Тижневі кейси з мовно-літературної галузі для 2 класу - Ірина Старагіна, Аліна Ткаченко та Людмила Гуменюк 2018

Тиждень 12

№ з/п

Дата

Проблемне запитання/ Тема

Орієнтовні види діяльності

Ресурси/Джерела

Змістові лінії та пропонований зміст

Взаємодіємо усно. Умови безпосереднього спілкування: можливість бачити й чути один одного. Спілкування та людські емоції (радість, сум, страх, злість).

Взаємодіємо письмово. Правила оформлення висловлювання на письмі. Короткі письмові висловлення (sms) для спілкування за допомогою цифрових пристроїв. Правила поведінки і безпека в інтернет-просторі. Орфографічний словник як джерело для перевірки орфограм.

Читаємо. Стратегії вдумливого читання: перед читанням (прогнозування змісту); під час читання (розуміння лексики); після читання (зв’язок книжкових подій з подіями із власного життя). Опис настрою, почуттів, викликаних твором, порівняння їх із почуттями, викликаними подіями власного життя. Місце і час подій, персонажі (вчинки, мотиви поведінки, думки, емоції). Літературні казки. Виразне читання, драматизація, читання в ролях.

Досліджуємо мовлення. Смислорозрізнювальна роль звуків. Форми слова. Слова однозначні й багатозначні. Синоніми.

Досліджуємо медіа. Теми, емоційно-ціннісне навантаження медіатекстів. Мультфільми. Улюблений герой. Загальне уявлення про віртуальне спілкування, етику віртуального спілкування, безпеку в Інтернеті.

Театралізуємо. Актори як учасники гри у спілкування. Репліка як словесний складник висловлювання. Жести, міміка, інтонації, пози, дії – несловесний складник висловлювання.

Примітка:

1. Завдання, спрямовані на формування та відпрацювання умінь та навичок (графічних, орфографічних, орфоепічних тощо), учитель може добирати додатково, враховуючи індивідуальні особливості учнів.

2. В доборі тематики текстів враховується поточна тема інтегрованого курсу «Я досліджую світ» – ТЕРИТОРІЯ (з 22 жовтня до 30 листопада).

1.


Чи можуть у суперечці правими бути обидва учасники?

Перегляд мультфільму «Міст» студії PIXAR. Обговорення мультфільму.

Важливо! Для повноцінного обговорення мультфільм необхідно додивитись до кінця титрів.

- Перелічіть тварин, яких ви побачили в мультфільмі.

- Об’єднайте їх в дві групи. За якими ознаками ви їх об’єднали?

- Про що йде мова в мультфільмі?

- Чого навчає цей мультфільм?

- Від чого застерігає?

- Як би ви вчинили на місці лося? Ведмедя?

- Перегляньте ще раз фрагмент від 1.57 хв. до 2.17 хв. Озвучте діалог єнота і зайчика.

- Чи в реальному житті вам знадобляться такі слова? Як часто?

- Чи бажаєте ви, щоб ваші однокласники з вами поводилися так, як єнот з зайчиком?

Записування слів. Перевірка за орфографічним словником.

- Розшифруйте ребус (Додаток 1). Назву якого персонажа ви прочитали? (Ведмідь.)

- Перевірте за орфографічним словником правильність написання цього слова. Запишіть.

- Назви яких ще персонажів ви можете записати, переглядаючи мультфільм?

- Запишіть назви усіх тварин, попередньо перевіряючи ці слова за словником. (Заєць, лось, ведмідь, єнот).

- У яких словах звуків менше, ніж букв? (Лось, ведмідь)

- У яких словах звуків більше, ніж букв? (Єнот)

- У яких словах кількість звуків і букв співпадає? (Заєць)

Дискусія з використанням графічного організатора «Шкала ставлень» за темою «Чи правильно вчинили зайчик і єнот?» (Додаток 2).

Учитель пропонує поміркувати над вчинками зайця і єнота.

- Чи правильно вони вчинили? Чому ви так думаєте?

- Хто пошкодив міст? Чи правильне це було рішення?

Записування аргументів.

Кожен учень в групі «Так» або «Ні» записує 1 аргумент на захист своєї позиції. В межах групи з’ясовують, у кого співпали думки.

Група «Не знаю» уважно слухає аргументи груп «Так» і «Ні» і висловлює своє ставлення до ситуації. Кожен учасник групи «Не знаю» будує речення: «Я вважаю, що правим був…., тому що…».

Виразне читання/ слухання казок Михайла Коцюбинського «Про двох цапків» і «Дві кізочки» (Додаток 3). Обговорення прочитаного/прослуханого.

