Тижневі модулі з інтегрованого курсу «Українська мова» (3 клас) - Ірина Старагіна, Аліна Ткаченко, Людмила Гуменюк, Оксана Волошенюк, Ольга Романюк 2019-2020


Тиждень 12

№ з/п

Дата

Проблемне запитання/ Тема

Орієнтовні види діяльності

Ресурси/Джерела

Змістові лінії та пропонований зміст

Взаємодіємо усно. Уявлення про ситуацію міжособистісного спілкування (умови, учасники, мета). Репліка в діалозі: порада, співчуття, комплімент тощо. Різні види тональності (звичайна, фамільярна, вульгарна).

Взаємодіємо письмово. Адресат, мета, ситуація. Орфограми, пунктограми, правила слововживання та словозміни (у межах вивченого). Словники як довідкове джерело зі слововживання та правопису (тлумачний, орфографічний).

Читаємо. Мета читання (розважитися, отримати інформацію, зрозуміти, переконатися тощо). Художні тексти. Дитячі твори українських та іноземних авторів.Аналіз художнього тексту. Місце і час подій, персонажі (мотиви поведінки, причини переживань та емоцій, стосунки між персонажами). Інтерпретація художнього тексту. Елементи сюжету: зав"язка, розвиток дії, кульмінація, розв"язка. Тема, ідея. Проза, вірш та їх ознаки. Виразне читання, драматизація, читання в ролях, творчий переказ, створення власного тексту за аналогією, продовження тексту. Оцінювання переживань та емоцій персонажів.

Досліджуємо мовлення. Голосні наголошені та ненаголошені. Орфоепічний словник як довідкове джерело норм літературної вимови.

Чергування звуків (заміна наголошеного голосного звука ненаголошеним, глухого приголосного дзвінким, твердого приголосного м"яким або пом"якшеним), яке не впливає на зміну значення слова. Історичне чергування у формах слова та споріднених словах.

Позначення звуків, що чергуються, на письмі. Орфограми, пов"язані з чергуванням звуків. Орфографічний словник як довідкове джерело щодо норм правопису.Основа та закінчення. Значущі частини основи слова: префікс, корінь, суфікс. Спільнокореневі слова. Види речення за метою висловлення.

Досліджуємо медіа . Мета і цільова аудиторія.Паперова та електронна книжка. Інтернет-ресурси для дітей (зокрема сайти дитячих журналів).

Театралізуємо. Діалог між персонажами. Словесні і несловесні засоби для створення образу персонажа на сцені.

Примітка:

1. Завдання, спрямовані на формування та відпрацювання умінь та навичок (графічних, орфографічних, орфоепічних тощо), учитель може добирати додатково, враховуючи індивідуальні особливості учнів.

2. У доборі тематики текстів ураховується поточна тема інтегрованого курсу «Я досліджую світ» -Чарівні перетворення (листопад).

1.

Як порівняння перетворює звичайний опис на художній, або чи варто дощ вимірювати ополоником?

Читання/слухання вірша Василя Голобородька «Великий дощ». Обговорення первинного сприйняття з опорою на власний досвід.

- Чи бачили ви коли-небудь дощ, який ви можете назвати великим? Опишіть дощ, який на вашу думку, є великим?

- Що таке ополоник? (Велика ложка, якою насипають рідку страву .)

- Чи може в ложці вміститися ополоник дощу?

- Чи відповідає дійсності наведене поетом порівняння?

- Чи може таке порівняння бути використано в науковому описі дощу, наприклад, в енциклопедії?

- Для чого поет використовує таке дивне порівняння? (Щоб викликати здивування («неочікувано й точно»), емоційно захопити читача.)

Важливо! У цьому вірші автор вдається до хитрощів: для того, щоб навмисно підкреслити силу дощу, описує його так, яким у реальності він бути не може.

Створення асоціативного куща «Дощ» (Додаток 1). Перевірка слів з орфограмами за орфографічним словником або за сильною позицією звука.

- Які асоціації у вас виникають, коли чуєте слово дощ ?

- Створіть власний асоціативний кущ за темою «Дощ».

