МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 16. ТЕМА: «ЗИМОВІ СВЯТА»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Чому свято є важливим?

· Які свята святкуються взимку в Україні та у світі?

· Як підготуватися до свята?

· Чому під час свята нам краще бути разом? Хто забезпечує свято для інших?

Завдання шістнадцятого тижня:

1. Учити учнів спостерігати за соціальними змінами в житті людей перед святами та під час свят.

2. Розширити знайомство учнів з мистецькими творами про зимові свята, що виконуються на свята.

3. Формувати вміння розв’язувати життєві задачі з використанням математичних методів.

4. Учити учнів планувати спільну діяльність, співпрацювати під час підготовки та проведення свят, надавати допомогу тим, хто потребує емоційної підтримки.

5. Розвивати емоційний інтелект та толерантність до представників інших культур.

6. Закладати основи екологічного підходу до створення чистого навколишнього середовища.

7. Учити учнів висловлюватися про свої емоції та емоції інших, про святковий настрій та засоби його створення.

Очікувані результати шістнадцятого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· назви найпоширеніших зимових свят в Україні;

· 1-2 колядки, щедрівки;

· назви 3-5 країн світу;

· назви 3-5 професій;

· правила безпечної поведінки під час багатолюдного святкування в приміщенні та на вулиці.

та вмітимуть:

· розпізнавати символи найпоширеніших зимових свят (страви, художні образи, музичні твори);

· розказувати про найпоширеніші зимові свята в Україні (День святого Миколая; Різдво, Новий рік);

· співати колядки та щедрівки;

· оздоблювати приміщення до свята;

· виготовляти святкові подарунки за власним наміром;

· дотримуватися правил безпечної поведінки під час багатолюдного святкування в приміщенні та на вулиці.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі.

Обговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав участь (як відбувалася гра? чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило?).

Сприймає монологічне висловлювання (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось).

Ділиться своїми почуттями та емоціями від почутого й побаченого.

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання.

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання на ім’я до іншої особи, ввічливі слова.

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо).

ЧИТАЄМО

Читає вголос короткі тексти з метою отримання інформації.

Малює або добирає ілюстрації до художнього тексту (казка, вірш), створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо).

Читає слова із вивченими буквами.

Пояснює роль ілюстрацій для глибшого розуміння змісту тексту.

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Записує елементарні повідомлення за допомогою слів, у яких позначає звуки відомими буквами.

Підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власних малюнках, на роботі, виконаній спільно у групі.

Називає в словах відомі букви.

Записує під диктування слова з відомими літерами.

Відтворює графічні знаки за зразком.

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа-текстів (мультфільм).

Називає зображених на світлинах (малюнках, у мультфільмі) учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій; робить висновок про настрій, емоції учасників спілкування.

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Позначає приголосні звуки, парні по м’якості - твердості, буквами на письмі.

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня).

Записує імена, прізвища, назви міст, річок, країн, свят з великої літери.

ДРАМАТИЗУЄМО

Використовує голос (тембр, темп, інтонацію) і мову тіла (міміку, жести, рухи) для створення образу в процесі сюжетно-рольової гри.

2

Математична

ЛІЧБА

Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, створює аплікацію, макет тощо).

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу.

Передбачає ймовірний результат лічби об’єктів.

Зіставляє ймовірний та фактичний результат лічби об’єктів.

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИСпіввідносить кількість об’єктів навколишнього середовища з відповідним натуральним числом.

Оперує числами в межах 10, розв’язуючи різні життєві проблеми.

Перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у предметну модель, схему, схематичний рисунок.

Виявляє математичне завдання в тексті.

Знаходить необхідні (суттєві) дані для виконання завдання.

Виконує завдання, що випливає з тексту, використовуючи різні моделі.ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИРозпізнає геометричні фігури.

Відтворює досліджувані геометрі сні фігури (вирізає, наклеює, малює, склеює, зліплює тощо).

Знаходить відомі площинні та об’ємні фігури серед предметів, на малюнках.

Створює моделі відомих площинних та об’ємних фігур із підручного матеріалу.РОБОТА З ДАНИМИ

3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУРозрізняє музикальні звуки, звуки мовлення і шуми.

Розпізнає дикорослі й культурні рослини.Я У ПРИРОДІУстановлює зв'язок між порою року і погодою.