- Поведінку яких персонажів мультфільму «Міст» нагадують цапки? А кізочки?

Мультфільм «Міст», студія PIXAR. Режим доступу: https://www.you tube.com/watch?v=pEKiRX05Aqk

Казки Михайла Коцюбинського «Про двох цапків» і «Дві кізочки». Режим доступу:

http://abetka.ukrlife.org/kocub.html

2.


Чому перед читанням нової книжки так цікаво розглянути ілюстрації, а перед переглядом нового фільму – подивитися короткий рекламний відеоролик про цей фільм?

Прогнозування подій, які відбуватимуться в тексті. Робота з ілюстрацією до вірша Мар’яни Савки «Я і Лис», с. 90.

- Розгляньте ілюстрацію. Які події зображено? Чому ви так думаєте?

- Де відбуваються події?

- Про що може йти мова у вірші, який ми прочитаємо?

Виразне читання/слухання тексту Мар’яни Савки «Я і Лис», с. 91. Обговорення первинного сприйняття, встановлення зв’язку тексту з власним життям.

- Про кого цей вірш?

- Хто розповідає про лиса ? (Сама авторка.)

- Чому дівчинка розгубилася, коли до неї при першій зустрічі звернувся лис?

- А чому дівчинка така щаслива в кінці вірша?

- Чи чули ви коли-небудь слово «навпрошки»? Що воно може означати? (По прямій лінії, найкоротшим шляхом). Яке слово з таким же значенням використовується частіше? (Навпростець).

- Який настрій у вас зараз після читання цього тексту? Чому?

- Чи доводилось вам коли-небудь зустрічати диких тварин у лісі? Хто це був?

- Чи змінювався ваш настрій, коли ви їх бачили? Що ви робили?

- Чого навчає цей вірш?

- Що по-іншому ви спробуєте тепер робити? Як саме?

Перегляд трейлеру до фільму «Дівчинка та лис».

Вчитель пропонує учням переглянути короткий відеоролик, який анонсує майбутній кінофільм і поміркувати, чи може цей фільм бути знятий за мотивами вірша Мар’яни Савки «Я і Лис».

- На вашу думку, події, які відбуваються у відео – реальні чи фантастичні?

- Чому ви так думаєте?

- Перелічіть тварин, яких ви пізнали на відео?

- Які емоції викликає у вас перегляд?

- Чи всі тварини схожі на відео схожі на лиса з вірша «Я і лис»?

- Чи можлива дружба між людьми і тваринами?

- Якщо можлива, то з якими тваринами найчастіше дружить людина?

- Чи хотіли б ви переглянути цей фільм повністю? Чому?

Робота з формами того самого слова. Утворення форм слова з використанням опорних слів.

- Запишіть сполучення слів рудий лис і рудий ліс. Спробуйте пояснити, чому авторка у вірші згадує, що ліс був рудим, а про лиса цього не говорить.

(Щоб підказати читачу, що осінь уже пізня, коли всі дерева пожовтіли. А лис, як правило, і є рудим, тому про це можна додатково не повідомляти).

- Які слова найчастіше зустрічаються в цьому вірші? (Лис, ліс, я).

- Знайдіть та випишіть з вірша усі різні форми слів лис та ліс. Виписуйте разом зі словами-помічниками, якщо такі є.

Лис – лúса – лисом - із лúсом

Ліс – за лісом – в лісі – у лісú

Важливо! Порівняйте: трави в лісі та пішла в лісú.

- Чому слова змінюються в тексті? (Зв'язок з різними словами).

- Спробуйте утворити та записати усі можливі форми слів лис і ліс, використовуючи слова для зв’язку (Додаток 4). Не забудьте, що може бути один предмет, а може бути декілька предметів.

Робота зі смислорозрізнювальною роллю звуків. Позначення твердості-м’якості приголосних звуків на письмі.

- Доведіть, що слова лис – ліс розрізняються однією буквою, але двома звуками.

- Знайдіть та випишіть з вірша слова з твердим звуком [л] в один стовпчик, а з м’яким звуком [л’] в другий стовпчик.

Важливо! Усі форми слів лис і ліс виписувати не треба.

- Підкресліть букви, якими позначено твердість та м’якість приголосних звуків.

Перший стовпчик: лис, зустріла, розгубилася, зелене, облизнувся, залишила, пішла, були, щасливі.

Другий стовпчик: ліс, біля, слідам, до сліз, слід у слід.

Важливо! Які форми того самого слова трапилися в другому стовпчику (слід).

