МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 19. ТЕМА: «МИ - ДОСЛІДНИКИ. МИ - ВИНАХІДНИКИ»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Хто такий дослідник? Як розвивати в собі вміння дослідника?

· Як людина досліджує світ?

· Чи можна бути винахідником у наш час? / Чи все вже на світі винайдено до нас?

Завдання дев’ятнадцятого тижня:

1. Вчити спостерігати за об’єктами навколишнього світу, робити висновки та узагальнення за результатами власних спостережень.

2. Формувати в учнів вміння дослідницької діяльності.

3. Ознайомити з можливими способами розвитку в собі вміння дослідника.

4. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.

Очікувані результати дев’ятнадцятого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· хто такий дослідник, винахідник;

· можливі способи розвитку в собі навичок дослідника;

· назви органів чуття людини;

· деякі винаходи людства та передумови їх виникнення

та вмітимуть:

· досліджувати свій організм;

· спостерігати об’єкти навколишнього світу за вказаними ознаками, робити висновки та узагальнювати за результатами власних спостережень;

· дотримуватися безпечних прийомів праці;

· уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1.

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО


З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось)

Розповідає, що має бути зображено на ілюстраціях до прослуханого оповідання, казки, вірша (хто?, що?, де?, коли?)

Використовує різні форми привітання, прощання

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)ЧИТАЄМОНазиває і показує елементи книги (обкладинка, титульна сторінка, ілюстрації)

Читає слова із вивченими буквами

Читає вголос короткі тексти, складені з 4-5 речень. Інтонує кінець речення, враховуючи наявний розділовий знак (крапка, знак питання, знак оклику)

Розповідає про свої почуття та емоції від змісту прочитаного тексту

Називає і показує елементи книги (обкладинка, титульна сторінка, ілюстрації)ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВОВідтворює графічні знаки за зразком

Розпізнає, називає і записує відомі малі і великі рукописні букви, зокрема «Н», «Х»

Записує короткі речення (4-5 слів з вивченими буквами), пишучи перше слово з великої букви і використовуючи в кінці речення відповідний розділовий знак.

Обирає для написання висловлення відповідне оформлення (шрифт, розмір, колір тощо)ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІАСтворює в групі прості медіа-продукти (стіннівка, колаж тощо) з допомогою вчителя/ вчительки, враховує мету й аудиторіюДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯПояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним)

Розрізняє, записує, читає літери «Н», «Х»

Виявляє серед поданих складів ті, які є «зайвими» за певними критеріями

Творить з поданих складів слова, пояснює значення слів

Добирає слова з заданою кількістю звуків або буквТЕАТРАЛІЗУЄМОБере на себе роль у рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи

2.

Математична

ЛІЧБАЛічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані послідовно)

Лічить до 20 у прямому порядкуЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИЧитає та записує натуральні числа в межах 20 словами і цифрами

Утворює натуральні числа (11-20) з одного десятка та кількох одиниць під час виконання практичних вправ (з використанням паличок, намистинок, кубиків тощо)

Співвідносить кількість елементів у групі об’єктів навколишнього середовища з відповідним числом і навпакиВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНЗдійснює вимірювання величин, маючи доступ до необхідних вимірювальних приладів (лінійка, годинник) та різного роду нестандартних мірок/ підручних засобів (стрічка, сірникова коробка, пісковий годинник, склянка, ложка тощо)

Будує відрізки заданої довжини

Порівнює об’єкти навколишнього світу за довжиною, масою, місткістю (об’ємом)ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИРозрізняє геометричні площинні та об’ємні фігури за їхніми істотними ознаками

Конструює знайомі площинні та об’ємні фігури з підручного матеріалу (пластиліну, глини, соломки, конструктора тощо)РОБОТА З ДАНИМИВикористовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми

3.

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУПровадить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження та експериментування

Визначає, які органи чуття знадобляться для обраного дослідження

Провадить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди

Застосовує за потреби найпростіші матеріали та прилади

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Співвідносить зображення / описи об’єктів та явищ живої і неживої природи з відомими йому / їй із довкілля або інших джерел об’єктами та явищамиЯ У ПРИРОДІРозпізнає об’єкти довкілля (за кольором, смаком, формою, звуком тощо)

Називає органи чуття

Досліджує свій організм

Описує зображення предметів за допомогою відповідних органів чуттяЯ У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ

Пропонує нові способи використання рукотворних (штучних) об’єктів

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження та експериментування

Описує найважливіші винаходи для людства

4.

