МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 8. ТЕМА: «ТЕХНІКА, ЯКА ДОПОМАГАЄ»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Як техніка допомагає в побуті, і якою вона буде в майбутньому?

· Як «потоваришувати» з технікою?

· Яка роль роботів у житті людини?

Завдання восьмого тижня:

1. На основі досвіду учнів та їхніх потреб допомогти проаналізувати, як техніка та технічне обладнання допомагає в побуті;

2. Навчати безпечної поведінки та безпечного використання найпростіших видів побутової техніки;

3. Продемонструвати покращення умов життя людини за допомогою техніки;

4. Спонукати до ефективної взаємодії між учнями, а також між учнями і технікою;

5. Навчати зображувати почуту інформацію у вигляді моделей, малюнків;

6. Спонукати до розповідей про те, що його/її вразило, схвилювало; до переказування подій із власного життя; висловлювання власної позиції;

7. Навчати відтворювати в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують;

8. Навчати організовувати робоче місце, дотримання безпечних прийомів праці та правил безпечної поведінки у природі.

Очікувані результати восьмого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· що таке техніка;

· про роль техніки в житті сучасної людини;

· про різне призначення техніки;

та вмітимуть:

· розрізняти різні види техніки;

· користуватися найпростішою технікою в повсякденному житті;

· взаємодіяти в парах і групах під час користування найпростішими видами техніки;

· дотримуватися правил безпечного використання окремих видів побутової техніки;

· дбайливо ставитися до свого здоров’я та здоров’я інших людей

· дбайливо ставитися до природи.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає і доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Сприймає монологічне висловлення й використовує усну інформацію з конкретною метою

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого висловлення

Правильно звертається до іншої особи, уживає ввічливі слова

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засобиЧИТАЄМОДобирає ілюстрації до тексту

Розповідає про свої враження від художнього текстуВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВООбмінюється елементарними письмовими повідомленнями Називає в словах відомі букви

Відтворює графічні знаки за зразкомДОСЛІДЖУЄМО МЕДІАОбговорює зміст медіа-повідомлення, розповідає, про що йдеться в ньому

Використовує доречно емотикониДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯРозрізняє голосні та приголосні звуки

Експериментує з мовними одиницями

Розгадує ребуси

Визначає кількість складів у слові, орієнтуючись на кількість голосних звуків

Визначає звуки в слові

Створює нові слова, замінюючи звук у слові

Досліджує значення слівДРАМАТИЗУЄМООбговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав (брала) участь

2

Математична

ЛІЧБАЛічить до 5 в прямому і зворотному порядку

Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо)ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИСпіввідносить кількість об'єктів навколишнього середовища з відповідним натуральним числом

Порівнює числа в межах 5, використовуючи знаки >, <, =ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНЗдійснює вимірювання, маючи вільний доступ до необхідних

вимірювальних приладів

Будує відрізок заданої довжини (1-5 см)

Оперує грошима, здійснюючи покупки у крамницях (уявних)ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИРозпізнає геометричні фігури

Демонструє вміння переміщувати об’єкти у заданих напрямкахРОБОТА З ДАНИМИЗбирає дані, що відображають конкретну життєву ситуацію на основі запропонованого опитувальника (два - три запитання).

Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми

3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУЯ У ПРИРОДІФормулює запитання про все, що його цікавить

Розпізнає найпростіші матеріали та прилади, що їх можна застосувати

Добирає відомості / дані з різних джерел інформаціїЯ У РУКОТВОРНОМУ СВІТІРозрізняє природні і рукотворні об’єкти

Порівнює рукотворні (штучні) об’єкти за певними властивостями

Ілюструє, наводить приклади того, як рукотворні (штучні) об’єкти (серед них і механізми) допомагають людині

Пояснює, як живляться побутові прилади

Пояснює, чому треба берегти природу

4

Інформатична

Визначає з допомогою вчителя/ вчительки найістотніші

властивості об’єктів

Групує об’єкти, дає назву групі

Дотримується правил безпеки під час користування комп’ютером

5

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКАВиконує прості технологічні операції з допомогою дорослих або самостійно.

Задумує конструкцію виробу та конструює його з готових елементів

Прогнозує, яким має бути виріб

Самостійно створює виріб, повторно використовуючи матеріали (вироби з пластику, паперу, тканини, фольги та ін.)

Демонструє іншим результати власної діяльності

Описує, спираючись на запитання дорослих, чого хотів / -ла досягти

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Організовує безпечне робоче місце з допомогою дорослих (використання клею, інструментів та пристосувань із гострими частинами)Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙЯ У СВІТІ РЕМЕСЕЛ

6

Соціальна і

БЕЗПЕКА


здоров’язбережна

Визначає коло осіб, які можуть надати допомогу в разі небезпекиПояснює ситуації, за яких побутові прилади, речовини можуть бути небезпечними для людини

Дотримується правил безпечної поведінки в різних ситуаціяхЗДОРОВ’ЯДОБРОБУТПояснює, що робити в ситуаціях небезпеки вдома або у школі

Пояснює ситуації, за яких побутові прилади можуть бути небезпечними для людини

Описує зміни власних емоцій, почуттів, настрою

Об'єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Виконує запропоновану роль у мікрогрупі

7

Громадянська та

Я - ЛЮДИНА


історична

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙУважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність іншихМОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНАПояснює, чому природа важлива для людини і чому потрібно берегти електроенергіюМОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

8

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВАПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬМалює графічними матеріалами

Висловлює свої почуття, які викликала пісня

9

Фізкультурна

БАЗОВА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬСПЕЦИФІЧНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З ВИДАМИ СПОРТУІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)

Як техніка допомагає в побуті, і якою вона буде в майбутньому?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного

очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч.

I. Привітання.

II. Заповнення «Календарика настрою»

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання до іншої особи та ввічливі слова

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого

Малює графічними матеріалами

Використовує доречно емотикони

2 МОВ1.8-2

2 МОВ 1.8-1

2 МИО 1.1-5

2 МОВ 3.2-2

ІІ.

Розгадування ребусів для оголошення теми заняття

Розгадує ребуси, експериментує з мовними одиницями

Визначає звуки у слові

Визначає кількість складів у слові, орієнтуючись на кількість голосних звуків

2 МОВ 4.2-1

2 МОВ 4.1-1

2 МОВ 4.1-2

ІІІ.

Розпізнавання технічних засобів, створених людиною, за їх словесним описом.

Вправа «Здогадайся, що зображено на картці?»

Сприймає монологічне висловлення й використовує усну інформацію з конкретною метою

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Досліджує значення слів

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

2 МОВ 4.1-4

IV.

Сюжетно-рольова гра «У крамниці техніки».

Демонстрування вміння оперувати грошима

Визначає з допомогою вчителя/ вчительки найістотніші властивості об’єктів

Групує об’єкти, дає назву групі

Оперує грошима, здійснюючи покупки в уявних крамницях

Порівнює рукотворні (штучні) об’єкти за певними властивостями

Добирає відомості (запитує в дорослих) про рукотворні (штучні) об’єкти

Ілюструє, як рукотворні (штучні) об’єкти (серед них і механізми) допомагають людині

Обговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав (брала) участь

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Виконує запропоновану роль у мікрогрупі

2 ІФО 1.3-1

2 ІФО 1.3-5

2 МАО1.3-1

2 ПРО 3.3-4

2 ПРО 3.3-6

2 ПРО 3.3-9

2 МОВ 2.5-6

2 СЗО 4.4-6

2 СЗО 4.4-7

V.

Бесіда «Як техніка допомагає в побуті?»

З увагою сприймає й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уживає відповідно до ситуації спілкування лексику та несловесні засоби (міміку, жести)

Виконує найпростіші дії, демонструючи самозарадність

Дотримується правил безпечної роботи з комп’ютером

Пояснює ситуації, у яких побутові прилади можуть бути небезпечними для людини

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.7-1

2 ТЕО 2.2-1

2 ІФО 4.1-4

2 СЗО 2.1-2

VI.

Фантазування щодо техніки майбутнього. Гра «Я - конструктор»

Прогнозує, яким має бути виріб, описує, як він мав би виглядати

Самостійно створює виріб, повторно використовуючи матеріали (вироби з пластику, паперу, тканини, фольги та ін.)

Дотримується безпечних прийомів праці під час виконання виробу

Організовує безпечне робоче місце з допомогою дорослих

Презентує результати власної творчості

Пропонує нові способи використання рукотворних (штучних) об’єктів

2 ТЕО 1.1-1

2 ТЕО 3.2-2

2 ТЕО 2.1-1

2 ТЕО 2.1-2

2 ТЕО 1.5-1

2 ПРО 4.4-2

VII.

Підведення підсумків.

Рефлексія.

«Календарик настрою».

