Методика навчання математики: теорія і практика - Л.В. Коваль, С.О. Скворцова 2011


Передмова

Модернізація вищої освіти України відповідно до національних потреб і тенденцій євроінтеграції з метою вдосконалення особистісно-професійної педагогічної діяльності актуалізує проблему посилення дидактико-методичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи.

Зростання ролі дидактико-методичної підготовки пов'язано з тим, що в масовому педагогічному досвіді ВНЗ переважає гностичний підхід до професійної підготовки, за якого студенти мають справу не з контекстом майбутньої педагогічної діяльності, а з навчальними предметами, тобто, головною метою навчання залишається формування міцних науково-предметних знань. Отже, тяжіння процесу підготовки до традиційної, суто просвітницької функції освіти, де недостатньо приділяється уваги моделюванню практичних ситуацій, що виникають у професійній діяльності, призводить до того, що навіть успішний студент на практиці стикається з численними проблемами, а саме: недостатньо розуміє специфіку організації навчальної діяльності в умовах варіативності навчально-виховного процесу, не готовий на належному рівні до педагогічної рефлексії, упровадження сучасних навчальних технологій. Підтвердженням цього є той факт, що чинні посібники та підручники для студентів у переважній більшості орієнтовані на теоретичний виклад навчального матеріалу, а найважливіші стратегічні орієнтири, що пов'язані з формуванням професійної компетентності, не реалізуються.

Одним із шляхів розв'язання цієї проблеми є створення навчальної літератури для підготовки майбутнього вчителя на основі впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу. Його реалізація дозволить здійснити модернізацію професійного навчання студентів з орієнтацією на запит шкільної практики та створить умови для конкурентоздатності фахівців.

Чинний підручник «Методика навчання математики в початковій школі: теорія та практика» є спробою реалізувати такий підхід, оскільки передбачає не тільки познайомити студентів з теоретичним матеріалом, який вивчається в початковому курсі математики, а й підготувати їх до реалізації цілісного педагогічного процесу в реальній практиці шляхом моделювання квазіпрофесійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців.

Слово «квазіпрофесійний» має префікс «квазі», що означає несправжній, уявний. Таким чином, квазіпрофесійна діяльність -це не справжня професійна діяльність, проте схожа на неї. У психолого-педагогічній літературі назву «квазіпрофесійна» одержала така діяльність студента, яка є навчальною за формою й професійною за змістом. Квазіпрофесійна діяльність є складовою системи професійної підготовки, що має в основі практико-орієнтоване навчання, яке здійснюється шляхом моделювання цілісних фрагментів педагогічної діяльності, іншими словами, передбачає створення контексту майбутньої учительської праці.

Теорія контекстного навчання (автор А.О. Вербицький) розроблена з метою наслідування соціального досвіду та відтворюється за допомогою педагогічних ситуацій, які моделюють процес квазіпрофесійної діяльності. Застосування контекстного навчання в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів дозволяє:

•  впроваджувати різноманітні методи передачі наукового знання - проблемні, діалогічні, евристичні, творчі та ті, що спрямовані на співпрацю, самовдосконалення тих, хто вчить, і тих, хто навчається;

•  використовувати імітаційні методи навчання - рольові та сюжетні ігри, відеотренінги, здійснювати моделювання та проведення уроків математики на основі застосування різних навчальних технологій;

•  оволодівати вміннями розв'язувати професійні задачі в реальному навчальному процесі початкової школи за допомогою спеціально сконструйованих навчально-професійних та проблемно-пошукових завдань, що в свою чергу забезпечує здатність формувати в молодших школярів предметну математичну та ключові компетентності, які визначаються Державним стандартом початкової загальної освіти.

Чинний підручник створено відповідно до програми навчального курсу «Методика навчання освітньої галузі «Математики» в початковій школі», що рекомендована Міністерством освіти і науки України як навчальна програма для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (лист Міністерства освіти і науки України 1.4/18 - Г - 1062 від 9.11.2006 р.).

Навчальна дисципліна «Методика навчання освітньої галузі «Математики» в початковій школі» належить до циклу дидактико-методичних дисциплін, які разом з математикою, педагогікою та психологією мають забезпечити професійну підготовку майбутнього вчителя відповідно до потреб початкової школи.

Враховуючи вимоги сучасного етапу розвитку вищої освіти, автори підручника розробили його з урахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Його зміст структурований на змістові модулі, кожний з яких включає такі позиції: ключові поняття, вимоги до знань і вмінь студентів, теоретичний блок, контрольні питання до вивчення теоретичного матеріалу, практичний блок (плани практичних занять і завдання з методичними рекомендаціями до їх виконання), самостійну роботу (завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до її виконання).

Підручник є результатом узагальнення експериментальної роботи з впровадження інтегрованого курсу «Методика навчання освітньої галузі «Математики» в початковій школі» викладачів дидактико-методичних дисциплін Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» і Бердянського державного педагогічного університету, де відбувається інтеграція знань і вмінь загальнопедагогічного, предметно-математичного, дидактико-методичного та технологічного характеру.

Крім того, чинний підручник виділяється тим, що готує майбутніх учителів до роботи в умовах варіативної організації навчально-виховного процесу в початковій школі. На сучасному етапі розвитку освіти педагогічною наукою напрацьовані різні дидактико-методичні підходи до вивчення тієї чи іншої теми, тому вчитель має знати їх переваги й обирати будь-який з них, незважаючи на те, за яким навчальним комплектом з математики працюють учні.

В умовах інформаційного суспільства види будь-якої навчальної літератури обмежені, оскільки книга має відображати найсучасніші наукові досягнення. Нині в Україні активно триває етап створення програм і підручників нового покоління для молодших школярів, саме тому бачимо своїм завданням узагальнити напрацьований матеріал для студентів, щоб у подальшому не втратити того позитивного, що було досягнуто у вітчизняній методиці навчання математики в початковій школі.