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКА

Планує послідовність технологічних операцій з допомогою дорослих (використання технологічних карт)

Виготовляє та оздоблює виріб знайомими технологіями з допомогою дорослих

З допомогою дорослих та самостійно виконує знайомі технологічні операції з конструкційними матеріалами (використання паперу, ниток, тканини, природного матеріалу, пластиліну, пласких матеріалів та ін.)

Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Аналізує зображення схем технологічної послідовності з допомогою дорослих, дотримується їх у процесі роботи (використання технологічних карт, графічних зображень, малюнків)

Демонструє іншим результати власної діяльності

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Я У СВІТІ РЕМЕСЕЛ

Спільно з дорослими розраховує приблизну кількість необхідних матеріалів для виконання завдання

5.

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

Порівнює свої почуття та почуття інших людей в одній і тій самій ситуації

ЗДОРОВ’Я

Встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі

Складає план дій щодо підтримки свого здоров’я

Відзначає зміни у своєму тілі у процесі втоми, фізичної активності

Спілкується з вчителями, однокласниками

Використовує відповідні назви частин тіла та органів для повідомлення про самопочуття

Розрізняє здорові та шкідливі звички, пояснює їх вплив на безпеку, здоров’я і добробут людини

ДОБРОБУТ

Організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов у школі

Визначає послідовність кроків для виконання навчального, ігрового чи дослідного завдання

6.

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА

Прогнозує наслідки різних дій, їхній вплив на людину

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Уважно вислуховую думку співрозмовника, висловлюю свій погляд, шануючи гідність інших

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього /неї, до спілкування, гри, навчання

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНАВизначає, що дає природа людиніМОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИДотримується домовленостей

7.

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВАГрає в ансамблі прості композиції (трикутники, бубни, сопілка, ксилофон тощо)ПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬКОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО

8.

Фізкультурна

СПЕЦИФІЧНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З ВИДАМИ СПОРТУІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)Грає в рухливі ігри та бере участь в естафетах

Співпрацює й досягає спільних командних цілей під час рухливих ігор та естафет

Хто такий дослідник? Як розвивати в собі вміння дослідника?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс очікуваного

результату

І.

Ранкова зустріч.

1. Привітання.

2. Новини дня

Використовує різні форми привітання

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов в школі та вдома

2 МОВ 1.8-2

2 ГІО 7.2-3

2 СЗО 4.1-4

ІІ.

Читання листа від професора Генія Євгеновича для визначення завдань дня

Читає вголос короткі тексти, складені з 34 речень. Інтонує кінець речення, враховуючи наявний розділовий знак (крапка, знак питання, знак оклику)

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 1.7-2

ІІІ.

Дидактична гра «Як стати помічниками професора Генія Євгеновича?»:

Випробування 1. «Ми - спостерігачі»

Випробування 2. «Ми - винахідливі»

Випробування 3. «Ми - допитливі»

Випробування 4. «Ми швидко реагуємо»

Випробування 5. «Ми - вдумливі»

Випробування 6. «Ми - комунікабельні»

Випробування 7. «Ми - кмітливі»

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Розрізняє, записує, читає літеру «Н» Утворює натуральні числа (11-20) з одного десятка та кількох одиниць під час виконання практичних вправ (з використанням паличок, намистинок, кубиків тощо)

Співвідносить кількість елементів у групі об’єктів навколишнього середовища з відповідним числом і навпаки

Здійснює вимірювання, маючи вільний доступ до необхідних вимірювальних приладів (лінійка)

Пропонує нові способи використання рукотворних (штучних) об’єктів

Провадить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження та експериментування

Планує послідовність технологічних операцій за допомогою дорослих (використання технологічних карт)

Аналізує зображення схем технологічної послідовності з допомогою дорослих, дотримується їх у процесі роботи (використання технологічних карт, графічних зображень, малюнків)

Виготовляє та оздоблює виріб знайомими технологіями з допомогою дорослих

Демонструє іншим результати власної діяльності

Встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі

Визначає послідовність кроків для виконання навчального, ігрового чи дослідного завдання