Розповідає про те, що його / її вразило, схвилювало

Описує зміни власних емоцій, почуттів, настрою

Малює графічними матеріалами

2 МОВ 1.6-3

2 СЗО 2.2-8

2 МИО 1.1-5

І. Ранкова зустріч

1. Привітайтеся з учнями та попросіть їх привітатися один з одним, наголосіть на правильному звертанні (Марійко, Васильку, Тарасе, Олеже).

2. Запропонуйте дітям намалювати відповідний смайлик (веселий, сумний, задумливий, мрійливий, усміхнений, щасливий тощо) на класному «календарику настрою». Попросіть дітей підписати свій смайлик (ім’я та прізвище) друкованими буквами. Обговоріть разом, скільки дітей намалювали однакові смайлики. Пообіцяйте, що наприкінці дня ще повернетеся до «календарика настрою», і той, хто намалював сумний смайлик, обов’язково покращить свій настрій, бо на всіх дітей сьогодні чекає цікава зустріч із відомим і невідомим.

ІІ. Розгадування ребусів для визначення теми заняття

Поясніть дітям правила розгадування ребусів. Запропонуйте розгадати кожний ребус окремо.

У процесі розгадування ребусів проведіть з дітьми роботу на називання звуків у словах - відгадках, поділ їх на голосні та приголосні, тверді - м’які, визначення кількості складів.

Запитайте дітей, яким одним словом можна назвати слова-відгадки ребусів. Оголосіть тему заняття.

ІІІ. Розпізнавання технічних засобів, створених людиною, за їх словесним описом. Вправа «Здогадайся, що зображено на картці?»

Заховайте картку із зображенням якогось засобу, створеного людиною, для обслуговування своїх потреб (автомобіль, літак, мікрохвильова піч, праска, телефон тощо). Опишіть зовнішній вигляд засобу, зображеного на картці. Учитель показує картку із зображенням описаного засобу після того, як діти відгадали його назву. Вправу діти можуть продовжити самостійно (у групах, парах тощо).

IV. Демонстрування вміння оперувати грошима. Сюжетно-рольова гра «У крамниці техніки»

1. Об’єднайте дітей в малі групи (по 3-4 особи) відповідно до того, хто що любить робити вдома - допомагати на кухні, прибирати в оселі, займатися спортом, конструювати тощо.

2. Окресліть завдання для кожної групи: одна з них має придбати побутову техніку для кухні, інша - техніку для прибирання оселі, ще інша - для спорту, окрема група може придбати пристрій, який допоможе і в навчанні, і в роботі, і для дозвілля.

3. Далі запропонуйте членам кожної групи розподілити між собою ролі продавців та покупців. Завдання продавців - «продати» товар за вказаною ціною. Покупці отримують умовні гроші - банкноти номіналом 1, 2 та 5 гривень. За ці гроші вони мають «придбати» обраний ними товар.

4. Після завершення гри проведіть обговорення:

- Чи вдалося продавцям все «продати»?

- Чи вдалося покупцям «купити» все, що їм хотілося? Чому?

V. Бесіда на тему «Як техніка допомагає у побуті?»

Попросіть дітей висловити свої думки з приводу того, що конкретного вони купили і як ця техніка їм допоможе. Бажано отримати обґрунтовану відповідь на основі власного досвіду. Наголосіть на правилах безпеки під час використання кожного виду техніки.

VI. Фантазування щодо техніки майбутнього. Гра «Я - конструктор»

Розгляньте з дітьми зображення можливої техніки майбутнього і попросіть їх висловити припущення, в яких випадках можна використати цю техніку.

· Запропонуйте дітям уявити себе конструкторами техніки майбутнього і створити «диво-техніку» з підручних матеріалів (папір, картон, кубики, сірникові коробки, конструктор «Лего», пластикові пляшки й одноразові тарілки тощо).

· Запропонуйте учням презентувати свої вироби на виставці «Техніка майбутнього».

VII. Підведення підсумків. Рефлексія

Запитайте в учнів, чи сподобалася їм зустріч із технікою. Що найважливішого з цієї зустрічі вони запам’ятали? Попросіть дітей витягнути «календарик настрою» і ще раз намалювати смайлик, який відображає їхній емоційний стан. Запитайте, чи покращився у когось настрій. Чому? Якщо погіршився, то що тому причина? Заспокойте таку дитину, запропонуйте подарувати їй від класу найкращу саморобку, якщо учні висловлять згоду на це.