- Чи трапилися у вас порівняння? Чи можна їх вважати художніми (тобто образними)?

- Чи можна з якимись із ваших порівнянь створити вірш за зразком вірша Василя Голобородько?

- Якщо в дібраних словах є орфограми слабкої позиції звука, робіть перевірку за орфографічним словником або за сильною позицією звука (добір спільнокореневих слів, слів з тим самим суфіксом).

Робота в групі: обговорення «Улюблені заняття під час дощу» та створення діаграми.

- Попрацюйте в групах. Розкажіть одне одному, що ви любите робити під час дощу, чому саме це вам подобається, який настрій ви відчуваєте? Один учень/учениця з групи зробить для нас усіх короткий підсумок того, про що розказали учасники групи.

- Для ілюстрації створіть діаграму «Улюблені заняття під час дощу».

Важливо! Учитель/ка радить учням, які будуть робити підсумування, користуватися таблицею (Додаток 2 ) і заповнювати її під час обговорення, а перед виступом від імені групи уточнити в учасників, чи правильно він/вона все розуміє, переповівши на основі записів в таблиці основну інформацію, почуту від кожного. Діаграма створюється спільними зусиллями групи.

Читання та обговорення японських віршів хокку (або хайку) Мацуо Басьо (Додаток 3).

Важливо! Японський поет Мацуо Басьо жив у Японії більше ніж 400 років тому. Його вірші - це спостереження за природою, милування нею, відчуття нерозривного зв"язку з нею.

Створення хокку (або хайку) на осінню тематику з використанням асоціативного куща до слова «Дощ».

Важливо! Хокку (або хайку) не римується, складається з трьох рядків.Перший і останній рядки мусять складатися з п"яти складів, другий з семи. Найчастіше розповідь ухокку ведеться у теперішньому часі. Це дає змогу автору показати свої переживання, які він відчуває у момент написання хокку.

Василь Голобородько «Великий дощ», Хрестоматія 3-4 кл., с. 57

МацуоБасьо. Хокку

Переклад Геннадія Туркова

http://www.ae-lib.org.ua/texts/matsuo__poetry_b y_turkov__ua.htm

2.

Як за допомогою слів можна перетворити спокій в рух?

Робота в групі: створення сюжетної картини на основі запропонованих елементів (Додаток 4).

Важливо! Учні отримують аркуш паперу А3, розрізані картки (Додаток 4 ), фарби або олівці чи фломастери.

- Розгляньте картки з малюнками або елементами малюнків. Як на вашу думку вони можуть бути пов"язані між собою?

- Спробуйте за допомогою даних малюнків створити картину.

- Поміркуйте, як ви розміститеоб"єкти на картині. Що буде на першому плані, що далі, що буде зображенов центрі? Що зліва, що справа?

- Які кольори ви виберете для картини?

- Яку назву дасте картині?

- Визначте, хто з вас буде презентувати вашу картину.

Презентація створеної картини.

Виразне читання/слухання вірша Івана Андрусяка «Рибалки». Обговорення первинного сприйняття та художніх засобів.

- Порівняйте зміст прочитаного вірша зі своїми картинами. Чи можна вважати ваші картини ілюстрацією до вірша?

- Чим цей вірш подібний до японських хокку, а чим відрізняється? (Спостереження за природою, милування нею; рима відсутня; але, на відміну відхокку - рядків більше ніж три, є розвиток подій. )

- Якби ви були авторами мультфільму до цього віршу, то ви би його зробили кольоровим чи чорно-білим? Чому?

- Що в цьому вірші поет називає білим та сірим? (Чаплі, хмари, риба .)

- Який художній прийом використовує поет у своєму вірші, щоб здивувати й зацікавити читача? (Повтор.)

- На що вказує поза чаплі? (Стійка на одній нозі вказує на один із способів полювання .)

- Які можуть бути інші припущення щодо пози? (Птах відпочиває або зігрівається .)

- Як ви зрозуміли кінцівку «...і промінь у дзьобі тріпоче»?

- Які частини в тексті ви би виділили? (1.Чаплі. 2.Хмари. 3. Риба. 4. Риболовля.)

- Чому саме таку послідовність вибирає поет? Чому спочатку чаплі, хмари, а потім риба?

(Можливі різні варіанти: 1) Поет мов би роздивляється: бачить чапель, дивиться вверх і бачить хмари, потімдивиться вниз - і бачить рибу. 2) Наростання швидкості: чаплі нерухомі, хмари нерухомі, а от риба плаває, а потім чапля стрімко хапає дзьобом рибу).

Вибіркове читання: пошук слів-назв дій у тексті. Запис форм часу слів-назв дій.

- Прочитайте першу частину вірша та назвіть слова-назви дії (Прилетіла, (не) сіла, стоять, (не) біжить, (не) біжіть, дивіться ). Як ви шукали слова-назви дії? (Допомагали запитання: Чапля (що зробила?) прилетіла; одна за одною (що роблять?) стоять тощо )

Важливо! Слова-назви дій змінюються за часами.

- Запишіть зміни слів-назв дій за часами:

прилетіла, прилітає, прилетить;

сіла - сидить - сидітиме;

стоять - стояли, стоятимуть,

біжить - бігли, бігтимуть.

- У яких частинах слова трапилися орфограми в слові прилетіла ? Чи правильно ви їх позначили? Перевірте за текстом вірша.

- У чому полягає відмінність форм слова-назви дії у таких реченнях:

туман не біжить, (дія в теперішньому часі )

і ви не біжіть (спонуканнядодії )

- Кого спонукає поет? (Читача. ) До чого він спонукає читача? (Треба бути уважним, щоб усе зрозуміти .)

- Прочитайте другу частину вірша та назвіть слова-назви дії (Прилетіла, (не) сіла, стоять, витріщаються, чекають ).

- Прочитайте третю частину вірша та назвіть слова-назви дії ((не)летіла, (не) сіла, пливуть ).

- Прочитайте четверту частину вірша та назвіть слова-назви дії (Тріпоче. )

- Чому слова плюсь та ой - не є словами-назвами дій? (Не змінюються за часами .)

Важливо! Слово плюсь - це вигук, в основі якого звуконаслідування, що передає сплеск води (або іншої рідини) чи шум від падіння кого, чого-небудь (звичайно в воду). Уживається в реченні для позначення швидкого несподіваного руху, переміщення. Слово ой - це вигук, уживається для вираження емоцій (наприклад, переляку).

Робота в парі: рольова гра «Репетиція аудіо запису вірша Івана Андрусяка «Рибалки»»

- Перед тим як ви будете читати для когось, прочитайте вірш самостійно.

- Поміркуйте, де під час читання варто зробити паузи, де треба прискорити швидкість.

- Домовтеся в парі, хто буде актором, а хто режисером . Перед аудіозаписом має бути репетиція з режисером, який допомагає актору зробити свій виступ вдалим. Особливість цього тексту полягає в тому, що його треба читати з прискоренням, збільшуючи швидкість, щоб передати події. Режисер отримує бланк, на якому записані критерії оцінювання читання (Додаток 5 ). Уважно слухаючи, режисер має оцінити читання актора за цими критеріями, зафарбувавши будь-яким кольором відповідне слово на бланку (з прискоренням або рівномірно, голосно або тихо тощо). Потім міняєтеся ролями.

Д/з. Учитель\\ка пропонує дітям прочитати або послухати/подивитися казку Ганса Крістіана Андерсона “Гидке каченя”. Також учням пропонується поцікавитися у родичів, сусідів, чи є в них інші видання цієї казки, ніж те, яке є вдома або в бібліотеці.

Іван Адрусяк “Рибалки”, хрестоматія 3-4 кл., с. 14

Казка Ганса Крістіана Андерсона “Гидке каченя”

Режим доступу:

https://sites.google.com/site/kazki andersena/gidke-kacena

або

http://andersen.com.ua/ua_gydke_ kachenya.html

Режим доступу до аудіоказки

https://sites.google.com/site/kazki andersena/menu/sound/audio-gidke

або

http://deti.e-papa.com.ua/dytyachi-pisni/2/1.html

або

https://www.youtube.com/watch? v=GQhvekMcssE

3.