Грає в рухливі ігри та бере участь в естафетах

Співпрацює й досягає спільних командних цілей під час рухливих ігор та естафет

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

2 МОВ 1.7-2

2 МОВ 3.1-1

2 МАО 2.1-1

2 МАО 2.1-3

2 МАО 3.2-1

2 ПРО 4.4-2

2 ПРО 1.4-1

2 ПРО 2.3-1

2 ТЕО 1.1-2

2 ТЕО 1.2-1

2 ТЕО 1.4-2

2 ТЕО 1.5-1

2 СЗО 1.4-1

2 СЗО 4.6-6

2 ФІО 1.3-1

2 ФІО 3.1-3

2 ГІО 7.2-2

2 ГІО 7.2-3

IV.

Підведення підсумків заняття. Вручення сертифікатів юних дослідників від професора Генія Євгеновича

З увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

І. Ранкова зустріч

1. Привітання

Привітайтеся, прочитавши віршик про школу, та запропонуйте вивчити той фрагмент, який найбільше сподобався дітям:

Ми школярики веселі

На казковій каруселі

Спішимо в Країну знань,

Де багато запитань.

Відкриваємо щомиті

Таємниці оксамитні,

Звуки, букви... От дива!

Вже складаємо слова.

Я школярка, ти школярик,

Вже читаємо букварик,

Букви всі від «А» до «Я»

Ми вивчаємо щодня.

Цифри в числа ми складаєм,

Додаєм і віднімаєм,

Від нуля до дев’яти,

Добре знаєм я і ти.

І у школі, і удома

Проганяєм лінь і втому,

І в навчанні, і у грі

Ми старанні школярі.

Н. Тріщ

2. Новини дня

· Помічник вчителя (учень) заповнює таблицю:

· Учитель доповнює «новини дня»

ІІ. Читання листа від професора Генія Євгеновича для визначення завдань дня

· Допоможіть дітям прочитати листа від професора Генія Євгеновича й обговоріть його зміст.

Орієнтовні запитання для бесіди:

- Чи знаєте ви, хто написав вам листа? Розкажіть.

- А яких саме помічників шукає для себе професор Геній Євгенович?

- Чи знаєте ви, хто такі дослідники?

- Чи можете ви назвати себе дослідниками? Чому?

- Які дослідження ми з вами вже проводили на заняттях?

- Чи бажаєте ви спробувати пройти випробування професора?

· Запишіть на дошці слово «дослідник». Запитайте дітей, чи всі букви їм відомі. Попросіть назвати букву, що позначає сьомий звук у даному слові. Запропонуйте написати букву «Н» у повітрі, пальчиком на піску або на манній крупі в коробці з-під цукерок, та на аркуші.

ІІІ. Дидактична гра «Як стати помічниками професора Генія Євгеновича?»

Випробування 1. «Ми — спостерігачі»

· Роздайте дітям картку із зашифрованими буквами. Попросіть відшукати всі букви «Н» і навести їх кольором.

· Попросіть дітей полічити всі букви «Н», які вони відшукали, і прищіпкою вказати на цифру, яка позначає їхню кількість.

· Проведіть роботу над утворенням натуральних чисел (11—20) з одного десятка та кількох одиниць під час виконання практичних вправ (із використанням паличок, намистинок, кубиків тощо).

Випробування 2. «Ми — винахідливі»

· Проведіть з дітьми гру — дослідження “Для чого нам може згодитися скріпка (паличка, кубик, аркуш паперу)”: діти придумують, як можна нестандартним, незвичним способом використати знайомі предмети. (режим доступу: https://jmil.com.Ua/etc/holidays_january#discovery)

· Запропонуйте дітям виготовити закладку для книжки із скріпки за інструкцією (джерело: http://igrushka.kz/vip62/skrser.php).

Випробування 3. «Ми - допитливі»

· Запитайте дітей, чи люблять вони морозиво і з чого його виготовляють. Розкажіть, що морозиво винайшли у Стародавньому Китаї 5 тисяч років тому і довгий час тримали рецепт приготування смаколика в таємниці.

· Запропонуйте дітям провести експеримент «Чи всі речовини замерзають однаково» (режим доступу: https://jmil.com.ua/2018-1/laboratory).

