом.

· Запропонуйте учням придумати «казку на новий лад» на основі в відомої казки зі зміною місця подій, наприклад, зустріч Зайчика з Осінню.

ІХ. Творча робота «Малюємо груші...Робимо з них зайців»

· Запропонуйте учням намалювати, або зліпити з пластиліну персонажа казки - Зайчика, оселивши його в літньому лісі.

Х. Рефлексія. «Щоденник вражень». «Як розпізнати літо»

· Запропонуйте учням висловити свої думки у письмовій формі про ознаки літа («Щоденник вражень»).

Діти можуть писати будь-яким способом (олівцями, фломастерами, кольоровими ручками та ін.), малювати, створювати піктограми до теми. Час на таку письмову рефлексію - 10-15 хв. (Бажано такий вид діяльності пропонувати щоденно, його мета - вправлятися у висловленні власної думки).