Тижневі модулі з інтегрованого курсу «Українська мова» (3 клас) - Ірина Старагіна, Аліна Ткаченко, Людмила Гуменюк, Оксана Волошенюк, Ольга Романюк 2019-2020


Тиждень 9

№ з/п

Дата

Проблемне запитання/ Тема

Орієнтовні види діяльності

Ресурси/Джерела

Змістові лінії та пропонований зміст

Взаємодіємо усно. Уявлення про ситуацію міжособистісного спілкування (умови, учасники, мета). Перетворення інформації: види асоціативних схем, таблиця.

Взаємодіємо письмово. Адресат, мета, ситуація. Орфограми, пунктограми, правила слововживання та словозміни (у межах вивченого). Словники як довідкове джерело зі слововживання та правопису (тлумачний, орфографічний).

Читаємо. Читання для загального, вибіркового та повного розуміння. Науково-популярні тексти. Художні тексти. Аналіз художнього тексту. Місце і час подій, персонажі (мотиви поведінки, причини переживань та емоцій, стосунки між персонажами). Проза, вірш та їх ознаки. Інтерпретація художнього тексту. Виразне читання. Оцінювання переживань та емоцій персонажів.

Досліджуємо мовлення. Орфографічний словник як довідкове джерело щодо норм правопису. Орфограми, пов"язані з чергуванням звуків. Складні слова. Спільнокореневі слова. Орфографічний словник як довідкове джерело щодо норм правопису. Лексичне значення слова . Уявлення про власне українські слова та слова, запозичені з інших мов.

Досліджуємо медіа . Мета і цільова аудиторія. Візуальні медіа.

Театралізуємо. Персонажі п"єси. Головні персонажі. Роль художника-декоратора, композитора у створенні вистави. Декорації та театральний реквізит, театральний костюм, театральна афіша.

Примітка:

1. Завдання, спрямовані на формування та відпрацювання умінь та навичок (графічних, орфографічних, орфоепічних тощо), учитель може добирати додатково, враховуючи індивідуальні особливості учнів.

2. В доборі тематики текстів враховується поточна тема інтегрованого курсу «Я досліджую світ» -ЧАРІВНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ (листопад).

1.

Як письменники перетворюють звичні речі на незвичні?

Передбачення змісту тексту за назвою.

- Текст, який ми будемо читати має назву «Де туман живе».

- Як ви думаєте: це художний твір чи стаття з наукового журналу? Доведіть свою думку.

- Як ви розумієте значення слова туман ? Туман - це істота чи неістота?

- Якщо це буде наукова стаття, то про що з неї можна дізнатися?

- А якщо це художній твір (казка чи оповідання), то про що він може розповідати?

- Як ви думаєте, що має зробити письменник, щоб звичайний туман став незвичайним?

Важливо! Учитель/ка обговорює з учнями, як вони розуміють лексичне значення слова туман, порівнює його з тлумаченням зі словника (Природне явище, що полягає у скупченні найдрібніших крапель води в атмосфері, яке робить повітря непрозорим).

Виразне читання/слухання тексту Михайла Слабошпицького «Де туман живе» (Додаток 1).

- Що ви прочитали: наукову статтю чи художній твір? Доведіть свою думку.

- Це казка чи оповідання? Чому ви так вважаєте?

- Як ви думаєте, цей твір про туман чи про хлопчика?

Робота в парі: ілюстрація до оповідання.

- Розгляньте фото як ілюстрацію до оповідання (Додаток 1 ). Обговоріть, чи передає воно зміст твору.

- Поміркуйте, що б ви змінили на фото як ілюстрації до оповідання.

Робота в групах: лексичне значення слова, складні слова

- Обміняйтеся думками, як ви розумієте значення виділених слів.

- Уявіть, що ви - укладачі тлумачного словника. Спробуйте дати визначення (пояснення) виділеним словам так, щоб ті, хто читатимуть пояснення, одразу зрозуміли, про що йдеться.

- Поміркуйте, від яких слів, на вашу думку, утворились ці слова (нищечком - нишком, вишумовує - шуміти, сплюх - спати, підтюпцем - тюпати, верболіз - верба, лізти ).

Важливо! Кожна група результат своїх міркувань оформлює на окремому аркуші. Потім одна з груп презентує свою роботу іншим групам, а вони перевіряють і, у разі потреби, уточнюють. Учитель/-ка приймає всі пропозиції від учнів, навіть незвичайні, потім, у спільному обговоренні, визначається, наскільки точно група розтлумачила значення слова, визначила, від якого слова воно походить. Припущення перевіряються за допомогою тлумачного словника.

