МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 15. ТЕМА: «ПОДОРОЖУЄМО В ЧАСІ»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Чи хотіли б ви подорожувати в часі й чому?

· Навіщо нам подорожувати у країну чисел та слів?

· Чи можна помандрувати морем на шкірці апельсина, або чому апельсин не тоне?

· Як змінилися ми за час шкільного життя?

· Що знаємо і про що маємо довідатися для майбутніх подорожей?

Завдання п’ятнадцятого тижня:

1. Допомагати дітям ідентифікувати себе як школярів, обміркувати важливі події їхнього шкільного життя, мотивувати їх до подальшого навчання.

2. Спонукати учнів до спілкування про здобутий шкільний досвід.

3. Розвивати в учнів спостережливість, уміння виявляти зміни в природі та в особистому житті, відкрито висловлювати свої думки і почуття, передавати їх у вигляді малюнків, моделей, схем.

4. Формувати вміння висловлювати свою думку, доречно реагувати, уживати відповідну до ситуації спілкування лексику та несловесні засоби.

5. Навчати відтворювати в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують.

6. Формувати навички дослідницької діяльності, класифікувати, узагальнювати набуті знання та використовувати їх у повсякденному житті.

7. Долучити учнів до відзначення у школі новорічно-різдвяних свят.

Очікувані результати п’ятнадцятого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· що їхні наступні знання ґрунтуються на попередніх;

· що навчатися — це цікаво;

· правила безпечної поведінки під час експериментів та досліджень;

та вмітимуть:

· узагальнювати набуті протягом навчання знання, використовувати їх у реальному житті;

· презентувати власну роботу та спільний (груповий) проект;

· аналізувати своє шкільне життя, власні досягнення та досягнення класу;

· ставити відкриті та закриті запитання;

· знаходити взаємозв’язки між минулим і майбутнім;

· передбачати подальший розвиток сюжету;

· передавати власне бачення заданого сюжету через малюнок;

· відрізняти реальне й фантастичне;

· передавати власні емоції через створення образів, малюнків;

· дотримуватися безпечних прийомів дослідницької роботи;

· виготовляти подарункові листівки;

· працювати в групах, нести особисту відповідальність за результати роботи групи;

· уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Сприймає монологічне висловлення й використовує усну інформацію з конкретною метою

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Використовує фактичний зміст (хто?, що?, де?, коли?) для обговорення усної інформації

Аргументує, чому якась інформація зацікавила, обговорює її з іншими

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Ділиться своїми почуттями та емоціями від почутого й побаченогоЧИТАЄМОЧитає вголос короткі тексти з метою отримання інформації

Малює або добирає ілюстрації до художнього тексту (казка, вірш)

Створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо)ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВООбмінюється елементарними письмовими повідомленнями (записка, лист, вітальна листівка)

Обирає для написання висловлення відповідне оформлення (шрифт, розмір, колір тощо)

Підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власних малюнках, на роботі, виконаній спільно у групіДОСЛІДЖУЄМО МЕДІАОбговорює зміст усного медіа-повідомлення, розповідає, про що йдеться в ньому

Називає учасників спілкування (мультфільм), їхні дії та ознаки дій; робить висновок про настрій, емоції учасників спілкування

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа-текстів (комікси, світлини, дитячі журнали, комп’ютерні ігри, реклама тощо)ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯВправляється у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня)

Записує імена, прізвища, назви міст, річок, країн з великої літери

2

Математична

ЛІЧБАЛічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу

Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточуютьЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИЗнаходить помилки у математичних обчисленнях, усуває їх, виконуючи необхідні дії

Співвідносить кількість об’єктів навколишнього середовища з відповідним натуральним числом

Оперує числами в межах 10, розв’язуючи різні життєві проблеми

Застосовує різні стратегії виконання арифметичних дій з числами (додавання, віднімання) під час розв’язування завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачахВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНВикористовує знання про вивчені величини (час), вирішуючи конкретні життєві ситуації

Здійснює вимірювання, маючи вільний доступ до необхідних вимірювальних приладів (терези, вага, термометр, годинник, мензурка, лінійка) та різного роду нестандартних мірок (стрічка, склянка, ложка, сірникова коробка тощо)

