Я досліджую світ - Календарно-тематичний план курсу «Дивосвіт» для 1 класу

2 частина. Модуль «Навколишній світ. Нежива природа»

Передмова

Інтегрований курс «Дивосвіт» для першого класу початкової школи побудований відповідно до Всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти».

Інтегрований курс створено з метою реалізації Концепції Нової української школи. Теми курсу відповідають темам модельної навчальної програми для 1-го класу, яка створена на основі проекту Державного стандарту початкової загальної освіти.

У межах інтегрованого уроку вивчається підпорядкований одній темі матеріал різних навчальних предметів. Ці уроки розробляються вчителями на міжпредметній основі з урахуванням дидактичної доцільності. Їх змістова і структурна цілісність забезпечується добором об’єкта вивчення. Головною метою інтегрованих уроків має бути не виклад максимального обсягу інформації, а формування цілісної картини світу і підвищення пізнавального інтересу учнів.

Звертаємо увагу на те, що відповідно до Інструкції щодо заповнення класного журналу для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 08.04.2015 р. № 412) дату і тему інтегрованого уроку фіксують на сторінці одного (за вибором учителя) з тих навчальних предметів, зміст яких інтегрувався. Програма враховує, що вчитель має право на вільний вибір форм організації навчально-виховного процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти. Водночас учителю забезпечується право самостійно переносити теми уроків відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем.

Програма курсу «Дивосвіт» для першого класу орієнтована на проблемне навчання, за якого засвоєння знань не передує формуванню вмінь, а відбувається через потребу дитини розв’язати конкретну життєву або змодельовану й наближену до життя проблему. Автори орієнтувалися на проект «Нова українська школа. Основи стандарту освіти» і враховували ті результати природничої, громадянської, соціальної, мистецької та здоров’язбережної освіти, які в ньому передбачені.

Конкретним результатом вивчення курсу «Дивосвіт» має бути розвиток таких наскрізних умінь:

• розв’язую проблеми (запитую про те, що мене цікавить і хвилює, обираю суттєву для розв’язання проблеми інформацію, пропоную власне розв’язання проблеми або обираю одне із запропонованих, одержую задоволення від пошуку шляхів розв’язання проблеми, не боюся помилятися);

• критично мислю (визначаю співвідношення частин і цілого, знаходжу спільні й відмінні ознаки, замислююся, чи все, про що я дізнаюся, правдиве, висловлюю свою думку на основі власного досвіду);

• творчо мислю (креативність) (відзначаю незвичне довкола себе, придумую нове застосування звичним речам, намагаюся виконувати роботу новим незвичним способом, вивчаю нові слова);

• співпрацюю (пояснюю, чому важливо працювати в команді, разом з іншими встановлюю для групи послідовність виконання дій, виконую різні ролі в групі);

• ефективно спілкуюся (висловлюю свої думки, даю змогу висловитися іншим, уважно слухаю співрозмовника, ставлю запитання за змістом розмови, пояснюю, що відчуваю, розрізняю позитивні й негативні емоції, надаю допомогу тим, хто цього потребує, коли мені важко, прошу допомоги і висловлюю вдячність за неї, прошу вибачення, якщо когось образив / образила);

• досліджую (визначаю проблему, що мене цікавить, розпитую про неї, роблю припущення, розрізняю фантазію і реальність, спостерігаю, експериментую, виконую прості досліди за підтримки дорослих, відстежую послідовність подій і явищ, фіксую те, що побачив / побачила, описую, що нового я дізнався / дізналася, намагаюся узагальнити виявлене словесно, через малюнок, схему);

• організовую свою діяльність (з допомогою інших формулюю цілі власного навчання, працюю за наданим планом, дотримуючись відведеного часу на його виконання, переглядаю свою роботу після її закінчення, пояснюю, які завдання я виконав / виконала добре);

• рефлексую (після виконаної роботи розповідаю, про що дізнався / дізналася, що мені було складно і що зміг / змогла зробити вдало, пояснюю, що було для мене цікавого, нового і що мене здивувало);

• читаю вдумливо (обмірковую, про що читаю, виокремлюю головну думку прочитаного, виділяю частини тексту, вирізняю факти в тексті й пояснюю, що думаю про них, вирізняю фантазію і реальність, пояснюю, які тексти я люблю читати, порівнюю прочитане з життєвим досвідом, цікавлюся новими ідеями, висловленими в тексті, запитую про те, що мене цікавить).

Зміст програми «Дивосвіт» дає можливість формувати різні компетентності учнів, тому що курс є інтегрованим.

