Математика 2 клас - розробки уроків НУШ - Барна М. 2018

Урок 30. Дізнаємось про периметр многокутника
Розділ ІІ. Додавання і віднімання чисел з переходом через десяток у межах 20

Мета: формувати уявлення про периметр многокутника, обчислювальні навички.

Дидактична задача: актуалізувати уявлення про многокутники та їх елементи, про ламану; ознайомити з поняттям периметра многокутника як сумою довжин його сторін або як довжиною ламаної, що обмежує цей многокутник; формувати вміння обчислювати периметр многокутника, розв'язувати задачі, обчислювальні навички, уміння визначати порядок виконання дій у виразах із дужками.

Розвивальна задача: формувати прийоми розумових дій аналізу, порівняння, класифікації під час виконання завдання № 1; учити логічно міркувати при встановленні істинності або хибності висловлювань.

Хід уроку

I. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Предмети навколишнього світу мають таку властивість, як форма. Іноді людина стикається з такими ситуаціями, які вимагають вимірювання довжини сторін многокутника, обчислення їх суми. Пригадайте, коли ви це спостерігали. Наприклад, тато бажає причепити під стелею багет: він має знати, скільки метрів багета треба купити. Або майстер має оформити підлогу плінтусом, тож повинен обчислити, скільки метрів плінтуса йому знадобиться. Матуся вирішила купити тасьму, щоб оформити край скатертини, тож вона має обчислити, скільки метрів тасьми треба взяти. І таких ситуацій у житті людини виникає досить багато. Тому сьогодні ми познайомимося з новим математичним поняттям — периметром фігури, будемо вчитися його обчислювати.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії

1. Геометрична хвилинка. (Зображення фігур на с. 59 навчального зошита.)

Назвіть кожну фігуру. Яка ознака змінюється в ряді фігур? [Кількість сторін, вершин та кутів.] Продовжіть ряд фігур. [Наступною фігурою має бути шестикутник...]

2. Усне опитування

Установіть істинність або хибність висловлювань.

Усі чотирикутники є многокутниками.

Усі многокутники є чотирикутниками.

Будь-який трикутник є многокутником.

Будь-який многокутник є трикутником.

Круг — це многокутник.

Многокутник, який містить 6 вершин, 6 сторін, 6 кутів, є шестикутником.

Вершиною многокутника є точка.

Стороною многокутника є промінь.

Найменша кількість сторін многокутника — 3.

Ламана — це сукупність відрізків, поєднаних між собою.

У ламаній кінець попереднього відрізка є початком наступного відрізка.

Ламана може бути замкненою.

Ламана може бути незамкненою.

Замкнена ламана є межею многокутника.

Актуалізація поняття многокутника та класифікації многокутників за кількістю сторін, вершин та кутів

3. Усна колективна робота над завданням.

Назвіть зображену множину. Назвіть кожну підмножину. За якою ознакою виділено підмножини? Розкажіть, що ви знаєте про їх елементи.

4. У завданні № 1 учні мають самостійно розбити фігури на підмножини: трикутники, чотирикутники, шестикутники, круги. Учитель пропонує назвати елементи кожної підмножини і розповісти, що вони знають про ці фігури. Що спільне в трикутників, чотирикутників, шестикутників? Яку фігуру можна вилучити з множини, яка фігура не має цієї спільної ознаки? Як назвати множину фігур, що залишилася? [Многокутники.]

ІІІ. Формування нових знань і способів дії

Формувати уявлення про периметр многокутника

1. Колективне виконання завдання № 2.

Учні виконують вимірювання. Учитель записує результати на дошці:

Трикутник ABC: AB = ... см; BC = ... см; AC = ... см.

Учитель пропонує обчислити суму довжин сторін трикутника:

AB + BC + AC = ... см + ... см + ... см = ... см.

Чотирикутник KDMP: KD = ... см; DM = ... см; MP = ... см; KP = ... см.

Учитель пропонує обчислити суму довжин сторін чотирикутника:

KD + DM + MP + KP = ... см + ... см + ... см + ... см = ... см.

Повідомляємо, що суму довжин усіх сторін многокутника називають периметром многокутника. Отже, учні обчислили периметр трикутника ACB та периметр чотирикутника KDMP.

Що обмежує многокутник? [Замкнена ламана.] Додавши довжини відрізків, що є сторонами трикутника, ми обчислили довжину замкненої ламаної, що обмежує трикутник.

