Тематичні дні у 1 класі І семестр - 2018

ПЕРЕДМОВА

Реформування початкової освіти — перший крок у рамках упровадження Нової української школи, без успіху якої неможливі щасливе життя молодих громадян України у ХХІ сторіччі, зміцнення демократичних цінностей, соціально-культурний, політичний та економічний розвиток Української держави. Від початкової освіти передусім залежить, наскільки молоді українці віритимуть у себе, свій потенціал і свою спроможність змінювати Україну.

Саме у початковій школі відбувається гармонійний розвиток дитини, виховання її загальнолюдських цінностей, підтримання жит­тєвого оптимізму, розвиток самостійності, творчості й допитливості. Тому уроки в початковій школі повинні мати діяльнісний, компетентнісний та творчий характер.

Одним із ефективних шляхів оновленого змісту і методів на­вчання у сучасній початковій школі є тематична інтеграція — про­цес зближення і поєднання різних навчальних предметів.

Унаслідок вивчення учнями різних предметів їхні знання на­бувають системності, уміння стають комплексними, посилюється світоглядне спрямування інтересів дітей, досягається більш високий рівень розвитку їхнього інтелекту.

Тематична інтеграція посилює пізнавальні інтереси учнів, здій­снює всебічний розвиток особистості, яка прагне нетрадиційно розв’язувати сучасні проблеми, виконує людинознавчу, екологічну, комунікативну функції.

Різноманітні види діяльності тематичного інтеграційного на­вчання дають змогу позбавити учнів стомлюваності, таке навчання ознайомлює їх зі світом у всьому його різноманітті та цілісності, формує творче мислення.

Отже, перевага тематичної інтеграції у навчанні полягає у ство­ренні передумов для формування не вузько інформованого фахівця, а творчої особистості, яка цілісно сприймає світ і здатна активно діяти в соціальній та професійній сфері.