Виконує обчислення на підставі зібраних даних, беручи участь у запропонованих математичних іграх і розвагахПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИВизначає знайомі геометричні фігури у фігурах складної конфігурації

Відтворює досліджувані геометричні форми (вирізає, наклеює, малює, моделює та ін.), використовуючи для цього не лише готові геометричні фігури і тіла, а й упізнані у предметах навколишнього світуРОБОТА З ДАНИМИВикористовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми

3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУВирішує, що він( вона) хотів би дослідити

Передбачає, якого результату досліджень він / вона очікує

Розрізняє можливий результат дослідження і продукт фантазії

Розрізняє послідовні дії в експерименті/спостереженні

Розпізнає найпростіші матеріали та прилади, що їх можна застосовувати

Застосовує за потреби найпростіші матеріали та прилади

Використовує інформацію, отриману з відомих та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Фіксує здобуту інформацію / дані словами, зображеннями, символами, за допомогою цифрових аудіо-, відео-, фотопристроївЯ У ПРИРОДІРозпізнає зміни в неживій та живій природі

Аналізує явища живої природи у різні пори року (восени, взимку, навесні, влітку)

Описує рослини і тварин

Розрізняє живі та неживі природні об’єкти

Я У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ

Застосовує лінійку, терези, лінзу (лупу), термометр

Передбачає використання рукотворних (штучних) матеріалів (пластмаси, гуми, скла, металу, паперу) на основі їхніх властивостей

Формулює запитання про все, що цікавить

4

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКА

Добирає конструкційні матеріали за їх властивостями для виконання практичної роботи

Задумує конструкцію виробу та конструює його з готових елементів (розмітка розгорток; виготовлення, оздоблення пласких та об’ємних виробів)

Виготовляє та оздоблює виріб знайомими технологіями з допомогою дорослих

Створює та оздоблює виріб за зразком та власним задумом (розроблення ескізу виробу; використання матеріалів для оздоблення: лелітки, бісер, стрічки, шитво, нитки, фарби, папір та ін.)

З допомогою дорослих або самостійно виготовляє виріб із застосуванням знайомих технологічних операцій з конструкційними матеріалами (використання паперу, ниток, тканини, природного матеріалу, пластиліну, пласких матеріалів та інше)

Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Демонструє іншим результати власної діяльності

Я У СВІТІ РЕМЕСЕЛ

Разом з дорослими планує та реалізує найпростіші трудові дії

Виготовляє та оздоблює виріб із допомогою дорослих чи самостійно, застосовуючи елементи традиційних та сучасних ремесел (використання різних технік для виготовлення та оздоблення виробів: витинанка, вишивка та ін.)

5

Соціальна і

здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

Пояснює можливі небезпеки, що можуть очікувати людину в довкіллі

Дотримується правил безпечної поведінки в різних ситуаціях

ЗДОРОВ’Я

Описує зміни власних емоцій, почуттів, настрою

Спілкується з батьками, вчителями, однокласниками

Ставиться з повагою до інших осіб, їхнього походження

ДОБРОБУТ

Пояснює важливість навчання у школі для власного життя та добробуту

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Виконує запропоновану роль в мікрогрупі (команді), погоджується із рішенням команди

Пояснює важливість навчання у школі для власного життя та добробуту

6

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА

Пояснює, як змінюється людина впродовж життя

Висловлює припущення про зміни, які можуть статися

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Дотримується встановлених в освоєному громадському просторі (у школі, на вулиці, у парку, на дитячому майданчику тощо) правил; пояснює, чому потрібно дотримуватися встановлених правил

Зауважує і виокремлює зміни, які відбулися у його / її правах та обов’язках з віком

Переконує у важливості поваги до інших, спираючись на власний досвід і доступні джерела (почуте, прочитане)

Описує й обмірковує свої права й обов’язки в сім’ї, класі

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього / неї, до спілкування, гри, навчання

Пояснює, чому люди перебувають разом, взаємодіють

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Вирізняє зовнішні ознаки об’єктів, що свідчать про вплив часу

Долучається до підтримання родинних і шкільних традицій, бере участь у громадських урочистостях тощо; пояснює їхнє значення для себе

Виготовляє доступні атрибути до свят та урочистостей, бере участь у мистецьких (зокрема, театральних) акціях

МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

Визначає (з однокласниками) важливість спільноти класу, школи і пояснює свою думку

Встановлює, спираючись на власний досвід та думки старших, коли відбувалися події шкільного життя, що запам’яталися (раніш/пізніше; до/після; давно/недавно)

Розповідає про свої права і обов’язки, що пов’язані з громадським життям, пояснює важливість знання цих правил

Описує, як змінилося його/її життя після того, як він/вона стали школярем

7

Мистецька

ПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Малює графічними матеріалами (олівцями, фломастерами, крейдою, фарбами тощо)

Працює (вирізує, конструює) з папером, природними матеріалами; ліпить з пластичних матеріалів

Використовує всю площину аркуша

Рухається в ритмі і темпі музики, узгоджує свої рухи з музичним супроводом (співом)

Придумує образи і створює їх різними засобами художньої виразності

Експериментує з кольорами, формами тощо

Бере участь у колективному виконанні творчого задуму (оформлення класної кімнати, створення колективних художніх композицій, флеш-моби тощо)

Порівнює основні та похідні, теплі й холодні, світлі й темні кольори; окремі види декоративного мистецтва (народна іграшка, розпис, витинанка, писанка тощо); природні форми та їх декоративні зображення

Описує свій задум

Презентує результати власної творчості перед однолітками

Сприймає (слухає, співає, переглядає, малює тощо) твори мистецтва, які подобаються

Ділиться емоціями від сприймання мистецьких творів

КОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО

Розповідає про твір мистецтва (музичний твір, картину, мультфільм, дитячу телепередачу, виставу тощо), які вразили

8

Фізкультурна

БАЗОВА РУХОВА АКТИВНІСТЬ

Виконує вправи для формування правильної постави

Пояснює емоції, що виникають під час рухливої гри

ІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)

Дотримується безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор

Використовує жести, рухи під час рухливої гри.

Активно вболіває за результати команди

Бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди

Шановні педагоги!

Це останній тиждень другої чверті. Для учнів та для Вас цей тиждень підсумковий та корекційний. Водночас це передсвятковий тиждень! Знаючи рівень своїх учнів, Ви самостійно зможете добирати навчальні вправи. Ми ж пропонуємо запросити учнів у цікаву новорічну подорож у часі!

Використані джерела:

1. http://dovidka.biz.ua/virshi-pro-dni-tizhnya/

2. https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-day_week/

3. http://rozrobka.in.ua/didaktichna-gra-vchora--seogodni--zavtra.html

4. «Годинник» (Фіксики): https://www.youtube.com/watch?v=hR3VCSaEOF8

5. Караоке пісні «Святий Миколай». Вірші та музика Руслана Греха: https://goo.gl/R1FAyG (YouTube)

6. Караоке пісні «Новий рік». Слова та музика Наталії Май: https://goo.gl/7jwURk (YouTube)

7. Колові приклади: https://www.youtube.com/watch?v=UWc

8. Тренажер. Склад числа: https://goo.gl/ZD3dQN (YouTube)

9. Чумарна М. Ранкові зустрічі в початковій школі. — Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2011.

Чи хотіли б ви подорожувати в часі і чому?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного

очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч.

«Вчора, сьогодні, завтра».

Сприймає монологічне висловлювання (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось).

Відтворює у різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що нас оточують.

Вирізняє зовнішні ознаки об’єктів, що свідчать про вплив часу.

Пояснює, як змінюється людина впродовж життя.

Висловлює припущення про зміни, які можуть статися у майбутньому.

Ділиться своїми почуттями та емоціями від почутого й побаченого.

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів.

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання.

Встановлює, спираючись на власний досвід і думки старших, коли відбувалися події шкільного життя, що запам’яталися (раніше / пізніше, до / після, давно / недавно).

Використовує жести, рухи під час рухливої гри.

Виконує вправи для формування правильної постави.

2 МОВ 1.1-2

2 МАО 3.1-4

2 ГІО 2.1-1

2 ГІО 1.2-1

2 ГІО 1.3-5

2 МОВ 1.8-1

2 МОВ 4.1-2

2 МОВ 1.2-1

2 ГІО 1.1-2

2 ФІО 1.3-1

2 ФІО 1.1-2

ІІ.

