100 МОВНИХ ВПРАВ для розвитку дослідницьких умінь учнів - Нова українська школа - Вашуленко М. С. - 2018

Передмова

У сучасній освіті основне місце займають вимоги до виховання вільної особистості, розвитку її індивідуальності, формування навичок самостійного руху в інформаційному просторі. Такий підхід до навчання забезпечує формування в учнів готовності до саморозвитку і неперервної освіти; проектування і конструювання соціального середовища розвитку школярів у системі освіти; активну навчально-пізнавальну діяльність учнів; побудову освітнього процесу з урахуванням індивідуальних, вікових, психологічних і фізіологічних особливостей кожного учня.

Ефективною формою організації такої навчальної діяльності є дослідницька діяльність, що є вимогою часу. Реалії сьогодення (Новий Державний стандарт початкової освіти, Концепція і програми Нової української школи) вимагають від учителів нових підходів до організації навчально-виховного процесу. Одним із них є навчання на дослідницькій основі, яке передбачає систематичне використання на уроках української мови вправ для розвитку в учнів дослідницьких умінь.

Організація дослідницької діяльності учнів початкової школи на уроках української мови дає можливість учителеві розвивати в них мотивацію до навчання мови, підвищувати їхню пізнавальну активність на уроках і в позаурочній діяльності, формувати дослідницькі вміння, навчати працювати в якісно новому освітньому середовищі, вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку кожного учня.

Навчальна діяльність учнів на дослідницькій основі на уроках української мови сприятиме опануванню учнями важливих якостей, необхідних їм не тільки в навчанні, а й у повсякденному житті: гнучко адаптуватися до мінливих життєвих ситуацій; самостійно критично мислити; уміти бачити і формулювати проблему, знаходити шляхи її вирішення; усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в житті. У ході дослідницької діяльності на уроках української мови учні оволодіватимуть уміннями самостійно здобувати знання з мови; відчуватимуть потребу в неперервній мовній освіті, коли інтерес до пізнання мовних явищ розвиватиметься із власної ініціативи, без зовнішніх стимулів; зможуть розвинути навички самоорганізації; набуватимуть навичок культури мовлення і спілкування (написання тексту, проголошення монологу, ведення бесіди, дискусії, інтерв’ювання й інших форм комунікативної взаємодії); аргументовано і переконливо доводити свою думку, прислухатися і брати до уваги думку своїх співрозмовників, розуміти і визнавати власні помилки.

Педагогічні можливості уроків української мови на дослідницькій основі передбачають здобування учнями знань самостійно, а не отримання їх у готовому вигляді; удосконалення мислення, розвиток аналітико-синтетичної діяльності, уміння зіставляти, порівнювати, аналізувати й систематизувати, узагальнювати й абстрагувати, висувати твердження та аргументувати їх; скеровування учнів на динамічний пошук, що дасть їм можливість стати дослідниками, першовідкривачами знань, співавторами навчального процесу; більш глибоке осмислення нових знань на основі попередніх і власного життєвого досвіду, у результаті чого навчальний матеріал міцніше запам’ятовується і здебільшого стає переконанням учнів, основою їхнього майбутнього світогляду; переконання в істинності своїх припущень, задоволенні потреби в дослідництві, творчості, що має позитивний вплив на їхнє психічне здоров’я, емоційне самовираження.

Формування у молодших школярів дослідницьких умінь неможливо здійснювати на спеціальних уроках, оскільки ця робота вимагає щоденної участі школярів на аспектних уроках української мови з вивчення фонетики, лексики, граматики й орфографії, у ході яких динамічно виникають природні або пропоновані вчителем навчальні ситуації, розв’язання яких можливе тільки у процесі колективної діяльності учнів, яка вимагає від них перелічених вище дій, характерних саме для дослідницької діяльності.

Запропоновані вправи — це лише орієнтир, який учитель, використовуючи потенціал учнів, часові можливості уроку та інше, може застосувати для розвитку певних навичок і в подальшому будувати уроки в дослідницькій формі. Вправи, уміщені в посібнику, мають універсальний характер, тому їх можна застосовувати на уроках української мови в 2-4-х класах під час вивчення основних розділів курсу: «Мова і мовлення», «Текст», «Речення», «Слово», «Звуки і букви».

Учитель має можливість доповнювати вправи власними прикладами ситуацій, лексичних конструкцій тощо, а також на їхній основі складати вправи, які можна використовувати і на інших уроках (математиці, природознавстві, літературному читанні).