Розуміє прогноз погоди на радіо і телебаченні, дослухається до цих прогнозів (наприклад, одягається відповідно до них).

Пояснює, як бережливе ставлення до їжі, одягу, книжок, предметів побуту зберігає природу.Я У РУКОТВОРНОМУ СВІТІРозпізнає природні та рукотворні (штучні) об’єкти.

4

Технологічна

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКАДемонструє вміння різати нитки, папір, картон ножицями.

Створює виріб за зразком з паперу самостійно або з допомогою дорослих.

Виконує знайомі технологічні операції з конструкційними матеріалами (використання паперу, ниток).СВІТ ТЕХНОЛОГІЙОрганізовує безпечне робоче місце з допомогою дорослих (використання клею, інструментів та пристосувань із гострими частинами).

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань.СВІТ РЕМЕСЕЛПОБУТ

Володіє початковими навичками сервірування столу.

5

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

Визначає осіб, які можуть надати допомогу в разі небезпеки.

Демонструє, як попросити допомоги при потребі.

ЗДОРОВ’Я

Розрізняє продукти за походженням (напр., рослинного, тваринного тощо).

Наводить приклади національних українських національних страв.

ДОБРОБУТ

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри.

Складає перелік речей , необхідних для конкретної життєвої ситуації.

Пояснює важливість добрих вчинків для людини та довкілля.

Виконує запропоновану роль в мікрогрупі (команді), погоджується із рішенням команди.

Розрізняє різні професії та пояснює важливість навчання для їх опанування.

6

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Розповідає про свої зацікавлення, пояснює, як йому/їй подобається проводити дозвілля.

Описує, які книжки/фільми/ігри він/вона любить і чому.

Пояснює, чому люди перебувають разом, взаємодіють.

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших.

Моделює ситуацїї/грає рольові ігри, в яких підтримує та підбадьорює інших.

Описує узвичаєні правила життя своєї сім’ї'/класу, пояснює їхнє значення для себе.

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Встановлює, спираючись на власний досвід і думки старших, коли відбувалися відомі історичні події та жили визначні особи (раніше/пізніше/до/після/недавно).

МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

МИ - ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ. МИ - ЄВРОПЕЙЦІ

Розпізнає державні символи України.

7

Мистецька

СПРИЙМАННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВА

Сприймає твори різних видів мистецтва про зимові свята, висловлює свої враження, вподобання.

Пояснює, що подобається, а що не подобається у творі мистецтва.

ХУДОЖНЬО-ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Малює графічними матеріалами (олівцями, фломастерами, крейдою, фарбами тощо).

Придумує образи і створює їх різними засобами художньої виразності.

Складає та розташовує на площині (у просторі)окремі елементи зображень (форм) у просту композицію.

Вправляється над інтонацією мовлення, чіткістю дикції, виразністю міміки і жестів, перевтілюючись у різних персонажів.

Співає твори музичного фольклору у відповідному настрої, характері, темпі.

Дотримується правил співу.

Обирає тембр інструменту (трикутники, бубни, ксилофон) для супроводу співу.

КОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВОПрезентує результати власної творчості перед однолітками.

8

Фізкультурна

БАЗОВА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬВиконує базові рухи, характерні для різних видів спорту.ІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВГрає в рухливі ігри та бере участь в естафетах.

Застосовує рухливі ігри під час прогулянок, екскурсій, відпочинку, задовольняючи потребу в руховій та ігровій діяльності.

Чому свято є важливим?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного

очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч «Будні та свята»

Уживає форму кличного відмінка іменника та ввічливі слова

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіатекстів (мультфільм)

Сприймає твори різних видів мистецтва про зимові свята, висловлює свої враження, вподобання

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

2 МОВ 1-1.8-2

2 МОВ 1-1.3-2

2 МОВ 4-1.5-1

2 МИО 2-2.1-1

2 СЗО 3-4.4-6

ІІ.

Створення індивідуального малюнка

«Що викликає радість?»

Уживає відповідну до ситуації спілкування (розповідь про те, що викликає радість) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власному малюнку

Малює графічними матеріалами (олівцями, фломастерами, крейдою, фарбами тощо)

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

2 МОВ 1-1.7-2

2 МОВ 3-3.1-1

2 МИО 1-1.1-13

2 ГІО 2-7.2-4

ІІІ.

Бесіда про святковий настрій

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

2 МОВ 1-1.3-2

2 ГІО 2-7.2-4

IV.