«Я і Лис», Мар’яна Савка, Хрестоматія 1-2 кл., с. 90

«Дівчинка та лис». Трейлер. Режим доступу: https://www.you tube.com/watch?v=nyqq87u4GPw

3.


Чому в слів може бути декілька значень? Однозначні та багатозначні слова.

Гра-драматизація «Дві зустрічі з лисом».

- Прочитайте репліки Лиса й оповідачки.

- Знайдіть і прочитайте в репліках питальне речення. Знайдіть і прочитайте розповідне речення. Знайдіть і прочитайте спонукальне речення. Що вам допомогло їх знайти?

- Розіграйте зустрічі з лисом, використовуючи репліки й пантоміму.

Важливо! Після перегляду гри-драматизації учитель і глядачі обговорюють, чи вдалося акторам за допомогою інтонації передати в своєму мовленні питання, спонукання до дії, повідомлення. Чи вдалося акторам передати розгубленість дівчинки під час першої зустрічі, турботливість лиса під час другої зустрічі?

Творче читання.

- Назви яких пір року зустрічаються у вірші? Знайдіть речення з назвами пір року.

- Скільки часу пройшло від першої до другої зустрічі персонажів? Чому ви так думаєте?

- Пофантазуйте: що було б, якби дівчинка та Лис зустрілись взимку? А влітку?

Робота з синонімами. Хмара слів. Уявлення про однозначні та багатозначні слова.

- Знайдіть у тексті та випишіть назви кольорів. (Рудий, зелений, сивий).

- Прочитайте слова, з яких утворена хмара слів і доведіть, що вони близькі за значенням до слова рудий. (Додаток 5).

- Прочитайте слова, з яких утворена хмара слів і доведіть, що вони близькі за значенням до слова зелений. (Додаток 6).

- Чому в хмарі опинилися і слово смарагдовий, і слово недозрілий? Про яке значення йдеться в парі слів зелений - смарагдовий? А в парі зелений - недозрілий?

Зелений – 1. Колір. 2. Недоспілий.

- Прочитайте слова, з яких утворена хмара слів і доведіть, що вони близькі за значенням до слова сивий. (Додаток 7).

- Чому в хмарі опинилися і слово сріблястий, і слово давній? Про яке значення йдеться в парі слів сивий– сріблястий? А в парі сивий – давній?

Важливо! У слів може бути одне значення (слово рудий – це назва кольору). У слова може бути два і більше значень (слово зелений – це назва кольору і це назва чогось недоспілого; слово сивий – це назва кольору і це назва чогось давнього).

- Випишіть слова з вірша М. Савки і поміркуйте, у яких є одне значення, а в яких – декілька. Розкажіть про ці значення.

Ліс, чобітки, роса, сутінь, діти.

Створення тексту-опису: зовнішність людини.

- Розгляньте ще раз малюнок на с. 90. Уявіть, що Лис дуже довго шукав дівчинку у місті і ніяк не міг знайти. Допоможіть йому створити словесний портрет дівчинки, щоб швидше відшукати її у великому місті (Додаток 8).

Робота з синонімами

- Знайдіть у тексті та випишіть синонім до слова дім (помешкання).

- Які ще слова-синоніми до слова дім ви пам’ятаєте? (будинок, оселя, житло, хата, помешкання, садиба та ін.).

- Прочитайте вірш. (Додаток 9). Спробуйте записати пропущені слова.

- Чи можна сказати, що всі записані слова є синонімами?

- Форму якого слова вам довелось змінити? Чому ви це зробили?

«Я і Лис», Мар’яна Савка, Хрестоматія 1-2 кл., с. 90

4.


Загальне уявлення про віртуальне спілкування, етику віртуального спілкування, безпеку в Інтернеті.

Бесіда «Що таке віртуальне спілкування?»

- Що сказано у вірші Мар’яни Савки про місце проживання дівчинки? А Лиса?

- Чи можна бути друзями, проживаючи на різних територіях?

- Як при цьому спілкуватись?

- Як на вашу думку, спілкуються друзі, які живуть далеко один від одного?

- Як спілкуються люди в сучасному світі? (безпосередньо, листування , по телефону, за допомогою Інтернету, тобто віртуально).

- Чи чули ви слово «віртуальний»? Що воно означає?

- Які синоніми можна дібрати до слова «віртуальний»? (Вигаданий, уявний).

Обмін sms або онлайновими повідомленнями.

- Створіть повідомлення з трьох речень, в якому буде одне розповідне речення, одне питальне і одне спонукальне речення.

Бесіда «Безпека в Інтернеті».

