МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 20. ТЕМА: «СПОРТ»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Чому варто займатися фізкультурою чи спортом?

· Які риси характеру розвиває спорт?

· Чому Олімпійські ігри — особливі змагання?

Завдання двадцятого тижня:

1. Ознайомити з різними видами спорту

2. Формувати бажання займатися різними видами спорту

3. Плекати витривалість, наполегливість, здатність боротися та взаємопідтримку

4. Вчити контролювати власні емоції під час спортивних ігор, грати за правилами чесної гри

5. Збагачувати словниковий запас словами спортивної тематики

6. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.

Очікувані результати двадцятого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· імена та прізвища українських спортсменів, відомих світу;

· особливості Олімпійських ігор - 2018;

· досягнення української збірної на Олімпійських іграх - 2018

та вмітимуть:

· пояснювати, чому важливо займатися фізкультурою і спортом;

· розрізняти популярні види спорту;

· визначати риси характеру, необхідні для досягнень високих результатів у спорті;

· дотримуватися безпечних прийомів праці;

· уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1.

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНОЗ увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Сприймає монологічне висловлення (казку, загадку)

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя або ) або побаченого (про спостереження за чимось / кимось) Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Складає зв’язне висловлювання за ілюстраціямиЧИТАЄМОПродовжує текст (казка) за ілюстраціями

Читає слова із вивченими буквами

Читає вголос короткі тексти. Інтонує кінець речення,

враховуючи наявний розділовий знак (крапка, знак питання, знак оклику)ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВОВідтворює графічні знаки за зразком

Розгадує ребуси

Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «Б»

Записує короткі речення (4-5 слів з вивченими буквами), пишучи перше слово з великої букви і використовуючи в кінці речення відповідний розділовий знак.ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІАОбговорює зміст усного медіа-повідомлення, розповідає, про що йдеться в ньомуДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯПояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним)

Розрізняє, записує, читає літериТЕАТРАЛІЗУЄМОБере на себе роль у рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи

2.

Математична

ЛІЧБАЛічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу

Лічить до 20 у прямому порядку

Уживає у мовленні порядкові числівники при встановленні порядкового номера об’єкта відносно іншогоЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИНазиває попереднє і наступне числа до будь-якого числа в межах 20

Порівнює числа в межах 20

Обчислює суму (додає), різницю (віднімає) зручним для себе способом у межах 20 без переходу через розряд, зокрема й користуючись предметами або засобами, які їх замінюють

Перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схематичний рисунок

З’ясовує, яка інформація потрібна для розв’язування проблемного завдання (яка інформація наявна, якої інформації немає і яку треба знайти)ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНВимірює довжини предметів або відрізків Записує результати вимірювання основних величин у сантиметрах (см), дециметрах (дм); кілограмах (кг), годинах (год)

Позначає час на зображенні/ макеті циферблату годинника зі стрілками

Порівнює іменовані числа, подані в одиницях довжини, маси, часуПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИДемонструє вміння переміщувати об’єкти в заданих напрямах: справа наліво, зліва направо, згори вниз, знизу вгору

Знаходить відомі площинні та об’ємні фігури серед предметів навколишнього середовища, на малюнкахРОБОТА З ДАНИМИЗбирає дані, що відображають повсякденні проблеми, на основі запропонованого опитувальника (два - три запитання)

Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми

3.

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУПровадить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди

Досліджує свій організм

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереженняЯ У ПРИРОДІЯ У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ

4.

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКАЯ У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙЗ допомогою дорослих або самостійно вимовляє виріб із застосуванням знайомих технологічних операцій з конструкційними матеріалами

Аналізує зображення схем технологічної послідовності з допомогою дорослих, дотримується їх у процесі роботи (використання технологічних карт, графічних зображень, малюнків)

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Демонструє іншим результати власної діяльностіЯ У СВІТІ РЕМЕСЕЛ

5.

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

Порівнює свої почуття та почуття інших людей в одній і тій самій ситуації

ЗДОРОВ’Я

Пояснює, як харчування впливає на здоров’я людини

Пояснює, як фізичні вправи зміцнюють здоров’я

Пояснює, як загартування організму зміцнює здоров’я

ДОБРОБУТ

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Ставиться з повагою до інших осіб

6.

