МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 10. ТЕМА: «ТЕАТР»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Чому люди ходять до театру? Навіщо нам театр?

· Хто найголовніший у театрі?

· Як створити театр? Хто автор вистави?

· Ми творимо театр?

Завдання десятого тижня:

1. Ознайомити дітей з театром як видом мистецтва, атрибутами, пов’язаними з театром.

2. Розвивати творчі здібності та емоційну чутливість.

3. Збагатити активне мовлення учнів новими словами.

4. Розвивати уміння розпізнавати та співвідносити цифру з її зображенням на квитку, афіші, циферблаті годинника тощо.

5. Удосконалювати уміння рахувати в межах 10.

6. Творчо опрацювати та інсценізувати казку.

7. Створити невеликі тексти-повідомлення з уживанням ввічливих слів, кличного відмінка, емотиконів: запрошення, квитки, афіша, оголошення.

8. Сприяти дотриманню правил поведінки на вулиці, у театрі.

Очікувані результати десятого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть про:

· театр як вид мистецтва й атрибути, пов’язані з театром;

· автора як творця різного характеру текстів (казки, сценарію тощо);

· правила поведінки в театрі, на виставі, під час репетиції;

та вмітимуть:

· створювати невеликі тексти-повідомлення інформаційного характеру (квитки, запрошення, афіша, оголошення);

· пояснювати, що відчувають, розрізняти позитивні й негативні емоції;

· розпізнавати та співвідносити цифру з її зображенням на квитку, афіші, циферблаті годинника тощо.

· виготовляти (за шаблоном) та оздоблювати маски, елементарні костюми та інші атрибути театрального мистецтва;

· виконувати різні соціальні ролі, пов’язані з театральним мистецтвом;

· розробляти правила та поводитися у театрі згідно з ними;

· драматизувати, виконувати ролі під час імпровізованої вистави.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, просьба, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Вступає в діалог, підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікавлення

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось)

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось)

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання до іншої особи, уживає слова ввічливості

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

ЧИТАЄМО

Добирає малюнки, мелодії, співзвучні за настроєм до настрою художнього тексту (вірш)

Малює або добирає ілюстрації до художнього тексту (казка, вірш), створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо)

Читає вголос короткі тексти для здобуття інформації

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Записує елементарні повідомлення за допомогою умовних позначок для слів-назв предметів, дій, ознак

Підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище , назву на власних малюнках, на роботі, виконаній спільно в групі

Називає в словах відомі букви

Записує під диктування слова з відомими літерами

Відтворює графічні знаки за зразком

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Обговорює зміст усного медіаповідомлення (мультфільм/ вистава), розповідає, про що йдеться в ньому

Створює в групі прості медіапродукти (книжечка/ афіша/ запрошення/ лепбук) з допомогою вчителя/ вчительки, враховує мету й аудиторію

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Позначає приголосні звуки буквами на письмі («П», «Т»)

Позначає буквами на письмі склади з твердими приголосними звуками

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня)

Творить нові слова, додаючи або замінюючи букву в слові

Розгадує та створює ребуси

ДРАМАТИЗУЄМО

Використовує голос (тембр, темп, інтонація) і мову тіла (міміку, жести, рухи) для створення образу в процесі гри-драматизації (наприклад, гра-загадка «Хто говорить?»)

Обговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав участь (як відбувалася гра?, чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило)

Знаходить потрібну інформацію на афіші

Обговорює враження від драматизації з позиції учасника і глядача

Ділиться театральним досвідом та описує свої почуття, належно використовуючи просту театральну лексику

Творить афішу та необхідний реквізит


2

Математична

ЛІЧБА

Лічить до 7 в прямому і зворотному порядку

Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо)

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ

Читає і записує числа (1-7) - словами і цифрами

Утворює числа 2-7 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа

Порівнює числа в межах 7, використовуючи знаки >, <, =

Знаходить, на скільки одне число більше або менше за інше

Співвідносить кількість елементів у групі об’єктів навколишнього середовища з відповідним числом і навпаки