У повсякденному житті кожна людина, дбаючи про свою безпеку, дотримується безлічі правил: дорогу переходить на зелене світло; уникає темних закутків, повертаючись пізньої пори додому; цікавиться, хто прийшов, коли дзвонять у двері; тримає сумку з гаманцем ближче до себе; з обережністю ставиться до незнайомців... Віртуальний світ у цьому сенсі мало чим відрізняється від реального, то ж, потрапляючи до Інтернету, не варто забувати про правила реального життя.

Знайомство з програмою «Безпека дітей в Інтернеті».

On-ляндія − це казкова країна, де діти почувають себе захищеними.

Вони знають, як правильно користуватися перевагами Інтернету.

Дискусія з використанням графічного організатора «Коло вибору» за темою «Що заборонено в Інтернеті?» (Додаток 10).

Записування слів під диктування.

- Запишіть слова в дві колонки. У першу запишіть ті слова, значення яких вам зрозуміле і ви можете його пояснити іншим, а в другу колонку запишіть ті слова, значення яких ви не знаєте/не можете пояснити.

Аватáр, акáунт, байт, блог, вірус, логін, клавіатура, клік, контéнт, миша, модéм, монітор, онлайн, пост, портал, сайт, спам, тег, трафік, тролінг, файл, фільтр, форум, чат.

Інтерактивний курс з інтернет-безпеки − спільна ініціатива програми Microsoft «Партнерство в навчанні»,

Режим доступу: https://disted.edu.vn.ua/media/bp/html/etusivu.htm

5.


Однозначні та багатозначні слова. (Продовження)

Прогнозування подій за заголовком тексту «Комп’ютерна мишка».

- Про що може йти мова в тексті, який ми читатимемо?

Виразне читання/ слухання тексту Ігоря Січовика «Комп’ютерна мишка» (Додаток 11). Обговорення первинного сприйняття, встановлення зв’язку тексту з власним життям.

- Чи відповідав заголовок змісту тексту?

- Про що цей текст?

- Який настрій у вас зараз після читання цього тексту? Чому?

- Чи можна назвати цей текст казкою? Яка це казка: народна чи літературна? Чому?

- Чи є у тексті незнайомі для вас слова?

- Знайдіть у тексті слово, яке використане в двох різних значеннях (миша). Поясніть ці значення.

Читання тексту «Комп’ютерна мишка» в особах.

Вчитель пропонує учням в особах прочитати діалог мами миші і маленької мишки. За автора читає вчитель.

«Комп’ютерна мишка» Ігор Січовик

Режим доступу:

http://slovogray.narod.ru/kompyuterna_myshka.htmlДодаток 1

Додаток 2

Додаток 3

ПРО ДВОХ ЦАПКІВ

З одного берега йде до річки білий цапок, а з другого берега надходить чорний цапок. І той хоче через річку перебратися, і другий. А через річку кладка. Така вузенька, що тільки один може перейти, а двом тісно.

Не схотів білий цапок зачекати, поки перейде через кладку чорний, а чорний й собі не схотів заждати, щоб перейшов білий.

Ступили обидва на кладку, зійшлись посередині та й ну один одного лобами й рогами бити! Бились, бились, та й скінчилося на тому, що обидва в воду попадали і потопились.

ДВІ КІЗОЧКИ

А дві кізочки-то були розумнішими. Стрілись вони на вузенькій стежечці. З одного боку і стежечки глибокий рів, а з другого - висока та крута гора. Розминутися ніяк не можна.

Постояли вони, постояли, подумали-подумали, а тоді одна кізочка стала на коліна, перевернулась на бік, лягла на стежці і притиснулась спиною до гори.
Тоді друга обережно переступила через неї, а та, що лежала, встала і пішла собі.

Михайло Коцюбинський

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

Додаток 10

Додаток 11

КОМП'ЮТЕРНА МИШКА

Мама миша запитує маленьку донечку:

– Ти чому позираєш з нори в кімнату?

– Мені, мамо, дуже цікаво дізнатися, що там робиться.

– Там немає нічого цікавого. Просто Юрасик сидить за комп’ютером.

– Мамо, а що таке комп’ютер? – запитала мишка.

– Комп’ютер – це така розумна машина, яка вміє писати, читати, малювати, показувати мультики і розповідати щось цікаве.

– Як так? – здивувалася доня. – Невже вона вміє робити все?

– Кажуть, нібито все.

– Виходить, залізна машина найрозумніша у світі?

– Так, дуже розумна, якщо нею керує розумний комп’ютерник.

– Мамо, а ти мені купиш комп’ютер?

– Обов’язково, доню, куплю, якщо будеш слухняною і добре навчатимешся у школі.

– І я тоді стану справжньою комп’ютерною мишкою!

Ігор Січовик