Додавши довжини відрізків, що є сторонами чотирикутника, ми обчислили довжину замкненої ламаної, що обмежує чотирикутник. Отже, периметр фігури — це довжина замкненої ламаної, що її обмежує!

2. Колективне виконання завдання № 3 на дошці.

3. Первинне закріплення знань

Завдання № 4 виконується з коментованим письмом.

IV. Формування вмінь і навичок. Закріплення вивченого

Формування вміння знаходити периметр многокутника

1. Усна колективна робота над завданням.

Миколка розв'язував таку задачу. Поясніть записи хлопчика.

Сторони трикутника дорівнюють 5 см, 4 см, 3 см. Знайдіть периметр трикутника.

Розв'язання 5 + 4 + 3 = ... (см)

Відповідь: периметр трикутника ... см.

Перекажіть усю задачу. Назвіть її умову. Повторіть вимогу. Виділіть числові дані. Що є шуканим? Що називається периметром? Змініть вимогу задачі, щоб вона орієнтувала на використання числових даних в умові задачі. [Знайдіть суму довжин усіх сторін трикутника.] Про що йдеться в задачі? Скільки сторін у трикутнику? Які ключові слова можна виділити? Покажіть опорну схему задачі на вкладці 1 та розгляньте, як записали цю задачу коротко. За коротким записом поясніть числа задачі. Поясніть схематичний рисунок. Що означає кожний відрізок? Яке число є шуканим? Що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі? Перевірте розв'язання задачі. Чи правильно записано відповідь?

2. Завдання № 5. Що змінилося в задачі? Як ця зміна вплине на розв'язання? Закінчіть розв'язання задачі у зошиті в клітинку.

Формування обчислювальних навичок віднімання на підставі взаємозв'язку додавання і віднімання чисел у межах 20 з переходом через розряд

3. Виконання завдання на дошці.

Знайдіть значення різниць із коментуванням.

[Коментар: зменшуване 12 подаємо у вигляді суми зручних доданків 6 і 6. Якщо від суми чисел 6 і 6 відняти один доданок 6, то залишиться інший доданок 6. Доводимо: 6 + 6 = 12. Ми одержали зменшуване. Віднімання виконано правильно.]

Після виконання завдання з'ясовуємо, що є основою цього прийому віднімання. (Учні формулюють правило про взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання.)

4. Завдання № 6 виконується самостійно.

5. Виконання завдань за картками з друкованою основою. (Попередньо з'ясовуємо, які правила є основою для виконання додавання чисел частинами, для віднімання чисел частинами. Учні формулюють правило додавання суми до числа та правило віднімання суми від числа.)

I варіант

II варіант

III варіант

IV варіант

6. Закріплення вміння знаходити невідомий компонент арифметичної дії додавання або віднімання

Завдання № 7 виконується самостійно.

7. Формування вміння визначати порядок виконання дій у виразах із дужками

Колективне виконання завдання № 8.

Після того як розставлено дужки, учні під керівництвом учителя знаходять значення виразів на дошці (учні лише відповідають на запитання вчителя, а вчитель записує розв'язання).

5 + (7 - 6) + 11 = 17

45 - (12 - 8) + (5 + 6) = 52

1) 7 - 6 =1

1) 12 - 8 = 4

2) 5 + 1 = 6

2) 5 + 6 = 11

3) 6 + 11 = 17

3) 45 - 4 = 41

4) 41 + 11 = 52

8. Формування вміння порівнювати математичні вирази

Індивідуальні завдання на порівняння виразів. (Завдання виконуються учнями на картках (демонстраційних) з подальшою колективною перевіркою.)

Порівняй математичні вирази.

V. Пояснення завдань домашньої роботи

Домашнє завдання. Зошит «Працюю самостійно»: с. 19, завдання № 69-71. У завданні № 69 ви маєте розв'язати задачу на обчислення периметра многокутника. У завданні № 70 треба знайти невідомий компонент арифметичної дії додавання або віднімання. У завданні № 71 слід виконати віднімання на підставі взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання за поданими схемами.

VI. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів

Які нові знання ви здобули на уроці? Як ви розумієте периметр фігури? Як обчислити периметр фігури? Чи виходить у вас швидко і правильно виконувати віднімання?