На уроках курсу «Дивосвіт» під час використання різних типів робіт можна забезпечувати формування:

• ціннісних орієнтацій щодо цілісності й різноманітності природи, ефективної, безпечної і природоохоронної поведінки у довкіллі;

• наукового, критичного мислення для розв’язання проблем природничого характеру;

• творчого самовираження;

• активної громадянської позиції, підприємливості, здатності застосовувати моделі здорової поведінки, відстоювати інтереси особистого, сімейного і суспільного здоров’я;

• власної ідентичності та готовності до змін через вироблення поваги до інших, толерантного ставлення до культурного різноманіття і розбіжності суджень, набуття досвіду взаємодії та співпраці через обмірковування прийнятих у класі, школі і місцевій громаді соціальних норм;

• відповідальності за свої вчинки.

Одним із головних документів у роботі вчителя є календарно-тематичний план, за допомогою якого фахівець планує свою роботу протягом навчального року. Орієнтовний календарно-тематичний план з інтегрованого курсу «Дивосвіт», що пропонується, розроблено з урахуванням компетентнісного підходу, предметних і ключових компетентностей, діяльнісного підходу на інтегровано-предметній основі з переважанням ігрових методів. У орієнтовному календарно-тематичному плані також передбачено, що вчитель уточнює очікувані результати на кожен тиждень навчання з урахуванням послідовності розвитку конкретних умінь та окреслено теми, проблеми чи проекти цього тижня; передбачений корекційно-рефлексійний тиждень для подолання розбіжностей у навчальних досягненнях учнів; закладена можливість самостійного розподілу вчителем 20-відсоткового резерву часу.

Запропонованим «Орієнтовним календарно-тематичним планом» учитель може користуватися творчо, використовуючи його як орієнтир для розробки власних планів-конспектів уроків з курсу «Дивосвіт».

Друга частина календарно-тематичного плану курсу «Дивосвіт» розрахована на 8 тижнів (уроки 22–47), відповідає другій частині навчального зошита «Дивосвіт». Матеріал другої частини навчального зошита призначений для 9–16 тижня навчального року і передбачає вивчення модулю «Навколишній світ. Нежива природа».

Календарно-тематичний план курсу «Дивосвіт» для 1 класу

102 години на рік

(3 години на тиждень)

10 годин — резервні

2 частина. Модуль «Навколишній світ. Нежива природа»

Дата

Тема

Формування загальнонавчальних
умінь і навичок

Результати уроку

Модуль «Навколишній світ. Нежива природа»

22


Що я можу, що я знаю

включатися в роботу відразу після вказівки вчителя;

зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’язно (трьома-чотирма реченнями) передавати почуте, побачене

пригадує вивчене з першої частини зошита;

розуміє свою унікальність серед інших дітей;

знає основні види діяльності молодшого школяра

23


Я можу навчатися і навчати інших

зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’язно (трьома-чотирма реченнями) передавати почуте, побачене;

запитувати про незрозуміле, невідоме тощо

учиться помічати дива природи у довкіллі;

учиться розповідати однокласникам про те, що вразило в довкіллі

24


Живе та неживе

знаходити у двох об’єктів однакові, спільні й відмінні зовнішні ознаки;

зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’язно (трьома-чотирма реченнями) передавати почуте, побачене

розуміє, які об’єкти належать до живої та неживої природи;

учиться визначати серед групи об’єктів ті, що належать до живої природи

25


Живе, неживе, створене людиною

з повагою звертатися до вчителя, учнів;

співпрацювати в парі;

зіставляти групи предметів за однією істотною ознакою, помічати зміни в спостережуваних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем

уміє порівнювати об’єкти живої та неживої природи;

групує об’єкти живої і неживої природи, рукотворні об’єкти за суттєвими ознаками

26


Що необхідно для життя

зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’язно (трьома-чотирма реченнями) передавати почуте, побачене;

включатися в роботу відразу після вказівки вчителя

знає, що необхідно для життя живим організмам;

розуміє зв'язок між живою та неживою природою

27


Мої запитання. Як шукати відповідь?

запитувати про незрозуміле, невідоме тощо;

з повагою звертатися до вчителя, учнів

формулює запитання, про те, що хоче дізнатися;

ознайомлюється з алгоритмом пошуку відповідей на запитання

28


Я — спостерігач. Щоденник спостережень

говорити в повільному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу;

робити (з допомогою вчителя) висновок-узагальнення за результатами виконання навчального завдання

учиться спостерігати за об’єктами і явищами природи;

уміє вести щоденник спостережень, фіксувати побачене під час спостережень

29


Я спостерігаю зміни у природі. Як швидко відбуваються зміни?