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ 7

Уважно вислуховую думку співрозмовника, висловлюю свій погляд, шануючи гідність інших

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/ неї, до спілкування, навчання

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Прогнозує наслідки різних дій, їхній вплив на людину

Розмірковує, якими рисами характеру має володіти людина і чому

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

Розповідає про видатних сучасників, життя і діяльність яких пов’язані з місцевою громадою

7.

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВА

ПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

КОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО

Імпровізує засобами пантоміми (міміка, жести), рухами

8.

Фізкультурна

СПЕЦИФІЧНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З ВИДАМИ СПОРТУ

Виконує базові рухи, характерні для гри у бадмінтон

ІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)

Співпрацює й досягає спільних командних цілей під час рухливих ігор та естафет

Програючи, тисне руку супротивникові та дякує за гру

ТУРБОТА ПРО СТАН ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКУ

Добирає вправи за вподобаннями, пояснює вибір вправ

Дотримується безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор

Чому варто займатися фізкультурою чи спортом?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс очікуваного

результату

І.

Ранкова зустріч.

1. Привітання.

2. Обмін інформацією.

3. Групове заняття.

4. Новини дня

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Добирає вправи за вподобаннями, пояснює вибір вправ

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

2 ФІО 2.3-3

2 МОВ 1.7-2

ІІ.

Читання тексту для пригадування видів спорту

Читає вголос короткі тексти. Інтонує кінець речення, враховуючи наявний розділовий знак (крапка, знак питання, знак оклику)

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби

Уважно вислуховує думку спів розмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших (жести, міміка тощо) Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 1.7-2

2 ГІО 7.2-3

2 МОВ 1.3-2

ІІІ.

Перегляд з учнями картинок із зображенням окремих видів спорту та класифікація їх за однією ознакою

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/ неї, до спілкування, навчання

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу

2 ГІО 7.2-1

2 ГІО 7.2-2

2 ГІО 7.2-3

2 ПРО 2.1-1

2 МАО 3.1-1

IV.

Відтворення в різних видах діяльності знань про види спорту, в яких використовуються ковзани

Лічить до 15 у прямому порядку

Провадить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди

Досліджує свій організм

Обчислює суму (додає), різницю (віднімає) зручним для себе способом у межах 20 без переходу через розряд, зокрема й користуючись предметами або засобами, які їх замінюють

Дотримується безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Порівнює свої почуття та почуття інших людей в одній і тій самій ситуації

Прогнозує наслідки різних дій, їхній вплив на людину

2 МАО 3.1-2

2 ПРО 1.4-1

2 ПРО 4.3-9

2 МАО 3.3-2

2 ФІО 3.2-1

2 МОВ 1.7-2

2 СЗО 2.2-4

2 ГІО 6.3-3

V.

Відтворення в різних видах діяльності знань про види спорту, в яких використовується волан

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним)

Відтворює графічні знаки за зразком

Записує коротке речення (4-5 слів з вивченими буквами), пишучи перше слово з великої букви і використовуючи в кінці речення відповідний розділовий знак

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Виконує базові рухи, характерні для гри у бадмінтон

2 МОВ 5.1-1

2 МОВ 3.1-1

2 МОВ 3.1-1

2 МАО 3.1-1

2 СЗО 4.4-6

2 ФІО 1.1-9

VI.

Відтворення в різних видах діяльності знань про види спорту, в яких використовується м'яч

Сприймає монологічне висловлення (загадка, казка)

Продовжує текст (казка) за ілюстраціями

Обчислює суму (додає), різницю (віднімає) зручним для себе способом у межах 20 без переходу через розряд, зокрема й користуючись предметами або засобами, які їх замінюють

Співпрацює й досягає спільних командних цілей під час рухливих ігор та естафет

Програючи, тисне руку супротивникові та дякує за гру

Читає вголос короткі тексти, складені з 45 речень. Інтонує кінець речення, враховуючи наявний розділовий знак (крапка, знак питання, знак оклику)

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 2.5-3

2 МАО 3.3-2

2 ФІО 3.1-3

2 ФІО 3.3-3

2 МОВ 2.2-2

VII.

Бесіда «Чому варто займатися рухливими іграми на свіжому повітрі?» за сюжетною картиною

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя) або побаченого (про спостереження за чимось / кимось)

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу

Пояснює, як фізичні вправи і рухливі ігри зміцнюють здоров’я

Пояснює, як загартування зміцнює здоров’я

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.2-1

2 ГIO 7.2-3

2 МОВ 1.8-1

2 МАО 3.1-1

2 СЗО 4.6-1

2 СЗО 4.6-1

VIII.

