100 МОВНИХ ВПРАВ для розвитку дослідницьких умінь учнів - Нова українська школа - Вашуленко М. С. - 2018

Навчаємо давати визначення поняттям

Прийом «характеристика» передбачає перелік лише деяких внутрішніх, істотних властивостей людини, явища, предмета, а не тільки його зовнішнього вигляду, як це робиться за допомогою опису. Цю роботу можна розглядати як пропедевтичну, що дає можливість формувати вміння давати визначення поняттям.

Прийом «порівняння» дає змогу виявити схожість і відмінність між предметами, явищами за їхніми істотними ознаками. Його можна використовувати для тренування вмінь працювати з поняттями.

Вправа 51. Встанови відповідність

Розділ (тема)

Текст. Типи текстів

Очікуваний результат

Розвиток логічного й аналітичного мислення

Формування вмінь визначати поняття

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням прочитати поняття і його визначення.

Завдання для учнів

1. Пригадай визначення понять «текст-розповідь», «текст-опис», «текст-міркування».

2. Встанови відповідність між поняттям і визначенням поняття за допомогою стрілок.

Текст-опис — текст, у якому є роздуми про когось або про щось.

Текст-розповідь — текст, у якому є опис когось або чогось.

Текст-міркування — текст, у якому є повідомлення про когось або про щось.

Вправа 52. Як визначити поняття?

Розділ (теми)

Слово. Частини мови. Іменник. Прикметник

Очікуваний результат

Розвиток логічного й аналітичного мислення

Формування вмінь визначати поняття

Інструкція для вчителя

Учитель спочатку пропонує учням дати відповіді на запитання, а потім — визначити поняття.

• Що називають слова?

• На які питання вони відповідають?

Завдання для учнів

1. Дай визначення поняттям «іменник» і «прикметник», використовуючи подані запитання.

2. Наведи приклади слів, які належать до цих частин мови.

Вправа 53. Де помилка?

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Дієслово. Числівник

Очікуваний результат

Розвиток логічного й аналітичного мислення

Формування вмінь визначати поняття

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням ознайомитися з визначенням понять.

Завдання для учнів

1. Пригадай істотні ознаки понять «займенник» і «числівник».

2. Назви помилки. Виправ їх.

• Дієслово — частина мови, яка вказує на дію предмета і відповідає на питання що робити? що робить? що зробить? що буде робити?

• Числівник — частина мови, яка називає кількість предметів і відповідає на питання скільки?

Вправа 54. Найточніше визначення поняття

Розділ (тема)

Слово. Будова слова

Очікуваний результат

Розвиток логічного й аналітичного мислення

Формування вмінь визначати поняття

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням визначення понять.

Завдання для учнів

1. Пригадай істотні ознаки понять «закінчення» й «основа».

2. Назви найточніші визначення цих понять.

• Закінчення — змінна частина слова.

• Закінчення — частина слова, яка стоїть у кінці слова.

• Закінчення — змінна частина слова, яка служить для зв’язку слів у реченні.

• Основа — частина слова без закінчення.

• Основа — частина слова, яка містить корінь.

• Основа — частина слова без закінчення, яка виражає основне значення слова.

Вправа 55. Розрізни поняття

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Іменник. Дієслово

Очікуваний результат

Формування вмінь визначати поняття

Розвиток умінь обґрунтовано висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням групи слів.

Завдання для учнів

1. Визнач, до якої частини мови належать слова кожної групи. Обґрунтуй свою думку.

• Праця, світло, радість, письмо, читання, мовлення, мислення.

• Працювати, світити, радіти, писати, читати, розмовляти, мислити.

2. Назви спільні й відмінні ознаки слів кожної із груп.

Вправа 56. Дай визначення поняттю

Розділ (теми)

Слово. Значення слова. Синоніми. Антоніми

Очікуваний результат

Формування вмінь визначати поняття

Розвиток умінь складати деформовані речення

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням пригадати визначення понять.

Завдання для учнів

1. Склади визначення понять із деформованих речень.

• близькі, за, слова, синоніми, значенням

• значенням, антоніми, протилежні, слова, за

2. Наведи приклади таких слів.

Вправа 57. Здогадайся, що за поняття

Розділ (тема)

Речення. Види речень за метою висловлювання

Очікуваний результат

Формування вмінь визначати поняття

Розвиток умінь обґрунтовано висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням пригадати визначення понять.

Завдання для учнів

1. Визнач вид речення за істотними ознаками.

Речення — містить повідомлення про когось або про щось у кінці стоїть крапка або знак оклику.

Речення — містить питання про когось або про щось у кінці стоїть знак питання або знак питання і знак оклику.

Речення — містить спонукання до дії, прохання у кінці стоїть крапка або знак оклику.

2. Наведи приклади таких речень. Обґрунтуй свою думку.

Вправа 58. Дай характеристику поняттям

Розділ (тема)

Звуки і букви. Звуковий розбір слова.

Очікуваний результат

Формування вмінь характеризувати поняття

Розвиток умінь виконувати звуковий розбір слів

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням виконати звуковий розбір слова з обґрунтуванням думки.

Завдання для учнів

1. Виконай звуковий розбір іменника Україна.

2. Дай характеристику поняттям за зразком:

• Звук [у]

Голосний, тому що...

Ненаголошений, тому що...

• Звук [к]

Приголосний, тому що...

Глухий, тому що...

Твердий, тому що...

Вправа 59. Охарактеризуй поняття

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Іменник

Очікуваний результат

Формування вмінь характеризувати поняття

Розвиток умінь виконувати морфологічний розбір слів

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням виконати морфологічний розбір слова з обґрунтуванням думки.

Завдання для учнів

1. Виконай розбір іменника як частини мови країна (Моя країна — Україна).

2. Дай характеристику поняттям за зразком:

Країна

• Іменник, тому що...

• Назва неістоти, тому що...

• Загальна назва — тому що...

• Однина, тому що...

• Жіночий рід, тому що...

• Називний відмінок, тому що...

• Підмет, тому що...