Математична гра «Календар» (рахунок днів тижня, місяців, пір року, дат народження).

Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують.

Застосовує різні стратегії виконання арифметичних дій з числами (додавання, віднімання) під час розв’язування завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачах.

Знаходить помилки у математичних обчисленнях, усуває їх, виконуючи необхідні дії.

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри.

Виконує запропоновану роль в мікрогрупі (команді), погоджується із рішенням команди.

Пояснює важливість взаємодопомоги та співпраці у межах спільноти класу.

2 МАО 3.1-4

2 МАО 3.3-3

2 МАО 1.5-1

2 СЗО 4.4-6

2 СЗО 4.4-7

2 ГІО 8.3-1

ІІІ.

Вправа «Упізнай мене»(дитячі фото учнів у різному віці).

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі.

Сприймає монологічне висловлювання (опис).

Ділиться своїми почуттями та емоціями від почутого й побаченого.

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання.

Вирізняє зовнішні ознаки об’єктів, що свідчать про вплив часу.

Пояснює, як змінюється людина упродовж життя.

Висловлює припущення про зміни, які можуть статися у майбутньому.

Зауважує і виокремлює зміни, які відбулися у його / її правах та обов’язках з віком.

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання.

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 1.1-8

2 МОВ 1.2-1

2 ГІО 2.1-1

2 ГІО 1.2-1

2 ГІО 1.3-5

2 ГІО 1.3-3

2 СЗО 4.4-6

IV.

Вправа «Володарі часу».

Перегляд та обговоренняфрагмента мультфільму (дописатисценарій мультфільму «Годинник»

(Фіксики).

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі.

Сприймає монологічне висловлювання (розповідь про спостереження за чимось / кимось).

Ділиться своїми почуттями та емоціями від побаченого.

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання.

Називає учасників спілкування (мультфільм), їхні дії та ознаки дій; робить висновок про настрій, емоції учасників спілкування.

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів.

Висловлює припущення про зміни, які можуть статися у майбутньому.

Пояснює важливість взаємодопомоги та співпраці у межах спільноти класу.

Усвідомлює можливі небезпеки, що можуть очікувати на людину в довкіллі.

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 1.8 -1

2 МОВ 1.2-1

2 МОВ 2.4-8

2 МОВ 4.1-2

2 ГІО 1.3-5

2 ГІО 5.1-3

2 СЗО 2.2-2

V.

Вправа «Машина часу першокласника».

Ділиться своїми почуттями та емоціями від почутого й побаченого.

Малює або добирає ілюстрації до художнього тексту.

Підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власних малюнках, на роботі, виконаній спільно у групі.

Придумує образи і створює їх різними засобами художньої виразності

Демонструє іншим результати власної діяльності.

Задумує конструкцію виробу та конструює його з готових елементів.

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри.

Виконує запропоновану роль в мікрогрупі (команді), погоджується із рішенням команди.

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього / неї, до спілкування, гри, навчання.

Висловлює припущення про зміни, які можуть статися у майбутньому.

Презентує результати власної творчості перед однолітками.

2 МОВ 1.8-1

2 МОВ 2.6-1

2 МОВ 4.1-3

2 МИО 1.2-1

2 ТЕО 1.5-1

2 ТЕО 1.4-1

2 СЗО 1.4-4

2 СЗО 4.4-7

2 ГІО 7.2-1

2 ГІО 1.3-5

2 МИО 3.2-1

VI.

Рефлексія «Мене найбільшевразило...»

Уважно слухає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі.

Сприймає монологічне висловлювання (розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось).

Ділиться своїми почуттями та емоціями від почутого й побаченого.

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів.

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематики тижня) лексику.

Сприймає (слухає, співає.)

Ділиться емоціями від сприйняття музичного твору.

Рухається в ритмі і темпі музики, узгоджує свої рухи зі співом.

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 1.8-1

2 МОВ 4.1-2

2 МОВ 1.7-1

2 МИО 3.3-1

2 МИО 3.3-3

2 МИО 1.1-13

І. Ранкова зустріч

1. Вітання

Запропонуйте учням утворити коло і промовити вітання:

Зі снігом зимонька іде,

За собою день веде.

Станьмо разом, станьмо в коло!