Підведення підсумків заняття

З увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

2 МОВ 1.1-1

2 ГIO 7.2-3

І. Ранкова зустріч

1. Привітання

· Привітайтеся з дітьми

· Запитайте дітей, чи люблять вони спорт. Попросіть привітатися один з одним продовжуючи речення: «Доброго ранку, друзі. Я, Марійка, люблю спорт, тому що він приносить мені радість. А ти?...»

· Запропонуйте послухати віршик і відгадати, про що піде мова цього тижня.

Білі мухи налетіли —

Все подвір’я стало біле.

Не злічити білих мух,

Що летять, неначе пух.

— Галю, Петрику, Кіндрате,

Годі, ледарі, вам спати.

І побігли до санчат

Галя, Петрик і Кіндрат.

Всі з гори летять щодуху,

Щоб піймати білу муху,

А санчата їм усім

Змайстрував старий Максим.

М. Рильський

2. Обмін інформацією.

· Повідомте дітям, що цей тиждень буде присвячений спорту. Попросіть дітей розказати про те, чи займаються вони спортом і яким саме.

3. Групове заняття.

· Запропонуйте дітям пограти у гру «Роби, як я». Розпочніть гру віршем, супроводжуючи його рухами:

Раз - два, раз - два,

Тепла ковдра снігова.

Руки вправні, ноги дужі,

Фізкультуру любим дуже.

Руки вгору, руки в боки,

Вліво, вправо, скоки - скоки.

Зупинились, усміхнулись

І до мене повернулись.

· Попросіть дітей по черзі показати будь-яку одну вправу, яку всі інші мають повторити. Гра продовжується до тих пір, поки діти мають бажання виконувати фізичні вправи.

4. Новини дня

· Помічник вчителя (учень) заповнює таблицю:

· Учитель доповнює «новини дня»

ІІ. Читання тексту для пригадування видів спорту

· Запропонуйте дітям прочитати текст про спорт і обговоріть його зміст.

Орієнтовні запитання для обговорення:

- Якими видами спорту займаються учні першого класу?

- Хто мріє стати відомими гімнастками?

- Скільки дівчаток займаються спортом? А скільки хлопців?

- На скільки менше хлопців займаються спортом, ніж дівчат, у 1-А класі??

· Запитайте дітей, чи відомі їм інші види спорту. Якщо так, то попросіть їх назвати і запишіть у вигляді «мозкового штурму».

ІІІ. Перегляд з учнями картинок із зображенням окремих видів спорту та класифікація їх за однією ознакою

· Роздайте дітям на групу/ пару картинки і попросіть розглянути зображене, визначаючи вид спорту.

· Попросіть дітей у групі покласифікувати зображені види спорту за будь-якою ознакою. Спонукайте дітей до самостійного визначення ознак (наприклад, класифікація на «зимові» та «літні» види спорту; командні та одиночні; розумові та технічні тощо). Після завершення роботи виділіть час на презентацію результатів кожної групи.

IV. Відтворення в різних видах діяльності знань про види спорту, в яких використовуються ковзани

· Запропонуйте дітям з’єднати цифри від 1 до 15 і визначити спортивний інвентар (ковзани).

· Запитайте дітей, у яких видах спорту використовують ковзани (фігурне катання, хокей, ковзанярський спорт, шорт-трек).

· Запитайте дітей, чи вміють вони кататися на ковзанах і що треба вміти робити для катання на них. Запропонуйте дітям дослідити власну рівновагу (джерело: журнал «Джміль» №1, 2017. - С.12-14; режим доступу: https://jmil.com.ua/2017-1/laboratory).

Матеріали для вчителя

Улюблена зимова розвага - катання на ковзанах! Можна ганяти з друзями наввипередки або грати в хокей, їздити спиною вперед чи на одній нозі... А починається все з перших невпевнених кроків на льоду, численних падінь та нових спроб... Учитися тримати рівновагу непросто, але цікаво. Спробуємо дослідити це явище...

Ваше тіло вже чудово вміє тримати рівновагу в звичних положеннях, наприклад стоячи. А от немовлятам це ще не до снаги.

- Спробуйте-но втримати рівновагу, стоячи на правій нозі! Вийшло? Відчуваєте напруження? А тепер постійте на лівій нозі. Як легше? Чому? Знову станьте на праву ногу, заплющивши очі. Можливо, тіло кілька разів похитнеться, перш ніж знайде баланс. Як легше стояти на одній нозі - з розплющеними очима чи із заплющеними?