Слухання віршів про зимові забави (див. «Джміль», № 6, 2016)

Сприймає монологічне висловлювання (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось)

Ділиться своїми почуттями та емоціями від почутого й побаченого

2 МОВ 1-1.1-2

2 МОВ 1-1.8-1

V.

Створення пантоміми «Зимові розваги»

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого

Імпровізує засобами пантоміми (міміка, жести), рухами

Виконує базові рухи, характерні для різних видів спорту

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Виконує запропоновану роль в мікрогрупі (команді), погоджується із рішенням команди

Установлює зв'язок між порою року і погодою

Розуміє прогноз погоди на радіо і телебаченні , дослухається до цих прогнозів (наприклад, одягається відповідно до них)

2 МОВ 1-1.8-1

2 МИО 1-1.2-2

2 ФIO 1-1.1-9

2 СЗО 3-4.4-6

2 СЗО 3-4.4-7

2 ПРО 2-3.1-8

2 ПРО 2-3.1-9

VI.

Перегляд фрагменту мультфільму «Вінні-Пух та всі-всі-всі»

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа-текстів (мультфільм)

Називає зображених на світлинах (малюнках, у мультфільмі) учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій; робить висновок про настрій, емоції учасників спілкування

2 МОВ 4-1.5-1

2 МОВ 1-1.7-2

VII.

Створення аплікації «Карнавальний костюм»

Знаходить відомі площинні фігури серед предметів та на малюнках.

Відтворює досліджувані геометричні фігури (вирізає, наклеює, моделює)

Підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власному малюнку

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Виконує знайомі технологічні операції з конструкційними матеріалами (використання паперу, ниток)

Організовує безпечне робоче місце з допомогою дорослих (використання клею, інструментів та пристосувань із гострими частинами)

2 МАО 4.2-3

2 МАО 4.2-2

2 МОВ 3.1-4

2 СЗО 4.4-6

2 ТЕО 1-1.5-1

2 ТЕО 2-4.3-2

VIII.

Гра з римою (див. «Джміль», № 12, 2017)

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого.

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Досліджує особливості казки, вірша, оповідання, загадки, скоромовки тощо

2 МОВ 1-1.8 -1

2 СЗО 3-4.4-6

2 МОВ 2-2.3-9

ІХ.

Підсумкова бесіда «Чому свято є важливим?»

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематики тижня) лексику

Записує елементарні повідомлення за допомогою слів, у яких позначає звуки відомими буквами

2 МОВ 1-1.7-2

2 МОВ 3-3.1-1

І. Ранкова зустріч «Будні та свята»

1. Привітайтеся з учнями. Запропонуйте їм привітатися один з одним. Обговоріть свіжі приємні новини класу.

2. З’ясуйте з учнями, чи є сьогоднішній день святковим, чим відрізняється буденний день від святкового. Під час обговорення відмінностей буденного дня від святкового можна використати відео https://goo.gl/s12NVL

3. Покажіть учням листівки (плакати, малюнки тощо), пов’язані з зимовими святами та попросіть їх вгадати, що зображено на них.

Запитання для обговорення:

— Як ви дізналися, що на світлинах зображено зимові свята?

— Які саме зимові свята зображено на малюнках? Які елементи малюнка допомогли з’ясувати, про яке саме свято йдеться? (святкові символи: св. Миколай, Дід мороз і ялинка, сцена народження Ісуса Христа)

4. Групове заняття. Попросіть учнів об’єднатися в групи і пригадати, які музичні твори, картини, фільми, казки народів світу про зимові свята вони знають. Перемагає та група, яка називає більшу кількість творів.

5. Запропонуйте дітям переглянути мультфільм до пісні «Святий Миколай» (музика і вірші Руслана Греха, у виконанні Левка Дурка та Оленки Грех - https://goo.gl/Ud37od) та поміркувати про почуте і побачене:

— Про що ця пісня?

— Чому хлопчик і дівчинка по різному чекають свята Миколая?

— Який настрій створила музика пісні?

— Як ви вважаєте, чим важливе це свято? Що ви знаєте про нього і чому діти України чекають його?

ІІ. Створення індивідуального малюнка «Що викликає радість?»

Учитель пропонує подумати і пригадати ті ситуації спілкування, коли діти відчули радість.

