Виявлення і подолання труднощів опанування навички читання в учнів загальноосвітніх навчальних закладів - Данілавічютє Е.А. 2017


Якісний аналіз навички читання

Задля зручності та подальшого якісного аналізу навички читання кожного окремого учня, ми пропонуємо скористатись бланком-схемою.

ПІП учня, клас

Стан усного мовлення

Звуковимова:

• наявність замін або неправильного вимовляння звуків

• фонетично чисте мовлення

Зв’язне мовлення та лексико-граматична сторона мовлення:

• речення переважно прості непоширені

• речення переважно прості поширені

• речення аграматичні

• речення граматично правильні

Спосіб читання

Буквами та складами

Складами

Складами та словами

Словами

Темп читання

Повільний

Середній

Швидкий

Виразність читання

Мало інтоноване та монотонне

Інтонаційно забарвлене, виразне

Правильність читання

Помилкове прогнозування закінчень та цілих слів

Пропуски букв та складів

Заміни та змішування букв, які позначають фонетично близькі звуки

Заміни та змішування букв, звуки яких близькі за артикуляцією (місцем та способом творення)

Заміни графічно схожих букв

Додавання зайвих букв та складів

Перестановки

Недочитування

Злиття або роз'єднання слів

Спотворення, перекручування звукоскладової структури

Читання переважно правильне містить окремі помилки

Читання правильне, без помилок

Розуміння прочитаного

Неможливість переказу навіть за запитаннями

Розповідь з порушеною послідовністю подій та не повним розумінням прочитаного

Розповідь з правильно викладеною послідовністю подій та відповідними умовисновками

Має бути присутнім варіант матеріалу, який пропонується учневі, і варіант, у якому під час читання дитини вчитель має змогу фіксувати можливі помилки. Останній піддається ретельному аналізу. Після обстеження читання необхідно заповнити таблицю. Таким чином, вчитель отримує повну картину стану сформованості навички читання і в подальшому має змогу вибудувати свою роботу з тими учнями, яким це необхідно, відповідно до виявлених відхилень.

З такими параметрами, як виразність, спосіб та темп читання, на наш погляд, все достатньо зрозуміло, адже вчителі загальноосвітніх шкіл у своїй педагогічній роботі завжди зустрічаються з ними ще під час навчання дітей грамоті. Однак, вважаємо за необхідне, зупинитися на таких двох основних параметрах - це правильність читання і розуміння прочитаного. Більшості форм дислексії притаманною є велика кількість помилок, що ускладнює не лише технічний бік, а й безпосередньо негативно впливає на усвідомлення прочитаного. Цей параметр зазвичай найбільш яскраво виражений. Наведемо приклади помилок:

помилкове прогнозування, наприклад: кінчається - скінчилась, жив - жили, справедливий - справедливим, горіх - горішок, господиню - господариню, чорногуз -чорновик, доріжка - дірка, бридкий - будинки, кружка - курка, магістраль - магічний, садки - садити, палац - палець, кварц - квас, моїх - моїм, дубки - думка, паровоз - пароплав, твоє - твоя, кашкет - каштан, пісні - пісня, країною - україною, цар - час, кріп - грім, дівчатка - дівчинка, озирається - озивався, боїться - боявся, кидається -кинувся, нього - його, хату - хати, торбинку - торбу, побрів - побіг, зшити - жити, зв'язати - зв'язувати, розчистити - розчитати, безбілетний - безбілійний, розповідь -розповісти;

пропуски букв та складів, наприклад: паморозь - амороз, вересень - вереснь, зруб - руб, випала - випла, алмаз - алаз, плужний - пужний, солодкий - солодий, бридкий - брикий, чорногуз - чергуз, скороход - скород, монпансьє - монпаньє, позаздрив - позадрив, багатство - багаство, хоч - оч, фокус - фоус, одинака - одинка, оженити - ожнити, зостанешся - зостанеша, вогко - вого, повернуся - поверус, другий - ругий, Галя - гля, Настуся - натуся, заморзки - заморози, своєю - воєю, просто -прото, подала - подла, озирнувся - озувся, черешня - целеня, перерва - перева, завширшки - завшки, вокзал - вокал, стривожити - тривожти, роззброїти - розроїти, безлісний - безліний, зважити - важити, розщебетався - розщебетася;

заміни:

— заміни та змішування букв, які позначають фонетично близькі звуки, наприклад: двір - твір, сидить - ситить, жодного - шодного, злого - слого, волохатий -вологатий, гриб - грип, фокус - вокус, ходьба - годьба, коробка - корубка, коробка - горобка;

— заміни та змішування букв, звуки яких близькі за артикуляцією (місцем та способом творення), наприклад: кручі - круці, враз - враж, боротьба - боротка, галявина - ґалявина, чим - щим, військо - війско;

— заміни графічно схожих букв, наприклад: розмахує - розмохує, Сидора - Судора, тоді - гопі, потім - потіл, торбиною - порбиною, ворога - ворота, боротьба -баратьба, наждак - наждаж, рідкий - рідний, дома - пома, зуб - зур, шишка -шипка;

додавання зайвих букв та складів, наприклад: зробиш - збробиш, Бєлград -Блєлград, компрес - комперес, вишневий - швишневий, військо - війського, одруження - обдруження, державою - дудержавою, куб - букуб, овес - вовес, вдома - водома, кордону - кородону, грузько - гурузько, загадка-загардка, хлопець - холопець, третьокласниця -треткокласниця, рідкий - рідникий, доходить - дошходить, бас -байс, слизько - силизько, барбарис - барабарис, багатство - багатовство, торбою -торботою, скиглить - скриглить, скатертина - складертина, вечеряти - вечерняти, садки - садики, коробка - коробака, спланувати - спаланувати, згинути - згринути, розказати - розклазати;

перестановки, наприклад: рушаю - рашую, скаржився - скражився, аґрус -арґус, голубка - голубак, біду - дібу, легко - легок, хоч - чох, вдома - двома, скарб -краб, із - зі, Сороконіг-сокороніг, Сороконіг - сорокогін, дрижати - диржати, зсохнути - зхонути, безкозирка - безкоризка, двір - трів, тоді - доті, зсипати - зписати, двір -дрів, він - ні дубки - будки, таки - тика, мчить - мичть, та не - на те, пишеш - шипеш;

недочитування, наприклад: ательє - атель, моїм - мої, темп - тем, цілою - ціло, кордону - кордон, одинака - одинак, кігті - кігт, межи - меж, навтіки - навтік, ногою -ного, Парасі - парас, один - од, розминутися - розминути, товариша - товариш, вірив - вір, розминутися - розминути, розщебетався - розщебетав, Настуся - Настус, Парасі -Парис, школу - шко;

злиття або роз’єднання слів, наприклад: мене ж - ежне, керуй - керу й, зробиш -зроби ж, нелегкий - не легкий, лебідка - ле бідка, вірив що - вірищ, запізнитися дівчатка - запнізтативчатка, рожевощокий - рожево щокий, добродушний - добро душний, глибоководний - глибоко водний, щонайбільше - що найбільше;

спотворення, перекручування звукоскладової структури, наприклад: скарг -скрег, позаздрив - прозарив, якраз - якзав, сів - від, компрес - комдурс, тулуб - гтруб, підошва - підштов, рушниця - рубія, стежка - серка, будка - бурдва, старий - трарий, тулуб - дупулуб, батальйон - багано, дзиґа - грід, скарг - крарг, кварц - крац, торбиною - одбирно, скиглить - клигить черевички - церевоти, ложка - сонка, сховати - хловати, безголосий - безгострой, безнадійний - безманий, скатертина - ратертина, зарядка - взядка, стерти - стреби.

Необхідно зосередити увагу на таких випадках, що також відносять до дислексії: коли дитина читає переважно правильно, однак прочитане не розуміє. З'ясувати рівень розуміння прочитаного можна не лише спираючись на вміння дитини переказувати, а й за допомогою питань до прочитаного тексту. Саме тому ця частина обстеження є не менш важливою, ніж визначення характеру та типології помилок під час читання.

Повний та якісний аналіз за запропонованою вище методикою обстеження навички читання дає можливість правильно кваліфікувати порушення і визначити подальшу стратегію надання допомоги. Важливим є співставлення результатів виконання кожного з завдань з метою виявлення закономірностей прояву помилок у контексті різного за складністю і величиною лексичного матеріалу, що у подальшому дає змогу обрати правильну послідовність подолання недоліків у контексті нижче розглянутих видів дислексії.