МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 18. ТЕМА: «Я - МАНДРІВНИК»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Хто такий мандрівник? / Чи можу я назвати себе мандрівником?

· Куди ми помандруємо? Подорож Україною.

· Куди ми помандруємо? Подорож на південний континент.

· Як мандрувати світом, не засмічуючи природи?

Завдання вісімнадцятого тижня:

1. Ознайомити учнів з відомими мандрівниками світу та їх дослідженнями.

2. Формувати навички дослідницької діяльності, класифікувати, узагальнювати набуті знання та використовувати їх у повсякденному житті.

3. Виробляти навички дбайливого ставлення до природи.

4. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.

Очікувані результати вісімнадцятого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· хто такий мандрівник;

· найважливіші географічні об’єкти та пам’ятки культури рідного краю;

· деякі властивості льоду.

та вмітимуть:

· пояснювати, які речі необхідно взяти із собою в мандрівку;

· описувати місцевість, у якій проживають;

· планувати власну мандрівку;

· висловлюватись про свої емоції, почуття, переживання;

· проводити найпростіші дослідження за інструкцією, робити узагальнюючі висновки за результатами дослідження;

· дотримуватися безпечних прийомів праці;

· описувати негативні наслідки засмічення природи.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати навчання

1

Мовно-літературна

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Обговорює сюжетно-рольову гру, в якій брав участь (як відбувалася гра?, чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило?)

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось/ кимось)

Розповідає про те, що зацікавило в усному повідомленні

Обирає тему з декількох запропонованих і формулює 1-2 запитання до свого потенційного співбесідника («Про що би я запитав?»)

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

ЧИТАЄМО

Читає слова із вивченими буквами

Читає вголос короткі тексти, складені з 3-4 речень. Інтонує кінець речення, враховуючи розділовий знак (крапка, знак питання, знак оклику)

Малює або добирає ілюстрації до художнього тексту (казка, вірш), створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо)

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Відтворює графічні знаки за зразком

Розрізняє, записує, читає літеру «Р»

Записує слова з вивченими буквами, вимова і написання яких збігаються

Записує короткі речення (3-4 слова з вивченими буквами), пишучи перше слово з великої букви і використовуючи в кінці речення відповідний розділовий знак

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа-текстів (мультфільми, світлини)

Називає зображених на світлинах (малюнках, у мультфільмі) учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій; робить висновок про настрій, емоції учасників спілкування

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним або позиція приголосного в кінці слова)

Вправляється у вимові чистомовок, скоромовок, віршованих простих текстів

Бере участь в мовних іграх з творення нових слів (наприклад, міняє послідовність звуків або складів)

ТЕАТРАЛІЗУЄМОБере на себе роль у рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи

2

Математична

ЛІЧБАВідтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо)

Порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за однією або декількома ознаками

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИОперує числами в межах 10, виконуючи арифметичні дії (додавання / віднімання) та розв’язуючи різні життєві проблеми

Знаходить число за даним відношенням «більше на ...», «менше на ...»

Знаходить помилки у математичних обчисленнях, усуває їх, виконуючи необхідні дії

Ілюструє додавання та віднімання за допомогою малюнків / схем

Порівнює число та числовий вираз

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНВиконує найпростіші розрахунки з використанням монет і купюр

Використовує знання про вивчені величини (довжина, вартість, час), вирішуючи конкретні життєві ситуації

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИДемонструє вміння переміщувати об’єкти в заданих напрямах: справа наліво, зліва направо, згори вниз, знизу вгору

Наводить приклади предметів у навколишньому світі, які мають форму площинної чи об’ємної фігури

Створює макети реальних та уявних об’єктів

Коментує виконувані дії, вживаючи у мовленні відповідні математичні терміни

РОБОТА З ДАНИМИВикористовує зібрані (наявні) дані для спілкування на тему досліджуваної проблеми

3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУВикористовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Співвідносить об’єкти та явища живої і неживої природи з їхніми зображеннями/ описами і навпаки

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження та експериментування

Описує, як вода перетворюється на лід, як тане лід

Застосовує за потреби найпростіші матеріали та приладиЯ У ПРИРОДІОписує місцевість, у якій проживає

Описує Україну, її найважливіші географічні об’єкти, показує розташування України на картіПояснює негативні наслідки викидання сміття у лісах, парках, забруднення водойм

Розповідає про тривалість розпаду поліетилену, пластику і зменшує споживання цих матеріалів у своєму побуті

Я У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ

Пропонує способи повторного використання рукотворних об’єктів

4

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКА

Створює та оздоблює виріб за зразком та власним задумом (розроблення ескізу виробу; використання матеріалів для оздоблення: лелітки, бісер, стрічки, шитво, нитки, фарби, папір та ін.)

Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Демонструє іншим результати власної діяльності

Я У СВІТІ РЕМЕСЕЛ

5

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА ЗДОРОВ’Я

Спілкується з батьками, вчителями, однокласниками

ДОБРОБУТ

Організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов у школі та вдома

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), погоджуючись із рішенням команди

Визначає послідовність кроків для виконання навчального, ігрового чи дослідного завдання

6

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Прогнозує наслідки різних дій, їхній вплив на людину

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Розповідає про видатних осіб

Представляє загальні відомості про Україну

МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

7

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВА

ПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Співає вокальні вправи, дитячі пісні (зокрема, музичний фольклор) з відповідним настроєм, характером

Рухається в ритмі й темпі музики, узгоджує свої рухи з музичним супроводом (співом)

КОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО

Хто такий мандрівник?/ Чи можу я назвати себе мандрівником?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного

очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч

1. Привітання

2. Новини дня

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свої міркування, шануючи гідність інших

Організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов у школі та вдома

2 МОВ 1.8-2

2 ГІО 7.2-3

2 СЗО 4.1-4

ІІ.

Утворення слова - назви теми інтегрованого тижня

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним або позиція приголосного в кінці слова)

Бере участь у мовних іграх з творення нових слів (наприклад, міняє послідовність звуків або складів) Спілкується з батьками, вчителями, однокласниками

2 МОВ 1.7-1

2 МОВ 4.1-1

2 МОВ 4.2-1

2 СЗО 4.4-1

ІІІ.

Читання/ слухання текстів про відомих мандрівників світу

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось/ кимось)

Читає вголос короткі тексти, складені із 3-4 речень. Інтонує кінець речення, враховуючи розділовий знак (крапка, знак питання, знак оклику)

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо) Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свої міркування, шануючи гідність інших

Розповідає про видатних осіб

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 1.7-2

2 ГІО 7.2-3

2 ГІО 3.1-3

IV.

Дидактична гра «Ми - мандрівники»

Обговорює гру, в якій брав участь (як відбувалася гра? чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило?)

Коментує виконувані дії, вживаючи у мовленні відповідні математичні терміни

Використовує інформацію, отриману з відомих та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), погоджуючись із рішенням команди

Визначає послідовність кроків для виконання навчального, ігрового чи дослідного завдання

2 МОВ 1.1-1

2 МАО 4.1-3

2 ПРО 2.1-1

2 ГІО 7.2-2

2 СЗО 4.4-6

2 СЗО 4.4-7

2 СЗО 4.6-6

V.

Моделювання життєвих ситуації, які можуть виникнути під час мандрівки

Прогнозує наслідки різних дій, їхній вплив на людину

Формулює 1-2 запитання до потенційного співрозмовника («Про що би я запитав?)

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

2 ГІО 6.3-3

2 МОВ 1.6-1

2 МОВ 1.7-2

VI.

Підведення підсумків заняття. Вправа «Дякую за заняття»

З увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свої міркування, шануючи гідність інших

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

І. Ранкова зустріч

1. Привітання

Привітайтеся з дітьми за допомогою вірша

Доброго ранку!

Ми друзям бажаєм.

Доброго ранку!

Всіх друзів вітаєм.

Доброго ранку тобі і мені.

Щирі слова нехай линуть рясні.

- Доброго ранку,_______________ (ім’я дитини)!

- Доброго ранку,_________________________ !