Які чарівники перетворюють іншомовні тексти на україномовні?

Виставка різних видань казки “Гидке каченя”. Знайомство з інтернет-ресурсом «Бібліотека українського мистецтва». Інформація про перше видання казок Андресена українською мовою. Робота з ілюстраціями. Український переклад.

Важливо! Учитель / ка знайомить учнів з першим виданням книжки казок Андерсена українською мовою (1873), пропонує серед ілюстрацій Миколи Мурашка впізнати ту, яка є ілюстрацією до казки «Гидке каченя». Учні порівнюють цю ілюстрацію з ілюстраціями у представлених на виставці книжках, які вони принесли. Обговорюють відмінності. Також учитель/капривертає увагу учнів до того, що казку Андерсена на українську мову переклав відомий український письменник Михайло Старицький (під псевдонімом М. Стариченко). Казка називалася «Погане вутятко». Потім Марія Грінченко (під псевдонімом М. Загірня) зробила переклад цієї казки під назвою «Погане каченя». Також невідомий перекладач опублікував свій переклад казки під назвою «Погане мале каченятко — і що з нього виросло» — у часописі «Світ дитини». Назву «Гидке каченя» дала цій казці майже 100 років тому перекладачка Оксана Іваненко.

Проте жоден з названих перекладачів не володів данською мовою, тож свої переклади здійснювали за посередництвом французьких, німецьких або російських видань. Лише на початку 2000 (2006, 2009) перекладачка Галина Кирпа здійснила переклад казок Андресена саме з данської мови. Далі можна запропонувати учням з"ясувати, хто є перекладачем у тих виданнях, які представлені на виставці. Також можна зачитати один-два абзаци казки у різних перекладах (О. Іваненко та Г. Кирпи).

Робота в парі: обговорення послідовності подій у прочитаній/прослуханій/переглянутій казці «Гидке каченя». Сюжет. Елементи сюжету: зав"язка, розвиток подій, кульмінація, розв"язка (Додаток 6). Перевірка сумнівних написань за орфографічним словником.

- Кожний запишіть найважливіші, на вашу думку, події у казці «Гидке каченя».

- Порівняйте записи, з"ясуйте, чи усі події ви пригадали, та упорядкуйте послідовність, у якій вони відбувалися.

- З якої події почалися страждання каченяти? (Зустріч з мешканцями пташиного подвір"я. -Це зав"язка твору. )

- Які події лише посилювали страждання каченяти? (Втеча з пташиного подвір"я; Знайомство з диками качками на болоті; Знайомство з гусками-панночками; Страшний собака; Спілкування з котом та куркою; Самотність восени; Допомога селянина -це розвиток подій .)

- Яка подія призвела до того, що він змінився? (Втечі від дітей -це кульмінація твору. )

- Яка подія показує, що каченя відчуває себе вже по-новому? (Зустріч з білими лебедями - ц е розв"язка твору .)

- Як ви думаєте, яка головна ідея простежується в казці саме з такою послідовністю подій? (Треба вірити в себе, вірити в те, що ти не самотній, бути стійким до труднощів, шукати тих, хто тебе підтримає, не відштовхне .)

Важливо! Учитель/ка знайомить учнів з уявленнями про сюжет твору: СЮЖЕТ (слово французького походження) — послідовність подій в художньому творі, у ході яких розкриваються характери персонажів і головна ідея. Елементи сюжету: зав"язка, розвиток дії, кульмінація, розв"язка. Учитель/ка має усвідомлювати, що це перше знайомство з елементами сюжету, тому він/вона допомагає учням в пригадуванні подій, якщо учні забули якісь із них.

- На які труднощі в написанні слів ви натрапили? Чи є серед них орфограми слабкої позиції? Як ви можете їх перевірити?

Створення письмового висловлювання за темою: “Важливо не те, ким ти народився, а те, яким ти став!” (Джоан Роулінг) .Перевірка сумнівних написань за орфографічним словником. Редагування тексту.

- Поміркуйте, чому відома письменниця Джоан Роулінг сказала: «Важливо не те, ким ти народився, а те, ким ти став». Чи погоджуєтеся ви з нею? Запишіть свої роздуми.