Утворює рівності на основі знання про склад чисел 2-7

Пояснює конкретний зміст дій додавання і віднімання

Обирає малюнок для ілюстрування арифметичної дії додавання (віднімання)

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН

Співвідносить цифру з її зображенням на лінійці, монетах, купюрах, циферблаті годинника тощо

Розпізнає на циферблаті годинника час ("сьома година”)

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

Будує відрізок заданої довжини (1-7 см)

Вимірює довжину предметів або відрізків (довжиною до 7 см)

РОБОТА З ДАНИМИ

Збирає дані, що відображають конкретну життєву ситуацію, на основі запропонованого опитувальника (два-три запитання)

Використовує зібрані дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми


3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУ

Використовує інформацію з різних джерел (книги, фільми тощо)

Пояснює, навіщо він / вона виконує певні дії, спостерігаючи за природними об’єктами / явищами або експериментуючи з ними

Передбачає, якого результату досягне під час експерименту

Провадить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження та експериментування

Я У ПРИРОДІ

Встановлює взаємозв’язок між порою року і погодою

Пояснює, чому утворюється тінь

Розрізняє предмети, які пропускають світло та не пропускають його

Розрізняє поняття «тварини»-«звірі»

4

Інформатична

Знаходить схожі і відмінні їх властивості

Групує об’єкти

Складає план дій для виконання із точними вказівками

Формулює очікуваний результат

5

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКА

Прогнозує, яким має бути виріб, описує, як він мав би виглядати

Планує послідовність технологічних операцій за допомогою дорослих (використання технологічних карт)

Створює та оздоблює виріб за зразком та власним задумом (розроблення ескізу виробу; використання матеріалів для оздоблення)

Дотримується безпечних прийомів праці

Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Демонструє іншим результати власної діяльності

6

Соціальна і

здоров’я-збережна

БЕЗПЕКА

Пояснює, як правила та їх дотримання впливають на безпеку в довкіллі, зокрема вдома, у школі

Визначає коло осіб, які можуть надати допомогу в разі небезпеки

Розрізняє наслідки власної поведінки в різних життєвих ситуаціях

ЗДОРОВ’Я

Розрізняє наслідки власної поведінки в різних життєвих ситуаціях

Спілкується з батьками, вчителями, однокласниками

Дотримується правил гігієни (миття рук)

ДОБРОБУТ

Пояснює, що кожен вчинок має наслідки, спираючись на приклади літературних героїв, персонажів мультфільмів тощо

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), погоджуюсь із рішенням команди

7

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА

Пояснює (спираючись на власний досвід і думки старших), навіщо людині знати точний час; бути пунктуальним / -ою у школі й удома

Я СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Пояснює, чому люди перебувають разом, взаємодіють

На прикладі казки «Котик і півник» пояснює, чому люди стають друзями / ворогами

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Виготовляє доступні атрибути до свят та урочистостей, бере участь у мистецьких (зокрема, театральних) акціях

МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

Виробляє (з однокласниками) доброчесні правила взаємодії, переконує, що вони потрібні

8

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВА

Сприймає твір мистецтва, добираючи із запропонованих ті слова, які співзвучні особистим емоціям та враженням

Виявляє свої враження від мистецтва різними художніми засобами (звуками, кольорами, лініями, мімікою, рухами)

Ділиться емоціями від сприймання мистецьких творів

ПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Малює графічними матеріалами, фарбами

Працює (вирізує, конструює) з папером, природними матеріалами

Виконує нескладні ролі, етюди-наслідування

Вправляється над інтонацією мовлення, чіткістю дикції, виразністю міміки і жесту, перевтілюючись у різних персонажів

КОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО

Презентує результати власної творчості

Бере участь у шкільних мистецьких заходах (інсценізаціях)

9

Фізкультурна

БАЗОВА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виконує комплекси загально-розвивальних та спеціальних вправ за показом учителя / учительки з використанням різних предметів та без них

ІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)

Застосовує рухливі ігри під час навчання, задовольняючи потребу в руховій та ігровій діяльності

Виконує гімнастичні, ігрові та інші вправи

Дотримується безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор

Чому люди ходять до театру? Навіщо нам театр?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного

очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч «Театр емоцій». «Дружне коло». Вітання. Вправа “Дзеркало”.