запитувати про незрозуміле, невідоме тощо;

зіставляти групи предметів за однією істотною ознакою, помічати зміни в спостережуваних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем

учиться проводити прості спостереження;

спостерігає зміни у природі;

учиться знаходити відмінні ознаки рослин восени та влітку;

розуміє, що зміни у природі відбуваються з часом

30


Зміни, на які потрібні великі проміжки часу

включатися в роботу відразу після вказівки вчителя;

зіставляти групи предметів за однією істотною ознакою, помічати зміни в спостережуваних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем

розуміє, що на певні зміни у природі потрібні великі проміжки часу;

наводить приклади змін у природі, на які потрібні великі проміжки часу

31


Моя перша експедиція в природу. Пошуки осінніх скарбів

виконувати завдання за зразком і аналогією;

запитувати про незрозуміле, невідоме тощо;

з повагою звертатися до вчителя, учнів

знає правила поведінки у природі;

знає, які речі необхідні для проведення спостережень;

розпізнає об’єкти живої та неживої природи в довкіллі

32


Мої осінні скарби. Осінні явища природи

запитувати про незрозуміле, невідоме тощо;

зіставляти групи предметів за однією істотною ознакою, помічати зміни в спостережуваних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем;

виконувати завдання за зразком і аналогією

учиться узагальнювати результати спостережень;

розуміє, що таке явища природи;

знає, які явища природи можна спостерігати восени

33


Я — дослідник

помічати зміни в спостережуваних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем;

виконувати завдання за зразком і аналогією;

з повагою звертатися до вчителя, учнів

розуміє, що таке дослід;

знає етапи проведення досліду

34


Дослід. Щоденник досліду

зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’язно (трьома-чотирма реченнями) передавати почуте, побачене;

включатися в роботу відразу після вказівки вчителя

учиться проводити найпростіші досліди;

уміє вести щоденник досліду

35


Мої помічники у дослідженнях (зір, слух, нюх, смак, дотик)

виділяти в предметах певні ознаки, розрізняти розмір, форму, колір, смак тощо;

запитувати про незрозуміле, невідоме тощо

знає органи чуття людини;

розуміє, як органи чуття допомагають пізнавати природу;

учиться досліджувати об’єкти природи за допомогою органів чуття

36


Мої помічники — прилади

запитувати про незрозуміле, невідоме тощо;

зіставляти групи предметів за однією істотною ознакою, помічати зміни в спостережуваних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем

знає найпростіші прилади, які необхідні для дослідження природи;

розуміє призначення найпростіших приладів для дослідження природи

37


Я проводжу дослідження за допомогою лупи

помічати зміни в спостережуваних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем;

виконувати завдання за зразком і аналогією;

з повагою звертатися до вчителя, учнів

учиться досліджувати дрібні деталі за допомогою лупи;

уміє за допомогою малюнка передати побачене під час дослідження

38


Я вимірюю свій зріст і масу тіла

говорити в повільному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу;

робити (з допомогою вчителя) висновок-узагальнення за результатами виконання навчального завдання

знає, які прилади необхідні для вимірювання зросту і маси;

уміє з допомогою дорослих визначати зріст і масу свого тіла

39


Дивлюсь навколо і шукаю воду

помічати зміни в спостережуваних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем;

виконувати завдання за зразком і аналогією

уміє знаходити воду в довкіллі;

розуміє значення води для природи

40


Я досліджую воду

включатися в роботу відразу після вказівки вчителя;

робити (з допомогою вчителя) висновок-узагальнення за результатами виконання навчального завдання;

з повагою звертатися до вчителя, учнів

учиться проводити досліди з водою;

знає основні властивості води: прозора, рідка, без кольору, без запаху, смаку та форми

41


Я досліджую, що пропускає воду.

Як я використовую воду

виконувати завдання за зразком і аналогією;

з повагою звертатися до вчителя, учнів;

робити (з допомогою вчителя) висновок-узагальнення за результатами виконання навчального завдання

учиться проводити досліди з водою;

розуміє, які матеріали пропускають воду, а які ні;

усвідомлює важливість економного використання води у побуті

42


Шукаю невидимку. Мені потрібне чисте повітря

включатися в роботу відразу після вказівки вчителя;

запитувати про незрозуміле, невідоме тощо;

виділяти в предметах певні ознаки, розрізняти розмір, форму, колір, смак тощо

розуміє, що таке повітря і його значення для природи;

наводить приклади роботи вітру в довкіллі;

знає, чим забруднюється повітря

43


Я досліджую повітря

помічати зміни в спостережуваних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем;

виконувати завдання за зразком і аналогією;

робити (з допомогою вчителя) висновок-узагальнення за результатами виконання навчального завдання

учиться проводити досліди з повітрям;

знає основні властивості повітря: прозоре, без запаху, без смаку

44–45


Я шукаю ґрунт.

