МАТЕМАТИКА 1 клас - Орієнтовне календарно-тематичне планування з математики з елементами інтеграції - 2018

Навчальна програма - Математика (Математична освітня галузь) - до підручника А. М. Заїки «Математика. 1 клас» за програмою Р. Шияна

Результати навчання і пропонований зміст навчального матеріалу

Зміст навчального матеріалу

Обов’язкові результати навчання

Очікувані результати навчання

1. Змістова лінія «Лічба»

Ознаки об’єктів навколишнього світу. колір, розмір, форма, призначення тощо. Спільні та відмінні ознаки.

Порівняння і впорядкування об’єктів навколишнього світу за однією або декількома ознаками.

Розрізняю, порівнюю і впорядковую об’єкти навколишнього світу за однією або кількома ознаками

Учень / учениця

- Виділяє, розрізняє та знаходить певні (вказані) ознаки об’єктів навколишнього світу;

- порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за однією або декількома ознаками

Лічба об’єктів навколишнього світу в межах 100.

Кількісна і порядкова лічба.

Лічба в прямому і зворотному порядку.

Зіставлення ймовірного та фактичного результатів лічби.

Перевірка правильності лічби зручним для себе способом.

Лічу об’єкти навколишнього світу

Передбачаю ймовірний результат, використовуючи моделі, знання і досвід. Намагаюся обґрунтувати достовірність результату

Учень / учениця:

- лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу в межах 100, уживаючи кількісні та порядкові числівники. Об’єкти розташовані в ряд, по колу, хаотично;

- називає числа натурального ряду до 100 в прямому і зворотному порядку;

- відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо);

- оперує числами в межах 100, розв’язуючи різні життєві проблеми (шукає номер квартири (будинку), місця в кінотеатрі, у вагоні, автобусі, літаку, номер кабінету в різних установах, номер телефону тощо)

- передбачає ймовірний результат лічби об’єктів навколишнього світу, доступних для спостереження;

- зіставляє ймовірний та фактичний результат лічби об’єктів;

- виконує перевірку правильності лічби довільним способом;

- робить висновок про достовірність передбаченого результату

2. Змістова лінія «Числа. Дії з числами»

Натуральні числа і число 0.

Натуральні числа 1-10. Позначення числа цифрами.

Число і цифра 0.

Склад чисел 2-10. Числовий промінь. Попереднє і наступне число.

Десяток.

Числа 11-100. Позиційний запис числа. Порівняння чисел.

Знаки <,>,=.

Описую побачене, почуте, прочитане за допомогою простих математичних моделей, використовую відповідну математичну мову для передавання інформації.

Відкриваю математичні залежності між величинами в навколишньому світі, оперуючи конкретними предметами

Учень / учениця:

- утворює натуральні числа прилічуванням і відлічуванням одиниці;

- утворює числа різними способами;

- читає і записує натуральні числа (мінімум до 100) та нуль — словами і цифрами;

- називає склад чисел 2-10;

- визначає місце числа на числовому промені;

- співвідносить кількість об’єктів навколишнього світу з відповідним натуральним числом і навпаки;

- досліджує, що одна і та ж цифра в записі числа набуває різних значень залежно від своєї позиції;

- визначає десятки й одиниці у складі двоцифрового числа;

- порівнює натуральні числа в межах 100 різними способами;

- позначає результат порівнювання за допомогою знаків >, <, =

Арифметичні дії додавання і віднімання. Назви компонентів та результатів дій додавання і віднімання.

Зв’язок між діями додавання та віднімання. Знаходження невідомих компонентів дій додавання та віднімання. Переставний закон додавання.

Додавання і віднімання чисел у межах 100. Прийоми виконання арифметичних дій додавання і віднімання.

Здійснюю обчислення зручним для себе способом у навчальних ситуаціях, зокрема під час гри

Учень / учениця:

- розуміє сутність та умови виконання арифметичних дій додавання і віднімання;

- встановлює взаємозв’язок між діями додавання і віднімання, використовує його під час обчислень;

- визначає невідомий компонент дії додавання і віднімання, знаходить його значення;

- користується в обчисленнях переставним законом додавання;

- виконує додавання та віднімання чисел на основі знання нумерації та прийомів обчислення

3. Змістова лінія «Вирази. Рівності. Нерівності»

Математичний вираз та його значення.