Щоденні новини. Представлення теми тижня.

Вправа «Банани»

З увагою сприймає усні репліки вчителя/ вчительки й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Вступає в діалог, підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікавлення

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.6-1

ІІ.

Діалог у парах. Вправа «Інтерв’ю»

Вступає в діалог, підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікавлення

Збирає дані, що відображають конкретну життєву ситуацію, на основі запропонованого опитувальника (два-три запитання)

Використовує зібрані дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми

Правильно звертається на ім’я до іншої особи, уживає слова ввічливості

2 МОВ 1.6-1

2 МАО 1.1-1

2 МАО 1.1-2

2 МОВ 1.8-2

ІІІ.

Вправа «Знаємо - хочемо дізнатися -

дізналися»

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня)

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику й несловесні засоби (жести, міміка тощо)

2 МОВ 1.2-1

2 МОВ 4.1-2

2 МОВ 1.7-1

IV.

Робота з театральною афішею.

Читання та обговорення афіші,знаходження та опрацюваннянеобхідної інформації.

Прогнозує, про що йтиметься у виставі

Знаходить потрібну інформацію на афіші

Називає в словах відомі букви

Використовує інформацію з різних джерел (афіша)

Читає вголос короткі тексти для здобуття інформації

Записує під диктування слова з відомими літерами

Читає і записує числа (1-7) - словами і цифрами

2 МОВ 2.2-8

2 МОВ 2.2-9

2 МОВ 4.1-3

2 ПРО 2.1-1

2 МОВ 2.2.-2

2 МОВ 3.1-1

2 МАО 2.1-1

V.

Створення візуального словника - «стіни слів» за

темою «Театр»

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Лічить до 7 в прямому і зворотному порядку

Порівнює числа в межах 7, використовуючи знаки >, <, =

Називає в словах відомі букви

Позначає приголосні звуки буквами на письмі (буква «П»)

2 МОВ 1.7-1

2 МАО 3.1-2

2 МАО 2.1-2

2 МОВ 4.1-3

2 МОВ 4.1-3

VII

Вправа «Знайди свій ряд і місце»

Утворює число 7 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа Оперує числами в межах 100, розв’язуючи різні життєві проблеми (знаходить місце в театрі); Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

2 МАО 2.1-1

2 МАО 3.3-1

2 ГІО 7.2-2

VIII

Міні - проект. «Плануємо похід до театру».

Робота в групах (Завдання: визначення маршруту, планування часу, складання бюджету, створення правил поведінки в театрі)

Обирає безпечну дорогу до / зі школи з урахуванням правил дорожнього руху

Складає маршрути для подорожей, походів, поїздок

Виробляє (з однокласниками) доброчесні правила взаємодії, переконує, що вони потрібні

2 СЗО 2.3-1

2 МАО 4.1-1

2 ГІО 8.1-1

IX

Рефлексія «Чому люди ходять до театру?».

Вправа «Незакінчені речення»

Пояснює, чому люди перебувають разом, взаємодіють

2 ГІО 8.3-1

І. Ранкова зустріч «Театр емоцій»

«Дружне коло». Вітання

Зберіть дітей у коло. Привітайтеся з учнями та попросіть їх привітатися один з одним, використовуючи різні вітальні слова (доброго ранку, привіт, салют, добридень, вітаю, доброго здоров’я, здоров був), наголосіть на дотриманні звертальної форми (Марійко, Васильку, Тарасе, Назарику).