Вірні друзі ми у школі!

(Учитель водить дітей по колу, промовляючи вірш. Це привітання можна повторювати і на інших ранкових зустрічах, поки діти не засвоять його).

Учитель:

- Сьогодні ми будемо вітатися один з одним за руку з побажанням: «Доброго дня, Іринко. Я бажаю тобі сьогодні..

(Першим розпочинає вітатися вчитель. Педагог звертає увагу на те, щоб діти дякували один одному за побажання і дивилися один одному в очі. Необхідно звернути увагу дітей на те, що настав останній тиждень року).

Учитель:

- Закінчується 2017 рік. Упродовж тижня ми будемо говорити про те, чого ви вже навчилися за чотири місяці, що вже вмієте робити. Ми пригадаємо кожен день у школі. Це все вже минуле і попереду цікавий, незвіданий, таємничий Новий рік та Різдво! А ще протягом тижня після навчальних занять ми будемо готуватися до театралізованих новорічно-різдвяних свят.

2. Групове заняття. Гра з м’ячем «Учора, сьогодні, завтра»

Учитель пропонує учням пограти в гру.

Хід гри:

Учитель:

- Пропоную вам пограти у гру «Учора, сьогодні, завтра». Я буду кидати м’яч.

Той, хто його впіймає, продовжує речення: «Вчора ввечері я...... » і повертає м’яч мені.

Учитель продовжує кидати м’яч іншим дітям (4-5). Учні продовжують речення.

Далі учитель пропонує продовжити інше речення: «Сьогодні я...». Учитель акцентує увагу дітей на тому, що сьогодні - це те, що відбудеться зараз. Далі вчитель просить продовжити речення: «Завтра я буду...».

Ґрунтуючись на здобутому досвіді, учитель запитує, що означає «вчора», «сьогодні», «завтра» (вчора — це день, що минув, завтра — це день, що буде, сьогодні — це зараз).

Бесіда:

· Чи можемо ми змінити те, що було вчора?

· Чи можемо ми змінити те, що буде сьогодні, завтра?

(Необхідно підвести дітей до усвідомлення того, що те, що вже відбулося, змінити не можна).

3. Обмін інформацією. «Крісло автора».

Дитина в «кріслі автора» ділиться цікавими новинами, що відбулися вчора. Учитель пропонує дітям ставити відкриті запитання (не більше 4).

Проблемне запитання дня: Чи хотіли б ви подорожувати в часі й чому?

(Це запитання озвучує учитель, його потрібно написати на дошці чи аркуші паперу і прикріпити на рівні очей дітей. Необхідно поінформувати учнів, що наприкінці дня вони знайдуть відповідь на це запитання).

ІІ. Математична гра. «Календар. Дні тижня. Місяці. Пори року»

Учитель повідомляє, що для мандрівки в часі потрібна добра орієнтація. Тому передусім варто відповісти на запитання, з чого складається рік?

Хід заняття

Учитель:

— Діти, сьогодні ми завітаємо в чарівну країну, яка називається Країна Часу. Якщо країна чарівна, то як туди можна дістатися? (в чоботах-швидкоходах, на летючому кораблі, на килимі-літаку).

— Я пропоную використати килим-літак. Бо саме такий у нас є. Сідайте зручно. Сіли? Тільки є одна проблема. Килим вже старий, нас сіло дуже багато. А потужність у нього слабка. Тож потрібно йому допомогти. Щоб злетіти вгору, треба повільно підняти руки вгору, повернути праворуч — нахилитися праворуч, повернути ліворуч — нахилитись ліворуч. А тепер руки тримаємо на рівні грудей, зігнувши в ліктях, стиснули пальці в кулачки і круговими рухами пробуємо завести килим-літак, при цьому промовляємо звуки, що подібні на гул двигуна літака.

— Ось ми і потрапили в гості до трьох братів і чотирьох сестер. А хто вони, вам потрібно здогадатись. Хто вони?

(Якщо учням важко одразу відповісти, можна пригадати який сьогодні день - «понеділок»)

— По-перше, треба знати їхні імена. Я буду читати вам загадки, а відгадками будуть їхні імена.

Вранці ми із добрим ділом

Привітали ... (Понеділок).

Ніченька минула скоро, —

Трудовий іде ... (Вівторок).

