Тижневі кейси з мовно-літературної галузі для 2 класу - Ірина Старагіна, Аліна Ткаченко та Людмила Гуменюк 2018

Тиждень 28

№ з/п

Дата

Проблемне запитання/ Тема

Орієнтовні види діяльності

Ресурси/Джерела

Змістові лінії та пропонований зміст

Взаємодіємо усно. Розуміння значення слова як умова успішного спілкування. Перепитування як уточнення інформації. Види інформації: текстова, графічна, звукова (без уведення термінів).

Взаємодіємо письмово. Алфавіт. Велика буква в іменах людей, кличках тварин і деяких географічних назвах (назви міст, річок). Орфографічний словник як джерело для перевірки орфограм. Редагування як спосіб удосконалення тексту.

Читаємо. Пошук у тексті необхідної інформації. Вибіркове читання. Місце і час подій, персонажі (вчинки, мотиви поведінки, думки, емоції). Аналіз вчинків персонажів (причини і наслідки). Виявлення власного ставлення до вчинків. Стратегії вдумливого читання. Перед читанням (визначення мети читання, прогнозування змісту); під час читання (розуміння лексики, створення в уяві картин, які відповідають змісту, прогнозування розвитку подій, відповідь на запитання, поставлені перед читанням); після читання (зв’язок книжкових подій з подіями із власного життя, формування власного погляду на книжку. Вірш. Рима, ритм, настрій у вірші.

Досліджуємо мовлення. Основа та закінчення. Форми слова та споріднені слова. Корінь слова. Лексичне значення слова. Пряме й переносне значення слова.

Досліджуємо медіа. Правдива і неправдива інформація. Мультфільми. Елементи форми і їх значення для сприйняття основних ідей (колір, музика, анімація у мультфільмах).

Театралізуємо. Важливість імпровізації у грі. Актори як учасники гри у спілкування. Репліка як словесний складник висловлювання. Жести, міміка, інтонації, пози, дії – несловесний складник висловлювання. Декорації та театральний реквізит.

Примітка:

1. Завдання, спрямовані на формування та відпрацювання умінь та навичок (графічних, орфографічних, орфоепічних тощо), учитель може добирати додатково, враховуючи індивідуальні особливості учнів.

2. В доборі тематики текстів враховується поточна тема інтегрованого курсу «Я досліджую світ» – РУХ І ЧАС (квітень).

1.


Як книжки допомагають мандрувати в часі?

Прогнозування змісту за заголовком та ілюстрацією до тексту.

- Прочитайте заголовок та розгляньте ілюстрацію до тексту (с. 139), який ми зараз читатимемо.

- Які події зображено?

- Де відбувається подія?

- Коли відбувається зображена подія? Чому ви так думаєте?

Важливо! Учитель після вислуховування дитячих думок зачитує передмову до казки і уточнює з дітьми, яка інформація, отримана з заголовку, залишилася не відображеною на ілюстрації.

Робота в групах: формулювання питань до тексту на основі заголовку та ілюстрації . Перевірка сумнівних написань за орфографічним словником.

- Поміркуйте, про що ви хочете дізнатися з тексту з такою назвою та запишіть 3 свої питання (Додаток 1).

Виразне читання/слухання тексту Лесі Ворониної «Слон Ґудзик і вогняна квітка» (уривок, с. 137).

- Яку подорож пропонує слон Ґудзик дівчинці Ясі?

- Чи здійсненна така подорож? За яких умов?

- Доведіть, що ви читаєте казку.

- Яка ця казка: літературна чи народна?

Робота в пари: пошук у тексті спільнокореневих слів та форм того самого слова.

- У прочитаному тексті (с. 137) знайдіть спільнокореневі слова до слова слон, а також форми цього слова. Запишіть знайдені слова та форми слова на відповідних місцях (Додаток 2). Визначте закінчення та основу, а також корінь. Доведіть свою думку.

- Доберіть ще 2 -3 спільнокореневих слова до слова слон.

Важливо! Учні виписують спільнокореневі слова слон, слоник, слонячої; форми слова – слоник, слоника. Учитель просить пояснити значення спільнокореневих слів з опорою на слово, від якого вони утворені: слоник - маленький слон, слоняча (гра) - яка належить слону. Серед спільнокореневих слів учні можуть назвати слоненя, слониха, слоновник, слоновий (хобот).

