Збірник задач і тестових завдань із математики 2 клас - Будна Н.О. 2019

Множення і ділення
Завдання до тем підручника

872. Запиши вирази на додавання, а потім заміни їх виразами на множення. Поясни, що означає кожне число у виразах на множення.

873. Заміни множення 3 • 4, 5 • 4, 6 • 2, 7 • 3 додаванням.

874. Заміни, де можна, вирази на додавання виразами на множення.

875. Встав знаки >, < або =

876. Виконай дії.

877. З кожної рівності на множення склади по дві рівності на ділення.

878. Обчисли.

879. Випиши вирази із значенням 12.

880. Знайди значення виразу а : 3, якщо а = 9, 6, 12, 18, 15; 3 • а, якщо а = 2, 4, 7, 5, 9.

881. З ряду чисел від 6 до 27 випиши всі, що діляться на 3.

882. Добери такі числа, щоб записи були правильними.

883. Обчисли і запиши тільки вирази на множення.

884. Запиши вирази із значенням 24.

886. Знайди помилки.

887. Встав знаки >, < або =.

888. Добери числа, щоб нерівності і рівності були правильними.

889. Знайди числа, які діляться на 3, і склади з ними вирази.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

892. Встав знаки >, < або = .

894. Добери числа, щоб рівності і нерівності були правильними.

895. Знайди числа, які діляться на 4, і склади вирази.

1, 2, 3, 8, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

898. Знайди помилки.

899. Встав знаки >, < або =.

901. Добери такі числа, щоб записи були правильними.

902. Знайди помилку.

903. Знайди числа, які діляться на 5, і склади вирази.

1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30, 35, 36, 40, 41.


952. Обчисли “ланцюжком”.

961. Назви результати першої дії у кожному виразі.

962. Запиши результати зазначених дій.

963. Із кожної трійки чисел склади вирази на множенн і ділення.

З, 8, 24;  7, 9, 63;  5, 8, 40.

964. Дані числа є компонентами дії множення. Назвй про пущені числа.

2,..., 10;   3, 7, ...;   ..., 6, 18;   4, 9, ...;   5, ..., 45.

965. Кожне з чисел 10, 12, 15, 20, 30, 48 подай як добуток двох множників.

966. Усно розв’яжи рівняння, в яких невідомим є дільник (ді лене).

967. Назви результати таблиці множення числа 6 (7, 8, 9).

968. Порівняй число 7 з числами 14, 21, 35, 42.

969. Знайди “зайве” число у кожному рядку.

970. Назви значення виразів у порядку їх запису в рядках.

971. Знайди четверту частину від 32, 16, 28, 20, 24.

972. Яке число треба помножити на 6, щоб отримати 12? 24? 36? 42? 48? 54?

973. Скільки одиниць у числі, якщо половина його дорівнює 9? 8? 7? 6? 5?

974. Скільки одиниць у числі, якщо його четверта частина дорівнює 4? 5? 6? 7? 8? 9?

975. Від якого числа можна 9 разів відняти число 9? 8? 7? 6? 5?

976. Половина числа дорівнює 8. Скільки одиниць у числі?

977. Четверта частина числа дорівнює 2. Скільки одиниць у числі?

978. П’ята частина числа дорівнює 3. Скільки одиниць у числі?

979. Полічи шістками до 60, а сімками — до 70.

980. Користуючись записами, розкажи напам’ять таблицю ділення на 8, починаючи з найбільшого діленого.

72, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16.

981. Запиши послідовно всі результати таблиці множення числа 9.

982. Запиши числа, які діляться на 7 (на 6; 8; 9).

983. Продовж ряди чисел так, щоб у кожному ряду було 8 чисел.

984. У кожному ряду знайди одне “зайве” число.

8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36;

16, 24, 32, 40, 48, 54, 56, 64, 72.

985. З кожної рівності на множення склади дві рівності на ділення.

986.

Зменш на 7:

Зменш у 7 разів:

Збільш у 7 разів:

7, 14, 28, 35.

7, 14, 28, 35.

2, 3, 4, 5.

987. Порівняй вираз і число.


988. Прочитай речення, вставляючи пропущені слова і числа.

а) Число 45 більше від числа 9 у ... разів.

б) Число 8 у........., ніж число 16.

в) Число 4 у........., ніж число 16.

г) Число 4 менше від 16 на ... .

989. Знайди рівняння, розв’язком яких є число 6. Підкресли ці рівняння.

990. Розв’яжи рівняння з перевіркою.

991. Кожне число з ряду 7, 3, 8, 6 збільш у 6 (7, 8, 9) разів.

992. Кожне число з ряду 27, 81, 63, 36, 72, 18, 45, 54 зменш у 9 разів.

993. З ряду чисел 32, 54, 28, 36, 49, 18, 48, 24 випиши ті, які діляться на 6. Поділи кожне з них на 6.

994. В кожному ряду знайди “зайві” числа.

7, 14, 21, 22, 23, 28, 30, 35, 42, 49, 56;

8, 16, 24, 25, 26, 32, 34, 40, 42, 48, 56.

995. Серед чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 підкресли ті, при яких нерівність х • 6 < 42 буде правильною.

996. Серед чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 підкресли ті, при яких нерівність а • 8 > 40 буде правильною.

997. Порівняй вирази.

998. Знайди чотири значення а, при яких нерівність а • 8 < 48 є правильною.

999. Знайди всі значення а, при яких нерівність а • 8 < 64 є правильною.

1000. З ряду чисел 2, 3, 5, 7, 9, 10 випиши ті значення букви а, при яких нерівність а • 9 > 40 є правильною.

1001. Назви число, яке ділиться:

а) на 2, на 3, на 6 і на 9; в) на 4, на 6 і на 9;

б) на 3, на 4, на 6 і на 8; г) на 3, на 5, на 6 і на 10.

1002. З поданих чисел вибери по три таких, щоб отримати рівність. Наприклад: 40 : 8 = 5; 6 • 8 = 48.

1003. з яких табличних множників складається кожне з даних чисел?

Чим цікаві підкреслені числа?

1004. Виконай потрібні обчислення.

Числа

Знайти

Знайти

9 і 6

суму

добуток

54 і 9

частку

різницю

45 і 9

суму

різницю

1005. Яке число у кожному ряду не є результатом таблиць множення?