Експеримент 1. Чи всі речовини замерзають однаково?

Підготуйте:

одноразові скляночки із прісною та солоною водою, із соняшниковою олією, з молоком, оцтом.

Зробіть:

Поставте всі скляночки на ніч у морозильник

Поміркуйте:

Як гадаєте, що ви побачите зранку?

Як зміняться прісна й солона вода, молоко, оцет, олія?

Он воно як!

Повністю замерзнуть тільки прісна вода і молоко. Соняшникова олія стане густою й каламутною. В оцті та солоній воді плаватимуть лише поодинокі крижинки. Отже, солоній воді, олії та оцту для замерзання потрібна ще нижча, ніж у морозильнику, температура.

· Відкрийте дітям стародавній рецепт виготовлення морозива без морозилки (джерело: журнал «Джміль», №1, 2018 р.).

Випробування 4. «Ми швидко реагуємо»

· Запропонуйте дітям пограти у гру «Чотири стихії».

Повідомте, що саме чотири стихії — земля, повітря, вода та вогонь завжди вабили дослідників. Нагадайте, що з цими стихіями треба поводитися обережно. Пропонована гра про стихії не несе небезпеки, але дає можливість учням порухатися й розвинути гарну реакцію.

Поясніть правила гри.

Обумовте, що на слові «земля» діти мають швидко присісти, на слові «повітря» — піднятися навшпиньки й підняти догори руки або підстрибнути вверх, на слові «вода» — зімітувати плавальні рухи, на слові «вогонь» — «затріпотіти» руками, наслідуючи полум’я.

Ви називаєте одну з чотирьох стихій, а діти виконують відповідні вправи.

Випробування 5. «Ми — вдумливі»

· Запропонуйте дітям провести цікавий експеримент із «водою-мандрівницею» (взято з ресурсу YouTube: https://goo.gl/xccufm).

Для експерименту потрібно 5-7 одноразових склянок, паперові рушники та харчова фарба 2-3 кольорів. Результати експерименту з’являться за 2 години.

Запропонуйте учням повторити дії хлопчика (з’єднати рушничками склянки, заповнені через одну водою).

Допоможіть дітям зробити висновки стосовно проведеного експерименту (як творяться кольори, чому фарба проникає у папір), обговоривши його наприкінці цього дня або наступного дня.

· Можна запропонувати учням провести дослід із проростання насіння, наприклад, квасолі, і з’ясувати, якими є умови проростання.

Дослід перший. Скільки часу проростає насінина?

Ти, мабуть знаєш, що з насінини виростає маленька рослина. Але чи бачив ти це колись своїми очима? Чи вдавалося тобі спостерігати, як з маленької насінини народжується на світ рослина із корінчиком та пагінцем. Давай поглянемо на цей процес разом.

Для досліду нам потрібно: два блюдця від чайного сервізу, два шматки по 20 см бинту шириною 12 см, 10-12 насінин квасолі, яку ще не зварили, блокнот та ручка для записів, лінійка.

За чим будемо спостерігати? Ми повинні побачити, які зміни відбуваються з насіниною в той час, коли вона ще тільки готується проростати, скільки часу мине з моменту замочування насіння до моменту його проростання, що перше появиться з насінини, в якій послідовності із насінини будуть появлятися різні органи рослини.

Може в тебе є ще якісь питання до цього досліду. Тоді ти їх ретельно запиши у свій блокнот і спробуй дати на них відповіді під час експерименту.

Запам’ятай, що помилки — це теж шлях пізнання, тому не бійся їх зробити, бійся їх не побачити і не визнати.