Вибіркове читання тексту Михайла Слабошпицького «Де туман живе».

- Що зробив письменник у цьому оповіданні, щоб туман став незвичним?

- Знайдіть у тексті й прочитайте рядки, з яких видно, що хлопчик уявляє туман як живу істоту.

Михайло Слабошпицький «Де туман живе»

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=6388

2.

Як перетворити слабку позицію голосного звука на сильну?

Аналіз художнього твору: основний персонаж оповідання Михайла Слабошпицького «Де туман живе» (Додаток 2).

- Прочитайте оповідання ще раз, щоб відповісти на запитання «Що Ромчик знає?» «Чого Ромчик хоче дізнатися?». Дайте відповіді на ці питання, записавши їх у відповідних рядках.

- Поміркуйте над питаннями «Що заважає Ромчику отримати відповідь?» та «Що ти порадиш Ромчику?» та запишіть власну думку.

- Чи соромно, на вашу думку, чогось не знати і запитати про це?

Робота в групах: складання асоціативного куща до слова «туман».

- Попрацюйте в групах. Спробуйте скласти асоціативний кущ до слова «туман».

Запис слів під диктування: виявлення слів, де звуки [е] та [и] трапилися в слабкій позиції. Орфограма слабкої позиції. Перевірка орфограми слабкої позиції (Додаток 3).

- Серед слів з оповідання «Де туман живе», які я диктуватиму, запишіть лише ті слова, де звук [е] або [и] трапився в ненаголошеному складі (тобто в слабкій позиції). Орфограму слабкої позиції замість букви позначайте рискою, щоб не зробити помилку: в_рболіз

[е] та [и] ненаголошені

Перевірка

Слова для диктування: верболіз, туман, земля, хвилі, теля, хмари, травина, зима.

- Які труднощі є з вибором літер у ненаголошених складах? (У ненаголошеному складі слово можна вимовити по-різному і, якщо писати «по слуху», тобто як чуєш, то можна написати по-різному: вЕрболіз та вИрболіз, зЕмля та зИмля, тЕля та тИля, зЕма та зИма).

- У якій частині слова ми натрапили на орфограми слабкої позиції? (У корені .)

- У якому спорідненому слові або у якій іншій формі того самого слова корінь матиме наголошений голосний звук [е] або [и]?

(Усно обговорюється: в_рболіз - вéрби, з_мля - зéмлі, з_ма - зúми).

- Чи є проблеми в позначенні кореня з наголошеними звуками на письмі? Як перетворити слабку позицію звука в корені на сильну? Запишіть у другому стовпчику перевірку для орфограми у кожному слові.

- А чи можна знайти наголошений голосний звук у корені слова т_ля? Як писати цей корінь? (За орфографічним словником .) Чи завжди можна перетворити слабку позицію звука на сильну? (Ні, не завжди. З"ясувати, як писати в такому разі можна за орфографічним словником .)

Михайло Слабошпицький «Де туман живе»

3.

Як перетворити слабку позицію голосного звука на сильну? (Продовження.)

Виразне читання/слухання тексту М. Шаповалова «Туман» (Додаток 4).

- Що ви прочитали: наукову статтю, казку чи вірш?

- Що робить цей текст віршем, хоча в ньому немає римованих рядків? (Ритм, образ туману як істоти).

- Що спільного у вірші М. Шаповалова «Туман» і в оповіданні Михайла Слабошпицького «Де туман живе»? (Туман зображується як істота.)

- Як ви розумієте слова «...туман поклав собі в кишеню качку з каченятами.»?

- У прямому чи переносному значенні вжито ці слова?

Запис слів під диктування: виявлення слів, у яких звуки [е] та [и] трапилися в слабкій позиції. Орфограма слабкої позиції. Перевірка орфограми слабкої позиції.

- Серед слів з вірша «Туман», які я диктуватиму, запишіть лише ті слова, у яких звук [е] або [и] трапився в ненаголошеному складі (тобто в слабкій позиції). Орфограму слабкої позиції замість букви позначайте рискою, щоб не зробити помилку:

[е] та [и] ненаголошені

Перевірка

Слова для диктування: озеро, туман, кишеня, качка, каченята, б_р_жок, хлопці, хмари, рибак.

- У якій частині слова ми натрапили на орфограми слабкої позиції? (У словах озеро, кишеня, рибак - корені, а в слові - каченята - поза коренем .)

- Як перевірити орфограму слабкої позиції в корені слова? (Зміною слова або добором споріднених слів: оз_ро - озéра, б_р_жок – бéр_г, пр_б_рéжний, р_бак - рúба; за орфографічним словником: к_шеня ).