- Спробуйте ще такий варіант: постійте на одній нозі, відвівши другу назад та нахиливши тулуб уперед. Вдається? Що хочеться зробити з руками, щоб полегшити виконання вправи? Авжеж, розвести їх у сторони!

- Циркові еквілібристи теж витягують руки, йдучи по канату чи виконуючи вправи на кулі, іноді навіть використовують для цього спеціальну жердину - балансир (від фр. Ваnсіеr - коромисло).

- Час перейти до складніших вправ! Повторіть пози, зображені на фото.

- Справжні канатохідці ходять по канату, натягнутому над прірвою. Початківцям радимо починати з безпечного варіанта - пройтися по мотузці, що лежить на підлозі. Ставте ноги носками назовні, так легше втримати рівновагу.

- Викладіть величенькі камінці або мішечки з піском у ряд і пройдіться по них, намагаючись не ступати на підлогу.

- Якщо вам сподобалося, можете повправлятися на тренажерах: посидіти або полежати на фітболі, постояти на дощечці, розміщеній на трубі, тощо.

- Запропонуйте дітям продовжити досліди надворі.

· Попросіть дітей визначити «шлях» кожного ковзаняра і, обчисливши вирази на ньому, домалювати «шлях» до результату обчислення.

V. Відтворення у різних видах діяльності знань про види спорту, в яких використовується волан

· Скажіть дітям, що хтось перемолов слова на літери. Попросіть викреслити із цієї мішанини літери, які повторюються два і більше разів. Із літер, які залишилися, запропонуйте скласти слово і записати його (ВОЛАН).

· Покажіть дітям волан або його зображення. Запитайте дітей, чи знають вони, у якому спорті використовують волан .

· Проведіть роботу над називання звуків у слові-відгадці, поділ їх на голосні та приголосні, визначення кількості складів, наголосу. Попросіть дітей скласти речення із словом та, за можливістю, записати його.

· Запитайте дітей, скільки учасників потрібно для гри у бадмінтон. Поцікавтесь, скільки ракеток і скільки воланів необхідно для гри двом гравцям. Попросіть дітей скласти комплекти для гри і визначити, скільки команд з двох учасників зможе пограти у бадмінтон. Чи залишиться зайвий інвентар?

· Запропонуйте дітям пограти у бадмінтон (на перерві, якщо є така можливість).

VI. Відтворення в різних видах діяльності знань про види спорту, в яких використовується м’яч

· Загадайте дітям загадку:

Б’ють мене старі й малі,

І в повітрі, й на землі.

Та від цього не вмираю.

Тільки весело стрибаю (м’яч)

· Поцікавтеся, у яких видах спорту використовують м’яч (футбол, волейбол, баскетбол, гольф, теніс, регбі, водне поле тощо).

· Запропонуйте дітям прочитати початок казки «Пригоди м’яча» та самостійно скласти її продовження.

· Послухайте казки, які склали учні. Якщо в дітей буде бажання, то можна прочитати українську народну казку Полтавщини «Пригоди м’яча» в оригінальній редакції (режим доступу: https://goo.gl/JXwHqv).

Матеріал для вчителя

ПРИГОДИ М'ЯЧА

Українська казка

Одного разу хлопчики пішли до лісу. Гуляли там, збирали гриби, грали в ігри і забули м'яча. Біг тим лісом зайчик. Побачив м'яча та й питає:

- Ти колобок?

- Ні, я м'яч.

- А ти дуже смачний?

- Мене не їдять. Зі мною граються.

- відповів м’яч.

Почали зайчик з м'ячем гратися. Коли це чимчикує їжак.

- Зайчику, ти що, колобка зустрів?

- Це не колобок, це м'яч. З ним граються.

Стали вони гратися разом. Один одному м'яча перекидають, сміються.

Тут їх побачила з дерева білочка.

- Що це ви з колобком робите?

- Він не колобок. Він м'яч. З ним гратися треба.

Почали вони гратися втрьох. Зайчик м’яча задньою лапою б'є, їжачок носиком, а білочка хвостиком відбиває. Почувши шум. на полянку вибіг борсучок.

- Ви що, колобка не поділите?

- Це не колобок. Це м’яч. З ним граються, а не їдять його. Ставай до нас четвертим.