Після наведених прикладів учитель з’ясовує з учнями, про що йдеться, коли люди говорять, що вони відчули радість. Спільно робимо висновок, що радість — це почуття задоволення, втіха, приємність.

Далі учитель пропонує на окремих аркушах створити малюнки про ті ситуації спілкування, де діти відчували радість. Малюнок можна підписати, давши йому назву, а також зазначити своє ім’я та прізвище.

ІІІ. Бесіда про святковий настрій

Запитання для обговорення:

— Як проявляє себе людина, коли в неї гарний настрій? А коли поганий? Що таке настрій? (Охота, бажання робити що-небудь, займатися чимсь).

— Яку позначку (смайлик) ви виберете для позначення гарного настрою? А яку — поганого? Виберіть з поданих позначок відповідну. Чому ви так уважаєте?

— Що впливає на наш настрій? Пригадайте випадки з власного життя, коли вам батьки або друзі покращували настрій.

— Про що йдеться, коли говорять про святковий настрій? (Подарунки, святкова їжа, ігри, гостини тощо).

ІV. Слухання віршів про зимові забави (див. «Джміль», № 6, 2014)

Чом так швидко я скотився?

Я на гірку довго йду,

І санчата я веду.

Так зігрівся, що спітнів,

Рукавичку загубив.

І чому така слизька,

І чому така крута Гірка та?

Ось піднявся. Сів. Поїхав.

Мчуся я неначе віхор!

Повільніше вже... Спинився.

Чом так швидко я скотися?

Ганна Остапенко

Гра у сніжки

Із доріжки до доріжки

Полетіли влучні сніжки,

І почався білий бій,

Закрутився у сувій.

Закрутився, покотився,

Під горою зупинився.

Зверху сніг і знизу сніг,

І ніхто узнать не міг,

Де чиї стирчали ніжки.

Ой, весела гра у сніжки!

Платон Воронько

Учитель просить учнів поділитися враженнями від прослуханого:

— Чи сподобався вірш?

— Чим саме сподобався вірш?

— Які рядки запам’яталися?

— Яку риму помітили? (Учитель наводить декілька слів з вірша, а діти пригадують слова з римою: йду — веду; спинився — скотився тощо).

V. Створення пантоміми «Зимові розваги»

Запропонуйте дітям пограти в гру «Зимові розваги». Учитель викликає одного або декількох учнів як помічників і домовляється з ними про те, що він буде починати речення, а його закінчення помічники мають показати за допомогою пантоміми (вчитель тихенько домовляється з ними, про що йдеться). Учні класу вгадують і потім разом повторюють рухи.

— Василько любить кататися на... (ковзанах).

— Маринка любить кататися на... (лижах).

— А Андрійко катається на ... (санчатах).

— Діти пішли ліпити... (снігову бабу).

— Потім вони весело гралися у... (сніжки).

Після завершення учитель запитує:

— Кому сподобалася наша гра? А кому не сподобалася?

— Чому цю гру я назвала «Зимові розваги»? Чи можливі ці розваги влітку?

— А яка має бути погода взимку, щоб можна було так розважатися? Що може завадити цим розвагам взимку? (Сильний мороз.)

— А коли батьки збирають взимку дітей на вулицю, що їм важливо знати? (Прогноз погоди.)

— А чи слухали ви коли-небудь по телевізору прогноз погоди? Про що розказують у прогнозі погоди?

VI. Перегляд фрагменту мультфільму «Вінні-Пух та всі-всі-всі» про святкування Різдва

Режим доступу: https://uafilm.tv/1431-preveselYY-novyy-rik-z-vinni.html

Учитель обирає фрагмент мультфільму для перегляду, щоб обговорити з учнями учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій. Наприклад, фрагмент з 9 хв. 12 сек. до 9 хв. 52 сек. (розмова Вінні з Поросятком).

Перед початком перегляду учитель пропонує запитання:

— Чи бачили ви раніше мультфільм «Вінні-Пух та всі-всі-всі»? Хто бачив? А скільки разів ви дивилися цей мультфільм? Хто ще не бачив?

— Чим сподобався мультфільм тим, хто його вже дивився? Що найбільше запам’яталося? Чи порадили би ви його дивитися своїм друзям?

— Діти, ви зараз пограєте в гру «Спостерігач». Для цього ви переглянете короткий фрагмент мультфільму і спробуєте з’ясувати, хто спілкувався, які дії виконували учасники спілкування під час розмови, який у кожного з них був настрій.

На дошці учитель розташовує малюнки з персонажами з мультфільму та два протилежні за значенням смайлики.

Після обговорення за наявністю часу та бажанням можна переходити до іншого фрагменту з цього мультфільму.

VII. Створення аплікації «Карнавальний костюм»

Робота в парах. Запропонуйте учням розглянути карнавальні костюми, назвати кольори та знайомі геометричні фігури.

Роздайте учням аркуші з контурами людської фігури та запропонуйте придумати для цієї людини карнавальний костюм з наборів різнокольорових геометричних фігур. Кожна пара отримує набір фігур.

Учитель обговорює з дітьми, якої форми може бути, наприклад головний убір (трикутник, прямокутник), з яких геометричних фігур можна створити куртку, штани або спідницю) тощо.

Приклад - створення карнавального костюма «Сніговик» з кругів та трикутників. «Ялинка» з трикутників. «Червоний капелюшок» - з прямокутників, трикутників та кругів. «Пірат» - з прямокутників та трикутників.

Учні придумують назву костюму. Учитель, враховуючи вивчені букви і чи відповідає написання слова звучанню, або пропонує записати цю назву дітям самостійно, або допомагає з записом. Також діти підписують власні імена та прізвища.

VIII. Гра з римою (див. «Джміль», № 12, 2017)

Учитель звертає увагу учнів на те, що святковий настрій можна створити різними іграми, і для цього не обов’язково йти на прогулянку. Коли на вулиці хурделить, то можна пограти в ігри зі словами. Учитель роздає кожній парі учнів малюнки (див. «Джміль», № 12, 2017, с. 12) і просить учнів назвати, що саме намальовано на малюнках: сніговик, синичка, ялинка, чарівник, пружинка, рукавичка, кулька, сніжинка, бурулька, малинка.

Потім дітям пропонують об’єднати малюнки в пари так, щоб там були зображені предмети, назви яких римуються. Діти самостійно виконують завдання, а далі з учителем перевіряють свої варіанти.

Правильні варіанти:

1. Сніговик — чарівник. 2. Синичка — рукавичка. 3. Сніжинка — пружинка. 4. Кулька — бурулька. 5. Ялинка — малинка.

ІХ. Підсумкова бесіда «Чому свято є важливим?»

Питання для обговорення:

— Чому в житті людини важливо роботу перемежовувати відпочинком та розвагами?

— Чи можна уявити таку країну, в якій немає свят? Чому?

— Чи потрібні школярам свої шкільні свята? Хто може допомогти школярам в організації свята?

Словник тижня. З’ясуйте, чи добре ви знаєте слова, які ми використовували під час виконання наших завдань. Замініть тлумачення одним словом та запишіть. У разі, якщо трапиться в слові звук, який ще не знаєте, якою буквою позначати, позначте його знаком питання або рискою:

1) свято, пов’язане з переодяганням - це... (карнавал)

2) те, що дано, віддано комусь назовсім, безплатно - це ... (подарунок)

3) те, що розвеселяє, розважає людину - це ... (розвага)

4) охота, бажання робити що-небудь, займатися чимсь - це ... (настрій)

Учитель пропонує учням аркуш паперу А4, поділений на 4 сектори, кожний з секторів позначений цифрою 1, 2, 3, 4. Після того, як діти запишуть слова, їм можна запропонувати додати в кожний сектор такі малюнки, які допомагають зрозуміти значення цього слова.

Передбачається, що створення такого словника продовжуватиметься протягом тижня. На кінець тижня учні отримають 4 аркуші зі словами та малюнками, розріжуть кожний аркуш на 4 частини по лініях, які розділяють аркуш на сектори, а потім до утворених 16 карток додадуть обкладинку і скріплять усі сторінки як брошуру. На обкладинці можна буде написати «Словник тижня».

Також учитель просить обрати одну відповідь на запитання «Найцікавіша зимова розвага» з декількох запропонованих на дошці:

1. Люблю ковзани.

2. Люблю карнавал.

3. Люблю круту гірку.

Учитель просить учнів, які обрали першу відповідь, підняти руки. Хтось з учнів рахує кількість дітей. Потім так само підраховують кількість тих, хто обрав другу відповідь, а потім — третю. Далі учитель закриває запис на дошці і просить з пам’яті записати обрану відповідь.