Вправа “Дзеркало”

А що то за віконце чарівне,

Яке мені показує мене? (Дзеркало).

Анатолій Бортняк

Попросіть учнів назвати себе та показати по черзі, як вони виявляють свої емоції в одному зі станів (коли радіє, дивується, сумує). Наприклад: «Я - Оленка. Я радію ось так...», «Я - Максим. Я дивуюсь ось так...», «Я - Тетянка. Я сумую ось так...». Коли дитина «зображує» свої емоції, інші — як у дзеркалі — пробують повторити «відображення». По закінченню вправи подякуйте усім спільними оплесками. Зверніться до дітей із запитанням:

— У якому місці можна почути аплодисменти?

Щоденні новини.

— Сьогодні понеділок,... листопада.

— Який день тижня за порядком? Скільки днів має тиждень? З яких чисел складається 7?ЯК УТВОРИЛОСЯ ЧИСЛО 7? Де ви стикались із числом 7? (казки «Білосніжка і семеро гномів», «Вовк і семеро козенят», веселка, ноти, листок каштану, 7 чудес світу та інше).

Представлення загальної теми тижня. Вправа «Банани».

Зверніть увагу учнів на запис на дошці:

ПОТЕНЕАДІТЛОКР

— Тема нашого тижня зашифрована. Закресліть у цьому рядку назву сьогоднішнього дня тижня й отримаєте назву теми тижня1.

Запитайте дітей, з якої букви починається слово «понеділок» та запропонуйте потренуватися в її написанні.

Можна скористатися «живою» презентацією від Олега Суховірського (завантажити за покликанням: http://www.algerd.km.ua/drafts).

ІІ. Діалог у парах. Вправа «Інтерв’ю»

Запропонуйте учням об’єднатися парами, щоб спробувати себе в ролі журналістів. Кожен у парі спробує дізнатися якомога більше про партнера, ставлячи запитання: «Чи був/ була ти у театрі?», «Якщо був/була, то де? коли?», «Що сподобалося або не сподобалося у театрі?», «Що запам’яталося?», «Що здивувало?», «Чи сам/сама має досвід гри у виставі?».

Вправа «Крісло автора»

Діти за бажанням діляться почутим або розповідають про себе. Дуже важливо дати можливість висловитися дітям, які вже мали досвід участі у театралізації.

ІІІ. Вправа «Знаємо - хочемо дізнатися - дізналися»

Після здобутої рефлексії щодо власного емоційного досвіду знайомства з театром попросіть дітей подумати над тим, що вони вже знають про театр. Для підсилення дидактичного ефекту занотовуйте висловлювання дітей у колонку «Що я знаю про театр» за допомогою символів, піктограм, малюнків, друкованих опорних слів. Після цього попросіть учнів подумати, які вони мають запитання з цієї теми. Спочатку вони можуть звернутися до того, що їм відомо та відзначити, де їхні знання є неповними. Занотуйте їхні запитання у стовпчик «Що я хочу дізнатись про театр».

IV. Робота з театральною афішею. Читання та обговорення афіші, знаходження та опрацювання необхідної інформації

Вправа «Інтрига»

Покажіть учням афішу й запитайте, чи знають вони, що це таке та з якою метою ви її показуєте. Поспілкуйтесь з дітьми, ставлячи запитання:

1. Як ти думаєш, куди запрошує нас ця афіша? Що дає тобі підставу зробити такі висновки?

2. Яке дійство запропоновано тобі відвідати?

3. Де відбувається це дійство?

4. Якого дня відбудеться вистава? О котрій годині розпочинається?

Попросіть дітей знайти на циферблаті годинника час, вказаний на афіші, порахувати різницю з тим часом, що показує годинник. Запропонуйте дітям потренуватися в написанні цифри або цифр, які містяться в тексті на афіші.