2. Новини дня

· Помічник вчителя (учень) заповнює таблицю:

· Учитель доповнює «новини дня»

ІІ. Утворення слова - назви теми інтегрованого тижня

· Попросіть дітей визначити тему інтегрованого тижня. Для цього розгляньте малюнки і запишіть назви кожного зображення. У кожному слові - назві зображення - виділіть літеру, на яку вказує цифра поряд із малюнком. Із виділених літер утворіть нове слово - назву теми інтегрованого тижня. Прочитайте його.

· Повідомте дітям тему інтегрованого тижня.

· Проведіть з дітьми роботу для з’ясування лексичного значення утвореного слова «мандрівник».

· Запишіть на дошці слово «мандрівник». Запитайте дітей, який п’ятий звук у слові. Повідомте дітям, що звук [р] на письмі позначається буквою «Р». Запропонуйте написати її в повітрі, пальчиком на піску або на манній крупі (можна насипати в коробку з-під цукерок) та на аркуші.

· Пограйте з дітьми у мовну гру з творення нових слів із букв слова «мандрівник».

ІІІ. Читання / слухання текстів про відомих мандрівників світу

Васко да Гама - мандрівник і дослідник з Португалії. Понад 500 років тому він відкрив шлях морем до Індії довкола Африки.

Фернан Маґеллан - мандрівник і дослідник з Португалії. Майже 500 років тому він організував перше навколосвітнє плавання і остаточно довів, що Земля має круглу форму.

Жак-Ів Кусто - мандрівник і дослідник з Франції. Мандрував і досліджував підводний світ океану ще 50 років тому.

Сергій Гордієнко - український мандрівник і дослідник. 23 роки тому перший встановив державний прапор України на Північному Полюсі.

· Проведіть із дітьми бесіду про те, чи важко бути мандрівником, якими якостями потрібно володіти мандрівникові тощо. Запитайте, чи бачать вони себе мандрівниками. Спонукайте обґрунтовувати власні відповіді.

IV. Дидактична гра «Ми - мандрівники»

· Запропонуйте дітям відчути себе мандрівниками, погравши у гру.

· Попросіть дітей обрати для своєї мандрівки будь-який транспортний засіб (картки із зображенням транспортних засобів розкладіть у різних куточках класної кімнати). У такий спосіб сформуйте групи для проведення гри.

· Дайте можливість дітям самостійно спланувати майбутню мандрівку.

Орієнтовні запитання для планування дитячої мандрівки:

- Куди планується мандрівка?

- Що саме досліджуватимете під час мандрівки?

- Скільки людей братиме у ній участь?

- Скільки часу триватиме мандрівка?

- Які речі необхідні для подорожі?

· Роздайте кожній групі дітей карту світу. Запропонуйте на ній відобразити маршрут їхньої мандрівки. Кольоровими олівцями попросіть позначити місця, у яких вони планують зробити зупинки.

· Організуйте презентацію мандрівок кожної групи.

V. Моделювання ситуацій, які можуть виникнути під час мандрівки

· Запропонуйте дітям змоделювати ситуацію, яка може виникнути під час мандрівки та знайти шляхи її розв’язання.

Ситуація 1.

Учні 1-А класу вирушили у мандрівку до міста Київ. Батьки дали Данилкові гроші для власних потреб. Хлопчик побачив на Андріївському узвозі гарний сувенір і хотів його придбати. Але виявилося, що дорогою Данило загубив гроші.

Ситуація 2.

Четверо друзів вирішили здійснити мандрівку в гори. На одному з перевалів Андрійко пошкодив собі ногу, і це ускладнювало підйом на вершину.

Ситуація 3.

Подорожуючи в складі екскурсійної групи до міста Харків, Оксана задивилася на гру мавпочок у зоопарку і відстала від групи.

VI. Підведення підсумків заняття. Вправа «Дякую за заняття»

· Попросіть дітей утворити коло, у центр якого виходить один учень за бажанням, а другий підходить до нього і, потискаючи руку, говорить: «Дякую тобі, _________ (ім’я), за заняття!». Обидва учні залишаються в центрі, тримаючись за руки. Потім до них підходить третій учасник, бере за вільну руку одного з однокласників, потискає її і дякує за приємне заняття. Група в центрі кола збільшується, усі тримають один одного за руки. Останній учасник (наприклад, учитель) дякує учням за заняття і замикає коло. Завершіть церемонію мовчазним міцним триразовим потиском рук.