Поділилися звірята на дві команди, поставили ворота й ганяють у футбол, як справжнісінькі хлопчаки. І так захопилися, що й не помітили, як вовк з лисицею підкралися. Ті спочатку хотіли поласувати зайчатиною та білчатиною, а потім зацікавилися грою і попросилися:

- Візьміть і нас до себе. Ми будемо чемними!

Тепер почавсь уже справжній футбол. М'яч аж сяяв від задоволення. Де і взялися вболівальники — звірята та птахи з усього лісу зібралися.

А Роман прийшов додому і згадав, що забув м'яча у лісі. Наступного дня діти пішли на те саме місце, де були напередодні. Тільки-но вони підійшли до галявини, як звідти в кущі шаснули зайчик, білочка, борсучок, лисичка і вовчик.

- Де вони тут набралися? — здивувався Вадим.

- Мабуть, у футбол нашим м'ячем грали, — припустив Роман.

І хлопці розсміялися з дотепного жарту. Вони забрали м'яч і побігли додому.

· Роздайте дітям розмальовку і попросіть розфарбувати малюнок, обчисливши математичні вирази.

· Запропонуйте дітям пограти в їхні улюблені ігри з м’ячем.

Орієнтовні варіанти ігор з м’ячем (режим доступу: https://goo.gl/TAVtDX)

1. «М’яч - сусідові»

Гравці стають у коло на відстані одного кроку один від одного. За колом стоїть ведучий. Гравці передають м'яч то вліво, то вправо, але тільки сусідові, а ведучий намагається доторкнутися до м'яча. Той гравець, у якого він торкнеться м'яча, стає ведучим.

2. «Влуч у м’яч»

Гравці двох команд стоять у шеренгу одна навпроти одної на відстані 6-10 м, у руках у кожного гравця маленький м'яч. Посередині між шеренгами стоїть табурет, на ньому лежить волейбольний м'яч. За командою вчителя гравці однієї команди намагаються по черзі влучити маленьким м'ячем у волейбольний м'яч і збити його. За вдалий кидок команді зараховують один бал. Виграє команда, що набрала більшу кількість балів.

3. «Кульку за смугу»

На будь-якому майданчику проводимо дві лінії на відстані 6-10 м. Гравці діляться на дві команди й за сигналом учителя намагаються вибити надувну кульку за межі лінії однієї з команд. Хто це зробить першим, той і переміг.

VII. Бесіда «Чому варто займатися рухливими іграми на свіжому повітрі?» за сюжетною картиною

· Запропонуйте дітям розглянути сюжетну картину (режим доступу: https://imil.com.ua/2017-1/coverpic) і проведіть бесіду за її змістом.

Орієнтовні запитання для бесіди:

- Чи любите ви рухливі ігри на свіжому повітрі? Що вас найбільше приваблює в таких іграх узимку?

- Чому вони корисні? Як ще можна загартовуватися дітям?

- Скільки дітей обороняють фортецю? Скільки здійснюють напад?

- Які емоції відчувають гравці обох команд?

- Чи є хтось засмучений, розгублений? Що трапилося? (Один хлопчик без рукавички). Пошукайте її на картині. Хто знайшов рукавичку? Що він буде робити з нею?

- Чи злякався хлопчик, який ухиляється від снігового снаряду? Чому ні?

- Чим зайняті дівчатка? Чи візьмуть їх до гри, якщо вони захочуть долучитися до захисту або атаки фортеці?

- Як гадаєте, чим закінчиться гра?

- Що робить Джмелик? Що ще можна будувати зі снігу?

- Скільки дітей катається на ковзанці?

- А скільки дітей грає в сніжки?

- Скількох песиків ви помітили?

- А скільки зелених рукавичок?

- Скільки пташок на картині?

- Скільки діток з'їжджає по схилу?

- Скільки чекає своєї черги? Що трапиться, якщо цього не робити?

- Покажіть, по якій частині гірки варто підніматися.

- Які емоції відчувають діти, які з'їжджають? Чи всі вони радісні? Чому?

- Що відчуваєте ви, коли мчите на санчатах по схилу? А коли чекаєте у черзі?

- Чи займаються спортом діти, зображені на картині? Чому?

- Чим спорт, на вашу думку, відрізняється від розваги?

VIII. Підведення підсумків заняття

· Запитайте дітей, чому варто займатися фізкультурою і спортом, звертаючись до досвіду попередньої бесіди. Попросіть стисло обґрунтувати їхню думку.