- Обміняйтеся зошитами та прочитайте текст один одного. Обговоріть, що вам сподобалося в текстах одне одного, а що, на вашу думку, бажано змінити або додати.

- На які труднощі в написанні слів ви натрапили? Чи є серед них орфограми слабкої позиції? Як ви можете їх перевірити?

- Поміркуйте, що б ви уточнили у власному тексті після обговорення. Відредагуйте власний текст.

Д\\з. Учні вибирають уривок казки «Гидке каченя», до якого вони хочуть створити ілюстрацію, перечитують і малюють. Можна запропонувати дібрати музичний супровід до малюнка.

Про перше видання казок Андерсена українською мовою

http://uartlib.org/exclusive/mij-lagidnyj-i-nizhnyj-andersen/

«Гидке каченя», переклад О. Іваненко

http://www.ae-lib.org.ua/texts/andersen__eventyr

og historier ua.htm#09

4.

Чи може в слові бути декілька суфіксів?

Утворення спільнокореневих слів за допомогою суфікса. Орфограма слабкої позиції в суфіксі -ен- у словах-назвах-предметів.

- Від якого слова утворилося слово каченя? За допомогою якої частини слова? (Від слова качка за допомогою суфікса. У суфіксі є орфограма слабкої позиції, бо можна написати качЕня, а можна качИня.)

Качка - кач_ня.

- Утворіть від поданих слів споріднені слова за допомогою цього суфікса та пошукайте, чи не з"явиться десь сильна позиція звука в цьому суфіксі.

Слон, кіт, тигр, гуси, жаба, миша, білка, мавпа

- Які історичні чергування приголосних звуків сталися в корені слів кіт, білка?

Важливо! Суфікс -ен- за допомогою якого утворюються слова, які називають діточок тварин, перевіряється за словником і завжди пишеться з буквою Е. Його написання слід запам"ятати.

Зміна за відмінками слів-назв предметів, які називають діточок тварин.

- Перевірте, чи правильно ви утворюєте форми відмінків слів-назв предметів, які називають діточок тварин. Порівняйте свій запис з таблицею. Визначте частини слова.

Назва відмінка

Опорне слово

Однина

Множина

Називний

Є

каченя

каченята

Родовий

Немає

каченяти

каченят

Давальний

Радий

каченяті

каченятам

Знахідний

Бачу

каченя

каченят

Орудний

Задоволений

каченям

каченятами

Місцевий

Міститься на

каченяті

каченятах

Кличний

каченя

каченята

Важливо! Форма множини для слів-назв діточок тварин, утворених за допомогою суфікса -ен-, має ще одни суфікс -ат-(-ят).

Робота в групі: створення екранізації за малюнками до казки «Гидке каченя», добір титрів.

- Розгляньте у групах малюнки. Спробуйте розмістити їх у певній послідовності, що відповідає розвитку сюжету казки. Кожний малюнок — це один кадр. Подумайте про титри: доберіть з тексту казки відповідні одне-два речення до кожного з малюнків.

Заповнення таблиці “Які перетворення відбулися у житті гидкого каченяти?” (Додаток 7).

- Пригадайте та запишіть, яким постає Гидке каченя в зачині казки.

- Як він змінюється в основній частині?

- Яким його бачать діти в кінцівці?

- Пригадайте, які подібні перетворення вам відомі в природі (наприклад, гусениця — метелик, пуголовок — жаба, цибулина –тюльпан ).

- Що автор розказує про емоції та почуття на початку казки? В основній частині? У кінцівці?

5.

Що треба знати про тон голосу, щоб не ображати інших?

Робота в групі: персонажі (мотиви поведінки, причини переживань та емоцій, стосунки між персонажами). (Додаток 8).

- Прочитайте опис персонажів казки, з якими стикався по життю основний персонаж казки - Гидке каченя, та пригадайте, хто це.

- Поміркуйте, як ставилися ці персонажі до Гидкого каченя (ворожнеча, підтримка, чи байдужість тощо).

- Чим можна пояснити таку їхню поведінку?

- Які почуття та емоції відчувало Гидке каченя в спілкуванні з ними? По можливості, використовуйте текст для наведення доказів.

