Методика навчання математики: теорія і практика - Л.В. Коваль, С.О. Скворцова 2011Передмова

Змістовий модуль 1, 2. Загальні питання методики навчання математики в початковій школі

Теоретичний блок

Тема 1. Методика навчання математики в початковій школі як наука та як навчальний предмет

Тема 2. Організація навчання математики в початковій школі

Практичний блок

Практичне заняття 1. Початковий курс математики як навчальний предмет

Практичне заняття 2. Аналіз підручників з математики для учнів початкової школи

Практичне заняття 3, 4. Організація навчання математики в початковій школі

Змістовий модуль 3, 4. Сучасні навчальні технології в змісті початкової математичної освіти

Теоретичний блок

Тема 1. Технологія організації навчальної взаємодії вчителя та учнів

Тема 2. Технологія формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших школярів

Тема 3. Технологія організації диференційованого навчання

Тема 4. Технологія організації навчальної проектної діяльності

Тема 5. Технологія організації ігрової навчальної діяльності

Тема 6. Технологія організації поетапного засвоєння учнями навчального матеріалу

Практичний блок

Практичне заняття 1. Новий етап розвитку початкової математичної освіти. Особистісно орієнтований, компетентнісний і технологічний підходи в навчанні математики

Практичне заняття 2, 3. Характеристика сучасних навчальних технологій у системі початкової математичної освіти

Практичне заняття 4. Особливості моделювання та проведення комбінованого уроку математики, побудованого за різними навчальними технологіями

Змістовий модуль 5. Методика навчання нумерації цілих невід'ємних чисел: мета, зміст, завдання

Теоретичний блок

Тема 1. Методика навчання молодших школярів у дочисловий період

Тема 2. Методика навчання нумерації чисел від 1-10 та числа 0

Тема 3. Методика навчання нумерації чисел у межах

Тема 4. Методика навчання нумерації у межах 1000

Тема 5. Методика навчання нумерації багатоцифрових чисел

Практичний блок

Практичне заняття 1. Методика навчання нумерації чисел в межах 10

Практичне заняття 2. Методика навчання нумерації чисел в межах 100. Методика навчання нумерації чисел в межах 1000. Методика навчання нумерації багатоцифрових чисел

Змістовий модуль 6. Методика навчання арифметичних дій (додавання та віднімання) та формування обчислювальних умінь і навичок

Теоретичний блок

Тема 1. Методика навчання табличного додавання та віднімання чисел в межах 10

Тема 2. Методика навчання табличного додавання та віднімання чисел з переходом через десяток

Тема 3. Методика навчання додавання та віднімання двоцифрових чисел

Тема 4. Методика навчання додавання та віднімання в межах 1000

Тема 5. Методика навчання додавання та віднімання багатоцифрових чисел

Практичний блок

Практичне заняття 1. Методика навчання додавання та віднімання в межах 10. Методика навчання табличного додавання та віднімання з переходом через десяток

Практичне заняття 2. Методика навчання додавання та віднімання двоцифрових чисел. Методика навчання додавання та віднімання в межах 1000. Методика навчання додавання та віднімання багатоцифрових чисел

Змістовий модуль 7. Методика навчання арифметичних дій (множення та ділення) та формування обчислювальних умінь і навичок

Теоретичний блок

Тема 1. Методика навчання табличного множення та ділення

Тема 2. Методика навчання позатабличного множення та ділення

Тема 3. Методика навчання письмового множення та ділення в межах 1000

Тема 4. Методика навчання письмового множення та ділення багатоцифрових чисел

Практичний блок

Практичне заняття 1, 2. Методика навчання табличного множення та ділення. Методика навчання позатабличного множення та ділення

Практичне заняття 3, 4. Методика навчання письмового множення та ділення в межах 1000. Методика навчання множення та ділення багатоцифрових чисел

Змістовий модуль 8, 9. Методика навчання учнів розв'язування сюжетних задач

Теоретичний блок

Тема 1. Загальні питання методики навчання розв'язування задач

Тема 2. Методика формування вмінь розв'язувати сюжетні задачі

Практичний блок

Практичне заняття 1, 2. Методика навчання учнів розв'язувати прості задачі

Практичне заняття 3, 4. Методика навчання учнів розв'язувати складені задачі

Методика навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі

1. Пояснювальна записка

2. Зміст програмового матеріалу

3. Модульний план навчального курсу та методичний коментар до нього

4. Система контролю та критерії оцінювання навчальної діяльності студентів

5. Основні вимоги до навчальних досягнень студентів

6. Рекомендована література до курсу