Вчимося вчитися та критично мислити Нестандартні завдання за темами тижнів до курсу «Я досліджую світ» 1 клас - 2018

СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Розум людини краще оцінювати за її запитаннями, ніж за її відповідями.

Ж. Левіс

Коли процес запам’ятовування перетворюється на сплав пам’яті і мислення, — це інтелект у дії.

Л. Виготський

Хто добре запалився, той добре почав, а добре почати — це наполовину завершити.

Г. Сковорода

Одним зі шляхів входження України до світового освітнього простору є реформування вітчизняної освіти через орієнтацію на технологію розвитку критичного мислення.

Зазначена технологія дає змогу одночасно і більш ефективно формувати в учнів низку ключових компетентностей.

За своєю сутністю технологія формування критичного мислення вимагає від учнів: застосування нових знань, зважаючи на засвоєний раніше матеріал; виробляє вміння діяти й ухвалювати рішення самостійно чи в складі команди; розв’язувати конфлікти; шукати, компонувати і застосовувати нову інформацію з різноманітних джерел; розвиває критичне мислення і прагнення до творчості та саморозвитку; формує бажання і здатність самостійно вчитися.

Невід’ємною складовою оновлення української школи є створення нового освітнього середовища, що сприяло б розвитку здібностей критичного мислення кожного учня.

Правильно організоване освітнє середовище спонукає до активної навчальної діяльності, сприяє інтелектуальному розвитку учнів, дає змогу кожній дитині повірити в свої сили і здібності, навчитися взаємодіяти з однолітками, розуміти й оцінювати їхні почуття і вчинки, а саме це є в основі навчання.

З метою створення умов для забезпечення можливості кожного учня здобувати нові знання, робити власний вибір, розвивати нові та вдосконалювати набуті практичні навички доцільно організовувати у початкових класах навчальні центри. Важливими навчальними осередками, що відображають навчальні потреби й інтереси дітей, є центр читання і письма, центр природознавства, математичний центр, центр творчості та центр відпочинку.

Кожен центр містить необхідні матеріали. Наприклад:

Під час тематичних тижнів учитель поступово додає нові навчальні матеріали до наявних навчальних осередків. Показниками якості навчальних центрів є їхня насиченість і структурованість.

На початку навчального року важливо поступово ознайомлювати дітей з кожним навчальним центром, пояснювати призначення різних матеріалів, способи та правила користування ними. Учитель разом з дітьми обговорюють доцільність розміщення речей у певних центрах та ухвалюють спільне рішення щодо місця зберігання. Така участь у дискусії створює можливості для формування в учнів умінь висловлювати свою думку та обґрунтовувати її, слухати думки інших дітей, ухвалювати спільні рішення.

У навчальних центрах проводять різні види пізнавальної діяльності. На відповідному матеріалі учні опановують такі важливі прийоми розумової роботи, як аналіз і синтез, класифікація, узагальнення, уміння робити висновки. Учитель придумує для дітей різні проекти, у яких вони можуть використовувати всі ті речі, що містяться в навчальних осередках. Певна атмосфера дослідництва підсилює креативність дітей, сприяє розвитку навичок критичного мислення. Учням можна запропонувати намалювати те, що вони бачать; запитати, що їх цікавить. Учитель складає список запитань, що виникають у дітей, і використовує ці дані для планування уроків у майбутньому.

Отже, створення навчальних центрів як складової освітнього середовища, має передбачати урахування таких умов:

· інформаційна насиченість;

· доступність і можливості пізнавальної діяльності;

· реалізація творчого потенціалу особистості;

· орієнтація освітньої системи на розвиток навичок критичного мислення.

Для розвитку критичного мислення молодших школярів учителеві потрібно:

· визначити час і забезпечити умови для застосування критичного мислення;

· дати змогу учням вільно розмірковувати, висувати різні ідеї та думки;

· сприяти активному залученню учнів до процесу навчання;

· створити для учнів безризикове середовище, вільне від кепкувань;

· підтримувати кожного учня у процесі формулювання критичних суджень;

· виявляти уважність до критичних суджень учнів.

Для того щоб критично мислити, учні повинні:

· виховувати впевненість у собі та формувати розуміння цінності власних думок та ідей;

· брати активну участь в освітньому процесі;

· ставитися з повагою до думок інших;

· вчитися формулювати й відкидати непотрібні судження.