Вирази на 1-2 дії. Порядок виконання дій у математичних виразах на дві дії.

Числові рівності і нерівності

Обчислюю значення виразів на 1-2 дії.

Встановлюю відношення рівності й нерівності між числами й числовими виразами

Учень / учениця:

- читає і записує математичні вирази: сума і різниця;

- обчислює суму (додає), різницю (віднімає) зручним для себе способом у межах 100, зокрема й користуючись предметами або засобами, які їх замінюють;

- знаходить значення математичних виразів;

- розрізняє та читає рівності і нерівності; встановлює їх істинність (правильність) чи хибність (неправильність)

Ймовірний та фактичний результати обчислень

Визначаю приблизний результат і перевіряю його достовірність, виконуючи обчислення

Учень / учениця:

- передбачає результат обчислень;

- переконується в достовірності обчислення, здійснивши перевірку зручним для себе способом, робить відповідний висновок

Збільшення/зменшення числа на кілька одиниць. Різницеве порівняння


Учень / учениця:

- знаходить число, яке на кілька одиниць більше / менше за дане;

- розуміє сутність різницевого порівняння чисел;

- знаходить, на скільки одне число більше або менше за інше

4. Змістова лінія «Вимірювання величин»

Величини: довжина, маса, місткість, час Вимірювання величин

(довжини, маси, місткості (об’єму), часу) за допомогою підручних засобів та вимірювальних приладів. Вимірювання місткості (об’єму) посудини за допомогою літрової (або іншої) мірки.

Одиниці вимірювання величин та співвідношення між ними.

Запис результатів вимірювання величин.

Порівняння об’єктів навколишнього світу за довжиною, масою, місткістю (об’ємом). Доцільність застосування одиниць вимірювання величин у конкретних ситуаціях

Вимірюю величини (кількісні ознаки об’єктів навколишнього світу), використовуючи підручні засоби та вимірювальні прилади

Учень / учениця:

- здійснює вимірювання величин за допомогою необхідних вимірювальних приладів (лінійка, годинник, мензурка, терези) та різного роду нестандартних мірок / підручних засобів (стрічка, сірникова коробка, пісковий годинник, склянка, ложка тощо);

- вимірює місткість посудини за допомогою літрової мірки;

- співвідносить відповідні одиниці вимірювання величин;

- записує результати вимірювання основних величин у сантиметрах (см), дециметрах (дм), метрах (м); кілограмах (кг); годинах (год); літрах (л);

- порівнює об’єкти навколишнього світу за довжиною, масою, місткістю (об’ємом);

- пояснює, які одиниці вимірювання величини доцільно використовувати в конкретному випадку;

- оперує одиницями довжини, маси, місткості, часу;

Вимірювання довжини предметів або відрізків. Побудова відрізків заданої довжини

Вимірюю і будую відрізки

Учень / учениця:

- вимірює довжини предметів або відрізків;

- будує відрізки заданої довжини

Визначення часу за годинником з точністю до 1 год.

Календар та його використання для опису і розв’язання повсякденних проблем

Визначаю час

Учень / учениця:

- визначає час за циферблатом годинника з точністю до 1 год, за календарем — дні (діб) тижня

- позначає час на зображенні / макеті циферблату годинника зі стрілками;

- використовує календар для опису і розв’язання повсякденних проблем

Іменовані числа. Перетворення іменованих чисел, виражених в одиницях двох найменувань. Порівняння, додавання і віднімання іменованих чисел

Оперую іменованими числами

Учень / учениця:

- читаю й записую іменовані числа;

- перетворює іменовані числа, виражені в одиницях двох найменувань;

- порівнює іменовані числа, подані в одиницях довжини, маси, місткості (об’єму), часу;

- виконує дії додавання і віднімання з іменованими числами, поданими в однакових одиницях вимірювання

Розв’язання повсякденних проблем математичного змісту (в тому числі сюжетних задач), що містять групи пов’язаних між собою величин

Визначаю групу пов’язаних між собою величин для розв’язання повсякденних проблем математичного змісту (в тому числі сюжетних задач)

Учень / учениця:

- розв’язує повсякденні проблеми математичного змісту (в тому числі сюжетні задачі), що містять групи пов’язаних між собою величин (довжини, маси, часу, місткості (об’єму));

Гроші.

Операції з грошима. Формування поняття «решта»

Виконую порівняння І ДІЇ 3 грошовими одиницями

Учень / учениця:

- оперує грошима в уявному процесі купівлі-продажу та в практичній діяльності (продаж і покупки на шкільних ярмарках та ін.);

- використовує їх короткі позначення (грн, к.)

5. Змістова лінія «Просторові відношення. Геометричні фігури»

Розміщення об’єктів на площині та у просторі. Напрямки руху об’єктів

Описую або зображаю схематичне розміщення, напрям і рух об’єктів, здебільшого по прямій

Учень / учениця:

- встановлює відносне розміщення об’єктів на площині та у просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математичну мову;

- демонструє вміння переміщувати об’єкти в заданих напрямах: справа наліво, зліва направо, згори вниз, знизу вгору;

- коментує виконувані дії, вживаючи в мовленні відповідні математичні терміни

Геометричні фігури: точка, пряма, крива, промінь, відрізок, ламана, кут, коло, їхні істотні ознаки

Розрізняю і моделюю геометричні фігури за їхніми істотними ознаками

Учень / учениця:

- розрізняє і класифікує геометричні фігури за істотними ознаками;

- співвідносить реальні об’єкти з моделями та зображеннями геометричних фігур;

Геометричні площинні фігури: трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, шестикутник, круг, їхні істотні ознаки, елементи.

Геометричні об’ємні фігури: куб, піраміда, куля, конус, циліндр, їхні істотні ознаки


- наводить приклади предметів у навколишньому світі, які мають форму площинної чи об’ємної фігури

Розпізнавання знайомих геометричних площинних та об’ємних фігур серед предметів навколишнього середовища, на малюнках

Розпізнаю знайомі геометричні площинні та об’ємні фігури серед предметів навколишнього середовища і на малюнках

Учень / учениця:

-розпізнає геометричні площинні та об’ємні фігури за їхніми істотними ознаками;

- знаходить відомі площинні та об’ємні фігури серед предметів навколишнього середовища, на малюнках;

Конструювання знайомих площинних та об’ємних геометричних фігур із підручного матеріалу.

Моделювання геометричних фігур з підручного матеріалу (шнурків, олівців, паличок, пластиліну тощо)

Створення макетів реальних та уявних об’єктів

Конструюю площинні та об’ємні фігури з підручного матеріалу, створюю макети реальних та уявних об’єктів

Учень / учениця:

- відтворює досліджувані геометричні форми (вирізає, наклеює, малює, моделює та ін.), використовуючи для цього не лише готові геометричні фігури, а й упізнані в предметах навколишнього світу;

- конструює знайомі площинні та об’ємні фігури з підручного матеріалу (пластиліну, глини, соломки, конструктора тощо);

- моделює геометричні фігури з підручного матеріалу (шнурків, олівців, паличок тощо);

- створює макети реальних та уявних об’єктів

6. Змістова лінія «Математичні задачі та дослідження»

Прості сюжетні, в тому числі компетентнісно-зорієнтовані задачі. Життєві проблеми, які розв’язуються математичним шляхом (тексти математичного змісту, сюжетні задачі), їх розв’язання з опорою на прості математичні моделі

Перетворюю інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схематичний рисунок, схему, таблицю, числовий вираз.

Описую (коментую) послідовність дій стосовно розв’язання проблемного завдання (в тому числі сюжетної задачі)

Учень / учениця:

- знаходить потрібну інформацію, використовуючи зокрема й засоби ІКТ;

- перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану), зміст задачі в схематичний рисунок, схему, таблицю, числовий вираз

- з’ясовує, яка інформація потрібна для розв’язування проблемного завдання, в тому числі й сюжетних задач (яка інформація наявна, якої інформації немає і яку треба знайти);

- описує (коментує) послідовність дій стосовно розв’язання проблемного завдання (у тому числі сюжетної задачі) за допомогою дорослого або самостійно;

- розв’язує прості сюжетні задачі, які є моделями реальних ситуацій;

- застосовує різні способи виконання арифметичних дій із числами (додавання, віднімання) під час розв’язування завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачах;

- оцінює з допомогою вчителя правильність розв’язання задачі;

- складає прості сюжетні задачі

Виконання математичних завдань

Виконую прості завдання, описані в математичних текстах, в тому числі сюжетних задачах

Учень / учениця:

- виявляє математичне завдання в тексті;

- знаходить необхідні (суттєві) дані для виконання завдання;

- виконує завдання, що випливає з тексту, використовуючи конкретні об’єкти, малюнки, таблиці тощо

Розв’язання повсякденних проблем, сюжетних задач

Розв’язую повсякденні проблеми математичного змісту (зокрема й сюжетні задачі) з використанням конкретних об’єктів, застосовуючи методи аналізу та синтезу

Учень / учениця:

- моделює повсякденні проблеми математичного змісту, зокрема й сюжетні задачі, за допомогою математичних моделей, застосовуючи методи аналізу і синтезу;

- розв’язує проблемні завдання, в тому числі сюжетні задачі, з опорою на прості математичні моделі;

- оцінює правильність розв’язання математичних задач із допомогою дорослого або самостійно, робить відповідний висновок

Навчальні дослідження

Досліджу ю закономірності математичних фактів, залежностей

Учень / учениця:

- виконує елементарні дослідження математичних закономірностей з допомогою вчителя

Істинні і хибні твердження

Обираю із запропонованих тверджень істинні або хибні самостійно чи з допомогою однокласників, дорослих

Учень / учениця:

- розпізнає серед тверджень істинні/хибні;

- обирає із запропонованих тверджень істинні або хибні самостійно чи з допомогою однокласників, дорослих;

- обґрунтовує власний вибір

Помилки в обчисленнях. Способи усунення помилок

Знаходжу помилки (логічні, обчислювальні тощо) і пропоную спосіб, щоб їх усунути

Учень / учениця:

- знаходить помилки у математичних обчисленнях, - усуває їх, виконуючи необхідні дії

7. Змістова лінія «Робота з даними»

Виділення, читання і впорядкування данихз

таблиць, піктограм, схем, умови задачі за певною ознакою (ознаками)

Читаю дані, порівнюю, впорядковую та групую їх, застосовую прості моделі

Учень / учениця:

- зчитує дані з таблиць, піктограм, схем та з числового променя;

- вносить дані до таблиць;

- користується даними під час розв’язування навчально-пізнавальних, практично зорієнтованих задач і в практичних ситуаціях.

Виконання простих завдань на основі зібраних (наявних) даних та завдань, що описані в математичних текстах, в т.ч. й сюжетних задачах, із застосуванням простих моделей

Виконую прості завдання, описані в математичних текстах, в тому числі й сюжетних задачах

Учень і учениця:

- виконує прості завдання, описані в математичних текстах, в тому числі й сюжетних задачах, застосовуючи прості моделі

Додаткові теми:

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд.

Заміна більших одиниць величини меншими. Заміна менших одиниць величини більшими.

Використовує співвідношення між одиницями величини при виконанні математичних та практичних завдань.

Істинні та хибні (правильні і неправильні) висловлювання.

Симетрія в геометричних фігурах.

Коло.

Моделювання змісту завдань за допомогою малюнків, відрізків, графів, таблиць.

Прості задачі на знаходження невідомого зменшуваного, від’ємника.

Задачі на знаходження суми трьох доданків.

Задачі з логічним навантаженням.