Методика навчання математики: теорія і практика - Л.В. Коваль, С.О. Скворцова 2011

3. Модульний план навчального курсу та методичний коментар до нього
Методика навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі

Цілісне представлення навчального курсу "Методика навчання освітньої галузі "Математика" в початковій школі" відображене в тематичному плані (див. табл. 2). Тематика лекцій, практичних і лабораторних занять розрахована на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Загальний обсяг навчального курсу складає 216 годин (6 кредитів і відповідно 12 модулів), що повністю відповідає Державному Галузевому стандарту ступеневої підготовки фахівців початкового навчання (див. табл. 1, 2).

Таблиця 1. Структура курсу "Методика навчання освітньої галузі "Математика" в початковій школі"

Курс: (денна та заочна форми навчання)

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної курсу

Кількість кредитів 6.

Змістових модулів 12.

Загальна кількість - 216 год.

Тижневих годин - 4 год.

0101 Педагогічна освіта бакалавр

Нормативний навчальний курс 5,6 семестри.

Лекції (теоретична підготовка) - 48 год.

Практичні - 24 год.

Лабораторні - 24 год.

Самостійна робота - 78 год.

Індивідуальна робота - 30 год.

Курсова робота - 12 год.

Таблиця 2. Модульний план навчального курсу "Методика навчання освітньої галузі "Математика" в початковій школі"

Тема

Лекції

Практичні

Лабораторні

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1, 2

Методика початкового навчання математики як педагогічна наука.

Початковий курс математики як навчальний предмет.

Організація навчання математики в початковій школі.

8

4

4

10

6

Змістовий модуль 3, 4

Сучасні навчальні технології в змісті початкової математичної освіти.

8

4

4

10

6

Змістовий модуль 5

Методика навчання нумерації цілих невід'ємних чисел: мета, зміст, завдання.

4

2

2

10

3

Змістовий модуль 6, 7

Методика навчання арифметичних дій та формування обчислювальних умінь і навичок

8

4

4

10

3

Змістовий модуль 8, 9

Методика навчання розв'язування сюжетних задач.

8

4

4

20

3

Змістовий модуль 10

Методика навчання алгебраїчного матеріалу.

4

2

2

5

3

Змістовий модуль 11

Методика навчання геометричного матеріалу в курсі початкової школи.

4

2

2

5

3

Змістовий модуль 12

Методика навчання величин у курсі початкової школи.

Формування початкових уявлень про дроби.

Ознайомлення з частинами.

Огляд розвитку методики навчання математики в початковій школі та перспективи її подальшого вдосконалення.

4

2

2

10

3

Разом

48

24

24

80

30

Курс "Методика навчання освітньої галузі "Математика" в початковій школі" реалізується через систему лекцій, практичних та лабораторних занять, педагогічну практику, самостійну роботу студентів. Крім того, під час навчання передбачається написання курсової роботи.

У зв'язку з входженням вищої освіти України до європейського освітнього простор, лекції інформативного характеру втрачають те виняткове значення, яке вони мали в умовах традиційного навчання. Слід надавати перевагу лекціям аналітичним, проблемним, оглядовим, настановчим. Потужно активізують лекцію зустрічі з кращими вчителями, науковцями, демонстрування відеофрагментів, фото з пласту інновацій, анотований показ нових посібників.

Доцільно використовувати також діалогову лекцію, лекцію-бесіду, лекцію-консультацію, лекцію з мультимедійною підтримкою. До таких лекцій студентам заздалегідь пропонуються завдання проблемного характеру, щоб потім інформацію обговорити, доповнити й узагальнити під керівництвом викладача.

На практичних заняттях студенти вчаться виконувати різноманітні методичні завдання (аналіз програм, методичних посібників, підручників, типових помилок, що виникають під час опрацювання тієї чи іншої теми, складання завдань диференційованого характеру, добір дидактичних ігор та ін), отримують знання про те, як працювати з методичною літературою, творчо використовувати її. Крім того, на цих заняттях студенти вчаться моделювати уроки математики за дидактичними системами чинних підручників, а також на основі використання сучасних навчальних технологій у початковій школі.

На лабораторних заняттях студенти здобувають необхідні вміння, пов'язані з підготовкою й організацією процесу навчання математики в початковій школі (мікровикладання фрагментів уроків математики, спостереження й аналіз уроків та виховних заходів, оцінювання усних і письмових робіт тощо).

Лекції та інші види занять мають бути відповідно оснащені наочними посібниками й технічними засобами навчання.

Найважливішу роль у підготовці відіграє педагогічна практика, оскільки вона безпосередньо сприяє формуванню практичних умінь і навичок та в кінцевому результаті орієнтує вчителя на успішну самореалізацію в майбутній професійній діяльності.

Організація самостійної роботи з курсу "Методика навчання освітньої галузі "Математика" в початковій школі" передбачає виконання системи завдань дослідницького характеру, які сприяють оволодінню загальними й частковими питаннями методики навчання математики.

Написання курсової роботи в курсі "Методика навчання освітньої галузі "Математика" в початковій школі" доцільно розглядати як одну з форм науково-дослідної роботи студентів.

Метою написання курсової роботи є формування в студентів рефлексивної позиції, яка орієнтує їх на усвідомлення й аналіз власної діяльності під час навчання молодших школярів освітньої галузі "Математика", на педагогічну творчість, самостійну дослідницьку діяльність.

Тематика курсових робіт, як правило, пов'язана з одним із розділів методики навчання математики в початковій школі.

Написанню курсової роботи має передувати детальне вивчення літератури з теми, формулювання питань, які автор планує розробити, складання плану роботи. Потім необхідно конспективно викласти теоретичні положення, що використовуються при розгляді поданої теми з обов'язковим посиланням на літературу. Якщо є кілька способів подання інформації, то необхідно навести їх, указуючи позитивні якості та недоліки кожного з них.

В основній частині роботи виконується методична розробка теми, заснована на особистому педагогічному досвіді та досвіді вчителів-практиків з обов'язковою вказівкою на те, в якому класі, з яким контингентом проводився експеримент.

Розроблена тема має пройти експериментальну перевірку в початковій школі. Після цього треба провести аналіз позитивних і негативних моментів у викладанні поданої теми, вказати на труднощі, зробити кінцевий висновок про методику її організації.

Наприкінці курсової роботи необхідно навести список використаної літератури.