МАТЕМАТИКА 1 клас - Орієнтовне календарно-тематичне планування з математики з елементами інтеграції - 2018

Навчальна програма - Математика (Математична освітня галузь) - до підручника А. М. Заїки «Математика. 1 клас» за програмою Р. Шияна

Навчальна програма «Математика (Математична освітня галузь)»

На допомогу вчителям початкових класів,

дирекції закладу загальної середньої освіти

при складанні власної освітньої програми

пропонуємо розширений, конкретизований

варіант навчальної програми з математики

для 1 класу відповідно до Державного

стандарту початкової загальної освіти (2018)

1 клас

Пояснювальна записка

Освітню програму математичної освітньої галузі створено на основі Державного стандарту початкової освіти (2018 р.) та відповідної Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна, з елементами конкретизації та деталізації.

Метою математичної освітньої галузі є розвиток математичного мислення дитини, здатностей розуміти й оцінювати математичні факти й закономірності, розпізнавати в повсякденному житті проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, робити усвідомлений вибір, моделювати процеси та ситуації для вирішення проблем, формувати математичні й інші ключові компетентності, необхідні учню/учениці для життя та продовження навчання.

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями математичної освітньої галузі у початковій школі є:

• формування в учнів розуміння ролі та значення математики в пізнанні явищ і закономірностей навколишнього світу;

• формування здатності розпізнавати серед повсякденних проблем ті, які можна розв’язати із застосуванням математичних методів та способів;

• формування в дітей досвіду використання математичних знань та способів дій для розв’язування навчальних і практичних задач;

• розвиток уміння здійснювати дослідження, аналіз, планування послідовності дій для розв’язання повсякденних проблем математичного змісту, зокрема й сюжетних задач;

• формування в учнів здатності міркувати логічно, оцінювати коректність і достатність даних для розв’язування навчальних і практичних задач;

• формування та розвиток усвідомлених обчислювальних навичок;

• розвиток математичного мовлення учнів, вироблення вміння описувати математичні факти, відношення і закономірності, побачене, почуте, прочитане за допомогою простих математичних моделей;

• формування відповідального ставлення щодо висування гіпотез, їх оцінювання, доведення або спростування, обґрунтування свого вибору;

• набування досвіду дослідження просторових відношень, форм об’єктів навколишнього світу, конструювання площинних та об’ємних геометричних фігур;

• розвиток уміння сприймати, перетворювати та оцінювати здобуту інформацію, використовуючи різні джерела, зокрема й засоби інформаційно-комунікаційних технологій.

У початковому курсі математичної освіти, відповідно до окресленої мети і сформульованих завдань, визначено такі змістові лінії: «Лічба», «Числа. Дії з числами», «Вирази, рівності, нерівності», «Вимірювання величин», «Просторові відношення. Геометричні фігури», «Математичні задачі і дослідження» «Робота з даними».

У межах змістових ліній «Лічба», «Числа. Дії з числами» здійснюється формування поняття цілого невід’ємного числа, насамперед через розуміння принципу утворення різних видів чисел (натуральних одноцифрових, двоцифрових, нуля), їх порівняння та способів виконання арифметичних дій із цими числами — додавання, віднімання. Крім того, розгортається робота з дослідження законів і властивостей, способів виконання арифметичних дій під час розв’язання повсякденних проблем математичного змісту, зокрема й сюжетних задач.

Змістова лінія «Вирази, рівності, нерівності» спрямована на формування в учнів уявлень про математичні (числові) вирази, рівності; числові нерівності; про залежність результату арифметичної дії від зміни одного з її компонентів. Ця змістова лінія має пропедевтичний характер.

У рамках змістової лінії «Вимірювання величин», спираючись на суб’єктний досвід та практичну необхідність, молодші школярі вчаться вимірювати величини (довжина, маса, час, місткість (об’єм)) за допомогою підручних засобів та вимірювальних приладів, а також оперувати грошима. Водночас учні виконують перетворення, порівняння, додавання і віднімання іменованих чисел, розв’язують повсякденні проблеми математичного змісту, в тому числі й сюжетні задачі, використовуючи різні одиниці величин.

У процесі навчальної роботи з різними величинами виокремлюється також і робота з геометричним матеріалом, дослідження просторових відношень та геометричних фігур різних форм, конструювання площинних та об’ємних фігур з підручного матеріалу, створення макетів реальних та уявних об’єктів різних конструкцій, виконання простих завдань, описаних у математичних текстах, зокрема й сюжетних задачах геометричного змісту (змістова лінія «Просторові відношення. Геометричні фігури»).

Завданнями змістової лінії «Математичні задачі і дослідження» є формування в учнів на матеріалі сюжетних, геометричних і практичних задач, а також у процесі виконання найпростіших навчальних досліджень здатності розпізнавати практичні проблеми, що розв’язуються із застосуванням математичних методів.

Змістова лінія «Робота з даними» передбачає ознайомлення учнів на практичному рівні з найпростішими способами виділення, аналізу і впорядкування даних за певною ознакою, формування початкових умінь опрацьовувати дані, поданих в умові задачі чи зібраних за допомогою опитувальника тощо.

У рамках усіх змістових ліній здійснюється формування в учнів початкових умінь із математичного моделювання, зокрема під час передбачення ймовірного результату, дослідження реальних об’єктів та процесів, розв’язування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач тощо. Важливо, що вміння учнів початкової школи створювати прості математичні моделі, застосовувати їх у повсякденних ситуаціях розвивається за принципом наступності (у дошкільному віці діти мали змогу працювати з предметними моделями — іграшками, фотографіями, глобусом тощо).

До програми подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Учитель обирає теми самостійно з огляду на педагогічну доцільність.

Математика застосовується у вивченні інших предметів/освітніх галузей шляхом використання учнями математичних методів та інших засобів у процесі пізнання дійсності, зокрема обчислень, порівнянь тощо; організації та виконання міжпредметних навчальних проектів тощо.