- Як перевірити орфограму слабкої позиції, якщо вона поза коренем? (Треба з"ясувати, я якій вона частині слова і перевірити за сильною позицією у тій самій частині слова. )

Важливо! Учитель/ка не поспішає вводити в роботу терміни суфікс та префікс, а лише фіксує увагу учнів на тому, що в основі слова крім кореня є інші частини, де може трапитися орфограма слабкої позиції звука. Для цього вчитель\\ка може використати дію моделювання, показавши на схемі, що в основі слова крім кореня є ще інші частини (і до кореня, і після кореня). У такий спосіб відбувається мотивація учнів для подальшого вивчення складу слова та удосконалення вміння знаходити орфограми слабкої позиції та перевіряти їх.

Групова робота: мозковий штурм «Як інсценізувати вірш “Туман”».

- Поміркуйте, як можна інсценізувати цей вірш.

- Які дійові особи для цього потрібні?

- Як можна відобразити на сцені ті явища, які важко показати?

Перегляд та обговорення результатів групової роботи.

М. Шаповалов «Туман»

http://metodichka.com.ua/Nachalka11.htm

4.

Як іншомовні слова перетворюються на слова української мови?

Перегляд відео «Туман у Карпатах».

- Чи доводилось вам бувати в горах коли-небудь?

- Чи спостерігали ви туман у горах?

- Мешканці Івано-Франківщини, коли спостерігають ранковий туман, кажуть: «О, то вже ведмідь в горах люльку курить...». Як думаєте, чому так говорять?

Робота в групах: порівняльна таблиця «Дим і туман» (Додаток 5). Лексичне значення слів.

- Прочитайте питання в першій колонці таблиці та обговоріть, що є спільного, а чим відрізняються дим та туман .

- Заповніть таблицю.

Важливо! Під час обговорення результатів групової роботи учитель звертає увагу на те, чим відрізняється лексичне значення слів дим та туман? (Суміш дрібних твердих частинок (сажі, попелу і т. ін.), які виділяються в повітря при згорянні чого-небудь (дим) та скупчення найдрібніших крапель води в атмосфері (туман)).

Запис тексту під диктування. Взаємоперевірка.

Учитель/ка запитує учнів, чи знають вони, що таке смог і чим він відрізняється від диму та туману. Щоб перевірити дитячі гіпотези учитель пропонує записати невеликий текст, у якому можна знайти відповідь на поставлене питання. Також учитель пропонує в разі наявності в слові орфограми слабкої позиції звука позначати її рискою. Слова з орфограмами слабкої позиції: димовий -д_мовий, природного - пр_родного, підприємств - підпр_ємств. Після диктування учитель пропонує взаємоперевірку диктанту з використанням роздрукованого тексту з позначеними там орфограмами. Також учитель з"ясовує, як перевірити орфограми слабкої позиції в записаних словах (димовий -дим, то спорідненим словом, а інші слова -за орфографічним словником, тому щодобір споріднених слів або форм слова недопомагає) .

Туман чи смог?

Слово смог - англійське. Воно означаєд_мовий туман. Сучасних людей лякають тумани з їдким запахом. У разі пр_родного туману кожна краплинка води в повітрі чиста. У разі смогу в краплинках багато забруднювальних частинок. Це брудвідавтомобілів та підпр_ємств.

Важливо! Учитель/ка звертає увагу учнів на те, що слова Дим, туман українського походження, а от слово «смог» прийшло з англійської мови. Це не перше слово іншомовного походження, на яке натрапляють учні. Але слова іншомовного походження по-різному призвичаюються до української мови. Так, згадане на попередньому тижні, слово метро не змінюється за відмінками, а от слово смог змінюється. Коли слово поводить себе особливо, то завжди думаєш про його походження, а от коли слово поводить себе як будь-яке інше слово української мови, то над його походженням не замислюєшся.

Відео «Туман у Карпатах»

https://www.youtube.com/watch? v=lX6vBXG8HjI

5.

Як письменники перетворюють кольори в людські емоції?

Прогнозування за уривком змісту твору: робота з уривком книги Надійки Гербіш «Помаранчевий дарунок».

- Що спільного мають дим і туман? (Білий/сірий колір. )

- А які асоціації у вас виникають, коли ви думаєте про сірий колір?

- Чи може сірий колір асоціюватись з приємністю і теплом? Коли саме? (Сіре кошеня, сірий пухнастий плед та ін.)

- Прочитайте уривок з твору письменниці Надійки Гербіш (Додаток 6 ).

- Це уривок казки чи оповідання? Чому?

- Розгляньте ілюстрацію до цієї казки, створену ілюстраторкою Вікторією Кириченко у видавництві БРАЙТ БУКС (Додаток 7 ).