Я досліджую ґрунт

помічати зміни в спостережуваних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем;

виділяти в предметах певні ознаки, розрізняти розмір, форму, колір, смак тощо;

запитувати про незрозуміле, невідоме тощо

розуміє, що таке ґрунт і його значення у природі;

учиться проводити досліди з ґрунтом;

знає основні властивості ґрунту

Календарно-тематичний план. 1 клас (з урахуванням інтегрованого навчання)

I семестр, 2 чверть

2017/2018 навчальний рік

Дата

Курс «Дивослово» (І. В. Цепова)

Курс «Дивосвіт»

(О. В. Тагліна,

Г. Ж. Іванова)

Читання

Письмо

І семестр, 2 чверть (8 тижнів)


Тиждень 9. Ігри та розваги

Модуль «Навколишній світ. Нежива природа»


29. Улюблені ігри. Звук [у], букви У, у

29. Письмо малої та великої букв у, У. Ознайомлення з правилом верхнього безвідривного поєднанням літер. Закріплення умінь записувати вигуки

22. Що я можу, що я знаю


30. Святковий салют. Звук [у], букви Ю, ю.Позначення м’якості приголосного звука в прямому складі

30. Письмо малої букви ю. Закріплення умінь використовувати верхнє, середнє та нижнє поєднання під час письма буквосполучень

23. Я можу навчатися і навчати інших


31. Небезпечні ігри. Звук [и], букви И, и

31. Письмо малої та великої букв и, И. Закріплення умінь використовувати верхнє і середнє поєднання літер та записувати вигуки

24. Живе та неживе


32. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовленняТиждень 10. Я і театр33. Шкільна вистава. Звук [і], букви І, і.Позначення м’якості приголосного звука в прямому складі

33. Письмо малої та великої букв і, І. Закріплення умінь використовувати верхнє і середнє поєднання літер та записувати вигуки

25. Живе, неживе, створене людиною


34. Екзотичні тварини. Звук [е], букви Е, е. Узагальнення знань про букви, що позначають голосні звуки

34. Письмо малої і великої букв е, Е. Узагальнення знань про букви, що позначають голосні звуки

26. Що необхідно для життя
27. Мої запитання. Як шукати відповідь?


35. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовленняТиждень 11. Мода36. У перукарні. Звуки [р], [р’], букви Р, р

36. Письмо малої букви р

28. Я — спостерігач. Щоденник спостережень


37. Прилади-помічники. Закріплення звукових значень букв Р, р, читання з ними

37. Письмо великої букви Р

29. Я спостерігаю зміни у природі. Як швидко відбуваються зміни?


38. Дитячі мрії. Звуки [м], [м’], букви М, м

38. Письмо малої букви м

30. Зміни, на які потрібні великі проміжки часу


39. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовленняТиждень 12. Пригоди крапельки води40. Відпочинок на морі. Закріплення звукових значень букв М, м, читання з ними

40. Письмо великої букви М

31. Моя перша експедиція в природу. Пошуки осінніх скарбів


41. Дні тижня. Звуки [в], [в’], букви В, в

41. Письмо малої букви в

32. Мої осінні скарби. Осінні явища природи
33. Я — дослідник


42. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовлення.Тиждень 13. Зима43. Вареники від Валерика. Закріплення звукових значень букв В, в, читання з ними

43. Письмо великої букви В

34. Дослід. Щоденник досліду


44. Відпочинок у Буковелі. Звуки [л], [л’], букви Л, л

44. Письмо малої букви л

35. Мої помічники у дослідженнях (зір, слух, нюх, смак, дотик)


45. Телефонні розмови. Закріплення звукових значень букв Л, л, читання з ними

45. Письмо великої букви Л

36. Мої помічники — прилади


46. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовленняТиждень 14. Таємниці космосу47. Таємниці космосу. Звуки [н], [н’], букви Н, н

47. Письмо малої букви н

37. Я проводжу дослідження за допомогою лупи


48. Маленькі майстрині. Закріплення звукових значень букв Н, н, читання з ними

48. Письмо великої букви Н

38. Я вимірюю свій зріст і масу тіла
39. Дивлюсь навколо і шукаю воду


49. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовленняТиждень 15. Зимові свята50. Подарунки Діда Мороза. Звуки [д], [д’], букви Д, д

50. Письмо малої букви д

40. Я досліджую воду


51. У дельфінарії. Закріплення звукових значень букв Д, д, читання з ними

51. Письмо великої букви Д

41. Я досліджую, що пропускає воду.

Як я використовую воду


52. Театр. Звуки [т], [т’], букви Т, т

52. Письмо малої букви т

42. Шукаю невидимку. Мені потрібне чисте повітря


53. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовленняТиждень 16. Числа в моєму житті


54. Таємничий туман. Закріплення звукових значень букв т, Т, читання з ними

54. Письмо великої букви Т

43. Я досліджую повітря


55. Узагальнення вивченого матеріалу. Закріплення умінь читати з вивченими буквами

55. Узагальнення вивченого матеріалу. Закріплення умінь писати з вивченими буквами

44–45. Я шукаю ґрунт.

Я досліджую ґрунт


56. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовлення