МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 4. ТЕМА: «МОЄ ДОВКІЛЛЯ»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання

· Що мене оточує?

· Які «таємниці» має шкільне подвір’я?

· Які рослини ростуть на шкільному подвір’ї?

· Кольори та звуки довкілля. Які вони?

· Як поводитись у довкіллі?

Завдання четвертого тижня:

1. Ознайомити дитину з поняттям «довкілля».

2. Навчити дитину розрізняти об’єкти природи (жива/ нежива) і рукотворні тіла.

3. Навчити взаємодії в парах та групах.

4. Навчити правил безпечної поведінки в довкіллі.

5. Допомогти учням засвоїти норми етичного ставлення до природи.

Очікувані результати четвертого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· що таке довкілля;

· назви рослин, які ростуть на шкільному подвір’ї;

· правила поведінки в довкіллі;

· чому потрібно зберігати довкілля;

вмітимуть:

· розпізнавати природне і створене людиною довкілля;

· пояснити важливість довкілля в житті людини;

· досліджувати предмети за допомогою органів чуттів;

· працювати в парах та групах;

· наводити приклади бережливого ставлення до довкілля;

· дотримуватися правил безпечної праці та поведінки в довкіллі.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки, монологічні висловлення з конкретною метою

Ставить запитання до усного повідомлення, розповідає про те, що зацікавило

Висловлює думку про почуте (що подобається, а що ні)

Вступає в діалог, підтримує, ініціює діалог на теми, що пов’язані з тематикою тижня

Робить висновки про важливість уважного ставлення до довкілля

Уживає відповідно до ситуації спілкування лексику і несловесні засоби

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого

Дотримується норм спілкування з людьми різного віку, використовує ввічливі слова

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Відтворює графічні знаки за зразком

Висловлює свою думку письмово за допомогою друкованих літер, позначок, малюнків, піктограм

Підписує друкованими або писаними літерами потрібні малюнки

Позначає звуки буквами на письмі

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Обговорює зміст усного медіаповідомлення, розповідає, про що йдеться в ньому

Висловлює свої думки та почуття з приводу простих усних медіаповідомлень

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Розрізняє звуки мовлення серед інших звуків, досліджує їх

Експериментує зі словами (творить нові слова, замінює/ додає букву у слові для творення нового слова).

Досліджує значення слів

Досліджує виражальні можливості слова.

Досліджує, навіщо в художніх текстах використовують виражальні засоби (порівняння).

ТЕАТРАЛІЗУЄМО

2

Математична

ЛІЧБА

Передбачає ймовірний результат лічби об’єктів навколишнього світу, доступних для спостереження

Порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за однією або декількома ознаками

Порівнює об’єкти навколишнього світу за довжиною, формою, розміром тощо

Уживає в мовленні порядкові числівники (1-10)

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ

Знає назви чисел у межах десяти

Визначає кількість елементів у групі, співвідносить групу з відповідним числом

Впізнає цифри, якими позначаються відповідні числа

Називає числа у прямому та зворотному порядку в межах 10

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані послідовно, по колу, хаотично)

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН

Бере участь в іграх та розвагах математичного змісту

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

Демонструє вміння переміщувати об’єкти в заданих напрямах

РОБОТА З ДАНИМИ

Збирає дані, що відображають конкретну життєву ситуацію

3

Природнича

Досліджує свій організм.

Пояснює, що люди сприймають звуки по-різному.

Пояснює, що люди бачать світ по-різному.

Фіксує здобуту інформацію зображеннями

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження та експериментування

Розрізняє об’єкти живої і неживої природи

Розрізняє природне і створене людиною довкілля

Проводить прості спостереження

Пояснює, що не всі матеріали, створені людиною, корисні для довкілля

Визначає, які органи чуття знадобляться для обраного дослідження

Розпізнає об’єкти довкілля за кольором, смаком, формою, звуком

Дотримується правил безпечної поведінки в довкіллі

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження та експериментування

Наводить приклади бережливого ставлення до довкілля

4

Технологічна

Разом з дорослими доглядає за рослинами і тваринами

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Демонструє іншим результати власної діяльності

Виготовляє та оздоблює виріб знайомими технологіями з допомогою дорослих

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Демонструє іншим результати власної діяльності

Описує, спираючись на запитання дорослих, чого хотів / -ла досягти

5

Інформатична

Розпізнає в тексті хибні чи правдиві висловлювання

6

Соціальна і здоров’язбережна

Підтримує та приймає людей з особливими потребами

Пояснює, що робити в ситуаціях небезпеки вдома та у школі

Розпізнає, до чого можна торкатися, а до чого не можна в жодному разі

Пояснює, як правила та їх дотримання впливають на безпеку в довкіллі, зокрема у школі

Дотримується правил щодо догляду за своїм тілом, одягом, особистими речами.

Пояснює ситуації, за яких побутові прилади, речовини можуть бути небезпечними для людини.

Описує дії, доцільні в разі небезпечної ситуації з вогнем, водою, газом

Пояснює важливість добрих вчинків для людини та довкілля

7

Громадянська та історична

Я СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Пояснює, чому природа важлива для людини.

Визначає, що дає природа людям

Виробляє (з однокласниками) правила поведінки в довкіллі, переконує, що вони потрібні

Дотримується встановлених в освоєному громадському просторі (у школі, на вулиці, у парку, на дитячому майданчику тощо) правил.

Пояснює, чому потрібно дотримуватися встановлених правил

8

Мистецька

Порівнює основні та похідні, теплі і холодні кольори

Виявляє свої враження від мистецтва різними художніми засобами (звуками, кольорами, мімікою, рухами)

Ділиться емоціями від сприймання мистецьких творів

Сприймає твір мистецтва, добираючи із запропонованих той, який співзвучний з особистими емоціями та враженнями

Малює графічними матеріалами

Бере участь у колективному виконанні творчого задуму

Презентує результати власної творчості

9

Фізкультурна

Застосовує рухливі ігри під час прогулянок, екскурсій, відпочинку, задовольняючи потреби в руховій та ігровій діяльності

Переконує в позитивному впливі природного середовища на стан здоров’я

Що мене оточує?

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч «Що ти побачив дорогою до школи?»

Гра «Скринька невідкритих таємниць»

Пояснює на основі власного досвіду, що вплинуло на вибір усної інформації

Доброзичливо сприймає усні репліки однокласників й доречно реагує на усну інформацію.

Ставить (пише) запитання щодо теми дня (протягом тижня шукає відповіді).

2 МОВ 1.3-2

2 МОВ 1.1-1

2 ПРО 4.4-1

ІІ.

Дослідження значення слова «довкілля». Мовна загадка

Експериментує зі словами (творить нові слова, замінює/ додає букву у слові для творення нового слова).

Позначає звуки буквами на письмі.

Досліджує значення слів.

Уживає в мовленні порядкові числівники (1-10)

2 МОВ 4.2-1

2 МОВ 4.1-3

2 МОВ 4.1-4

2 МАО 3.1-3

ІІІ.

Розпізнавання природних і рукотворних тіл, об’єктів живої і неживої природи.

Слухання вірша «Гімн довкіллю» (Є. Кукуяшна, О. Смага). Лічба

Розпізнає природні та рукотворні (штучні) об’єкти.

Порівнює рукотворні (штучні) та природні об’єкти.

Розрізняє об’єкти живої і неживої природи.

Формулює запитання про все, що його/її цікавить.

Розповідає про те, що його/її вразило, схвилювало.

Співвідносить кількість об’єктів навколишнього середовища з відповідним натуральним числом

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу

2 ПРО 3.3-3

2 ПРО 3.3-4

2 ПРО 4.3-2

2 ПРО 4.4-1

2 МОВ 1.6-3

2 МАО 2.1-3

2 МАО 3.1-1

IV.

Слухання вірша В. Чуба «Що таке довкілля?» або

казки В. Сухомлинського «Горобчик і вогонь».

Знаходження слів на позначення живої чи неживої природи

Сприймає монологічне висловлення (вірш про спостереження за чимось \ кимось), й використовує усну інформацію з конкретною метою

Пояснює вчинки персонажів на основі змісту тексту та власного досвіду

Пояснює значення слова «довкілля».

Розпізнає об’єкти живої і неживої природи.

Порівнює рукотворні (штучні) та природні об’єкти.

Формулює запитання про все, що його/її цікавить

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 1.2-2

2 МОВ 4.1-9

2 ПРО 3.3-3

2 ПРО 3.3-4

2 ПРО 4.4-1

V.

Рефлексія. Повернення до «скриньки невідкритих таємниць»

Використовує фактичний зміст (хто?, що?, де?, коли?) для обговорення усної інформації

2 МОВ 2.4-3

Картинки по запросу icons that represent materials for children

І. Ранкова зустріч «Що ти побачив дорогою до школи?»

1. Робота в парах «Що я побачив дорогою до школи?»

  • Запропонуйте учням поділитися враженнями про те, що цікавого вони побачили дорогою до школи.
  • Після виконання завдання запитайте в учнів:

- Чий співрозмовник побачив щось цікаве дорогою до школи?

Зробіть висновок про те, що світ навколо нас дуже цікавий, тому його потрібно досліджувати. І цьому будуть присвячені наші заняття, а всі учні стануть справжніми дослідниками світу, що нас оточує.

Перша ознака дослідника – спостерігати і ставити запитання. Тому наступне наше завдання буде присвячене саме цьому.

2. Гра «Скринька невідкритих таємниць»

Заздалегідь підготуйте скриньку, у якій зберігатимуться «дослідницькі» запитання.

· Скажіть учням про таке:

Ідучи до школи, ви бачите навколишній світ, можливо, у вас виникають запитання, пов’язані з тим, що ви бачите. А спробуйте самостійно поставити таке запитання, яке вас цікавить (намалюй, розкажи і поклади у скриньку).

· Заохотьте учнів до того, щоб вони не боялися ставити запитання. (Пам’ятайте, що найдурніше запитання те, яке ви ніколи не поставили).

· Дайте кілька прикладів, якщо діти почуватимуться розгубленими.

Наприклад:

- Чому пташки літають?

- Чому вранці в погожий день на траві випадає роса?

- Чому з’являється веселка?

Обов’язково наголосіть, що відповіді на всі запитання ми намагатимемося знайти разом.

II. Дослідження: що означає слово «довкілля»

  • Запропонуйте учням розшифрувати таємне слово, без якого сьогодні на заняттях нам ніяк не обійтися. Це слово означатиме «те, що довкола нас», «світ, що довкола нас».

Промовляючи цей вираз, намалюйте на дошці схематично людину й обведіть її колом (можна скористатися цим малюнком):

· Запитайте, вставив пробіли чи діти знають це слово. Якщо ні, спробуйте побавитися в мовну загадку.

· Скажіть, що це слово має аж 8 букв і ми мусимо їх відгадати. Слово починається на «Д» (це перша буква) і закінчується на «Я» (це восьма буква).

Д _ _ _ _ _ _ Я

1. Друга буква цього слова схожа на коло/ обруч (О). (Якщо діти відгадали букву, впишіть її замість рисочки у слово.)

2. Передостанні букви цього слова схожі на дашок будиночка, якщо писати друкованими літерами (Л).

3. У цьому слові є літера, схожа на паличку (І).

4. У цьому слові є буква, схожа на половину літери Ж/ або з якої починається слово «Котик».

5. У цьому слові є така сама літера, з якої починається ім’я дівчинки, що сидить за першою партою (Валя).

Запитайте у дітей:

- Чи знаєте ви, що означає слово довкілля?

- Від якого слова походить назва довкілля?

· Запропонуйте учням замінити це слово іншим словом, яке означає те саме (світ / навколишній світ / оточення / середовище). Якщо дітям це завдання виявиться не під силу, дайте підказку.

III. Розпізнавання природних і рукотворних тіл. Слухання вірша «Гімн довкіллю» (Є. Кукуяшна, О. Смага). Лічба

1. Слухання вірша «Гімн довкіллю» (Є. Кукуяшна, О. Смага).

· Запропонуйте учням послухати уважно вірш «Гімн довкіллю» й описати настрій вірша.

Гімн довкіллю

Це Сонце і Місяць, і блискавка, й грім.

І кулі, що з неба привіти шлють всім.

Це вітер веселий, що з травами грає.

Ранкова зоря, що в небі засяє.

Струмочок маленький, що швидко біжить.

Це батько і ненька – без них не прожить.

Земля, де ти ходиш, вода, що ти п'єш.

Будинок рідненький, в якому живеш.

І друзі, і школа, і все, що довкола.

Що любиш, шануєш, завжди бережеш,

Словом єдиним – ДОВКІЛЛЯМ назвеш!

Воно дасть тобі силу, наснагу, дозвілля.

Бо сам ти також частина довкілля.

Є. Кукуяшна, О. Смага

2. Розпізнавання природних і рукотворних тіл. Робота в групах

· Роздайте дітям малюнки і попросіть знайти ті, про які згадувалось у вірші.

· Розкладіть малюнки у 3 конверти: у перший – предмети живої природи, у другий – неживої природи, у третій – предмети, створені людиною.

Запитайте в учнів:

- Скільки малюнків у кожному конверті?