Якщо ти вже приготував все необхідне для досліду, то приступимо до роботи. Вибери насіння квасолі, ретельно оглянувши його, щоб воно було здорове і непошкоджене. На два блюдця постели бинт, склавши його в кілька шарів. На бинт ретельно розклади по 5-6 насінин, поклади блюдця там, де вони будуть добре видні тобі, але не будуть створювати незручностей в домі. Для цього ти можеш використати частину свого робочого стола, шафки чи полички. Головне, щоб ти міг щодня бачити те, що буде відбуватися на блюдці. Обидва блюдця повинні бути розташовані поряд. Перше блюдце залишаємо із сухим насінням, а до насіння в другому блюдці доливаємо води так, щоб вона закрила насіння до половини. Не наливай води так, щоб вона повністю закрила насіння, бо дослід твій виявиться невдалим! А тепер рушаймо в країну експериментів! Щодня дивися до своїх дослідів. Уважно стеж за змінами із насінням. Зверни увагу на його розміри, форму поверхні. Якщо в блюдці, куди ти наливав воду, її стане мало, то долий ще, але так, щоб вона не покрила насіння повністю. День за днем ти будеш бачити зміни, потім один за одним проростуть органи рослини. І в тебе в блюдці вже буде не насіння, а проросток з корінцем та пагоном. Посади в горщик для кімнатних рослин ці маленькі проростки і тоді ти зможеш продовжити свої спостереження. А вже отримані дані треба опрацювати і зробити висновки.

Дослід другий. Як проростає насінина?

Цей дослід має на меті дати тобі побачити, як росте маленька рослинка із насінини. Для проведення експерименту приготуй 2-3 блюдця, 2-3 шматки широкого бинту довжиною по 20 см кожен, насіння кукурудзи, гороху (квасолі), соняшника, лінійку.

Почнемо дослід із того, що блюдця ретельно вистелимо бинтом, складеним у кілька шарів, і наллємо води. На блюдцях розмістимо по 10-15 насінин обраних нами рослин (у кожному блюдці тільки один вид насіння). Води повинно бути стільки, щоб вона не накривала насіння повністю. Тепер поклади блюдця з насінням у тепле місце і розділи сторінку блокнота на чотири частини, одна з яких вужча (для зазначення дати спостереження), а три ширші (за числом видів

О насінин, які було взято для досліду). Зверху кожної колонки зроби напис, зазначивши вид насіння, яке ти досліджуєш. А далі спостерігай. Щодня у відповідній графі роби записи про ті зміни, які відбуваються із насінням чи про їх відсутність. Коли корінці, що появилися із насінини, досягнуть довжини 2-3 см, зверни увагу на появу в них густого і майже прозорого пушку — кореневих волосків. Коли спостереження будуть завершені, необхідно ретельно проаналізувати результати. Подивися у свої записи і пригадай, яке насіння проросло першим, який орган рослини з’явився першим із насінини, який він мав вигляд?

Взято з матеріалів Г. Потравич, вчителя-методиста Надвірнянської ЗОШІ-ІІІ ст. №1 (режим доступу: https://goo.gl/Fq34BE).

· Можна попросити дітей принести більше квасолин для того, щоб побавитися з дітьми у веселу математику (полічити квасольку, поділити її між друзями, з’ясувати, хто одержав більше квасолин, хто менше і на скільки).

Випробування 6. «Ми — комунікабельні »

· Запропонуйте дітям пограти у гру з картками «Хто я?/ Що я?».

Для цього підготуйте набір карток (Додаток 5). Перший гравець витягує одну картку й, не дивлячись на неї, показує її зображення всім учням. Завдання гравця — за допомогою запитань, на які можна дати лише відповідь «Так» або «Ні», відгадати зображення на картці. Для зручності бажано обмежити час на відгадування (наприклад, 1 хвилина) або обмежити кількість запитань (наприклад, 10). Якщо гравець відгадав зображення, то забирає собі картку, якщо — ні, картка повертається в колоду. Виграє той, хто відгадає найбільшу кількість зображень.

Випробування 7. «Ми - кмітливі»

· Запитайте дітей, чи завжди наші очі дають нам правдиву інформацію. Спонукайте до обґрунтування власних думок.

· Запропонуйте виконати цікаві завдання (режим доступу: https://jmil.com.ua/2016-1/kmitclub) та обговорити їх результати.

Чи рівні горизонтальні смужки на малюнку? Перевірте за допомогою лінійки.

Спробуйте полічити, скільки ніг у слона. Що не так намалював художник?

IV. Підведення підсумків заняття. Вручення сертифікатів юних дослідників від професора Генія Євгеновича

· Підведіть підсумки з випробувань, які проходили діти. Запитайте їх, якими якостями має володіти дослідник та як можна розвивати кожну з них у собі.

· Повідомте, що професор Геній Євгенович мав би залишитися задоволеним результатами дітей і тому вручає їм сертифікат юного дослідника.