Створення власного висловлення: «Мандрівка в часі». Перевірка сумнівних написань за орфографічним словником. Редагування власного висловлення.

- Якби слон Ґудзик запропонував вам зараз мандрівку в часі, то в якій порі року ви б зараз хотіли опинитися? Влітку? Восени? Взимку? Чому?

- Розкажіть про улюблену пору року (Додаток 3).

- Обміняйтеся зошитами та прочитайте текст один одного. Обговоріть, що вам сподобалося в текстах одне одного, а що, на вашу думку, бажано змінити або додати.

- Поміркуйте, що б ви уточнили у власному тексті після обговорення (таке уточнення називається редагування). Внесіть доповнення, тобто відредагуйте власний текст.

Леся Воронина «Слон Ґудзик і вогняна квітка» с. 136. Хрестоматія 1, 2 кл.

2.


Що робить вірш віршем, коли рядки не римовані?

Виразне читання/слухання тексту Лесі Ворониної «Слон Ґудзик і вогняна квітка» (продовження, с. 138).

- Чи можна стверджувати, що Ґудзик був чарівником? Доведіть свою думку.

- Чому примовка названа чарівною? (Лише її промовляння дозволяє побачити каштанових листонош).

- Який настрій створює ця примовка? Яка рима легко запам’ятовується? У цій примовці мало римованих слів, але це вірш. Що робить ці рядки віршем? Порахуйте скільки складів в словах кожного рядка. ( Однакова кількість складів задає ритм і робить ці рядки віршованими.)

Важливо! Учитель стежить за тим, щоб діти не втрачали інтересу до читання в роботі з великим уривком і час від часу зачитує сам фрагменти тексту, а потім пропонує продовжувати бажаючим учням.

Розучування примовки за допомогою створення піктограм.

Важливо! Учні за допомогою власного малюнкового письма записують текст примовки, а потім за створеним записом відтворюють примовку з пам’яті.

Вибіркове читання: опис каштанових листонош.

- Чи чули ви коли-небудь про пташок з назвою каштанові листоноші?

- Знайдіть у тексті рядки, де розказано про каштанових листонош.

Важливо! Учні зачитують фрагмент тексту від слів «…всюди на вітах сидять крихітні пташки» до слів «коли знаєш чарівну примовку».

- Чому цих пташок ще називають пелюстинками?

- Де можна вияснити, чи є каштанові листоноші в дійсності чи це вигадка?

Робота в парі: пошук в тексті форм слова, визначення основи та закінчення, кореня слова (Додаток 4).

- Знайдіть у тексті на с. 138 слова-назви предметів, які мають ознаку каштановий (квітка, листоноші, цвіт, листок) та випишіть їх в перший стовпчик таблиці.

- У другий стовпчик таблиці випишіть усі форми слова каштановий (каштанову, каштанові, каштанового, каштановому).

- Визначте основу та закінчення в слові-назві ознаки. Визначте корінь слова.

Гра-драматизація «Інтерв’ю зі слоником Ґудзиком».

- Чи чули ви коли-небудь про гру, яку згадує Ґудзик «Упіймай слона за хвіст»? Чи грали ви в таку гру?

- Уявіть, що у вас є можливість розпитати Ґудзика про цю гру. Об’єднайтеся в групи та поміркуйте, які питання можна задати слоникові стосовно цієї гри і які він може дати відповіді на ці питання.

- Розіграйте своє інтерв’ю.

Важливо! Учитель нагадує учням про використання театрального реквізиту (наприклад, маска слона).

Леся Воронина «Слон Ґудзик і вогняна квітка» с. 136. Хрестоматія 1, 2 кл.

3.


Чи завжди листи надсилають в конвертах?

Виразне читання/слухання тексту Лесі Ворониної «Слон Ґудзик і вогняна квітка» (продовження, с. 140-141).

- Які чарівні предмети мала з собою Яся?

- Що співали каштанові листоноші?

- Які слова Яся мала написати у весняному листі? Як він мав виглядати лист?

- Чим цей лист відрізняється від звичайного паперового листа або електронного? Що лист робить листом?

Робота в парах: перевірка слів за орфографічним словником.

- Прочитайте слова, які трапилися в казці, та кожний випишіть спочатку ті слова, у написанні яких ви не сумніваєтеся.

- За допомогою словника перевірте, чи правильно кожний з вас записав слова.

- Разом попрацюйте з рештою слів, написання яких викликає труднощі в кожного з вас.