Спритна, вміла, молода

Вже настала ... (Середа).

Йде четвертий день тепер,

Називається ... (Четвер).

Діло добре ладиться,

Як настала ... (П’ятниця).

Вдома скрізь кипить робота,

Як прийшла до нас ... (Субота)

А Субота з хлібом-сіллю

Привела сестру ... (Неділю).

Ось і тижневі кінець,

Хто трудився - ... (молодець)

Учитель:

- Сьогодні у Країні Часу господарює Понеділок. Нумо, спробуємо сказати слово «понеділок»: голосно, тихо, протяжно, ствердно, здивовано, сердито, розчаровано, ніжно.

- Скільки всього днів у тижні?

- Який перший день, другий......... До кожного дня тижня необхідно визначити цифру, що відповідає дню тижня (1-7). Який за порядком перший день? Третій? Сьомий?

- Пустували якось дні тижня з прислів’ями та й погубили закінчення.

1. Гра «Закінчи прислів’я»

- Без роботи ... (день роком стає).

- Згаяного часу ... (і конем не здоженеш).

- Час мина,... (а не вертає).

- Влітку тиждень ... (рік годує).

- Скривився .... (як середа на п’ятницю).

- Як не тепер, то ... (в четвер).

2. Логічні вправи

- Якщо сьогодні четвер, то завтра ...

- Як одним словом можна замінити слова «ранок», «день», «вечір», «ніч»?

- Чи може дощ іти 2 дні підряд?

- Назвіть 5 днів підряд (1, 2, 3, ..., понеділок - позавчора).

- Діти поїхали до бабусі в п’ятницю, а приїхали через день. Коли вони повернулися?

- Якщо сьогодні вівторок, завтра — п’ятниця?

- Цей день вихідний, але це не неділя. Який це день?

3. Вправа «Математичні вирази»

- Роздайте дітям індивідуальні картки із завданням та попросіть з’єднати кожний «математичний вираз» з його результатом.

- Попросіть дітей обмінятися роботами із сусідом по парті, перевірити завдання, що його виконав однокласник, і, якщо потрібно, виправити помилки.

- Запитайте дітей, яким способом вони виконували додавання.

4. Вправа «Календар» (ввести поняття «рік», «місяці»)

Учитель запитує учнів:

· Яка зараз пора року?

· Яка була пора року, коли ви прийшли до школи?

· Який тепер місяць на календарі? Які місяці осені ви знаєте? Скільки їх?

· А як називаються зимові місяці? Скільки їх?

· Яка пора року буде після зими?

· А після весни?

Учитель пропонує учням зробити живий календар днів народження. Для цього учні утворюють 4 кола за порами року. Біля картинки «зима» збираються діти, які народилися взимку. Учитель пропонує їм об’єднатися за місяцями, а потім вишикуватись за днями народження. Аналогічно шикуються учні, що народилися навесні, влітку, восени.

Кожне коло об’єднується біля відповідної картинки. Учитель допомагає кожній дитині зайняти своє місце. По завершенні пропонує утворити з чотирьох пір року рік.

Учитель запитує дітей: «Коли починається Новий рік?» і пропонує очолити колону тій дитині, у кого день народження ближче до 1 січня. За січнем шикуються всі місяці.

Учитель разом з учнями перевіряє, чи правильно зайняли місця учні і допомагає зайняти кожному своє місце.

Запитання:

· Скільки пір має рік?

· Скільки місяців у році?

· Яка пора року починає рік? Закінчує?

· Який перший місяць року?

· Скільки місяців ми вже школярі?

· Незабаром прийде Новий рік. Що зміниться для нас? Ми станемо молодшими? Старшими? На скільки років?

· Скільки вам років зараз? А скільки було в минулому році? Скільки буде наступного року? А скільки було п’ять років тому?

III. Вправа «Упізнай мене»

Учитель:

- Сьогодні ми говорили про час. Рік, місяць, тиждень — це час. А чи могли б ми подорожувати в часі?

(Учитель пропонує дітям розглянути плакати з фотографіями дітей класу [вік дітей -1-6 років]).

Запитання:

· Як час вплинув на нас? Скільки років пройшло між першою і останньою фотографією? На фотографіях, де вам 6 років, ви старші, чи молодші?