Знайдіть в уривку, який щойно прочитали, слова, які описують зображене.

- Запишіть у стовпчик назви будь-яких трьох інших кольорів (на ваш вибір) і вкажіть, який «запах» особисто для вас мають ці кольори, чим саме вони «пахнуть».

- Чи цікаво вам, чим завершиться історія з мишеням?

- Це книга української письменниці Надійки Гербіш, а зветься вона - «Помаранчевий дарунок». Як ви думаєте, про що в ній йдеться?

Важливо!Якщо є можливість, запропонуйте учням познайомитись з книгою «Чорна книга кольорів», (Автор - Менена Коттін, перекладКатерини Міхаліциної, Видавництво Старого Лева). Дуже вдало відімені маленького сліпого хлопчика представлені кольори (про них у книзі можна не лише почути, а й відчути надотик).

https://starylev.com.ua/chorna-knyga-koloriv

Якщо ж такої можливості немає - можна познайомитись з іншими книгами Надійки Гербіш,для мешканців Тернопільщини - влаштувати зустріч-читання з авторкою.

Створення загальнокласного плакату «Чим пахнуть кольори?».

Діти записують власні асоціації, малюють, вчитель/-ка нагадує про використання різних шрифтів. Написання слів, які викликають, учні перевіряють за орфографічним словником.

Надійки Гербіш «Помаранчевий дарунок» https://www.yakaboo.ua/pomaranchevij-

darunok.html#media_popup_phot os

Менена Коттін, переклад Катерини Міхаліциної «Чорна книга кольорів», Видавництво Старого Лева.

https://starylev.com.ua/chorna-knyga-koloriv

Додаток 1

Де туман живе

Якщо Ромчика немає в дворі, мама знає: він — біля річки. Сидить нищечком у кущах верболозу при березі, дивиться на зморщену спину річки і щось собі думає.

Вишумовує верболіз, грається вітер хвилями, на хвилях вигойдуються білі хмари, а він сидить і сидить.

Про що думає Ромчик? Того, мабуть, ніхто не знає. Бо він нікому не каже. Ромчик любить таємниці.

А найчастіше думає Ромчик ось про що. У всіх є свій дім. Отже, є він і в туману. В того туману, який уранці встає над землею. А живе він аж на самісінькім дні річки. Більше йому просто ніде бути. І той туман — великий сплюх. Спить цілісіньку ніч і вже тільки аж перед ранком прокидається. Випливає тоді з глибокої глибини, вилазить на спину річки. Посидить, подивиться навкруги, а тоді йде в поле попастися.


Бо — голодний. Пасеться, мов теля, на траві аж доки сонце з-за лісу почне виглядати. Туман чомусь не любить, як воно пригріває. Тоді він вертає підтюпцем до річки — й шубовсть у воду. Аж верболіз загойдається. А туман знову залягає спати. Тільки його мокрі сліди на кожній травині проти сонця світяться.

Одне Ромчикові незрозуміло: як туман цілу зиму без їжі живе?

Може, на нього зимова сплячка нападає. А може, він у небо підіймається і хмарами стає. А хмари ж нічого не їдять...

Так воно чи не так? Ото цікаво було б узнати! Хотів Ромчик когось про те розпитати, але соромиться: скажуть — не знає такого простого!

І коли вже він набереться сміливості усе про туман розпитати?

Михайло Слабошпицький

Додаток 2


Додаток 3

Щоб перевірити орфограму слабкої позиції у корені слова, можна


Додаток 4

Туман

Плив над озером туман.

Поклав собі в кишеню

Качку він

З каченятами,

Бережок з хлопцями,

Мокрий луг і рибака,

Сховав навіть хмари.

Стало нам прикро –

Нічого не видно!

М. Шаповалов

Додаток 5


Дим

Туман

Який має вигляд?Чи має запах?Що його спричиняє?Чи несе небезпеку і для кого?Додаток 6

У нірці було тепло й спокійно, але так не вистачало барв! Усе сіре, сіре, сіре... Вогонь у каміні принишк, не освітлюючи й половини кухні. У нірці було майже зовсім темно й безбарвно. І лише ці три золотисті зернини! Вони були такими духмяними й так пахли свіжим, смачним, золотистим кольором, що маленькому сірому Мишеняті неодмінно захотілося відчути, як пахнуть інші кольори. Тож воно натягло на голівку маленьку сіру шапку, закутало шийку сірим шаликом і шмигнуло з нірки у туне-лик, що вів надвір...

Надійка Гербіш

Додаток 7


Ілюстрація Вікторії Кириченко, видавництво БРАЙТ БУКС