Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу - Воронцова Т. В. 2019

Передмова

Одним із ключових завдань Нової української школи (НУШ) є запровадження інтегрованого навчання на засадах компетентнісного підходу.

У початковій школі це здійснюється, насамперед, через інтегрований курс «Я досліджую світ». Курс передбачає повну або часткову інтеграцію сімох освітніх галузей:

•  соціальної і здоров'язбережувальної;

•  природничої;

•  громадянської та історичної;

•  технологічної;

•  інформатичної (починаючи з 2-го класу);

•  мовно-літературної (частково);

•  математичної (частково).

Інтегрований курс спрямовано на розвиток кількох видів компетентностей, а саме: галузевих (ключових і предметних), психосоціальних та множинного інтелекту. Розвиток зазначених видів компетентностей передбачає застосування підходів, які суттєво відрізняються від викладання традиційних шкільних предметів.

Успішна реалізація ідеї інтегрованого компетентнісного навчання залежить від багатьох чинників. Насамперед, вона потребує, якісного навчально-методичного забезпечення, масової підготовки вчителів з методики викладання, а також створення сприятливого навчального середовища.

Цей навчально-методичний посібник спрямовано на часткове вирішення зазначених завдань. Він містить опис підходів, методів і ресурсів, необхідних вчителю для підготовки і ефективного викладання курсу «Я досліджую світ» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти. Посібник складається з восьми глав.

Глава 1 - «Нова парадигма освіти у глобальному світі» - ознайомить із глобальними викликами і пріоритети освіти XXI століття, які передбачають зміну освітньої парадигми з відтворення учнями знань на розвиток їх здатностей і компетентностей. Також акцентує на зміні ролі школи у житті дитини, ключових завданнях і принципах Нової української школи, визначальних напрямках компетентісного навчання.

Глава 2 - «Компетентнісне навчання» - конкретизує поняття компетентностей і детально описує їх види, наводить ознаки компетентнісного навчання, містить посилання на ефективні освітні ресурси для навчання учнів.

Глава 3 - «Ключові ідеї і зміст курсу «Я досліджую світ»» - розкриває ключові особливості інтегрованого курсу, загальні очікувані результати, поняття і роль модельної програми, містить рекомендації щодо тематично-календарного та поурочного планування.

Глава 4 - «Вікові особливості розвитку дітей початкової школи» - наводить особливості фізичного, психологічного і соціального розвитку молодших школярів. Враховується, що компетентісне навчання потребує від вчителя знання особливостей розвитку учнів протягом всієї початкової школи, а не лише у 1-2 класах.

Глава 5 - «Методи навчання» - містить класифікацію методів навчання, опис принципів і структури уроків-тренінгів, короткий огляд найпоширеніших інтерактивних методів, рекомендації щодо розвитку мовної, математичної і природничої компетентностей в курсі «Я досліджую світ».

Глава 6 - «Уміння вчитися» - присвячено одній із найважливіших життєвих компетентностей - умінню вчитися протягом життя. Містить опис стратегій ефективного навчання, а також підходів до створення безпечного, дружнього і мотивуючого освітнього середовища у класі і школі.

Глава 7 - «Оцінювання процесу і результатів навчання» - аналізує принципи, критерії і інструменти оцінювання навчальних досягнень учнів. Акцентує на ключових знаннях і вміннях вчителя курсу «Я досліджую світ», особливостях освітніх програм компетент-нісного навчання та методах оцінки їх впливу на рівень сформованості психосоціальних навичок учнів.

Глава 8 - «Ресурсне забезпечення курсу «Я досліджую світ»» - ознайомить із навчально-методичними комплектами для ефективного навчання учнів, існуючою моделлю і результатами масової післядипломної підготовки вчителів НУШ, а також удосконаленою методикою і ресурсами для ефективного навчання вчителів.

Авторський колектив