· Які зміни сталися з вами? Що ви вміли, коли вам був 1 рік, 6 років?

· Чого навчилися ви за півроку в школі?

· А чи могли б ми повернутися в той час, коли були зовсім маленькими?

· А чи можемо ми поринути на років 10 уперед, а на годину?

(Учитель підводить учнів до усвідомлення того, що час не повертається назад. І юдина не може поринути в майбутнє і змінити його).

· Як ви думаєте, чи можливими будуть у майбутньому подорожі в часі? А чи може людина зупинити час чи пришвидшити його?

(Учитель підводить дітей до усвідомлення того, що наука розвивається дуже швидко і, можливо, настане такий час, що людина навчиться керувати часом та навіть здійснювати подорожі).

IV. Вправа «Володарі часу»

Хід вправи:

Учитель:

- Що би сталося якби нам вдалося зупинити чи пришвидшити час? Тоді вмощуємося зручніше і дивимось мультфільм «Годинник» («Фіксики»).

https://www.youtube.com/watch?v=hR3VCSaEOF8)

Учитель демонструє тільки фрагмент мультфільму.

1. Педагог самостійно обирає один із варіантів продовження вправи:

Варіант 1. Робота в групах. «Складаємо сценарій продовження мультфільму». Учитель об’єднує дітей у групи по 4-5 учасників і пропонує придумати свій сценарій розгортання подій. По завершенні діти презентують свої сценарії.

Варіант 2. Утворити з учнями коло. Діти за порядком, по колу, складають по одному реченню про події, які могли б розгортатися далі у мультфільмі.

2. Завершення перегляду мультфільму.

Обговорення:

· Чи збіглися ваші сценарії з тим, що ви бачили у мультфільмі? Що збіглося? Що ні?

· Чи можна спинити час? А стати володарем часу?

· Про які годинники розповіли герої мультфільму?

· Чи може людина керувати часом?

· А чи існує «машини часу»?

V. Вправа «Машина часу» першокласника»

Хід вправи:

Учитель запитує, чи хотіли б діти створити власну «машину часу» і пропонує це зробити.

Учні працюють у центрах діяльності (центр мистецтва, центр математики). Діти можуть складати машину часу з кубиків, блоків, малювати. Під час роботи необхідно залучати їх до використання вже знайомих їм технік малювання, записів, використовувати числа, букви. Учитель пропонує учням заплющити оченята й уявно повернутися до першого вересня, згадати свій «Перший дзвоник», перші уроки, що вже вивчили з різних предметів, а можуть, пригадавши, що вже знають і вміють, спробувати перенестися на кінець першого класу й уявити, що будуть знати. По завершенні учнівські роботи слід розмістити у класній галереї.

Учитель пропонує учням розглянути малюнки та конструкції «машини часу». Учням запропоновано за бажанням розповісти про те, які найяскравіші дні були у школі, чого вони очікують у майбутньому? Що вже вміють робити? У чому їм допомагає математика? читання?

Учитель:

· Чи є запитання до авторів робіт?

· Хто хоче розповісти про свою «машину часу»?

· Чи реально створити «машину часу»?

VI. Рефлексія «Мене найбільше вразило...»

Учитель пропонує учням сісти в коло на килимку і пригадати, що сьогодні протягом дня їх найбільше вразило? Що нового вони дізналися? Що розкажуть про день у школі своїм рідним?

Учитель звертає увагу учнів на запитання дня (Чи хотіли б вони подорожувати в часі й чому?) і вислуховує всі відповіді, зауважуючи, що він цінує фантазію дітей. Наприкінці зустрічі педагог пропонує порахувати, скільки днів залишилося до завершення року.

Учитель:

- Подорож у часі це диво, казковість. Чи знаєте ви, що є такий святий, який подорожує в часі? Саме сьогодні, коли з’являться на небі перші зіроньки, нас чекає чарівна, казкова ніч. Святий Миколай із давніх часів цієї ночі приходить на землю, щоб обдарувати кожного з нас подарунками.

А чи всі вже написали листа святому Миколаю. Хто не написав, слід поспішити!

На завершення дня пропонуємо караоке пісні « Святий Миколай»: https://www.youtube.com/watch?v=HoOo6tIwHak