М...телик, галяв…на, п…люстка, дівч…нка, вел...тні, ґудз…к, віт...р, літ…ра, вп…ред, д…рево, вул…ця.

Гра «Науважніщі читачі»: робота з деформованим текстом (Додаток 5).

- Прочитайте і запишіть у реченнях на місці пропусків потрібні слова або сполучення слів. Перевірте за текстом на с. 140 (2 абзац), наскільки ви уважні читачі.

- У тексті трапилося сполучення слів «золоте волосся». Чи можна стверджувати, що в Ясі було волосся з золоту?

- Чому слово Ґудзик ви написали з великої літери? Чи бачили ви, щоб слово ґудзик писалося з маленької літери? Яке в нього тоді значення?

Створення письмового висловлювання «Мандрівка в часі-2». Перевірка сумнівних написань за орфографічним словником. Редагування власного висловлення.

- Чи пригадуєте ви, які чарівні предмети в казках допомагають подолати час (чоботи-скороходи або чарівний килим). З яких казок ви про це знаєте?

- Поміркуйте, щоб ви обрали для подорожі: чоботи-скороходи чи чарівний килим. Пояснить свій вибір.

- Куди б ви спрямували свою подорож? Розкажіть про це (Додаток 6).

- Обміняйтеся зошитами та прочитайте текст один одного. Обговоріть, що вам сподобалося в текстах одне одного, а що, на вашу думку, бажано змінити або додати.

- Поміркуйте, що б ви уточнили у власному тексті після обговорення (таке уточнення називається редагування). Внесіть доповнення, тобто відредагуйте власний текст.

Леся Воронина «Слон Ґудзик і вогняна квітка» с. 136. Хрестоматія 1, 2 кл.

4.


Чи може текст допомогти зрозуміти значення слова?

Виразне читання/слухання тексту Лесі Ворониної «Слон Ґудзик і вогняна квітка» (продовження, с. 142-143).

- Яке чудо здійснилося завдяки голубому камінчику й маковому зернятку?

- Які три накази віддав Володар Кам’яної Галявини?

- Яку силу мала Макова Квітка і передала її одному з камінців?

Робота в парі: тлумачення лексичного значення слова.

- Прочитайте слова, виберіть ті, значення яких ви можете пояснити:

квапитися, вигулькувати , затріпотіти , запалахкотіти , замерехтіти.

- Слова, значення яких ви не можете пояснити, знайдіть у тексті на с. 142 та спробуйте передбачити за текстом, яке може мати значення це слово.

Робота в групах: вправа «Кубування».

Важливо! Передбачає використання кубика з написаними на гранях завданнями (Додаток 7). Учні кидають кубик, один з учнів виконує завдання, а решта – уточнює у рази потреби. Потім наступний учень кидає кубик.

Завдання:

- розкажи про каштанових листонош;

- намалюй стільки каштанових листонош, скільки їх було в одній зграйці;

- виразно прочитай (або розкажи з пам’яті) чарівну примовку ;

- розкажи про Володаря Кам’яної Галявини;

- розкажи про Макову Квітку;

- опиши 4 камінці, з якими спілкувалися Володар Кам’яної Галявини та Макова Квітка.

Леся Воронина «Слон Ґудзик і вогняна квітка» с. 136. Хрестоматія 1, 2 кл.

5.


Як факт відрізнити від вигадки? (Продовження)

Перегляд 6 серії анімаційного серіалу «Моя країна Україна»: пошук фактів.

- Продовжуємо подорожувати Україною із нашими друзями-провідниками Сашком Лірником та котом Воркотом. Зараз ми відвідаємо разом із ними село Шешори на Івано-Франківщині. Переглянемо фільм і пошукаємо, які факти згадані в мультфільмі. Кожен із вас під час перегляду має знайти згадку про якийсь один факт.

Важливо! Учитель уточнює з учнями, чи зрозуміло їм, що є факт: те, що достеменно відоме. Згадані в мультфільмі факти - це, наприклад: «Шешори – найдовше село в Європі», «Довжина села Шешори 1 000 000 000 метрів», «У Шешорах з давних давен жили працьовиті гуцули», «Гуцули ткали, робили глиняний посуд», «Пани грабували селян: у гончара – горщики, у ткалі – полотно, у коваля – цвяхи останній відберуть», « Довбуш карав панів за жадібність та злобу», «Довбуш відбирав у панів награбоване та повертав бідним людям».