- Свої міркування зафіксуйте на мапі думок. Додайте необхідні малюнки, зробіть потрібні записи, наклейте відповідні картки. Для позначення почуттів каченяти використовуйте смайли.

Важливо! Учні отримують набір карток з описом персонажів, аркуш паперу А3, клей, фломастери, олівці тощо. На дощці учитель записує, що мають відобразити на своїй мапі думок учні:

1. Ставлення (ворожнеча, підтримка, байдужість тощо).

2. Причина ставлення.

3. Почуття та емоції.

Гра-драматизація: «Чарівні перетворення мешканців пташиного двору» (Додаток 9).

- Об"єднайтеся в групи та поміркуйте, як і про що могларозмовляти мама-качка з іншими мешканцями пташиного подвір"я, щоб перша зустріч каченя з великим світом перетворилася на приємну для всіх учасників спілкування.

- Чим відрізняється звичайний тон голосу від зневажливого, повного презирства? Від злобного?

Додаток 1

Додаток 2

ЖАБКА

Старий ставок!

Жабка стрибне -

сплескпролунає.

СКОРО ОСІНЬ

Вже скоро осінь...

Серцязближаються

в тісніхалупці.

МАК

Білі маки! -

Посіянівосенидощинки

зійшли й розквітли?

РОСА

Росинки - крап-крап.

Може, спробувати ними змитибрудзісвіту!

ЗИМУВАННЯ

І зимування - свято,

якщо в твоємусерці –

квітуча слива!

МацуоБасьо

Хокку

Переклад Геннадія Туркова

Додаток 3

ІМ'Я

ЩО ЛЮБИТЬ РОБИТИ?

ЧОМУ ?

ЯКИЙ НАСТРІЙ ВІДЧУВАЄ?

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6


Додаток 7

Які перетворення відбулися у житті гидкого каченяти?

Етапи розвитку сюжету

Що відомо про зовнішній вигляд гидкого каченяти?

Що відомо про почуття, емоції гидкого каченяти?

Зав'язкаРозвиток подійКульмінаціяРозв'язкаДодаток 8

Народилося в качиній сім'ї, воно незграбне і непривабливе. Його очікують неприємності й приниження, до тих пір, поки воно не виросте прекрасним лебедем.

Знатна пташка у всьомупташиномудворі, пишаєтьсясвоїміменитимпоходженням. Носить на одній з лапок червонийклаптик, щовідрізняєїї від інших мешканців двору. Усіставляться до неї з повагоюі побоюютьсяїї думки.

Молода пташка, яка з нетерпіннямочікує, коли в неївиведутьсякаченята. Останнім на світ з'явилося каченя, несхоже на інших.

Три чудові великі птахи. Сліпучо-білі, з довгими гнучкими шиями.

Той, у кого під час полювання очі його горіли люто, жахливо. Той, хто простяг свою морду просто до каченяти, показав гострі зуби і пішов далі.

Жиласамотньо в старійхатинці з котом і куркою.

Один з мешканців старого будинку. Всійогогідності в тому, щовінвмієголосномуркотіти і вигинати спину.

Почувала себе хазяйкою в бабусинійхаті.

Той, хтопобачив, щокаченя примерзло до льоду.

Ті, хто захотіли погратися з каченям.

Той, хто народився зі шпорами на ногах і через це вважав себе за імператора.

Пташки, що жили на великому болоті і не хотіли, щоб каченя з кимось із них одружувалося.

Додаток 9

- Дивіться! Ще ціла юрба! Ніби нас самих тут мало. Фу! Яке гидке одне каченя, ми його не потерпимо!

І вмить одна з качок підбігла до каченяти і скубнула його за потилицю.

- Облиш його! — сказала качка-мати. - Воно ж нікому нічого поганого не зробило.

- Може, й так, але воно ж таке велике та незграбне,- відповіла качка, що скубнула каченя,- а тому його треба прогнати!

- Хороші дітки в цієї матері,- промовила стара качка з клаптиком на нозі, - усі гарні, крім одного, який не вдався. Я б хотіла, щоб його виправили!