- У якої групи малюнків більше/ менше і на скільки?

- Які групи одержали рівну кількість предметів?

Предмети живої природи

Предмети не живої природи

Рукотворні предмети

люди

народжуються

Сонце

будівлі меблі

рослини

дихають

вода

одяг взуття

тварини

живляться

повітря

транспорт

комахи

ростуть

Земля

побутова техніка


розмножуються
вмирають3. Вправа (розпізнавання природних і рукотворних тіл)

· Об’єднайте дітей у 3 групи:

1-ша група має плеснути в долоні, коли називатимуть предмети живої природи;

2-га група має плеснути в долоні, коли називатимуть предмети неживої природи;

3-я група має плеснути в долоні, коли називатимуть рукотворні предмети.

· Чітко і повільно перелічуйте назви об’єктів довкілля (сонце, квітка, комп’ютер, білочка, місяць, книжка, камінь, «яйко-сподівайко» (кіндер-сюрприз) тощо), щоб діти не лише встигли зреагувати, а й посміятися, якщо це буде жартівливе слово).

4. Гра «Квіткова галявина» (для групової чи парної роботи)

Завдання:

· Полічіть комах, запишіть кількість у віконечках.

· Яких комах більше?

· Чи кожна комашка відшукає квітку?

· Скільки сонечок має долетіти, щоб їх стало стільки ж, як і метеликів?

IV. Слухання вірша В. Чуба «Що таке довкілля?» або казки В.О. Сухомлинського «Горобчик і вогонь». Знаходження слів на позначення живої і неживої природи

  • Запропонуйте дітям послухати вірш /казку. Прочитайте його.
  • Попросіть, щоб вони висловили свою думку про твір.
  • Скажіть, що прочитаєте вірш ще раз, але тепер для того, щоб учні звернули увагу на те, чи у вірші будуть слова на позначення предметів живої чи неживої природи. Читаючи вірш, виділяйте голосом назви предметів.

Що таке довкілля?

Довкілля – це Місяць, і Сонце, веселка і грім,

І вітер, що хмари приносить.

Земля, на якій твій збудований дім,

Зірки в синім небі і роси.

Туман у дібровах, пташині пісні

У долах духмяного зілля.

Дитинства щасливого сонячні дні –

Усе це, мій друже, довкілля.

В. Чуб

· Скажіть, що хто уважно слухав вірша, то зауважив, що у ньому було багато слів на позначення предметів неживої природи (до речі, скільки?) і тільки одне слово на позначення предмета живої природи. Яке це слово? (друг). Якщо треба, прочитайте вір ще раз. Замість вірша для такого ж аналізу можна використати казку Василя Сухомлинського, подану нижче:

ГОРОБЧИК І ВОГОНЬ

Стара горобчиха дозволила нарешті своєму маленькому синочку вилетіти із гнізда. Зрадів Горобчик, вилетів, пурхає та все матір питає: „А це що? А то що таке?”. Пояснила йому мати, що таке земля, трава, дерева, кури, гуси, ставок. Та ось Горобчик побачив у небі величезну кулю й питає матір:” А це що?” „Це Сонце”, – каже Горобчиха, – „Воно світить і пече”. „А що таке Сонце?” – знову питає невгамовний Горобець. „Ну, навіщо тобі все це знати?” – буркотливо відповідає мудра Горобчиха. – „Це вогонь”. „А мені хочеться знати, що таке Вогонь”, – зацвірінчав Горобчик і полинув усе вгору і вгору – до Сонця. Линув, поки аж не обпалив тоненьке пір'я своїх крилець. Наполохався й повернувся додому. Мати чекала вже на нього ні жива, ні мертва. „Ну, тепер я знаю, що таке Вогонь”, – сказав Горобчик.

В. Сухомлинський

V. Рефлексія. Повернення до «скриньки невідкритих таємниць»

Запитайте в учнів:

- Чи пам’ятають вони про скриньку, яка з’явилася сьогодні вранці?

- Чи хтось знайшов відповідь на своє запитання?

- Якщо так, то на яке?

· Якщо ні, то попросіть когось із дітей наосліп витягувати запитання і спробуйте відповісти на них разом.

· Якщо якесь запитання виявилося надто складним, варто повернутися до нього наступної зустрічі.

· Частину запитань, які стосуються осені, можна відкласти на наступний тиждень, але при цьому обов’язково треба наголосити на цьому й доконечно слід записати ці запитання з авторством, бо через тиждень діти можуть не розшифрувати свого «піктографічного письма».