- А як можно перевірити інформацію про село Шешори? (Вікіпедія в Інтернеті, карта України, туристичний путівник).

- Є енциклопедія сучасної України, яка планується бути виданою в 30-ти томах, зараз видано 20 томів. Розгляньте таблицю, де вказано, у яких роках видавався кожний том, а також пояснено, на які букви є слова в кожному томі (Додаток 8). Як ви думаєте, чи можна в тій енциклопедії знайти інформацію про село Шешори? А інформацію про Довбуша? У якому томі може бути інформація про Довбуша? Чому ви так думаєте?

- Чи знаєте ви довжину свого міста чи села? Де про це можна дізнатися?

- Як ви думаєте, що за музика використана в мультфільми? Чому саме ця музика, а не інша тут звучить?

Важливо! Музика в цьому мультфільмі – це теж факт, бо це гуцульська музика, вона впливає на наше сприйняття зображення, доповнює враження від побаченого.

Перегляд 6 серії анімаційного серіалу «Моя країна Україна»: факти і вигадки.

- Зараз ми ще раз переглянемо мультфільм і ви знайдете те, що, на вашу думку, є вигадкою.

Важливо! Учитель уточнює з учнями, що вигадка або легенда – це те, що не можна підтвердити. Наприклад: «Камінь Довбуша – найбільший камінь у Карпатах», «Олекса Довбуш був найсильнішим у світі чоловіком».

- Порівняйте інформацію відому вам про Володаря Кам’яної Галявини з казки Лесі Ворониної про слона Ґудзика з інформацією про камінь Довбуша з легенди про Довбуша з мультфільму (Додаток 9).

Переказ легенди про Олексу Довбуша з використанням розкадровки (умовні кадри майбутнього фільму, Додаток 10). Перевірка сумнівних написань за орфографічним словником. Редагування власного висловлення.

- Зараз спробуйте в цих кадрах-квадратиках розказати легенду про Олексу Довбуша та його камінь. Записуйте стисло, даючи відповідь на питання, але так щоб вийшов зв’язний текст.

- Обміняйтеся зошитами та прочитайте текст один одного. Обговоріть, що вам сподобалося в текстах одне одного, а що, на вашу думку, бажано змінити або додати.

- Поміркуйте, що б ви уточнили у власному тексті після обговорення. Відредагуйте власний текст.

Шоста серія анімаційного серіалу «Моя країна- Україна».

https://www.you tube.com/watch?v=HEJ_1gLYQmc&list=PL2CyjLc5zvHUmKhDDanMRDzwCCrKsI_XP&index=6

Додаток 1

1.png

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Прочитайте і запишіть у реченнях на місці пропусків потрібні слова. Перевірте за текстом на с. 140 (2 абзац), наскільки ви уважні читачі.

Яся розтисла ______________ і побачила, що й справді у неї на _____________ лежить ____________ камінчик, схожий на пшеничну зернину. А ще вона відчула, що її ___________ коси розвіяв ______________ вітерець, а очі засліпило ___________ світло – ніби з її руки вистрибнув не один, а цілих три веселі _____________ зайці. І ______________ зернятко також лежало на ___________ – все було точнісінько так, як у ___________ примовці слона _____________.

Додаток 6

Подорож у часі – 2

Додаток 7

Додаток 8

Енциклопедія сучасної України

Том

Буква

Рік видання


Том

Буква

Рік видання

1

А

2001

11

Зор – Как

2011

2

Б –Біо

2003

12

Кал – Киї

2012

3

Біо – Бя

2004

13

Киї – Кок

2013

4

В – Вог

2005

14

Кол – Кос

2014

5

Вод – Гн

2006

15

Кот – Куз

2014

6

Го – Гю

2006

16

Куз – Лев

2016

7

Ґ – Ді

2007

17

Лег – Лощ

2016

8

Дл – Дя

2008

18

Лт – Мал

2017

9

Е – Ж

2009

19

Мал – Мед

2018

10

З – Зор

2010

20

Мед – Мік

2018

Додаток 9

Додаток 10

1 клітинка: Як грабували пани селян?

2 клітинка: Хто такий Олекса Довбуш?

3 клітинка: За що Довбуш карав панів?

4 клітинка: Як Довбуш допомагав бідним людям?

5 клітинка: Що заховано під каменем Довбуша?

Filmstrip Images Pixabay Download Free Pictures