V. Створення візуального словника. «Стіна слів» за темою «Театр»

Розпочніть з дітьми створення «стіни слів» - аркуша великих розмірів, на якому фіксуються нові слова, візуалізовані відповідним малюнком, світлиною чи піктограмою.

Попередньо перед уроком на стіні у класі на видному для дітей місці (на висоті дитячих очей) кріпиться аркуш цупкого матеріалу (ватман, пластик) із написом теми: «Театр».

«Стіна слів» створюється протягом усього тижня й може використовуватися при потребі як універсальний навчальний ресурс для роботи зі словом/словами (прочитати певні слова за заданим завданням, поділити слова на склади, записати обрані слова, скласти словосполучення, речення, коротке повідомлення, есей тощо).

Приготуйте малюнки, світлини, піктограми-символи із зображенням об’єктів, атрибутів, пов’язаних із театром. Запропонуйте дітям розпізнати та назвати зображене. По черзі розміщуйте зображення на «стіні слів», підписуючи самостійно або ж залучаючи дітей (якщо вони виявляють бажання) друкованими літерами («СЦЕНА», «ВИСТАВА», «АКТОР», «ГЛЯДАЧ», «ЗАЛ», «МАСКА»).

VI. Вправа «Знайди свій ряд і місце»

На дошці — схематичне зображення глядацької зали (7 рядів по 7 місць у кожному). Запропонуйте дітям потренуватися знаходити свої місця відповідно до зазначених номерів ряду та місця.

Для цього учні беруть квитки та по черзі знаходять «своє місце» у «глядацькій залі», заповнюючи його записом відповідної цифри, що відповідає номеру, зазначеному на квиткові. (Учитель заздалегідь готує48 квитків; крім квитка, у якому вказані 7 ряд, 7 місце). Коли учні заповнять «місця» цифрами, залишиться два вільних «віконечка» (7 ряд, 7 місце). Запитайте дітей, яку цифру залишилося вписати. Ознайомте дітей із числом «7», його кількісним значенням, місцем у числовому ряді (можна скористатися схемою глядацької зали).

Потренуйтеся у написанні цифри «7».

VII. Міні-проект «Плануємо похід до театру». Робота в групах

Повідомте дітям, що зараз вони спробують себе в ролі менеджерів, які організовують похід до театру. Такі люди називаються логістами. Поцікавтесь, чи знають учні, що роблять люди цієї професії.

(Менеджери-логісти допомагають якнайкраще організувати якусь справу, у нашому випадку — похід/поїздку до театру).

Роздайте дітям стікери різних кольорів (4 або більше кольорів, залежно від кількості робочих груп) та запропонуйте об’єднатися у групи.

Оголосіть завдання для груп.

Завдання:

· визначення маршруту (обговорити, чи є в місті театр, якщо немає постійного театру, то де його можна організувати);

· планування часу (скільки часу нам потрібно на відвідини театру, якщо вистава триває 2 години, поїздка автобусом в один бік — 1 година, час на перерву та екскурсію театральними залами - 1 година, ласування морозивом у театральному кафетерії й обговорення вистави за столом — 1 година); з’ясування вартості квитків на шкільну виставу для сім’ї кожного учня, якщо квитки на благодійному ярмарку коштують 2 грн. для дитини, 3 грн. — для дорослого;

· створення правил поведінки в театрі.

Подбайте, щоб у кожній групі діти мали всі необхідні ресурси (аркуші, фломастери, маркери, шаблони-заготовки тощо).

Прослухайте та обговоріть результати роботи в групах. Нотатки вивісьте на видному місці й наголосіть, що звернетесь до них наступного дня перед відвідуванням театру.

VIII. Рефлексія «Чому люди ходять до театру?». Вправа «Незакінчені речення»

Підводячи підсумки підготовчої роботи, запропонуйте дітям подовжити речення: «Люди ходять до театру, бо...».

__________________________________

1 Цю вправу радимо робити пропедевтично й тільки тоді, коли більшість дітей знає літери.